vrijdag 16 november 2012

Omgangsfrustratie


Bijlage: LJN AS6029 van http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=AS6020.
 
Nadat dwangsommen om omgang toch op gang te brengen niet werkten - waar een ‘moeder’ toch aan loyaliteitsconflict en omgangsfrustratie bleef doen, toch omgang te krijgen met beide ouders.
 
De wel omgangsbelang inziende ‘vader’ wil wel omgang geven, en wil het belang van het kind dienen door de opvoedingsplaats bij moeder te blijven zijn, maar wel toegang moeten hebben tot kind om omgang te krijgen en uit te gaan.
 
 

15 opmerkingen:

 1. Jan-Dirk Sprokkereef is lid van de PvdA, omdat hij vindt dat “mensen betrokken moeten blijven bij elkaar”.
  Juist deze PvdA'er laat het bij woorden, maar komt niet op voor mensen zoals Pieter en zijn zoon. Schaart zich liever aan de kant van sociopaten en doet kritische vragen ten aanzien van de handelwijze van BJZ (onder zijn verantwoordelijkheid) af met de woorden "Wij doen dit uitsluitend in het belang van het kind!"
  Ik hoop dat ZIJN kinderen later OOK zullen weten welke “werkopvatting ” welk “inzicht” hun vader had!
  Zouden zijn kinderen contact met hem willen blijven houden?
  Lees en luister eens naar alle reacties van de echte deskundigen meneer Sprokkereef!
  Onder andere: Professor Hoefnagels, Hoogleraar Jo Hermanns, , mr. Prinssen, Professor Hoksbergen enzovoort. Toch geen kleine jongens niet waar?
  Een paar uitspraken van u meneer Sprokkereef:
  - “Ik ben in de jeugdzorg terecht gekomen door ‘mijn hart te volgen”.
  - “Toen een wervingsbureau mij benaderde voor een directiefunctie in de financiële sector, gaf ik te kennen dat ik de veiligheid van kinderen, eigenlijk het belangrijkst vond.

  (En toen ongeveer begon ook de economische crisis! De voortekenen waren al aanwezig! En Jeugdzorg was en is een zeer winstgevend en financieel stabiel bedrijf!!)

  - “Het voordeel als ex-griffier is dat je exact weet hoe de politieke besluitvorming in elkaar zit en hoe de hazen lopen. Als ik nu een begroting indien vanuit en voor mijn organisatie, dan weet ik precies wat belangrijk is om daar in te zetten en hoe de besluitvorming het beste beïnvloed kan worden.”
  - We nemen bij BJZ alleen medewerkers in dienst die voldoen aan de juiste opleidingseisen”.

  Vraag van mij: Is dit een garantie voor ethisch handelen? Of plegen zij kindermishandeling, karaktermoord van ouders, zoals door gerenommeerde geleerden wordt uitgelegd?
  Hij gaat lekker meneer Sprokkereef!!
  U LAAT de boel gewoon escaleren met en dankzij “hulp” van uw medewerkers . Onder UW verantwoordelijkheid! Met opzet! “Onderbouwd” door pedagogische en psychologische inzichten van de koude grond! Door u en uw “professionals”! Zo doorzichtig! Zo banaal! Zo sektarisch bijna!

  Uw organisatie is niet leerbaar! En is zeker geen voorbeeld van ethisch en integer handelen naar kind en ouders.
  U heeft geen hart meneer Sprokkereef! U TRAPT op het hart van anderen met uw visie!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. advocaat van ruth17 november 2012 om 09:00

  Ik heb die Sprokkereef tijdens een discussie-avond in de Rode Hoed jaren geleden eens horen zeggen dat de effectiviteit van een OTS voor 90% bepaald wordt door de persoon van de gezinsvoogd.
  Moet je eens proberen een wijziging van een gezinsvoogd te krijgen als het met je gezinsvoogd niet klikt.
  Dan is het standaardantwoord: de gezinsvoogd is uitvoerend, bepaalt het beleid niet doch voert dit uit en een wisseling maakt derhalve geen verschil, dus nee!!

  Waarmee maar gezegd wil zijn: mooie praatjes in het openbaar en voor de rest.....

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De heer Sprokkereef heeft in dit opzicht wel gelijk.

  De uitvoerders van het beleid zijn ook geen mensen maar voorgeprogrammeerde robots, machines, ingezet door Jeugdzorg, politiek en geaccepteerd door rechters.

  Ze HEBBEN ook geen andere robots. In ieder geval niet qua programma, hooguit qua uitvoering.

