dinsdag 19 juni 2012

Kwakzalverij goedgekeurd door VWS

Geachte redactie van de Vereniging tegen kwakzalverij (VtdK),

Op uw website, tref ik een zoekfunctie aan. Echter als ik zoek op Jeugdzorg kom ik geen enkel zoekresultaat tegen ? Dat verbaast mij in hoge mate, immers uw  doelstelling is niet-reguliere behandelwijzen aan de kaak te stellen.

In gevolge de Wet op de Jeugdzorg is bepaald dat sociaal-pedagogische medewerkers bij Bureau Jeugdzorg Indicatie Besluiten op mogen stellen over minderjarigen Nederlanders. Dit begrijp ik niet, want voor het stellen van een indicatie bij volwassen mensen (in het reguliere medische circuit) dient degene die de indicatie opstelt minimaal te beschikken over een universitaire opleiding met  extra bevoegdheid.

Ook weet ik dat een rechter de besluiten van Bureau Jeugdzorg (BJZ) toetst, echter dat is geen inhoudelijke toetsing, immers de rechter is geen zorgverlener en kan alleen maar toetsen of de vastgestelde regels nageleefd zijn. En juist om die regels gaat het mij: Hoe kan het bestaan dat minderjarige Nederlanders een medische indicatie krijgen opgelegd van een sociaal werker bij BJZ en kunt u mij als Vereniging tegen de Kwakzalverij toelichten waarom u zich, klaarblijkelijk, kunt vinden in deze vorm van medische zorgverlening aan minderjarige mensen in Nederland ? Immers ik ben u nimmer in de media tegen gekomen dat u ageert tegen deze vorm van zorgverlening aan minderjarigen.

Onderstaande mail beschrijft hoe de Staatssecretaris zelf tegenover de medische zorgverlening aan kinderen aan kijkt: Zij gaat nog en stapje verder, medische besluiten (immers BJZ voert indicatie besluiten op welke vanuit de AWBZ vergoed worden) worden nu genomen gebaseerd op "niet pluis gevoelens". Ook hier trof ik in de media geen reactie aan van uw Vereniging tegen de Kwakzalverij.
Mogelijk maak ik gebruik van de verkeerde zoekmachine of lees ik de verkeerde actualiteitsbladen. Kunt u aangeven in welke media u het Nederlandse zorgbeleid voor minderjarigen aan de kaak heeft gesteld? Mocht u dat nimmer gedaan hebben (inzake jeugdzorg) kunt u mij dan duiden waarom u meent dat minderjarigen gediagnosticeerd dienen te worden door sociaal-werkers en volwassen mensen door artsen ?

In afwachting van uw gemotiveerde reactie, 

teken ik,

Hoogachtend,

Dhr. P.H. T.
Roosendaal, 4 april 2012

Onderwerp: Staatssecretaris VWS: Kwaliteitsbeleid voor de brede zorg voor jeugd.

Beste,
in de bijgevoegde bijlage beschrijft de staatssecretaris van VWS onder andere over de effectiviteit van Jeugdzorg: 
 "Zo is bijvoorbeeld via het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het ZonMw-programma „Zorg voor jeugd (2007 tot 2013) een databank voor bewezen effectieve jeugdinterventies tot stand gebracht."

De effectiviteit van BJZ wordt als volgt beschreven:
"In totaal zijn 318 interventies op hun effectiviteit onderzocht. Daarvan waren 144 interventies „theoretisch goed onderbouwd, zes interventies „waarschijnlijk effectief en drie interventies „bewezen effectief. De overige 165 interventies zijn onderzocht maar niet toegelaten tot de databank omdat de effectiviteit niet kon worden vastgesteld." (pagina 5 onderaan) Dus op de 318 onderzochte interventies, bleken er DRIE effectief !

Meten is weten, de Staatssecretaris van VWS merkt op dat er bij maximaal bij 5 % van de Jeugdzorg bemoeienissen kan worden gemeten dat deze effectief zijn geweest: "In dit verband is het ook relevant dat Van Yperen en Veerman schatten dat in de jeugdzorg maximaal 5% van de interventies het predicaat evidence based kunnen verkrijgen." (pagina 6 bovenaan)

Ik meen dat dus in 95%  (!) van de Jeugdzorg bemoeienissen er geen meetbare resultaten zijn ? !

Dan lijkt de Staatssecretaris te kiezen voor een andere meetmethoden (sic) in plaats van de Jeugdzorg op een hoger niveau te krijgen: "Dit betekent dat moet worden gezocht naar andere methoden die inzicht in effectiviteit kunnen geven"

Ten slotte schrijft de Staatssecretaris: "Ter bevordering van de kwaliteit van de brede zorg voor jeugd zijn er reeds veel verbeterinitiatieven gestart. Het verrichten van onderzoek en het professionaliseren van beroepsbeoefenaren is een zaak van lange adem. Ik investeer met het veld in een krachtig en samenhangend kwaliteitsbeleid, zodat jeugdigen die ondersteuning en zorg nodig hebben, goed worden geholpen om (weer) goed mee te doen in de samenleving en vertrouwen in ons te hebben."

Volgens mij hebben kinderen weer vertrouwen in de hulpverlening als deze op het zelfde hoge medische niveau is als waar volwassenen recht op hebben: Het reguliere medische circuit met artsen (!), met psychologen (!) en met orthopedagogen die elk wetenschappelijk opgeleid zijn.
De Staatssecretaris is bezig een beroepsgroep in te richten voor kinderen op een lager HBO niveau met daarnaast een Tuchtcollege om voor kinderen dit lage HBO-beroepsniveau te legaliseren?

Op deze manier creëert de staatssecretaris een tweedeling in de Nederlandse maatschappij. Volwassen burgers hebben het recht op de hoogst mogelijke medische zorg via universitaire opgeleide medici en kinderen krijgen een discriminatoire behandeling via hoger beroeps opgeleide betaalde krachten. (een ander woord voor een betaalde kracht = professional, zo is een schoonmaker bij de NS ook een professional)

Deze tweedeling is volgens mij discriminatoir en tegen het belang van Nederlandse kinderen.
De staatssecretaris zou kunnen gaan opkomen voor het belang van Nederlandse minderjarigen burgers als zij zou pleiten voor het vergroten van de opleidingscapaciteiten op de Medische Universiteiten voor de opleidingen van huis-artsen, orthopedagogen en GZ-psychologen zodat huis-artsen (in veel kleinere praktijken) weer de regie krijgen over de medische ondersteuning welke minderjarige burgers in Nederland nodig hebben. Hiervoor hoeft er GEEN wijziging van de Wet op de Jeugdzorg toegepast te worden, want artsen mogen al ingevolgde de Wjz (Uitvoeringsbesluit bij de Wjz) naast BJZ een Indicatie een besluit opstellen voor minderjarigen burgers in Nederland.
Ik roep de staatssecretaris op deze TWEEDELING in recht op medische verzorging in Nederland een halt toe te roepen en minderjarigen dezelfde rechten toe te kennen op medische behandelingen gelijk aan die van de volwassen Nederlandse burgerij.

Groet,

Paul T.

 
"Those that do not move, do not notice there chains" ... Rosa Luxemberg 

Redactie Dark horse: Een uitstekende brief waar wij ons als redactie helemaal in kunnen vinden. Wij hebben enkele maanden terug eveneens brieven verstuurd naar zowel de Vereniging tegen Kwakzalverij, als naar stichting Scepsis. Ook in deze brieven stelden we het onvermogen aan de kaak van jeugdbeschermers, om via wetenschappelijk getoetste criteria hun taken uit te voeren. Van beide organisaties hebben wij nooit een bericht terug mogen ontvangen. En dat is toch wel merkwaardig te noemen, wanneer je bedenkt hoeveel moeite deze die-hard wetenschappers zich soms getroosten om één enkele huis-tuin-en keuken helderziende aan de kaak te stellen, die wat zoekende mensen trootst biedt op een spirituele beurs in het weekend, terwijl de enorme volksverlakkerij die al jaren plaats vindt vanuit het ministerie van VWS, geheel niet in hun blikveld komt. De kwakzalverij van jeugdbeschermers, aangemoedigd door de Staatssecretaris zelf, die het mogelijk maakt om volkomen subjectief  het eigen 'niet pluis gevoel' van de gezinsvoogd te laten prevaleren boven een rationele feitenanalyse, waar als gevolg van de oncontroleerbaarheid ervan, mensenhandel kan plaats vinden (productieafspraken) is voor hen geen onderwerp om eens aan een nader onderzoek te onderwerpen. Misschien wordt het ze duidelijk als we mevrouw Veldhuijzen-Van Zanten eens met een blauwe jurk aan in de Tweede Kamer een debat laten leiden. 


             Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten