maandag 5 november 2012

Remzi tien jaar tussen zwakbegaafden - Problemen in de Jeugdzorg - WSJ


 
Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.


video met bijschrift van TS:

http://www.youtube.com/watch?v=Y81iWScGrVA&feature=channel&list=UL


TS

http://brandpunt.kro.nl/seizoenen/seizoen_2012/afleveringen/04-11-2012/fragmenten/de_verloren_jeugd_van_remzi_-_opgesloten_tussen_zwakbegaafden/extras/opgesloten_tussen_verstandelijk_gehandicapten

Kinderombudsman

http://brandpunt.kro.nl/seizoenen/seizoen_2012/afleveringen/04-11-2012/fragmenten/de_verloren_jeugd_van_remzi_-_opgesloten_tussen_zwakbegaafden/extras/problemen_met_jeugdzorg


Een te mooi beeld

Er wordt weer een te mooi beeld gemaakt over wat BJZ ‘jeugdzorg’ doet.
Naar wet mag BJZ geen zorg verlenen, maar moet het juist doorverwijzen naar echte zorg.
Het woord jeugdzorg is dus al misleidend.
 
BJZ en gezinsvoogden kunnen wel negatieve voorbeelden geven en daarmee hun zgn. goodwill tonen, doch waar er te veel OTS-sen aangevraagd worden, en dan meer dan 50% leidt tot een uithuisplaatsing (UHP) en er veel kritiek bestaat over het insinueren, liegen, en manipuleren van gezinnen (door de jeugdzorgwerker), mag er ook gewaarschuwd worden tegen het niveau van BJZ: laag sociaal werk; nimmer echt diagnostisch (wet BIG).
Er is vaak juist niets ernstigs aan de hand, is er geen buitengewoon probleem (het wordt wel gesuggereerd).

OTS leidt tot verslechteriing situatie
 
Het rapport ‘909 zorgen’(N.W. Slot) wijst uit dat 72% van de OTS-sen na 2 jaar niet bleek tot verbetering te leiden, wel tot verslechtering.
 
Dat komt omdat BJZ het werk in eigen handen (sociaal werk) te houden; ondanks dat er vraag is door te verwijzen naar diagnostiek, wordt juist het traject naar diagnostiek tegengewerkt door de gezinsvoogdij. De slager keurt zijn eigen werkgelegenheidsvlees.
We wijzen op:
 
Van-BJZ-onafhankelijke wetenschappers, maar tevens ook advocaten
[5]
, ouderondersteuners en ouderorganisaties, hebben een pleidooi gehouden om het indicerend en afschottend niveau van BJZ af te schaffen. Budgets per afdeling zorgen toch voor afschotting. Een ‘gecertificeerde instelling’ die aan OTS of UHP mag doen, is dubieus en gevaarlijk voor het kind:
 

Prof. dr. RJ van der Gaag stelde dat de jeugdzorg moet worden ontschot:

het belang van de jongeren en hun omgeving moet prevaleren boven de bureaucratische belangen (bezettingsgraden onder gedwongen maatregel) van de huidige starre systemen. ... Hij pleit voor ‘kinder- en jeugdpsychiaters (en ortho­pedagoog-generalisten voor tests) als diagnostische zwaargewichten’ aan de poort (niet BJZ!) die bij de triage helpen om lange, frustrerende en mislukte hulpverleningsprocessen te voorkomen. Schotten tussen de hulpverleningssectoren (BJZ of ‘gecertificeerde instelling’ t/o. de diagnost) moeten geslecht worden. Opleiden van mobiele en meer flexibele jeugdpsychiaters is noodzakelijk.

Jeugdpsychiater dr. W. Janssen-Breederveld (Mobiel, 2008) verwoordt het zo: “Men heeft vastgesteld dat negatieve ervaringen een remmende en zelfs schadelijke invloed hebben op de hersenontwikkeling. ... De uithuisplaatsing zelf, hoe heilzaam deze ook beschouwd wordt te zijn voor de toekomst van het kind, kan ook beschouwd worden als een traumatische ervaring. Schadelijk. De risico’s op chronische gezondheids­problemen, slechte schoolprestaties, tekortschietende veerkracht, tekorten in het opbouwen van een vriendenkring en van vertrouwen in de omgeving nemen toe, wanneer deze problemen [ook vanuit jeugdzorg veroorzaakt] onvoldoende onderkend worden en op hun beloop worden gelaten.

Ook waarschuwt ze voor verkeerde diagnostiek vanuit de pleegsituatie. De eigen ouders kennen het kind veelal beter (CBCL of EAS). Te vaak wordt ervan uit geredeneerd dat er problemen thuis waren die schadelijk konden zijn. Dat kan juist leiden tot schade dóór pleegplaatsingen. Janssen adviseert bij/vòòr iedere dreigende uithuisplaatsing degelijk diagnostisch onderzoek.
 
We wijzen op de bedenkingen van een raadsheer bij het hof ’s Hertogenbosch:

Gevecht tegen windmolens
 
Rond het ‘terugplaats-beleid’ (naast slechte dossiervorming) van BJZ herkent raadsheer mr.

P. A. J. Th. van Teeffelen (juris­tenblad FJR, 10, 2010, p. 248) knelpunten. Hij somt 3 knelpunten op in de BJZ-inzet, die door de opbouw der stukken voor een rechtsgeleerde al een waar zoekplaatje oplevert, laat staan voor ouders:
Voor cliënten lijkt het in een aantal situaties dan ook een gevecht tegen windmolens in plaats van dat de hulp wordt verleend, waar het allemaal om begonnen is.
 
Het derde knelpunt heeft betrekking op de verantwoordingsplicht van Bureau Jeugdzorg. Het bureau heeft er jegens het hof nogal eens zichtbaar moeite mee zich te verantwoorden. Dat kan gemakkelijk leiden tot irritaties over en weer.
 
Voor het hof is het de kunst om hoffelijk te blijven, ook al heb je soms grote problemen met de wijze waarop door het bureau in het verleden is gewerkt. Doordat er soms in een jaar weinig structureel aan een bepaalde zaak is gewerkt, ontstaat in het vraaggesprek nogal eens een pijnlijke situatie.
 
Het bureau wil dan nogal eens een houding aannemen van: ‘wij weten het beter en u begrijpt niets van ons vak.’...[Bij BJZ] is er weinig animo tot terugplaatsing. Uiteraard krijgen we als hof regelmatig die situatie ter beoordeling en een fatsoenlijk antwoord op onze vraag naar de inspanningen die worden gedaan om het kind terug te plaatsen bij de ouders krijgen we lang niet altijd. Ouders stellen de vraag wat zij moeten doen om de kinderen weer terug thuis te krijgen en krijgen daarop geen antwoord of worden min of meer met een kluitje in het riet gestuurd. … Onwillekeurig rijst dan de vraag nogal eens: ‘is het bureau er voor de cliënten of zijn de cliënten er voor het bureau?’ (Citaten).

Zijn de cliënten er voor het aanstaande ‘gecertificeerde instituut’??

Goedkoper en solide Jeugdzorgplan

De SSF heeft een goedkoper-uitvallend en solide Jeugdbeschermingsplan gepresenteerd dat degelijk onderzoek waarborgt met normen en diagnostiek middels één rijksoverheidstaak, de verbeterde versie van de Raad voor de Kinderbescherming.[6]

 
[6]
 : SSF, 2006 en 2012: https://dl.dropbox.com/u/2479159/2012%20Jeugd-beschermingsplan%20Meldingen%20-SSF.pdf ,

m.n. pag. 11 en 8 geven overzicht. Zie bijlagen (hierboven).

[7]

: Artikel 94 Grondwet: “Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.” 


IVRK 24?

Volgens IVRK art. 24: kinderrecht op hoogst mogelijke mate van gezondheid en daarbij horende -zorg.

 
Vaak kunnen ouders het wel zelf, al strooit BJZ het praatje rond dat dit niet zo is.
 
Ook prof. Hoksbergen heeft aangegeven (voor de SSF) dat per doelgroep er gespecialiseerde ingangen zouden moeten komen (IBAP, 2000). noot 6.
In Keeping the Promise (S,L. Smith, Adoption Institute) wordt het advies van Hoksbergen wederom onderbouwd door inzichten uit een groot onderzoek: de reguliere ‘jeugdzorg’ matcht de kennis NIET bij de case.
 
Na klachten wordt veel defensief afgedekt door BJZ (bestuurder Sprokkereef, http://www.youtube.com/watch?v=JSUr2xxTDJg&feature=channel&list=UL) met suggestieve mooipraat. Bij klachten wordt vaak het kind bestraft met minder omgang met ouders, wat hechtingsstoornis in de hand werkt.

BJZ doet niet aan valide onderzoek
 
Zie ook FJR november 2012
 
Het is voor advocaten en ouderondersteuners doorzichtig dat besturen van BJZ niet praktijk-deskundig zijn, niet weten wat en hóé op de vloer wordt gemanipuleerd door de gezinsvoogdij! Uithuisgeplaatst-zijn is schadelijk voor het gevoelen van een kind, maar door BJZ wordt het mooi-gepraat, afgedekt, want loyaliteitsproblematiek, PAS LJN BA7155: oudervervreemdingssyndroom), en minderwaardigheidsgevoelens liggen op de loer; er wordt al gesproken dat pleegkinderen vaker zich de eerste jaren schromend internaliserend gedragen dan open. Dat zegt wat.
Als kind uit huis wordt geplaatst door BJZ zonder valide onderzoek, kan het wel degelijk thuis geholpen worden, maar wordt de UHP door BJZ insinuatief voorgesteld alsof het niet kan, alsof er bij die gezinnen iets ernstigs aan de hand is (reportage). Er is vaak wel warmte thuis, en vraag naar tips.
 
En er bestaat een Gordontraining.nl waar nodig.
Er wordt in deze reportage gesuggereerd dat ouders (die in aanraking komen met AMK/BJZ) niet zouden kunnen ‘zorgen’, maar dat blijkt volkomen onjuist... (Dat komt sporadischer voor dan beweert door BJZ in de p.r.).

Zeeland
In Zeeland (http://www.youtube.com/watch?v=F6Dthj9XBLU&feature=channel&list=UL) wordt niet elk jaar 8% meer kinderen uithuisgeplaatst, maar 50% van tehuizen worden gesloten, en hulp aan huis gegeven, wat voor de beleving en evt. verwerking effectiever bleek (prof.Jo Hermanns).
BJZ kàn wel degelijk (in tegenstelling van wat er in de reportage wordt gezegd) iedereen die het echt nodig heeft helpen, aan echte deskundigen.

Als BJZ maar minder aan werkgelegenheid, OTS en UHP aanvragen, zou doen. En meer kinderen liet diagnosticeren en binnen een half jaar terugplaatsen naar huis.

 Suggestie en leugens
 
Vaak zijn de gronden voor een beschermingsmaatregel niet meer dan het vals bespelen van de jeugdzorgrechter door BJZ, middels suggestieve maar ongegronde motivatie. Er wordt niet naar het gezin geluisterd!
 
Op http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/11/brief-van-stichting-kog-aan-donateurs.html staan niet voor niets artikelen over het wanpresteren van BJZ.
Maar BJZ schemert met schrijnende gevallen.
 
BJZ schemert met “beschadigde kinderen”, maar maakt dit door bespelen van het publiek: waar een ouder en kindje last hebben van jeuk {bleek: glaswolsplinters}, BJZ moeder beschuldigt van parasietenwaan (bestaat niet zonder diagnose!), en plaats het jonge kind met politiegeweld uit huis en plaatst dit 6 x over, wat ‘fijn’ is om een hechtingsstoornis te kríjgen; ouder toont met bouwkundig rapport en analyserapport (MMMF) aan dat het glaswol uit de ventilatie kwam, ziektebeeld gaf {waartegen onder de ARBO werknemers voor beschermd behoren te worden, laat staan bewoners} na een bouwkundige fout, maar BJZ negeert dit en doet geen onderzoek, beweert onder voortduren van de OTS en UHP dan weer alsof het kind autistisch is (zonder diagnose en behandeling) en dan weer (bij verlengen van UHP) zou het hechtingsgestoord zijn (zonder diagnostisch rapport en therapie), om de rechter te bespelen het verzoek tot verlenging (budget!!$€$!!) te bekrachtigen, en de rechter is geen psychiater om BJZ te doorzien.
Ouders komen bij BJZ voor hulp, doorverwijzing, maar moeten zich verdedigen tegen BJZ-attitudes.

Meta analyses en geen individuele details
 
De inspectie ziet dit niet omdat deze aan meta-analyse doet en niet naar individuele details kijkt of deze kan zien omdat BJZ slechts een selectie uit dossier overgeeft aan de inspectie op inzagevraag (praktijk!!).
BJZ kent de gezinnen niet goed, waar het niet liet diagnosticeren, op gezondheidszorgniveau (WGBO).
 