  Ja en dan valt er hooguit over smaak te twisten........

  E.B.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Zeven belangrijke onethische beïnvloeding tactieken.

  Doorgaans gebruikt binnen sektarische groepen (o.a.Scientology Church)


  •Je wordt voorbereid op het hervormen van je denken door je er gevoelig voor te maken.

  De gezinsvoogd tijdens het eerste gesprek: “Ik zal je helpen deze voor jou zo moeilijke situatie draaglijk te maken”!.

  •Middels straf en beloning wordt geprobeerd om een aanzienlijke controle te krijgen over:
  - je sociale omgeving: Je sociale omgeving heeft niet hun interesse. Sterker nog,zij geeft duidelijk te kennen deze niet te willen kennen.

  - je tijd: JIJ draaft op of moet klaar staan op die momenten dat ZIJ jou wil spreken.Bij weigering wordt er gezegd dat je niet wil meewerken.

  - de mensen die jou tot steun zijn: Worden genegeerd, geweigerd en als
  lastig ervaren.

  •Binnen (de groep)communicatie zijn meningen en informatie van andersdenkenden dan de groep verboden c.q worden verworpen.

  Jouw mening of opvatting wordt nergens vermeld. Je wordt te boek gesteld als een moeilijk persoon.

  •Er worden veel en vooral ook intensieve pogingen gedaan om jou te laten twijfelen aan jezelf, aan de meest essentiële kenmerken van je gedrag.

  Tijdens gesprekken is niet JOUW mening belangrijk, maar de mening van de gezinsvoogd. JIJ ziet het helemaal verkeerd en bent alleen maar bezig je “eigen onvolkomenheden” te etaleren.JIJ snapt niet waar het eigenlijk over gaat. JIJ ziet het niet goed.

  •Er worden vele en ook intensieve pogingen gedaan om je zelfvertrouwen en perceptievermogen te ondermijnen, zodat je een gevoel van machteloosheid over je krijgt.

  Dit gebeurt in woord en geschrift middels Plannen van Aanpak, Evaluaties en verweerschriften van de gezinsvoogd als je jezelf wil loskoppelen van de gezinsvoogd.

  •Niet-fysieke straffen worden bij voortduring gebruikt.

  Insinuaties, beschuldigingen, belachelijk maken, vernietigen van je integriteit tijdens gesprekken en “verslaglegging” van deze gesprekken.

  •Strenge straffen volgen wanneer je de gewenste attitude/ houding, geloof of gedrag niet presenteert.

  Omgangsregelingen worden drastisch gewijzigd en het ( gedeelde)ouderlijk gezag wordt van je afgenomen.


  Drie van de belangrijkste kenmerken van een sektarische groep zijn:

  - Middels o.a. groep specifiek taalgebruik wordt mede het denken en de communicatie gecontroleerd. Woorden krijgen hier en daar een andere betekenis dan die welke wij in onze samenleving gebruiken.( Belang van het kind, meewerken, betrokkenheid, waarheid enz.)

  - Het in twijfel trekken of kritiek hebben op de sektarische beweging wordt gezienals rebels gedrag en onmiddellijk de kop ingedrukt.
  Onvoorwaardelijke onderwerping en gehoorzaamheid is het devies.
  - Liegen over de werkelijkheid binnen een sektarische groep is gewoon. Liegen over een “outcast” om die “outcast” in diskrediet te brengen, te treiteren en monddood proberen te maken, is gewoon.

  Oma

  BeantwoordenVerwijderen
 5. What’s in the name ‘Jan Dirk Sprokkereef’ anagrammen?

  Namens jeugdzorg ‘de profane krijskerk’, legt Jan Dirk Sprokkedreef de ‘kindjeskrakerproef’ uit. ‘Dirkjes profane kerk’ mag kennelijk als enige in dit land, rechterlijke uitspraken naast zich neerleggen en wetten en regels op geheel eigen wijze interpreteren. De zelfvoldane wijze waarop deze bestuurder zijn uitspraken tijdens de EO-uitzending doet, duiden er op dat hij volledig overtuigd is van zijn zienswijze, en zich gesteund weet door rechters en politiek Nederland, die meegaan in de verregaande charlatanerie van jeugdzorg. Ach, hoe lang krijgt Jan Dirk Sprokkelreef, lid van de ‘afknijp rode rekkers’, met zijn dubieuze uitleg van het begrip feit, nog de kans mee te werken aan kindermishandeling? Hoe lang krijgt hij nog de kans, het leven onmogelijk te maken voor ouders zoals Pieter?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Vanavond in Andere tijden een ex-parlementariër die toegeeft dat er veel eerder had kunnen worden ingegrepen bij de asbestproductie/bescherming.

  Zal Nine Kooiman over 35 jaar iets dergelijks mummelen als ze in een bejaardenhuis zit?

  En hoeveel kinderen moeten dan eerst nog het slachtoffer worden?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dan speelt ze met "de poppenvilla" samen met andere dementerende bejaarden. En mag zij bij Sint op schoot! Want tegen die tijd zullen er geen kinderen meer zijn voor Sint in Nederland!
   De kinderen, gekaapt door BJZ (slachtoffers van nu) zullen haar dan "begeleiden, "hulp verlenen" en haar alles geven waar zij recht op heeft.....

   Speculaasje van eigen deeg.....

   Verwijderen
 7. 13 november 2012, NVvR
  De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) adviseert de wetgever als het gaat om nieuwe wetsvoorstellen. Onlangs ontving de NVvR het wetsvoorstel Stelselherziening jeugdzorg. De NVvR signaleert dat dit een wetsvoorstel is met grote impact en heeft daarom uitvoerig geadviseerd. In het kort: de NVvR vraagt de wetgever om voldoende tijd en aandacht te geven aan de verdere uitwerking van dit wetsvoorstel, wijst op enkele onduidelijkheden en vraagt zich ten slotte in algemene zin af in hoeverre dit wetsvoorstel bijdraagt aan het wegnemen van de soms zeer taaie problematiek rondom de Jeugdzorg.


  De NVvR heeft met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting. De NVvR constateert dat dit wetsvoorstel een omvangrijke stelselherziening behelst van de jeugdzorg in Nederland, met mogelijk verstrekkende gevolgen. Om die reden acht de NVvR het van groot belang dat de wetgever voldoende tijd neemt om de verschillende aspecten uit dit wetsvoorstel de aandacht te geven die deze verdienen.  Het is bijvoorbeeld aan te bevelen om eerst de gesprekken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) af te ronden over onder meer de precieze verantwoordelijkheids- en bevoegdheidstoedeling, alvorens wordt overgegaan tot vaststelling en implementatie van de wet. De VNG vestigt in haar advies over dit wetsvoorstel eveneens de aandacht op dit aspect. Hetzelfde geldt voor de consultatie van de instellingen en beroepsgroepen die de jeugdhulp feitelijk verlenen.  Ook laat dit wetsvoorstel op belangrijke punten nog onduidelijkheid bestaan. Zo is niet altijd voldoende helder hoe procedures verlopen; dat geldt onder meer voor het toestemmingsvereiste, de certificering en de kwaliteitsborging. Op diverse plaatsen wordt bovendien nog nadere regelgeving in het vooruitzicht gesteld, terwijl het wetsvoorstel zelf reeds omvangrijke en gedetailleerde regelgeving bevat. Voorts adviseert de NVvR om nog eens zorgvuldig na te gaan wat de verhouding is tussen dit wetsvoorstel en aanverwante regelgeving. De in het vooruitzicht gestelde invoeringswet zal op veel punten nog duidelijkheid moeten verschaffen.  Ten slotte vraagt de NVvR zich af hoe en in welke mate dit wetsvoorstel bijdraagt aan het wegnemen van de heersende (taaie) problemen in de feitelijke uitvoering van de jeugdzorg, zoals de wachtlijstproblematiek, de omstandigheid dat zich telkens weer schrijnende gevallen voordoen waarin individuele jeugdigen tussen wal en schip vallen. In de memorie van toelichting, wordt voorzien dat dit wetsvoorstel zal leiden tot een periode van ingewikkelde veranderingsprocessen, waarin allerlei personen en instanties hun werkwijzen en procedures zullen moeten herijken. Voorts wordt een efficiencykorting van € 300 mln aangekondigd zonder dat - met uitzondering van het schrappen van de pgb’s voor jeugdigen tot 18 jaar – wordt uitgelegd hoe dit wordt gerealiseerd.

  Zouden ze bij de Rechtspraak eindelijk wakker worden?

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ik vind het enorm moedig van Pieter om op deze manier de publiciteit te zoeken.Alle hulde daarvoor.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Vol verbazing het ik meerdere malen het laatste filmpje gekeken, en vooral verbaasd. Namelijk feiten worden feiten als iemand iets vaker zegt, en dit schrijven we op.. Dat het opgeschreven wordt, omdat het kind daarmee onder grote druk gezet wordt kan ik ergens begrijpen, maar zet er dan ook bij dat het een "feit" is wat moeder tegen het kind zegt, maar dat het "feit" niet waar is, of niet als "feit" gebeurd kan zijn.
  Dan vraagt de presentator als slot: 'Zal deze vader zijn kind eerdaags weer zien?' Maar dat zegt BJZ op deze manier niet! Dit kan toch niet waar zijn. Moeder frustreerde en als beloning krijgt ze ook nog haar zin.
  Ik had verwacht dat juist een BJZ zou zeggen 'het gaat hier om het kind, en 2 ouders is zo ontzettend belangrijk dat wij moeder gaan verplichten mee te werken, want ze pleegt hiermee kindermishandeling'. Maar nee hoor, als het zo gaat gebeurt dit niet..

  Ik ben de logica kwijt geraakt van BJZ........

  Een met omgang gefrustreerde ouder...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In de politiek noemen we dit "framen" en het is al jaren duidelijk dat de uitspraak van de heer Sprokkereef "in het belang van de kinderen" de zelfde betekenis heeft als "Sinterklaas bestaat"

   Oma.

   Verwijderen
 10. Onlangs ook bij andere ambtenaren dit soort werkwijze boven water gehaald. Nietszeggend en om de waarheid draaiend, geen fatsoen of respect. Geen logica, dus ook geen hersens om na te denken. Bijvoorbeeld; 'wij hebben de school meerdere malen gebeld om informatie op te vragen over kind, maar de ouders willen geen toestemming geven en eisen van de stichting een juridisch bewijs waar het staat dat bjz zich mag bemoeien met het onderwijs van een kind. Dan maar een schriftelijk aanwijzing en de gang naar de kinderrechter. Walgelijk gewoon. Is hetzelfde als willen bewijzen dat er een trap is waar het niet is.

  Deze jan dik op sprokkelroof is een slick mannetje, hij weet dat hij onethische nonsense verteld, maar wie gaat hem en al zijn collega's de mond snoeren voor eens en voor altijd?

  Vandaag de wethouder van mijn gemeente gesproken, na mijn verhaal gedaan te hebben over wat ons is aangedaan door de school, leerplicht, psychologen, GGz, AMK, RvdK, kinder-rechters, BJZ en hun instellingen trok hij wit weg. Vanaf januari 2013 neemt de gemeente de OTS zaken in in eigen beheer.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Zou deze primaat eigenlijk enig besef hebben van het (ontbrekende) verband tussen zijn gebazel en de feitelijke gang van zaken binnen het 'productieproces' van Bjz?

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Selectief bewustzijn: wat niet past in het voorgeprogrammeerde brein wordt waargenomen op de blinde vlek: het wordt dus niet gezien, en zo leeft de geconditioneerde bestuurder gewetenloos op een latent geweten, in zonneschijn.
  De wolken van meldende en klagende aanhangsels van de werkgelegenheidsobjecten dat 'kind' heet worden weggeblazen zonder zelf-reflexie.
  De rechter is goedgelovig in het speciale handelen van BJZ; de inspecties eveneens, de politiek wuift ook wetenschappelijke onderzoeken van buiten BJZ zelf weg, en men gaat door 'jeugdzorg'(straks: 'jeugdhulp') als douche-putje te zien voor jeugd-problemen. Als het maar door de gaatjes past, dan kijken we niet verder. Laat de ouders en advocaten en externe specialisten maar kletsen. Wij hebben werk, wij hebben macht, wij krijgen een prestatiebonus, wij krijgen het etiket dat we het goed doen, wij zijn kinderredders. Jaja, wij zijn kinderbeschermers - tegen ouders.
  Overal behalve in pleegzorg wordt het kind bedreigd. Uch. Hatsjoe. Puff.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Lees ik dat goed?..Gaat de naam Jeugdzorg vervangen worden door Jeugdhulp?
  Is dit een poging...bedacht door marketeers om iets aan de slechte naam van Jeugdzorg te doen?....dan vrees ik dat ze binnen afzienbare tijd opnieuw naar een andere naam voor het dan pas geintroduceerde Jeugdhulp op zoek moeten...maar daar zijn de marketeers uiteraard zeker toe bereid...als het maar betaald.
  Ik heb zelf al wel een voorstel iets zoals..''Jeugdredders''...u geheel gratis aangeboden door;
  opa

  BeantwoordenVerwijderen