woensdag 27 februari 2013

Biologische eieren en Jeugdzorg in Nederland
Professionaliteit wordt beïnvloed door geld

Alles waar veel geld mee gemoeid is moet gecontroleerd worden, want het heeft onherroepelijk invloed op de professionaliteit.
Staatssecretaris van VWS Martin van Rijn zei gisteren dat hij ervan overtuigd is dat het commercieel maken van ziekenhuizen, de professionaliteit van medisch personeel niet zal beïnvloeden. Hij zou beter moeten weten. Zelfs zonder commercie gaf in het verleden geld de doorslag bij ziekenhuizen. De operatiekamers in ziekenhuizen die leegstonden, kostten te veel geld en daarom werd er onnodig vaak geopereerd.
Time Magazine
Een recent artikel in Time Magazine van 36 pagina’s, heeft aangetoond dat de medische kosten in de Verenigde Staten op een kunstmatig hoog niveau worden gehouden, soms tien tot twintigmaal de werkelijke kosten, omdat niemand dit controleert. Vergelijkbaar is de werkwijze in de Jeugdzorg. Als er uit de Jeugdsector een noodoproep komt, vaak voor meer geld, wordt er door geen van de politici gecontroleerd of er ook werkelijk een noodzaak is voor meer geld, of dat de werkwijze van BJz niet deugt, of dat er verkeerde cijfers worden voorgespiegeld. Hoe veel wetenschappers doen er wel geen onderzoek gebaseerd op de gegevens aangeleverd door Jeugdzorg?

http://healthland.time.com/2013/02/20/bitter-pill-why-medical-bills-are-killing-us/
Vaticaan
Het Nederlands Jeugd Instituut  fungeert als een soort Vaticaan op het gebied van de pedagogiek. Alles wat zij orakelen wordt klakkeloos door politici overgenomen, terwijl zij niet onafhankelijk zijn, maar geheel verweven met Jeugdzorg. Het is net alsof je twee verdachten met elkaar in één ruimte hebt gelaten, voorafgaand aan het verhoor door de politie. Ze hebben hun getuigenissen met elkaar kloppend gemaakt.
Hoe moet het geklungel van jeugdzorg ooit  boven water komen?
Het NJI verkoopt zelfs haar risicotaxaties aan Jeugdzorg. En haar identificatie met het gedachtegoed van de Stichting RAAK, wiens ideeën zij geheel heeft overgenomen, heeft het totale Jeugdzorgbeleid vorm gegeven met betrekking tot vroegsignalering en de steeds verder uitdijende definitie van kindermishandeling. Het NJI verschaft Jeugdzorg  meer werkgelegenheid en Jeugdzorg is omgekeerd weer een klant van het NJI.

Ministerie van VWS

Het ministerie van VWS laat zich voorlichten door zowel Jeugdzorg als het NJI, wat in feite dezelfde club is. De vraag is, waar blijft het tegenwicht? Jeugdzorg stemt in met het NJI en het NJI is blij met Jeugdzorg. Ze aaien elkaar en geven gezamenlijk naar de politiek hetzelfde geluid. Waar moeten politici dan een andere visie vandaan halen? Het ZON-mw programma om de effectiviteit van Jeugdzorg te controleren, komt ook weer van het NJI en voor onderzoek naar de effectiviteit van AMK-rapporten (ORBA), wordt uitsluitend gewerkt met gegevens verkregen van gezinsvoogden. En slordige casussen worden niet geaccepteerd. Dus waar prutswerk wordt geleverd, kan het niet worden meegenomen in het onderzoek. Dit geldt in nog sterkere mate voor het ZON-Mw programma. De meeste casussen werden niet geschikt geacht voor het onderzoek! Hoe moet het geklungel van Jeugdzorg dan ooit boven tafel komen?
Fabeltje
Dat professionaliteit  los zou kunnen staan van financiële belangen is een fabeltje en wordt ingegeven door de onwil van de overheid om zorgvuldig te controleren. Of het nou om biologische eieren gaat in Duitsland, waar geen goede controle op is, of pleegplaatsingen voor kinderen, als er geld en werkgelegenheid mee gemoeid is, kan en mag je niet zomaar van de professionaliteit van een sector uitgaan. Het woord professionaliteit wordt door de overheid gebruikt als bliksemafleider, om te verhullen dat zij de sector niet stevig controleert en verantwoordelijk houdt. En gelijktijdig gebruikt ook het kader van de Jeugdzorg het begrip professionaliteit om haar eigen medewerkers niet te hoeven controleren en klachten van ouders achteloos van tafel te schuiven. Professionaliteit in de Jeugdzorg is een leeg begrip.
Toezichtskader
Het zogenaamde toetsingskader, dat de kwaliteit en professionaliteit zou moeten waarborgen is eveneens bedrog. De rechter kan niet toetsen als hij belangrijke stukken niet onder ogen krijgt. De macht van Jeugdzorg gaat zo ver, dat zij de rechter belangrijke informatie kan onthouden en daarmee rechterlijke beslissingen naar zich toe kan trekken. Dit leidt tot vrijheidsberoving van kinderen en wordt toegestaan door een overheid die van deze zaken al tientallen jaren op de hoogte is, maar die haar controlerende taak weigert naar behoren uit te voeren. Daarmee is het familierecht geen recht, maar dikwijls een showproces, zoals we dat vroeger zagen achter het IJzeren Gordijn.
Sven Snijer

                    Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

10 opmerkingen:

 1. Datum 9 december 2011
  Onderwerp Tarieven jeugdbescherming en jeugdreclassering na onderzoek

  Algemene Rekenkamer
  Tijdens het Algemeen Overleg d.d. 26 oktober 2011 heb ik toegezegd op korte
  termijn na de afronding van het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de
  kosten van jeugdbescherming en jeugd-reclassering een besluit te nemen over de
  tarieven voor deze sector en de Tweede Kamer hierover te informeren.

  Bestuurlijke reactie
  Op woensdag 7 december 2011 is de rapportage van de Algemene Rekenkamer
  aan de Tweede Kamer aangeboden. Ik heb in mijn bestuurlijke reactie op deze
  rapportage al de hoofdlijnen van mijn overwegingen genoemd, die ik hieronder
  nog eens kort heb aangegeven.

  De Algemene Rekenkamer heeft vastgesteld dat er binnen afzienbare tijd geen
  betere informatie over de kosten van jeugdbescherming en jeugdreclassering
  verkregen kan worden dan ten tijde van het overleg met de Tweede Kamer op 13
  januari 2011 voorlag, in casu het Deloitte-onderzoek. De Algemene Rekenkamer
  heeft daarbij aangegeven dat de administraties van de Bureaus Jeugdzorg (BJZ)
  en de Landelijk Werkende Instellingen (LWI) niet zodanig zijn ingericht dat een
  (gerealiseerde) kostprijs per maatregel kan worden berekend. Dit betekent dat ik
  voor het maatregelenpakket in deze brief als uitgangspunt de resultaten van het
  Deloitte-onderzoek zal moeten nemen als meest-valide cijfermateriaal. Bij
  eerdere gelegenheid heb ik mijn aarzelingen kenbaar gemaakt over dit rapport
  vanwege de hoge overheadkosten in de kostprijsopbouw van Deloitte en omdat
  inefficiencies in de huidige uitvoering van de BJZ/LWI in deze onderzoeksresultaten
  verwerkt zijn. Omdat het niet mogelijk blijkt betere cijfers beschikbaar
  te krijgen en omdat het noodzakelijk is om in het belang van de doelgroepen van
  de jeugdbescherming en de jeugdreclassering nu voortgang te boeken, heb ik
  besloten om de resultaten van het Deloitte-rapport in de nieuwe VenJ-tarieven te
  verwerken.

  Uit het onderzoek van de Algemene Rekenkamer komt naar voren dat er een
  forse verbeterslag nodig is in de bedrijfsvoering en administratie van de BJZ’s, de
  aansturing en het toezicht. De aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer heb
  ik overgenomen. Voor mijn beleidsafweging in het maatregelenpakket betekent
  dit dat een verhoging van de tarieven zonder verbetering van de BJZ-bedrijfs-
  voering/-administratie, -aansturing en –toezicht niet zinvol is. Beide bewegingen
  zullen gelijktijdig plaats moeten vinden.

  In het onderzoek wijst de Algemene Rekenkamer ook op de geplande stelselherziening
  waarbij alle taken en financiële middelen op het gebied van jeugdzorg
  uiterlijk in 2016 overgeheveld worden naar de gemeenten. Vanuit het belang van
  de kinderen die afhankelijk zijn van jeugdzorg, is het naar mijn oordeel
  noodzakelijk om de bedrijfsvoering en -administratie, aansturing en toezicht van
  de BJZ’s op orde te hebben, voordat de transitie naar de gemeenten plaatsvindt.

  ( .. )

  De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
  F. Teeven

  Directoraat-Generaal
  Jeugd en
  Sanctietoepassing
  Directie Justitieel Jeugdbeleid
  Schedeldoekshaven 100
  2511 EX Den Haag
  Postbus 20301
  2500 EH Den Haag
  www.rijksoverheid.nl/venj
  Projectnaam
  Tarieven JB+JR na ARonderzoek
  Ons kenmerk
  202473

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Uit het onderzoek van de Algemene Rekenkamer komt naar voren dat er een
   forse verbeterslag nodig is in de bedrijfsvoering en administratie van de BJZ’s, de
   aansturing en het toezicht. De aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer heb
   ik overgenomen. Voor mijn beleidsafweging in het maatregelenpakket betekent
   dit dat een verhoging van de tarieven zonder verbetering van de BJZ-bedrijfs-
   voering/-administratie, -aansturing en –toezicht niet zinvol is. Beide bewegingen
   zullen gelijktijdig plaats moeten vinden."

   Nou dat schiet op: hoever heeft BJZ z'n administratie inmiddels op orde? Misschien een ideetje voor dhr Teeven om elke BJZ die z'n administratie niet op orde heeft, een boete op te leggen?

   En de transitie kan niet eerder plaats vinden dan dat BJZ z'n financiën op orde heeft? Weten de gemeenten dat ook, of stappen de gemeenten er blindelings in?
   Verwijderen
  2. Oh ja hoor, blindelings.

   Bij de gemeenten is iedereen al druk bezig om allerlei fraaie volzinnen te formuleren.

   Maar of kinderen en ouders DAAR iets mee opschieten waag ik te betwijfelen.

   Wedden dat de papieren werkelijkheid de indruk zal wekken van een bekende waan?

   Verwijderen
 2. TJA.....Wildvreemde mensen over de vloer die, na hooguit 3 gesprekken/ontmoetingen, jou en je kids komen hersenspoelen dat de hele opvoedingssituatie maar bar slecht zou gaan en vervolgens het kind willen gaan loskoppelen uit het gezin.

  En jouw als ouder de mond snoeren met je reinste intimidatie door schending van mens-en kinderrechten, onder het mom van 'hulp'. Niks geen eigen visie, niks ouderschap, niks rechten. Zij willen koste wat het kost inbreken in je gezin.

  Om onze kinderen zo vroeg mogelijk klaar te kunnen hersenspoelen voor die toekomst waarin zij de problemen van het huidige kabinet mogen oplossen.

  Loopt de vergrijzing uit de hand ,dan gaan we toch kindjes toe-eigenen op staatse wijze...

  Wij ouders zijn alleen nog maar de broedmachine, behouden ons alleen nog maar het recht om het menselijk embryo te fabriceren...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Inderdaad.

   Ikzelf heb moeite met de stelling: Vanuit het belang van kinderen die van jeugdzorg afhankelijk zijn...
   Hoezo zouden kinderen bjz nodig hebben? Als zij meer rechten schenden dan respecteren? En aan een hulpvraag toch niet tegemoet wordt gekomen...don't waste your time..

   Ouders zouden er helemaal geen beroep meer op moeten doen. De waarheid is dat de staat uw kind uiteindelijk toch gewoon laat barsten..wordt wakker.

   Verwijderen
 3. "Professionaliteit", het mooipraatwoord (of mogen we zeggen: 'het misleidend woord in beleid'?), in de jeugdzorg-wereld.
  Echte deskundigen, diagnosten, spreken over deskundigheid en specialisme (na een artsenopleiding). Dat is wat anders dan jeugdzorg-'professional' zijn: ondeskundig, speculerend, rechter misleidend, de kennis niet bij de case brengend, maar over het hoofd van het kind handelen om geld, bezettingsgraad, werkgelegenheid. []
  De gang naar de diagnost moet open staan via de huisarts, die niet zou mogen doorverwijzen naar sociaal werk in BJZ, of straks naar de 'gecertificeerde instellingen'. Daar is geen deskundigheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. In Nederland worden de zorgkosten ook kunstmatig hoog gehouden. Dat gebeurt door onnodige uitgaven en fraude. De rol van het 'Vaticaan' vervult feitelijk de overheid die álle onrecht die burgers dagelijks treft, toestaat.

  Lees a.u.b. mijn artikel 'Overheidscriminelen' dat gaat over fraude bij gemeentes en provincies. Registeraccountant Leo Verhoef haalde voor miljarden euro's aan fraude naar boven. Tuchtcollege's en Justitie laten aangiftes van boekhoudfraude onbehandeld en richten hun pijlen liever op de boodschapper van het slechte nieuws.

  Denkmetkoosmee

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Leerkrachten op scholen voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen (ZMOK) noemen zichzelf ook 'professionals' en denken na hun Pabo opleiding of andere cursus dat ze het beter weten dan de ervaringsdeskundige ouder van kinderen met ASS + gerelateerde stoornissen.

  Deze scholen werken nauw samen met BJZ, Gezinsvoogden zijn er 'kind aan huis'. Een schooldirecteur die werkzaam is binnen een BJZ-Instelling als nevenfunctie en ga zo maar door...'koehandel'?

  Dat deze leerkrachten die zich 'professionals' noemen, jonge kinderen tijdens een woedeaanvaal letterlijk tegen de grond werken en in de houtgreep nemen, om vervolgens met hun volle lichaamsgewicht erop te gaan zitten, wordt voor de ervaringsdeskundige verzwegen, want die zou daar zeker een juiste oplossing voor hebben zonder machtsvertoon, zoals dat van de leerkracht 'professional'!

  Maar daar wil de, meestal ook erg jonge leerkracht 'professional', niets van weten en projecteert zijn eigen falen richting de ervaringsdeskundige ouder met alle negatieve - en nadelige gevolgen vandien voor ouder en kind!

  Het ligt immers nooit aan de leerkracht 'professional'!

  Yvonne Bomhof.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. ## Hoe moet het geklungel van jeugdzorg ooit boven water komen? ##

  Eenvoudig! Blijf Justitie, de regering en de (kinder)rechters aanvallen tot ze elkaar in de haren vliegen en bij Brussel petities indienen.
  Justitie en rechters houden elkaar altijd de hand boven het hoofd

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @Yvonne,

  Wat jij zegt is waar. Ik heb getracht om de DSM onder aandacht te brengen. Daarnaast las ik dat er mensen belachelijk gemaakt werden die ook aandacht vroegen. Gelukkig zijn er genoeg mensen die weten dat de DSM geen bestaan mag hebben.
  Men weet simpelweg niet waar de DSM voor staat, o.a. die houtgreep. Dat is zo sadistisch en eng, zelfs wij ouders komen niet eens aan onze kinderen. Mijn kind is het ook overkomen zonder toestemming. Mijn kind is nu wel angstig. En op dezelfde school is een leerkracht ontslagen na een kort geding, waarvan de schuldige adjunctdirecteur zelf opgestapt. Had ik ook moeten doen. Kinderen hadden blauwe plekken en schrammen en werden dus gewoon mishandeld. Niemand van de professionals (ook weer jonge grietjes net uit de pampertjes tussen de midlife-crises mannen) die dat zich aantrekt, want het hoort zo.
  Ouders moeten op het (V)SO een handtekening plaatsen om die houtgreep op hun kinderen toe laten te passen. Wat voor een ouder ben je dan? Geldt ook voor de ouders die BJZ als een walhalla zien. Ik heb een paar jaar geleden mevr. van Bijsterveldt ingelicht over het misbruik van de DSM op scholen en BJZ. Zij wilde van de REC4 scholen af, zoals Asscher (de overloper) maar de zogenaamde "professionals" gingen protesteren.

  Door deze pseudowetenschap worden er teveel kinderen en ouders vernederd, fysiek/mentaal mishandeld en uitgebuit op allerlei manieren, allemaal vanwege het pseudobegrip "in het belang van het kind "
  En daar is BJZ dan weer goed in.
  In ons geval werk(t)en de schooldirectrice, adjunct-directrice, sommige leerkrachten, GGz, de leerplichtambtena(a)r(en) samen met het AMK, RvdK en BJZ, natuurlijk om onder het mom van de pseudogrippen die zij handhaven om zo negatief en crimineel de ouders en hun kind(eren) te belagen voor een (V)OTS of een (M)UHP. En ze verdienen een hoop met die onzin. BJZ zal nooit deze vormen van mishandeling (fysiek/mentaal, ook pesten) als een ernstig delict zien. Dat komt merendeels omdat BJZ samen met de rechters al jaren door o.a. die DSM, de kindergeesten verkrachten.

  Scholen, onderwijs, toekomst, ontwikkelingen van het kind, visie etc. waar gaat het heen? ... zucht

  BeantwoordenVerwijderen