zondag 10 juni 2012

Checklist Jeugdzorg organisatiecriminaliteit in NederlandHILVERSUM - het gedrocht jeugdzorg

Checklist Jeugdzorg organisatiecriminaliteit in Nederland

(1000) CONCEPT Checklist jeugdzorg organisatiecriminaliteit in Nederland.

Reacties van lezers om deze checklist verder te verbeteren zijn welkom.
Controlelijst kenmerken organisatiecriminaliteit jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau Kinderrechter, gerechtshoven en gemeenten in Nederland.
© J. Hop Ermelo 2012.

Hop is politicus met een duidelijke (politieke) visie. Hij weet wat burgers meemaken met jeugdzorg, RvdK, kinderrechters en gemeenten. Hop heeft veel lef en hij tart bestuurlijke organisaties en de rechterlijke macht in Nederland om aan te zetten tot ingrijpende veranderingen. De Nederlandse samenleving heeft dringend bestuurders zoals Hop met lef nodig die de rechterlijke macht durven te tarten. Burgers aanzet om totaal anders naar kinderrechters te gaan kijken en anders te gaan denken.

Hop nodigt u uit de controlelijst kenmerken organisatiecriminaliteit in te vullen en toe te passen in al uw procedures en zelf mee te doen met verkiezingen in uw gemeente om ingrijpende veranderingen door te kunnen voeren door kinderrechters die zich bezig hebben gehouden met het jatten van kinderen na verzonnen verhalen en het legaliseren van gejatte kinderen na verzonnen verhalen als paria’s van de rechtspraak de rechtspraak uit te gaan trappen middels keiharde politieke maatregelen tegen jattende kinderrechters om een einde te maken aan dit beschermd staatsnetwerk dat zich bezig houdt met het legaliseren van gejatte kinderen.

O De belastingbetaler moet geloven dat jeugdzorg, RvdK en kinderrechter kinderen in veiligheid brengt maar kinderen komen vervolgens in zeer onveilige situaties terecht.

O Het systeem van de bureaucratie van de jeugdzorg veranderd kinderen in geld waarbij ondertussen gezinnen worden vernietigd en het leven van kinderen wordt getraumatiseerd.

O De naam jeugdzorg is misleidend want er is geen sprake van zorg voor jeugd maar sprake van zorg voor jeugdzorg zelf zichtbaar in targets in de jaarlijkse begroting en eindejaarstoeslagen voor medewerkers om de begrootte targets te blijven behalen.

O Raad voor de Kinderbescherming, jeugdzorg en Bureau Kinderrechter is een beschermd staatsnetwerk wat zich bezighoudt met het stelen van kinderen met verzonnen verhalen en het legaliseren van jatten van kinderen na verzonnen verhalen.

O Jeugdzorg in Nederland is een beschermd imperium dat zich bezig houdt met het uithuis halen van kinderen en het separeren en vernietigen van gezinnen. Er is sprake van het legaliseren van gejatte kinderen na verzonnen verhalen om hun imperium steeds verder te vergroten. Personeel werkt om ervoor te zorgen dat subsidies blijven stromen.

O Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude.
Ontvangen gelden uit kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen dient als heling te worden aangemerkt.

O Geheim overleg tussen scholen en andere ketenpartners buiten de ouders om.

O Weigering afschrift compleet schooldossier kinderen aan hun ouders.

O Weghalen van kinderen bij hun ouders zonder geldige beschikking.

O Overleg tussen jeugdzorg, RvdK, gemeenten en personeel Bureau Kinderrechter buiten de hoorzittingen om.

O Weigering afschrift gespreksverslagen van overleg tussen jeugdzorg, RvdK en personeel Bureau Kinderrechter buiten de hoorzittingen om.

O Onbevoegd indienen van verzoekschriften voor kinderbeschermingsmaatregelen in strijd met mandateringsbesluiten.

O Uitspraken inzake kinderbeschermingsmaatregelen zijn voor hoorzittingen al bekend.

O Napraten van verzonnen verhalen door personeel Bureau Kinderrechter en gerechtshoven

O Napraten van verzonnen verhalen door onderaannemers in de jeugdzorg.

O Wegkijken van feiten en gebeurtenissen die niet passen in het toeschrijven naar de door jeugdzorg, RvdK en Bureau Kinderrechter gewenste conclusie. Wegkijken is een grotere misdaad dan het zelf plegen.

O Weigering om aan neutrale waarheidsvinding te doen.

O Onbevoegd uitoefenen geneeskunst. Medische conclusies over ouders
verzinnen om ouders hiermee te diskwalificeren en in een kwaad daglicht
te kunnen stellen.

O Positieve informatie die niet past in toeschrijven naar conclusie wordt weggelaten.

O Psychologische oorlogsvoering tegen ouders

O Procederen door ouders tegen jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau
Kinderrechter, gerechtshoven en gemeenten wordt als ernstige kindermishandeling aangemerkt.

O Procederen door ouders tegen jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau
Kinderrechter, gerechtshoven en gemeenten is contraproductief tav omgang
ouders met kinderen.

O Telefonische belcontacten worden gebruikt om omgang ouders met kinderen te stoppen.

O Het bewust creëren van een Stockholmsyndroom bij kinderen.

O Schending 6 EVRM.

O Schending Equality of arms.

O Schending HVRM Mc. Michael.

O Schending BUPO Verdrag

O Artikel 120 grondwet in strijd met verdrag van Lissabon

O Negeren van artikel 21 en 22 van Wetboek van rechtsvordering. Alle
stukken die ingebracht worden dienen getoetst te worden dmv
waarheidsvinding.

O Belangenverstrengeling bij nevenfuncties

O Naam rechters die een zaak behandelen wordt niet in oproep vermeld
zodat er geen onderzoek naar de betrokken rechters kan worden gedaan
voor een hoorzitting.

O Hoorzittingen vinden plaats achter gesloten deuren. Geen transparate rechtspraak.

O Op wrakingen wordt door collega rechters van dezelfde rechtbank beslist.

O Rechters die gewraakt worden op de hoorzitting gaan gewoon door.

O Rechters die gewraakt worden omdat zij weigeren hun naam te vertellen gaan gewoon door.

O Ouders krijgen geen afschrift van alle stukken ingediend door jeugdzorg, RvdK bij rechtbanken.

O Rechters weigeren om eerst op ingediende VOORVRAGEN te beslissen.

O Geknoei met beschikkingen. Antidateren, niet in openbaar uitgesproken, beschikkingen in de toekomst uitspreken.

O Beschikkingen worden eerst uitgesproken daarna ontvangen rechtbanken pas de verzoeken van de RvdK en de jeugdzorg

O Weigering politie om aangifte op te nemen tegen jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau Kinderrechter en raadsheren gerechtshoven.

O Gezinsvoogden geven zich ten onrechte uit voor voogden.

O Voogden geven zich ten onrechte uit voor gezinsvoogd

O Gezinsvoogden geven zich ten onrechte uit voor jeugdbeschermer.

O Gezinsvoogden geven zich ten onrechte uit voor casemanager bij onderaannemers.

O Geen hulpverleningsplannen binnen de wettelijke termijn.

O Opzettelijk geknoei met GBA gegevens door gemeenten op verzoek van jeugdzorg/RvdK

O Ongelijke doorlooptijden procedures ouders tegen jeugdzorg/RVDK tav dezelfde soort procedures van jeugdzorg/RvdK tegen ouders.

O Ouders worden uit het gezag gezet als zij procederen tegen jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau Kinderrechter

O Kinderen worden door jeugdzorg, RvdK, rechters tegen hun ouders opgezet en uitgespeeld.

O Ouders worden door jeugdzorg, RvdK, rechters tegen elkaar opgezet en uitgespeeld.

O Dubbel onderzoek van kinderen op verzoek van jeugdzorg en RvdK.

O Weigering afschrift compleet dossier en onderzoeksvragen minderjarige voor een eerste, tweede of derde onderzoek van een kind.

O Geen bezwaarschrift mogelijk tegen besluiten gezinsvoogdij muv besluiten op Wob-verzoeken.

O Geen bezwaarschrift mogelijk tegen indicatiebesluit jeugdzorg

O Gesjoemel met IQ gegevens van een minderjarige om onder de 84 uit te komen tbv extra geld, macht en middelen.

O Een verbod op reizen naar het buitenland bij OTS

O Het stoppen van omgang tussen kind en ouders als represaillemaatregel! Juridische procedures tegen RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter moeten eerst stoppen anders geen omgang tussen ouders en kind.

O Rancune medewerker(s) jeugdzorg/RvdK tegen ouders van kinderen.

O Geen publicaties op internet over de ware gedaante van jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau Kinderrechter, gerechtshoven

O Mishandeling ouders op instigatie van RvdK, jeugdzorg, personeel Bureau Kinderrechter.

O Rapporten en verzoeken worden afgestemd op eisen rechters om kinderbeschermingsmaatregelen toe te kunnen wijzen.

O Naar verweer(schriften) van ouders wordt door rechters niet gekeken.

O Rekken van raadsonderzoeken om status quo van kinderen te bevestigen.

O Kinderen worden als boodschapper van RvdK/jeugdzorg tegen hun ouders ingezet.

O Herprogrammeren van kinderen die opgesloten zitten in de jeugdzorg. Trauma – hersenspoelen - opzetten tegen ouders.

O Advocaten van kinderen in gesloten jeugdzorg weigeren in hoger beroep te gaan na overleg jeugdzorg.

O Uithuisplaatsing van kinderen door RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter veroorzaakt ernstige traumatische ervaringen bij kinderen en verpest hun jeugd. 

O Kinderen worden met een verzonnen crisis uithuis geplaatst. Telefoontje naar kinderrechter en uw kind kan door met politie machtsvertoon worden weggehaald zonder beschikking. Het verzoek kan worden toegeschreven naar de reeds gegeven beschikking.

O Er wordt niet met vaste normen, gevaren en vergelijkingsmethoden gewerkt. Het is voor ouders niet mogelijk om aan een norm te voldoen er is sprake van willekeur.

O Trajectcontrole route van en naar school bij uithuisplaatsing van kinderen.

O Na contact kinderen met jeugdzorg worden kinderen gecriminaliseerd. Opvallend is het diefstalgedrag van kinderen na contact met RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter terwijl voor contact met RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter van diefstalgedrag geen sprake was.

O Na contact kinderen met jeugdzorg worden kinderen drugsgebruikers.
Opvallend is het drugsgebruik van kinderen na contact met RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter . Terwijl voor contact met RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter van drugsgebruik geen sprake was.

O Na contact kinderen met jeugdzorg worden minderjarigen seksueel misbruikt. Opvallend is dat seksueel misbruik van kinderen na contact met RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter terwijl voor contact met RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter van drugsgebruik geen sprake was.

O Chronologische volgorde bij door jeugdzorg verzonnen verhalen klopt niet.

O Jarenlang dezelfde hulpverleningsdoelen in rapporten. Er is sprake van amateurs in de jeugdzorg.

O Voor falende jeugdzorg wordt jeugdzorg beloond met meer jeugdzorg met verstrekkende maatregelen tegen ouders en hun kinderen. Omgekeerde wereld.

O Promoties voor partijdige rechters in voordeel jeugdzorg en/of RvdK.

O Kinderen die op een school gepest worden uithuis geplaatst. De pesters worden niet aangepakt maar de slachtoffers meestal ten koste van de schoolopleiding.

O Kinderen die op een school gepest worden uithuis geplaatst. De pesters worden niet aangepakt maar de slachtoffers meestal ook ten koste van de schoolopleiding.

O Kinderen die met loverboys te maken krijgen worden gevangen genomen voor gesloten geplaatst. De loverboys zelf worden niet aangepakt alleen de slachtoffers meestal ook ten koste van de schoolopleiding.

O Diagnose op bestelling. Rapporten en verzoeken worden toegeschreven naar kinderbeschermingsmaatregelen.

O Diagnose zonder bestelling. Verzonnen diagnoses over ouders door gezinsvoogden en voogden om kinderbeschermingsmaatregelen en uithuisplaatsingen uit te lokken.

O Onderzoek van ouders door (medewerkers) van jeugdzorg om toe te kunnen schrijven naar de door jeugdzorg gewenste conclusies en gewenste hulpverleningsdoelen met bijbehorende geldstromen.

O Uithuisplaatsing van kinderen op bestelling. Uithuisplaatsing van kinderen tbv aankoop en financiering van onroerend goed.

O Personeel RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter VOELEN zich misdadigers en DENKEN als misdadigers.

O Het doel is om kinderen naar de klote helpen met als financieel oogmerk om subsidiekranen open te houden. Draai je subsidiekraan dicht dan komen er vanzelf minder kinderen met problemen. De industrie houdt zich zelf in stand is NIET KINDGERICHT maar gericht op SCHAALVERGROTING.

O Weigering om transparant te werken direct zichtbaar door weigering afschrift compleet contactjournaal

O Jeugdzorg en/of RvdK geven opdrachten aan kinderrechters. Neem je eigen kinderrechter om te demonstreren voor nog meer geld.          Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten