woensdag 20 juni 2012

Afspraken tussen Bureau Jeugdzorg en Rechtbanken


Bijgevoegd drie uitspraken van de het Hof in Arnhem waaruit allen blijkt dat Bureau Jeugdzorg afspraken met rechtbanken maakt en beleid voert wat niet is afgeleid van de wet.

Zie motivatie van het hof. Een OTS/UHP verlengen zonder indicatiebesluit daargelaten of de OTS/UHP terecht of onterecht is aldus het hof handelen tegen de wet. Nu ook BJZ Utrecht in de overweging en motivatie van het Hof 4.3 (LJN BW8208) het zelfde verklaard als BJZ Almelo in de andere bijgevoegde uitspraken kun je er gevoegelijk van uitgaan dat het hier een landelijke afspraak betreft tussen de Provincies, BJZ, zorgaanbieders en rechtbanken.

Gelet, op het feit dat het een beleidslijn is kun je vaststellen dat de afspraak is gemaakt om de werkdruk te verminderen. Het niet hoeven opmaken van een indicatiebesluit betekend immers minder knip en plakwerk voor de gezinsvoogd. We mogen vrezen dat zij het knippen en plakken verleerd en zich opnieuw moet inschrijven op de kleuterschool.

Alarmerend is wel dat dergelijke afspraken de rechtszekerheid van de cliënt schaden. Omdat rechtbanken akkoord zijn met deze afspraken worden ouders gedwongen om in beroep te gaan bij het hof en een beroep bij het hof is niet mogelijk zonder advocaat. Wat betekent dat ouders op extra kosten gejaagd worden om hun recht te halen.

Voor ouders die op toevoeging procederen draagt de Staat der Nederlanden de kosten. Deze komen echter wel op het conto van de belastingbetaler. 

Uit de uitspraken LJN BW 6742 en 8290 blijkt tevens dat Bureau Jeugdzorg Almelo hardleers is ondanks de eerste afwijzing LJN BW 6742 van het hof blijven zij toch volharden in hun afspraken en beleid.

Een jurist van BJZ bang voor een WOB verzoek heeft mij toegezegd de stukken die ten grondslag liggen aan deze afspraak aan mij te zullen mailen. Deze stukken zijn inmiddels ontvangen. Deze persoon vertelde ook dat deze afspraken gemaakt zijn tegen het advies van de Raad voor de Rechtspraak.


Indicatie Bureau jeugdzorg Overijssel per 1-9-2010
Kenmerk 2010/0157970

Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Telefoon GB Zwolle

Inlichtingen Dhr. H. Rijkhoek
Telefoon: 038-499 8337
H.Rijkheok@overijssel.nl

Geachte bestuurder,

Wij hebben met u afgesproken dat in een indicatie, afgegeven na 1-9 -2010 niet meer de duur van de geïndiceerde zorg is opgenomen.
De duur in de indicaties die zijn afgegeven vóór 1-9-2010, worden geacht onderdeel te zijn van het hulpverleningsplan. Hiermee resteert een indicatiebesluit zonder duur en blijft de aanspraak doorlopen als ware een indicatie afgegeven zonder duur.  De duur dient op de reguliere wijze betrokken te worden in het overleg tussen cliënt, zorgaanbieder en Bureau jeugdzorg Overijssel en de te verwachten behandelduur wordt vastgelegd in het hulpverleningsplan (HVP). Voor cliënten die uit huis geplaatst zijn in het kader van een Onder Toezicht Stelling (OTS) is de termijn waarvoor de Machtiging Uithuis Plaatsing (MUP) is afgegeven bepalend voor de maximale behandelduur.
Hiermee voldoen de indicaties afgegeven vóór 1-9-2010 aan de afspraak dat per 1-9-2010 de duur niet meer in de indicaties is opgenomen en vervalt de noodzaak om deze indicaties van vóór 1-9-2010 te herindiceren naar indicaties zonder duur."
Wij gaan er vanuit dat de omvang al langer niet meer onderdeel uitmaakt van de indicatie. Voor zover er nog sprake is van een lopende indicatie met daarin nog opgenomen de omvang geldt zoals hierboven t.a.v. de duur is beschreven.

Wij hopen zowel met het schrappen van de duur (en de omvang) uit het indicatiebesluit en met deze regeling t.a.v. indicaties van vóór 1 9 2010 bij te dragen aan vermindering van bureaucratie in de jeugdzorg.


Gedeputeerde Staten van Overijssel,
namens dezen,


R.J.F.J. Kox
Teamleider Zorg en Cultuur
Provincie Overijssel


D. D.

              Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

4 opmerkingen:

 1. vreselijk.wat een hufters zijn het toch.!!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De rechter zou onpartijdig moeten zijn. Elementen zijn boven de partijen staan, en tenminste in zekere mate, boven de materie.

  De raad en Bjz is een partij.

  Het min of meer blind volgen van de adviezen en beweringen van een partij is in strijd met de vereiste onpartijdigheid.

  Is dat nu zo moeilijk te begrijpen voor de dames en heren rechters?

  En het negeren van bewijs van ouders m.b.t. leugens van Bjz? Hoe is dat dan te duiden?

  Shocking.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Heb het ook meegemaakt. Met hogerberoep en dik pak eigen geschreven verweerschrift vol bewijzen gewonnen. Valsheid in geschrifte etc allemaal bij de 1e rechter genegeerd, hij wist bepaalde dingen niet eens en moest even weg om toch nog even het dossier te lezen gedurende de zitting. Eenmaal onder de loep 'ook al win je heb in hogerberoep' je blijft altijd in hun visie. Al is omdat je na jaren erachter komt dat de ene rechtbank niet heeft doorgegeven aan de andere rechtbank dat ots niet terecht is en nietig is verklaard. Bij de andere rechtbank staat dan dus nog steeds ots van toen één jaar, terwijl dit niet eens heeft plaatsgevonden! Ondertussen wel te zien en opvraagbaar voor jeugdzorg. Bureaucratie en onprofessioneel als je t mij vraagt ten koste van kinderen en ouders.

  Daarbij niet meer onschuldig totdat schuldig bewezen maar bij voorbaat schuldig uit voorzorg totdat ouders met veel werk, tijd en stress onschuld hebben bewezen voor iemand met een neutrale positie en hogere functie. Na hun bemoeienis heeft je gezin wel Hulp nodig haha is toch wel erg met nl gesteld....zeker met die nieuwe zorgregel en kind dossier tot kind 35 jaar is en deze weer ivm gegevens in dossier uit verleden tot de risicogroep behoord met haar of zijn kinderen of deze gegevens nou juist zijn vastgesteld of niet.

  BeantwoordenVerwijderen