BJZ ziet niet (tijdig) wanneer er een specialist nodig is (al beweert de film dit wel).
Ouderondersteuners en advocaten en ook al wat rechters en ook wetenschappers zien dat BJZ te veel werk op zich neemt, met de indruk dat het meer gaat om bezettinggraden en budgets; budgets met schotten, waar prof. Van der Gaag over spreekt.
Zo zijn er meer artsen/medici die het onkundig handelen bij BJZ aankaartten.
BJZ doet alsof BJZ de ‘liefde’ en warme geeft. Hoe doe je dat bij een hechtingsgestoord kind? Naar het opvoedingsideaal van Rousseau, of juist deskundig door specialisten zoals op http://www.hechtingsproblemen.nl/nl/behandelvormen beschreven.
 
Het kind kan veel vaker dan nu beter en effectiever en goedkoper thuis ‘behandeld’ worden, zo nodig na diagnostiek.

Weggerukt bij je ouders

Het gevoel weggerukt te worden van ouders: http://www.youtube.com/watch?v=7KMmluGjbu0&feature=channel&list=UL ! Ouderloos-gevoel, onthand, onzeker, weg van het ‘kennen’ van je ouders, belaste identiteitsontwikkeling in adolescentiefase, eenzaam, heel eenzaam.
 
TS

                 Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

23 opmerkingen:

 1. Elke keer denk je dat het niet erger kan. Maar het kan nog erger. Hulde dat die jongen er relatief goed is uitgekomen. Hoop dat de aansprakelijkstelling succes heeft. Niet alleen moet de overheid aansprakelijk gesteld worden, maar ook de verantwoordelijke "professionals" in civielrechtelijke zin. Ik vrees dat dit nog de enige manier is om JZ op de knieën te krijgen. Ze aanpakken in hun portemonnee.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Deze mevrouw verdient een lintje!! ZIJ is dus de deskundige!!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Twee delen met commentaar:

  http://www.youtube.com/watch?v=Y81iWScGrVA
  en
  http://www.youtube.com/watch?v=EaGT6n05s-A&feature=channel&list=UL

  Goed overzicht!
  Zo werkt een BJZ dus!
  Welles-nietes gespeeld door WSG; met bureaucratie dat het kind niet beziet!

  Diegene het wel ziet, werd ontslagen, als een klokkenluider, al signaleerde ze gewoon en vroeg verbetering!
  En dat is niet de enige youtube over de WSG :
  http://www.youtube.com/watch?v=0ewLryqLtAg&feature=channel&list=UL

  Fijne jeugdzorg toch? Lekker luchtje?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het begint dus met:
   http://www.youtube.com/watch?v=Y81iWScGrVA
   (copieëer en plak in browser!)

   Verwijderen
 4. Oei, wat een gevoel:
  http://www.youtube.com/watch?v=7KMmluGjbu0&feature=channel&list=UL
  Weg zekerheid, eenzaamheid met UHP, het weggepleurd-zijn van ouders (UHP).

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Alles heel herkenbaar . Omdat (stief)dochter vroeg om Lord of the rings, het boek, ik had hem in het engels in de kast staan, heb ik de Nederlandse versie voor haar gekocht en gegeven. Nu heb ik haar 'overvraagt' en is ze dus uit huis geplaatst, omdat ze een boek wilde lezen en ik het haar gegeven heb, want een ZMLK kind kan dat niet lezen. In de tests word ze expres zeer zwak begaafd weg gezet. Onderzoeksters hebben dat beaamt toen ik dat recht op de man vroeg, want de grens van 69 is heilig ivm de subsidies .

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ziehier weer een voorbeeld hoe budgets werken: ten koste van het kind.
   Stimuleer het kind vooral niet om het budget te halen, heerlijke jeugd'hulp'!
   Wat een gewetens-werk!

   Verwijderen
 6. advocaat van ruth5 november 2012 om 21:09

  De WSS heeft de mond vol van "beperking" (zie wsg.nu)
  Volgens mij is het hebben van een plank voor je kop ook een behoorlijke beperking.
  Ik denk dat er in die tien jaar dat Remzi opgesloten is geweest een hele stoet aan jeugdzorgwerkers van de WSS de rij is gepasseerd.
  Allemaal met een hele dikke plank voor hun kop.

  Maar ja dat valt daar niet op.
  Hebben ze daar namelijk allemaal, die plank voor hun kop.

  Maakt de wereld zo veel eenvoudiger, die plank.
  Je hoeft niet na te denken,wat voor de gemiddelde gezinsvoogdijwerker bij de WSS al een hele zware opgave zou zijn.
  En die plank houdt je blikveld zo mooi in focus, je kijkt immers niet verder als die plank.

  En stel je voor dat die plank ineens verdwijnt..
  Niets meer om je achter te verschuilen.
  De harde realiteit zomaar op je af komend.
  Moet je toch niet aan denken.
  Dat je zomaar van de ene op de andere dag tot de conclusie moet komen dat je het al die tijd ervoor helemaal mis hebt gehad.

  Brrrr... niet aan denken.
  Snel die plank extra goed vastzetten...
  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. “Dat is beter dan zwarte pieten over de tekortkomingen uit het verleden en heden.”

   Een heel klein zinnetje uit de laatste (was het maar waar!) column van onze goedheilig man, dhr Gerritsen.

   En plaats dit zinnetje eens onder de persverklaring van de WSS!!

   Ik geloof niet meer in hun “domheid”. Het is doelbewust en sluw misbruik maken van hun machtspositie.
   Zij weten dat zij dat kunnen doen omdat er niet aan waarheidsvinding wordt gedaan. Ook de rechters weten dit.
   De gelederen trekken zich samen. Kritiek of op en aanmerkingen ten aanzien van hun handelwijze wordt genegeerd.
   Op schofterige wijze naast zich neergelegd.
   Zonder aanziens des persoon. Ik zou iedereen willen aanraden het boek van Jan Storms te gaan lezen! “Destructieve relaties op de schop”.

   Lieve God, straf hen. Zij weten wat zij doen en waarom zij het doen!

   E.B

   Verwijderen
  2. Hou vol!!! Hoe moeilijk het ook is!! mensen als u hebben we nodig.

   Verwijderen
 7. Deze beelden moeten ze naar alle Bureau's van jeugdzorg, rechters en alle andere jeugdzorg handelaars opsturen.
  Ook naar scholen waar ze de DSM gebruiken om kinderen te labelen.
  Ik weet dat ik gelijk had en heb. Weg met die DSM, dan moeten al deze mensen, psychologen, orthopedagogen en artsen re-organiseren. Geloof me dat er koppen gaan rollen en bijna alle kinderen terugkeren naar hun nest.
  Mijn kind is hetzelfde overkomen als die jongen. Die van mij is thuis, omdat een rechter zelf zei dat al die stickers niet bestaan. Mijn kind had een IQ van 146, maar BJZ wilde dat niet horen, ondanks meedere onderzoeken. Ze willen mijn kind samen met derden toch op een VMBO laten plaatsen door een nieuwe toets. Wij weten het wel beter en onderwijzen onze kind thuis op zijn nivo. Zij zegt zelf; 'ach ja, ik ga wel mee met de flow, maar weet wel beter'. Ze kan alsnog in een paar jaartjes via thuisstudie haar graad behalen.
  Onze regering; ik schaam me voor ze.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De bezettingsgraad, vanwege het budget, wil dat het kind, al heeft het een IQ van 146, toch op papier en in daad een IQ heeft van 69, want in de klauwen van BJZ (straks g.i.?) is geld het belangrijkst.

   Verwijderen
  2. Men denkt zelfs al te weten bij het zien van het werk van een kind, jawel bij het zien, dat een kind waarschijnlijk autisme of andere stoornissen zou kunnen hebben i.p.v. een hoogbegaafd kind. Waarom niet gewoon toegeven dat ze niet weten hoe ze Hbe kinderen moeten begeleiden? Wegstoppen in het speciaal onderwijs, die zijn voor de Hben uit de grond gestampt. Een hoog/laag IQ kan namelijk volgens al deze zgn. jeugdzorgers niet samengaan met een hoog EQ, met alle gevolgen van dien. Ze hebben allemaal bionische ogen en hersenen.

   Ik geloof ook niet in dat gelabel, dat is zo onmenselijk en klinkt onlogisch.

   Remzi is een goed voorbeeld. Laten al die jongeren nou eens praten over hun 'nare jeugdzorg' ervaringen en zend dat uit op tv.
   Ik heb sterk het idee dat gezinnen als criminelen worden gezien dan de criminelen zelf en die worden ook gelabeld (TBS) Men weet inmiddels dat de echte criminelen ook een zeer hoog IQ hebben. Hiermee bedoel ik dus niet de jeugdzorghandelaren.

   Verwijderen
 8. Begin dit jaar zochten wij hulp bij de Kinderombudsman maar naast de mentale marteling was er ook fysieke mishandeling. Zo herkenbaar; "papa mama ik verveel me hier dood, ik heb niets te doen." Toen stuurde BJZ hem naar de Koers in Breda waar agressieve kinderen een dagbesteding hadden i.p.v. onderwijs, zij bedreigden onze kind met de dood. De kinderombudsman, de Instellingen, politie en BJZ deden niets! "Mw. Mr. wij kunnen niets doen omdat BJZ zegt dat de rechter het zo heeft beslist." Dit allemaal zonder de beschikking te lezen, ach ze weten het zo goed te vertellen daar bij de KO.
  Maar ik zet mijn vraagtekens bij deze subsidie organisaties, allemaal hielelikkers.

  Geef mij maar die plank van mr. Ruth, daarmee kan ik harder voor hun kop slaan ... ooo mijn handen jeuken zo

  @Anoniem6 november 2012 05:53
  Die DSM ga ik googlen. U zou eens gelijk kunnen hebben. Want mijn kind heeft ook van alles op papier wat absoluut niet overeenkomt met het kind zijn. Hij heeft ook een IQ van 135. Nog steeds geen school omdat BJZ in de picture is. Ook hem hebben zij(vergeet de kinder/rechters niet) enkele jaren van vrijheid en onderwijs ontnomen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. DSM (IV) wordt gebruikt door diagnostisch onbevoegden in BJZ om een insinuatie te kunnen doen, dit om de rechter te bespelen. Natuurlijk: bezettingsgraden halen! Daar is het om te doen.
   DSM behoort in handen te blijven van beëdigde diagnosten, onafhankelijk van de 'jeugdzorg'!
   Ouders moeten staan op een van BJZ onafhankelijk, zelf-gekozen specialist, die niet door BJZ is aangewezen, en die niet van BJZ de beperkende onderzoeksvragen krijgt!
   Integraal onderzoek, degelijk onderzoek, en een behandelplan -niet van BJZ- van de diagnost zelf moet leidend zijn. Met ouders inbreng.

   DSM V wordt nog gevaarlijker in handen van amateurs: dan is iedereen ziek! Die nummer V is te slap! Te breed.
   En we zien wat "te breed" doet in de pseudo-zorg: werkgelegenheid creëren staat boven het belang van de cliënt.

   Amateuristisch, kwakzalvend jeugdzorg (BJZ) leidt tot schade aan de cliënten, vaker dan het 'oplost'.

   Verwijderen
 9. Persverklaring van een kijker:

  Als kijker van de Brandpuntuitzending heb ik kennis genomen van het feit dat de WSG een persverklaring heeft uitgegeven waarin de WSG het jammer vindt dat Remzi de doorgebrachte tijd bij hen niet prettig heeft gevonden. Ik betreur het dat de WSG hun (geldverslindende) interventies ervaren en durven te benoemen als ‘gericht zijn op hulp van de cliënt’.

  Gelet op de inhoud van hun persverklaring waarin de WSG, zoals reeds langer bekend en gebruikelijk, en geheel in lijn met andere jeugdzorginstanties in dit land, een aantal loze beloftes doet en geen blijk geeft van enig inzicht in wat zij hebben aangericht, wat mogelijk duidt op een vorm van mentale retardatie, is het de hoogste tijd dat er een parlementair onderzoek komt m.b.t. het gehele bolwerk van jeugdzorg in Nederland en dat per direct deze instellingen onder zwaar toezicht komen te staan van een onafhankelijke (Europese?) mensenrechtencommissie. Dit om heel snel de Nederlandse Staat ervan te doordringen dat het een situatie moet creëren, waarin de rechten van het kind en zijn ouders, zoals omschreven in de internationale verdragen, geëerbiedigd worden in plaats van de uitvoering hiervan uit handen te geven aan een stel met macht beklede kwakzalvers die erop getraind zijn het recht te van ouders en kinderen verkwanselen en de rechter een oor aan te naaien.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Respect voor deze jongeman dat hij er nog zo goed uit is gekomen en niet helemaal verknipt of gehandicapt is geraakt. Hij heeft een zelfstandig en werkzaam leven opgebouwd. Ook respect voor de mevrouw die wel zijn kwaliteiten zag en hoe hij als kind was. Zij heeft hem ook erdoorheen geholpen.

  Maar verschrikkelijk! Zo gingen ze in het speciaal onderwijs ook met kinderen om. Zo kreeg ik een 24-uurszorgindicatie. Inmiddels woon ik zelfstandig.
  Ook over andere kinderen zei men: "Dat wordt toch niets". Dat vertelde achteraf de enige volwassene die ik vertrouwde en ook op die school heeft gewerkt.
  Zo was er een jongen die niet kon lezen. Zijn eigen moeder heeft het hem geleerd, niet de school. Toen hij naar het VMBO ging, zei men ook weer: "Dat haalt hij toch niet." Zijn diploma heeft hij gehaald.
  Helaas zijn er ook leerlingen die zich op mijn leeftijd (25 jaar) nog steeds een mislukkeling voelen en niets hebben dat hun leven zin geeft. Zo triest.

  De school was ook bijna een doodsteek voor mij. Mijn vader moest volgens deze profs niet zo meegaan in mijn belevingswereld, anders zou hij ongewenst gedrag belonen. Hij moest het afkappen.
  Al hadden we eerst een hechte band en kon ik alles met hem bespreken, hij kon ineens heel afwijzend worden.
  Mede door een begeleidster die in me geloofde en mijn kwaliteiten zag en samen met mij ging werken aan een zelfstandig en zinvol leven, gingen zijn ogen open. Ook vrienden van hem hebben hem ermee geconfronteerd dat hij mij moest steunen en niet die uber-ego's.
  Diagnoses worden bij uitstek gebruikt om macht en controle over mensen te krijgen, niet om ze passende begeleiding te bieden.
  Ook ik ben er redelijk uit gekomen.

  Mijn ervaringen heb ik verwerkt in mijn boeken: Afwijkend en toch zo gewoon en Collision.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Pester………Psychische verkrachter.

  Naar aanleiding van Remzi,maar ook heel veel andere ouders en kinderen en vechtende advocaten voor hun recht.....

  Psychisch verkrachten is: je macht aanwenden om iemands denken, integriteit, geloofwaardigheid en persoonlijkheid stelselmatig te ondermijnen, in woord en geschrift en daad.

  Psychisch verkrachten is: dreigen met sancties bij verzet.

  Psychisch verkrachten is: het plegen van karaktermoord. Voortdurend belachelijk maken van en het verspreiden van leugens over een persoon.

  Toppunt van psychische verkrachting is:

  Zeggen dat het de bedoeling was het kind een gelukkige jeugd te geven en het jammer vindt dat het kind van hun handelwijze niet genoten heeft.

  Van de pester wordt gezegd dat hij/zij tot pestgedrag komt omdat hij/zij vroeger zelf niet goed behandeld werd……..

  Mijn God….Er lopen heel wat getraumatiseerde gezinsvoogden rond in Nederland
  Signalen worden niet herkend......

  Rechters laten zich voorlichten door pesters........

  Challenge Day ??!!

  E.B.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Mooie tekst, helemaal waar. Pesten is de macht over iemand toe-eigenen en overheersen/onderdrukken. Uw tekst is iets om mee te nemen naar hoorzittingen.

   Een simpel voorbeel van:
   @E.B. "omdat hij/zij vroeger zelf niet goed behandeld werd…….."
   Hitler's ware verhaal, op school werd hij gepest door zijn Duitse leraar die Jood was. Ondanks zijn hoge IQ kreeg hij van hem niet de kansen om uit te blinken. Zijn boosheid stapelde op. De gevolgen zijn bekend.

   Verwijderen
 12. Mijn bewondering voor deze jongeman. Ik hoop dat hij een zéér hoge schadeloosstelling krijgt: een jeugd is NIET in geld uit te drukken.
  Even een paar opmerkingen:
  - Een kind kan, volgens de wet, altijd een advocaat hebben, dit is al jaren zo. Er zijn zelfs goede kinder-advocaten die ook toevoeging aanvragen op basis van het inkomen van het kind...Hulde voor deze advocaten.
  - Een 'Bijzonder curator' staat al in de wet vanaf 1-11-1995... het wordt alleen vaak juist tegen gehouden door BJZ en WSS (WSG / WSJ: ze veranderen nogal eens van naam daar in Diemen!). WSJ staat er om bekend kinderen contact met hun advocaten te verbieden! Nu worden er op verzoek van BJZ wel eens BC benoemd: advocatend ie aan het handje van BJZ lopen....
  - Over de onzin beweringen en etiketten: BJZ kan er ook wat van, zo heb ik een cliënte die 'niet open is over haar zwangerschap'... dit zou kunnen, maar ze heeft geen baarmoeder (wegens ca).. HOE wrang kan je zijn als BJZ? BJZ houd de leugens vol!
  - Een iemand heeft een vlinderhondje (zie het artikel 'de gevaren van BJZ'op deze blog/ BJZ: 'gevaarlijke situatie in huis wegens vechthonden'...
  - De jongen in deze kwestie heeft het goed door: het gaat 'm om GELD voor de Jz-industrie. De nieuwe jeugdwet lijkt mij weinig goeds te melden: daar moeten gemeenten in gesprek gaan met de JZ-aanbieders voor de te leveren zorg.. wéér 'prestatie-doelen' en 'productie-afspraken' over bezettingsgraden van instellingen?
  - BJZ gaat ook door met ouder-ondersteuners te diskwalificeren: nu net vandaag de PoppenVilla 'gesloopt' is, begint Nine Kooiman (op 8-11) weer met lasterlijke tweets over mij rond te sturen... om te waarschuwen tegen mij als 'gevaarlijke hulpverlener' (ik ben géén 'hulpverlener' in de zin zoals BJZ bedoeld...maar het lasterverhaal aanhalen... Nine is namelijk, naar mijn indruk, boos dat ik meegewerkt heb aan het verwijderen van een bron van (valse) meldingen 'kindermishandeling'!

  Opvallend is hoe de Jz-industrie steeds weer iets anders verzint met maar één doel: kinderen UIT HUIS PLAATSEN en inkomen voor hun!

  Zonder helderziend te zijn wil ik de volgende acties van BJZ melden: overgewicht (onder het mom van 'opsporen gezondheidsklachten'), weinig sociale contacten (vandaar de 'sociocards'/ zie elders op deze blog), armoede (is al genoemd in de media/ treedt niet op bij pleeggezinnen: die krijgen gemiddeld 2x zo veel voor een kind als dat een alleenstaande bijstands-ouder zou krijgen!)
  Ik blijf bij mijn punt: eenvoudige problemen hulp door vrijwilligers, bij échte kind-gerelateerde problemen éérst hulp van een échte deskundige als kinderpsycholoog dan wel orthopedagoog?. Deze casus illustreert het weer eens: WAAROM is die jongen niet eerst gediagnostiseerd door een échte kinderpsycholoog?
  (Die zou er ook rekening mee gehouden hebben dat hij niet-Nederlandstalig is van huis uit! Dat heeft NIETS te maken met niet-intelligent zijn...!!)
  Treurig is dat al die etiketjes deze jongeman nog achtervolgen tot 30 jaar na zijn 18e. Ik hoop dat zijn advocaten een verzoek doen uiteindelijk om zijn dossiers te vernietigen!
  Ik hoop dus op een forse schadeloosstelling en een goede, gelukkige toekomst!

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Over Nine Kooiman, lees wat ze mij schreef;
   ## Beste S,

   Bedankt voor uw mail aan de SP tweede Kamerfractie. Als ik uw mail lees denk ik dat het juist goed zou zijn als u zou stemmen. Want het wordt namelijk nog veel erger dan u schetst. Dit kabinet wil namelijk eigen bijdrage gaan invoeren bij een uithuisplaatsing van een kind, bovenop de ouderbijdragen die nu al gelden. Ik vind dat schandalig omdat ouders al zo veel moeten betalen en liever niet willen dat hun kind uit huis wordt geplaatst. Iedereen wil liever zijn of haar kind zelf opvoeden en in huis houden. Ik maak mij daarnaast, net als u, zorgen over de enorme bureaucratie, de aanhoudende wachtlijsten en het langs elkaar werken van organisaties in de jeugdzorg. Er valt nog een hoop te verbeteren.

   Ik hoop dat u uw verhaal ook wilt sturen naar alle andere fracties. En zeker naar de regeringspartijen VVD, PVV en CDA die nog meer geld willen halen bij ouders wiens kinderen uit huis zijn geplaatst.

   Met vriendelijke groet,

   Nine Kooiman
   SP Tweede Kamerlid ##

   Ze bespeelt mensen bewust of ze behoort ook tot de categorie pester. Roemer slaapt teveel, ik zou me doodschamen met zo'n fractielid.

   Verwijderen
  2. Waarschijnlijk gelooft ze de gebeurtenissen nog steeds niet en weet ze geen draai met haar houding t.a.v. al die melders van leed en onheil door domheid en insinuaties door de gezinsvoogdij.
   Ze gelooft dat alle gezinsvoogden zo zijn als zij?
   Jammer dat ze niet wetenschappelijk is opgeleid, want die signalen herkent ze dan niet. En dat is als een struisvogel en kop in zand.....
   BJZ is echt een gevaar voor vele kinderen, maar dan ze bij BJZ 'helpen'.

   Verwijderen
 13. Jammer dat Roemer niet zo bekwaam is de signalen die hij verkreeg over deze ex-gezinsvoogdes op wetenschappelijke waarde te schatten, en zo verspeelt hij kiezers. Door schade dankzij BJZ/gi.

  BeantwoordenVerwijderen