woensdag 31 oktober 2012

Beëindiging uithuisplaatsing LJN by0685


http://zoeken.rechtspraak.nl/ResultPage.aspx?snelzoeken=t&searchtype=ljn&ljn=BY0685


11. De zorgen zijn volgens BJZ vooral gelegen in het feit dat de ouders niet zouden kunnen aansluiten bij de belevingswereld van een pubermeisje zoals [kind]. Het hof is van oordeel dat BJZ onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt waarom de ouders hierin niet leerbaar zouden kunnen zijn, nu de ouders juist zulke grote stappen hebben gezet ten aanzien van de verzorging en opvoeding van de jongere kinderen.

De ouders staan open voor hulpverlening. Bovendien kan de hulpverlening die in de thuissituatie zou worden ingezet (onder meer Triple P) niet geboden worden wanneer [kind] niet thuis woont. Dit kan niet in het belang van [kind] worden geacht.

12. Het hof is, mede gelet op het vorenstaande, van oordeel dat niet (langer) is voldaan aan de gronden die een (verlenging van de) machtiging tot uithuisplaatsing rechtvaardigen. De machtiging tot uithuisplaatsing is thans een te zware maatregel.

13. Het hof is van oordeel dat [kind] in de herfstvakantie weer thuis bij de ouders dient te worden geplaatst, zodat zij na de herfstvakantie op een nieuwe school in de omgeving van Emmeloord kan starten. Aangezien de herfstvakantie in de regio's midden en zuid van 13 oktober t/m 21 oktober 2012 en in de regio noord van 20 oktober t/m 28 oktober 2012 loopt, dient [kind] op 20 oktober 2012 thuis bij de ouders geplaatst te worden, zodat zij in de (eerste week van de) herfstvakantie de gelegenheid zal hebben om afscheid te nemen van de pleegouders en in de (tweede week van de) herfstvakantie de gelegenheid zal hebben (enigszins) haar draai in de thuissituatie te vinden alvorens zij op de nieuwe school in de omgeving van Emmeloord zal starten.

De beslissing

Het gerechtshof:

vernietigt de beschikking waarvan beroep voor wat betreft de verlenging van de machtiging tot uithuisplaatsing van de minderjarige [kind], over de periode vanaf 20 oktober 2012;

en in zoverre opnieuw beslissende:
wijst het inleidend verzoek van BJZ tot verlenging van de duur van de machtiging tot uithuisplaatsing van de minderjarige [kind], af over de periode vanaf 20 oktober 2012;

Redactie Jeugdzorg Dark horse: nu nog even afwachten of Jeugdzorg de gerechtelijke uitspraak ook echt ten uitvoer gaat brengen. Laatst hoorden wij van een zaak in Limburg waarbij de rechter ook besloten had dat de kinderen moesten terugkeren naar huis, wat ook gebeurde. Vervolgens kwam er een nieuwe gezinsvoogd om de OTS uit te voeren in de thuissituatie, maar die kwam nooit opdagen. Wat ze wel deed, een half jaar later, was in haar verslag schrijven dat moeder geen medewerking verleende aan de hulpverlening en dat de kinderen weer op een lijst werden gezet voor UHP.

                  Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

1 opmerking: