maandag 25 juni 2012

VVD wil af van automatisch verlengen van indicatiestelling Jeugdzorg

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/06/afspraken-tussen-bureau-jeugdzorg-en.html

VVD wil af van automatisch verlengen van indicatiebesluiten jeugdzorg

22 juni 2012

De VVD maakt zich zorgen over signalen dat provincies, zorgaanbieders en rechtbanken de aanspraak op zorg automatisch verlengen zonder dat er opnieuw wordt gekeken of die zorg wel nodig is.

Brigitte van der Burg: "Ik wil weten of het klopt dat rechtbanken deze afspraken hebben gemaakt en om welke rechtbanken het gaat. Een indicatiebesluit is geen bureaucratisch formuliertje, het indicatiemoment is bedoeld om de zorgvraag en – noodzaak kritisch tegen het licht te houden. Zeker wanneer het gaat om drastische maatregelen als uithuisplaatsing, moeten beslissingen zorgvuldig worden genomen."

Niet alleen wordt op deze manier de rechtspositie van ouders ondermijnd, deze manier van werken doet ook het vertrouwen van ouders in de rechterlijke macht en in jeugdzorg geen goed.

"In een tijd waarin het zorgbudget al krap genoeg is, hebben we deze kritische check juist nodig. Daarnaast motiveert het automatisch verlengen ouders en kinderen natuurlijk niet om het "beter" te doen.", aldus van der Burg.
De VVD heeft de minister en staatssecretaris van Justitie om opheldering gevraagd.

Schriftelijke vragen:

Vragen van het lid Van der Burg (VVD) aan de minister en staatssecretaris van Veiligheid & Justitie over het bericht dat Bureaus Jeugdzorg en rechtbanken afspraken hebben gemaakt over automatisch verlengen indicatiebesluiten

Bent u bekend met de verschillende uitspraken van het Gerechtshof Arnhem inzake het niet overleggen van een geldig indicatiebesluit bij verlenging machtiging uithuisplaatsing? Is het juist dat er afspraken zouden zijn gemaakt tussen de provincie Overijssel, zorgaanbieders en rechtbanken in het ressort Arnhem dat de aanspraak op zorg automatisch wordt verlengd en dat er geen nieuw indicatiebesluit behoeft te worden genomen na het verstrijken van de geldigheidsdatum van het aanvankelijke indicatiebesluit?

Zo ja, bent u bekend waarom deze rechtbanken deze afspraken hebben gemaakt? Weet u welke rechtbanken het betreft?

Welke andere provincies hebben deze afspraak ook gemaakt? Zijn er landelijke afspraken gemaakt?

Zijn deze afspraken voor zowel het vrijwillige als gedwongen kader gemaakt?

Bent u van mening dat het indicatiebesluit een puur formeel, "bureaucratisch" vereiste voor financiering van zorg is? Zo nee, hoe verklaart u de afspraak die rechtbanken in het ressort Arnhem zouden hebben gemaakt (met provincie en zorgaanbieders) dat er geen einddatum meer op de aanspraak voor zorg genoemd wordt in het indicatiebesluit en daarmee de wet buiten toepassing hebben gelaten?

Bent u met het Gerechtshof van mening dat hier sprake is van schending van art. 8 EVRM (recht op eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven)?

Kunt u aangeven wat dit voor de rechtspositie van ouders betekent?

Kunt u aangeven wat dit voor het vertrouwen van ouders in de rechterlijke macht en in de jeugdzorg betekent?

Kunt u aangeven wat dit voor de zorgconsumptie en het motiveren van ouders en kinderen om het "beter" te doen betekent?

Bent u bekend of bovengenoemde afspraken inmiddels zijn beëindigd? Bent u voornemens maatregelen te nemen?

Beantwoording Kamervragen: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/08/20/beantwoording-kamervragen-over-automatisch-verlengen-van-indicatiebesluiten-door-bureaus-jeugdzorg.html

20 augustus 2012

Mail aan Nanneke Quik - SP Eerste Kamerlid


Van: desiree
Verzonden: dinsdag 19 juni 2012 12:14
Aan: quikschuijt@casema.nl
Onderwerp: Fw: Afspraken tussen rechtbanken en BJZ

Geachte mevrouw Quik

Naar aanleiding van ons telefoongesprek op maandag 18 juni 2012 en als ouder ondersteuner jeugdzorg zaken het volgende

Bijgevoegd drie uitspraken van de het Hof in Arnhem waaruit allen blijkt dat Bureau Jeugdzorg afspraken met rechtbanken maakt en beleid voert wat niet (nog niet) is afgeleid van de wet zie ook motivatie van het hof. Een OTS/UHP verlengen zonder indicatiebesluit daargelaten of de OTS/UHP terecht of onterecht is aldus het hof handelen tegen de wet. Nu ook BJZ Utrecht in de overweging en motivatie van het Hof 4.3 (LJN BW8208) het zelfde verklaard als BJZ Almelo in de andere bijgevoegde uitspraken kun men er gevoegelijk van uitgaan dat het hier wellicht een landelijke afspraak betreft tussen de Provincies, BJZ, zorgaanbieders en rechtbanken.

Gelet op het feit dat het een beleidslijn is kan men vaststellen dat de afspraak mogelijk is gemaakt om de werkdruk te verminderen. Het niet hoeven opmaken van een indicatiebesluit betekend immers minder knip en plakwerk voor de gezinsvoogd.

Alarmerend is wel dat dergelijke afspraken de rechtszekerheid van de cliënt schaden. Omdat rechtbanken akkoord zijn met deze afspraken worden ouders gedwongen om in beroep te gaan bij het hof. Een beroep bij het hof is echter niet mogelijk zonder advocaat. Wat betekend dat ouders op extra kosten gejaagd worden om hun recht te halen. Voor ouders die op toevoeging procederen draagt de Staat der Nederlanden de kosten, deze komen echter wel op het conto van de belastingbetaler.

Uit de uitspraken LJN BW 6742 en 8290 blijkt tevens dat Bureau Jeugdzorg Almelo hardleers is ondanks de eerste afwijzing LJN BW 6742 van het hof blijven zij toch volharden in hun afspraken en beleid.

Op dit moment onderzoek ik of de kosten die ouders om deze reden moeten maken op BJZ Almelo/Utrecht te verhalen zijn. Gisteren heb ik contact gehad met de jurist van BJZ Almelo. Zij mij heeft mij toegezegd de stukken die ten grondslag liggen aan deze afspraak vandaag aan mij te zullen mailen. Zij vertelde ook dat deze afspraken gemaakt zijn tegen het advies van de Raad voor de Rechtspraak.

Het is duidelijk dat lijkt erop dat dit niet pluis is of zijn het mijn onderbuik gevoelens die opspelen!!!.

Aan u als oud kinderechter en voorvechter van een goede jeugdzorg de vraag of rechtbanken door deze afspraken te maken de onafhankelijkheid van de kinderrechters niet in het geding brengt. Vervolgens verneem ik graag van u wat de politiek met deze wetenschap kan en hoe nu verder te handelen.

Tot zover met vriendelijke groet,

Desiree D.

Antwoord van Nanneke Quik - SP Eerste Kamerlid


From: quikschuijt@casema.nl
To: desiree
Subject: RE: Afspraken tussen rechtbanken en BJZ
Date: Thu, 21 Jun 2012 10:38:03 +0200

Tja, onverstandige gang van zaken. Ik wil daarover 3 dingen zeggen
1. De indicatieprocedure in de jeugdzorg heb ik, van het begin af aan een zinloze procedure gevonden. De indicatie commissie gaat af op het advies/verzoek van de gezinsvoogd. Zij heeft zelf nauwelijks enige inbreng. Wat de gezinsvoogd wil wordt getoetst door de kinderrechter. Als ouders het daar niet mee eens zijn moeten zij in hoger beroep. Beroep tegen een indicatiebesluit heeft ook geen zin omdat de kinderrechter uiteindelijk beslist.

2. Ik waardeer het dat rechtbank en BJZ een poging doen om de gezinsvoogd meer tijd te geven om te doen waarvoor hij is aangesteld, nl contact met de jeugdige en zijn ouders. In de nieuwe wet, die nog in de Eerste Kamer ligt ( te wachten op antwoorden van het ministerie op onze vragen) is het indicatiebesluit dan ook afgeschaft. Natuurlijk mag je daar formeel niet vooruit lopen, maar ik zou zeggen: goed geprobeerd!

3. Wat dit met de onafhankelijkheid van de rechter te maken heeft is mij niet duidelijk.

4. Waar gaat het nu eigenlijk om,: zijn de ouders het inhoudelijk niet eens met de beslissing? Dan moeten zij die aanvechten, en niet gaan zitten op formaliteiten, die hebben we meer dan genoeg in de jeugdzorg.

Gr. Nanneke Quik
Eerste Kamer SP

Redactie Dark horse: Erik Gerritsen Bestuursvoorzitter BJAA Amsterdam doet vrolijk mee met deze ongrondwettelijke en criminele activiteiten. Zie zijn Tweet op 7 juni 2012;

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/06/uithuisplaatsingstoernooi-2012.html


7 juni 2012 aan Erik G.Ja, why not? RT @egerrit: @CarstenLincke Waarom niet gewoon afschaffen die overbodige indicatiestelling. Wat is de belemmering concreet?
Tweet van Erik Gerritsen7 juni Erik Gerritsen ‏@egerritHebben we destijds bij wvg en nu bij jeugdzorg gewoon gedaan zonder wetswijziging

             Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten