zaterdag 20 oktober 2012

Zorg en bescherming kinderen door Rijk onvoldoende verankerd in jeugdwet

http://www.antibjz.nl/page/articles.html/_/jeugdzorg-algemeen/zorg-en-bescherming-kinderen-door-rijk-onvoldoe-r1194


Met de stelselwijziging in de jeugdzorg wordt de zorg en bescherming van kinderen onvoldoende geborgd en met de rechten van kinderen wordt onvoldoende rekening gehouden. Dat schrijft Kinderombudsman Marc Dullaert vandaag in zijn advies over de concept Jeugdwet aan het Kabinet.
Gemeenten krijgen met deze stelselwijziging de verantwoordelijkheid voor alle jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Dit zorgt ervoor dat de zorg en bescherming die een kind nodig heeft, dicht bij huis kan worden georganiseerd. Deze gedachte wordt onderschreven door de Kinderombudsman.

Toch pleit hij voor een pas op de plaats. “Eerst heldere afspraken maken over kwaliteit, veiligheid en toezicht en dan pas deze grote verantwoordelijkheid overdragen aan de gemeenten". Op dit moment zijn er nog onduidelijkheden over de wijze waarop de gemeenten de taken gaan uitvoeren en worden er te weinig kaders geschetst waarbinnen zij hun die moeten uitvoeren. Dat maakt de stelselherziening tot een grote pilot. Er is echter, wat de Kinderombudsman betreft geen ruimte voor een uitgebreide testfase als het om de bescherming van en zorg voor van kinderen gaat.

Rechtsongelijkheid

De Kinderombudsman komt tot de conclusie dat de Jeugdwet onvoldoende waarborgen biedt voor het kind. Een aantal elementen uit het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind zijn in dit concept  niet goed verankerd, waardoor de stelselwijziging met te veel onzekerheden omgeven is.  De  Nederlandse overheid blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de resultaten die de gemeenten leveren.  

De Kinderombudsman adviseert het Kabinet om eerst heldere afspraken te maken over de minimale kwaliteit van de zorg die gemeenten moeten leveren. Gemeenten kunnen na de stelselwijziging zelf bepalen welke zorg vrij toegankelijk is en welke zorg alleen beschikbaar is na verwijzing van een deskundige. Het is niet ondenkbaar dat een kind in Heerlen zorg krijgt, die een kind in Leeuwarden misschien niet heeft. Of dat er aan de zorg die een kind krijgt in Heiloo veel strengere eisen worden gesteld, dan aan de zorg voor een kind in Lisse. Elk kind in Nederland moet gelijke toegang hebben op tot zorg en de zorg moet in heel Nederland hetzelfde kwaliteitsniveau hebben.

De Kinderombudsman is ook van mening dat er onafhankelijk toezicht op de jeugdzorg moet komen. In het concept wetsvoorstel worden gemeenten deels vrijgelaten in de wijze waarop zij het toezicht gaan uitvoeren. Gelet op de kwaliteit van de jeugdhulp en de grote verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid daarin, vindt de Kinderombudsman het onwenselijk dat straks elke gemeente zelf toezicht gaat houden op een deel van de zorg en hulp die geboden wordt aan kinderen.

Gemeenten zijn in het huidige systeem al verantwoordelijk voor de uitvoering van de aanpak van kindermishandeling en krijgen ook na de stelselwijziging nadrukkelijk de taak preventieve maatregelen te treffen om kindermishandeling te voorkomen. Het niet duidelijk aan welke eisen deze plannen moeten voldoen en of er bijvoorbeeld gemonitord zal worden door de Rijksoverheid op de resultaten hiervan. In november 2011 heeft de Kinderombudsman  in een brief aan de Tweede Kamer, zijn zorgen geuit over het uitblijven van maatregelen en acties die de gemeenten op dit gebied inzetten. In slechts een kwart van de gemeenten is daadwerkelijk werk gemaakt van deze taak. Dit is geen goed uitgangspunt voor het overbrengen van meer verantwoordelijkheden naar de gemeenten.  

Vorige week bracht de Commissie Samson het rapport 'Omringd Door Zorg Toch Niet Veilig' uit. De commissie constateerde dat de overheid op dit moment niet in staat is om kinderen die niet meer thuis kunnen wonen de bescherming te bieden waar zij recht op hebben. De Commissie schrijft in haar rapport dat de overheid de afgelopen twintig jaar te weinig regie heeft gevoerd in het voorkomen van seksueel misbruik van uit huis geplaatste kinderen. De Kinderombudsman vindt dat het tegenover deze kinderen niet te verantwoorden is om nu de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg verder uit handen te geven.  

De Kinderombudsman wijst er in zijn advies ook op dat de Nederlandse Staat te allen tijde verantwoordelijk is voor de bescherming en zorg van kinderen. Dit staat in het internationaal verdrag van de rechten van het kind. Ook als straks de gemeente verantwoordelijk is voor de zorg rondom jongeren, blijft de Rijksoverheid volgens dit verdrag verplicht om te zorg en bescherming te garanderen.

Bron: De Kinderombudsman

                     Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse


1 opmerking:

  1. Meer inbreng over de a.s. Jeugdwet in concept op: http://www.vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/decentralisatie-jeugdzorg/reacties-op-concept-jeugdwet
    Ik ben benieuwd wat daar allemaal staat.

    BeantwoordenVerwijderen