zaterdag 29 september 2012

Ouders nemen kinderen mee terug naar Duitsland

Dark horse heeft contact gehad met advocaat Huib Struycken

Update 13-12-2012 


Ik heb de officier van Justitie gedagvaard op straffe van een dwangsom alle opsporingshandelingen te staken. Morgen heb ik een uitspraak. Het is wel de Groningse rechter die daar een oordeel over moet geven. 


Het is gebleken dat de Nederlandse rechter Flinterman de Duitse rechter Arlinghaus heeft bewerkt om oogluikend toe te staan dat het Jugendambt de kinderen uit Duitsland heeft ontvoerd op Kerstavond.  


Ook heeft de officier van Justitie, de Vries valselijk arrestatiebevelen uit doen gaan naar de ouders. De officier van Justitie heeft BJZ tevens aangezet om om in Duitsland valselijk aangifte van ontvoering te doen. 


Contactjournaals 


Uit de contactjournaals blijkt dat de van de officier van justitie bedoeling daarvan  was dat de kinderen dan uithuis moesten worden geplaatst als de ouders werden gearresteerd, en dat het Jugendambt dan de kinderen kon wegvoeren naar Nederland.  


Dat willen ze weer doen. Dit is allemaal gebeurd terwijl iedereen wist dat de voorgeschreven weg door het verdrag HKOV namelijk een teruggeleidings procedure geen kans van slagen had.

Kinderontvoering onder regie van rechters

Wat hier gebeurd is pure kinderontvoering onder regie van rechters, die er vervolgens ook voor gezorgd hebben dat de onrechtmatigheid werd afgedekt door hun collega's.  

De rechters hebben volstrekt onbevoegd en strafbaar gehandeld en houdt BJZ en de Raad zorgvuldig de hand boven het hoofd. De hoofdofficier van Justitie doet net of zijn neus bloedt. De Procureur Generaal van de hoge Raad kijkt ook zorgvuldig de andere kant op. 

Rechters kijken de andere kant op  

Ik ben van mening dat de wantoestanden bij BJZ voornamelijk komen omdat de rechter de andere kant op kijkt. In deze zaak is het duidelijk geworden dat het allemaal afgesproken werk is tussen rechters, BJZ en de Raad. 

Huib Struycken (advocaat)

http://www.antibjz.nl/page/articles.html/_/jeugdzorg-algemeen/advocaat-spant-geding-aan-tegen-hoofdofficier-r1538

Update 2 december 2012

Advocaat Huib Struycken spant een kort geding aan tegen Jan Eland, hoofdofficier van justitie in Groningen.

De raadsman van Paul de Hoop en Anna Kruize eist dat justitie stopt met het opsporen van de drie kinderen van het gezin, die met hun ouders zijn ondergedoken in Duitsland. De arrestatiebevelen moeten worden ingetrokken 'op straffe van een dwangsom van 100.000 euro voor iedere daad van opsporing en/of vervolging', zo staat het omschreven in de dagvaarding.


In 2011 moesten de kinderen op last van de Raad voor de Kinderbescherming uit huis worden geplaatst. Het gezin, dat destijds in Stadskanaal woonde, emigreerde vlak voor de uitspraak van de kinderrechter naar Esterwegen, net over de grens in Duitsland. Bureau Jeugdzorg heeft de kinderen met de hulp van een Duitse nevenorganisatie teruggehaald naar Nederland. Ze werden ondergebracht bij pleeggezinnen in Groningen. Tijdens een omgangsregeling in Hoogezand hebben De Hoop en Kruize hun dochters 'terug ontvoerd' naar Duitsland. Justitie heeft vervolgens een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd, dat nog steeds van kracht is.

10 november 2012 – Ranada van Kralingen 

Interview met advocaat Huib Struycken over het Nederlandse gezin dat naar Duitsland  is gevlucht. 

Onafhankelijke rechtspraak in Nederland? 

Hoe gaat het op dit moment met het gezin? 

“De politie in Duitsland is zeer actief het gezin aan het opsporen. (JDH:  terwijl er volgens Martin Sitalsing van BJZ Groningen 'geen klopjacht' zou worden geopend.) Ze hebben alle telefonisch verkeer afgesloten. De politie in Duitsland had bij het gezin de post meegenomen, die ze konden komen ophalen bij de politie.  Daarover was telefonisch contact gezocht door vader met het bureau. Het gezin moest toen weer verhuizen (onderduiken), omdat de politie het mobiel nummer bleek te hebben uitgepeild.” 

Kinderen lichamelijk ernstig verwaarloosd in pleeggezin 

De advocaat Huib Struycken heeft verzocht aan BJZ, de politie, maar ook aan de hoofdofficier van justitie, alle onderzoeksactiviteiten op te schorten teneinde het gezin tot rust te laten komen. De kinderen bleken lichamelijk ernstig verwaarloosd, zo constateerde een Duits ziekenhuis. 

Ontvoering met behulp van de Officier van Justitie 

“Ik heb ontdekt dat de ontvoering uit Duitsland in december 2011 is gebeurd met behulp van de officier van justitie mr. D. V., de kinderrechter F. van de rechtbank Groningen en ook met de liaisonrechter in Den Haag, dezelfde rechtbank die het verzoek tot teruggeleiding van de kinderen heeft afgewezen. De kinderrechter F. heeft ook contact opgenomen met een Duitse rechter. “ 

Waarom denkt u dat BJZ en de rechterlijke macht in Nederland zo heeft gehandeld? 

“Dit is allemaal gebeurd ter ontduiking van de procedure van het Haags Kinderontvoeringsverdrag. De conclusie is dat alle beschikkingen die er door rechters zijn genomen uiteraard zijn genomen met de kennis dat rechters betrokken zijn geweest bij kinderontvoering. Vandaar dat het Gerechtshof te Leeuwaarden nog steeds op 18 oktober 2012 volhoudt dat de kinderen niet naar Duitsland zijn verhuisd, ondanks dat de advocaat bewijzen heeft overgelegd dat de kinderen bijvoorbeeld vanaf 23 november 2011 een burgerservicenummer hadden.”

“Er was zelfs in november 2011 een spaarbankboekje voor de kinderen. Naast het feit dat de ouders geen woning meer hadden in Nederland en vanaf november 2011 een huurcontract hadden voor een woning in Duitsland voor de duur van 2 jaar. 

Wanneer heeft BJZ Groningen aangifte gedaan? 

“De Groningse BJZ heeft de aangifte die is gedaan van kinderontvoering op 6 december 2011. De familie K. zou verdacht zijn van kinderontvoering vanaf 25 november 2011, omdat de rechter, stellende op 25 november 2011 dat de ouders waren geëmigreerd naar Duitsland, de uithuisplaatsing had uitgesproken. Deze aangifte is evident een valse aangifte en ook het internationaal arrestatiebevel dat door ovj  d. V.  is afgegeven lijkt op valsheid in geschrifte. Nadat aangifte was gedaan, moest de aangifte worden gewijzigd. BJZ wilde dat er in werd opgenomen dat het gezin was gevlucht. “

Onzin 

“Dat was onzin, maar de vlucht is zowel door het Gerechtshof Leeuwarden als door de rechtbank Den Haag en het Gerechtshof Den Haag als motivatie gebruikt, om ervan uit te gaan dat de kinderen nooit naar Duitsland zijn verhuisd. Het Gerechtshof te Leeuwarden heeft op 18 oktober 2012 opnieuw valselijk gesteld, dat de grond waarop de kinderen nog langer moesten worden vastgehouden op geheime plekken in Groningen, was dat de ouders elkaar lichamelijk ernstig zouden hebben mishandeld. “ 

“Maar ook dat zij elkaar zouden hebben uitgescholden. Het Gerechtshof stelt dat ongeloofwaardig zou zijn, dat de kinderen daarbij nooit aanwezig zijn geweest. Er is voor deze aanname geen greintje bewijs en niet valt in te zien dat ruzies die in 2010 en in 2011 hebben plaats gehad, op de een of andere manier een bedreiging kunnen zijn voor de kinderen en daarom de kinderen weg te houden van hun ouders.” 

Gerechtshof Leeuwaarden 

De advocaat heeft het Gerechtshof Leeuwarden de kans geboden hun fouten te herstellen, maar ze blijven de schijn wekken,  valsheid in geschrifte te plegen. De advocaat heeft het Gerechtshof ook gewraakt, omdat van het Gerechtshof een rechter deel uitmaakte, die al eerder een foute uitspraak had gedaan en omdat de advocaat ter zitting niet zijn pleitnotities mocht overleggen, omdat deze langer waren dan de voorgeschreven 2 pagina's. 

Inmiddels heeft de advocaat bij de Procureur Generaal de kwestie neergelegd, dat de betrokkenheid van de rechters bij de kinderontvoering een eerlijke en onafhankelijke rechtspraak in de weg heeft gestaan en invloed zou moeten hebben op de uitspraak van de Hoge Raad in cassatie.

Geen onafhankelijke rechtspleging

“De zaak K. is het bewijs dat er geen sprake is van onafhankelijke rechtspleging. Er zijn allemaal afspraken bij voorbaat gemaakt, door rechters officieren van justitie zonder dat advocaten bij deze kwesties worden betrokken.”

Testcase voor de Centrale Autoriteit 

“Ik heb allerlei vragen gesteld aan rechter en officier van justitie, maar ik krijg nergens antwoord op. De blog Jeugdzorg Dark horse wordt heel goed bekeken door Bureau Jeugdzorg en de officier van justitie. Deze zaak wordt wel een testcase voor de Centrale Autoriteit.  Het is wel duidelijk dat je als ouders geen schijn van kans hebt tegen Bureau jeugdzorg. Bureau jeugdzorg heeft zich volledig ingedekt door rechters en officieren van justitie te betrekken.”

Centrale Autoriteit  

“De Centrale autoriteit  baseert  zich op het HKOV verdrag en de uitvoeringswet (art 13)wanneer zij zegt dat de kinderen in december 2011 alleen krachtens een bevel van de Duitse rechter naar Nederland hadden mogen worden vervoerd. Nadat de er in Duitsland een teruggeleidingsprocedure was gevoerd.  Wat de Centrale autoriteit ook zegt dat zo’n teruggeleidingsprocedure alleen maar kan als de kinderen onrechtmatig naar Duitsland waren meegenomen. De Centrale autoriteit stelt vast dat de ouders het volle gezag hadden toen zij nar Duitsland verhuisde en dus had een teruggeleidingsprocedure in Duitsland geen schijn van kans gehad.”
“Dat standpunt van de centrale Autoriteit is zowel door de rechtbank Den Haag als door het gerechtshof Den Haag als ook door de rechters in Groningen en het gerechtshof in Leeuwarden volkomen genegeerd. En zonder enige motivatie! Wat is dan nog de functie van de Centrale Autoriteit? Als je door de rechter gewoon genegeerd en geschoffeerd wordt.”
“Ik herinner mij dat er jaarrede is geweest van Raad voor de Rechtspraak. Die moet toezicht houden op de rechterlijke macht en die vond de Triaspolitica, de scheiding van de machten , maar een achterhaald begrip. Mr vd E. had als kinderrechter heel vaak zonder de advocaat te betrekken allerlei maatregelen getroffen met de officier van justitie samen. Wat nu zo erg is dat valse aangiftes en ook het aanzetten tot het doen van valse aangifte, door de officier van justitie en het betrekken van de rechter bij strafbare kinderontvoering heel normaal worden gevonden.”
Geen Rechtstaat meer
“Wat ook zo erg is dat vanuit Justitie geweigerd wordt mij stukken toe te sturen en geweigerd wordt onderzoek te doen. Alle rechters, rechtbank en Gerechtshoven weigeren gewoon een oordeel te geven over de Kinderontvoering. En dat merk je vaker. Een Uithuisplaatsing die volkomen onterecht is, een onbevoegde rechter die beslist wat hij niet mag beslissen. Er is gewoon sprake van onrechtmatige rechtspraak, van valsheid in geschrifte. Als je dat weigert te beoordelen dan heb je gewoon geen rechtstaat meer.
“Kinderontvoering op grond van een uitspraak van een onbevoegde rechter is gewoon mede plegen aan kinderontvoering. Later doen alsof de rechter wel bevoegd was door tegen beter weten in de rechter wel bevoegd te achten is net zo zeer mede plegen van kinderontvoering. Een dergelijk crimineel verband vormen om kinderontvoering mogelijk te maken en te legitimeren heet een criminele organisatie en dat is afzonderlijk strafbaar.art 140 Sr.”
Update 21 oktober 2012
De ouders worden op alle mogelijke manieren gezocht, advocaat Struycken heeft rust gevraagd tot na de zitting, maar dit gebeurt niet. De kinderen hebben in het ziekenhuis gelegen omdat 'de verzorging tijdens de uhp zo geweldig was'.
Update 2 oktober 2012

'Meegenomen zusjes verwaarloosd door pleeggezin' 

Geplaatst: 16:21 uur, dinsdag 2 oktober 2012

De drie kinderen die vrijdag door hun ouders zijn weggehaald bij hun pleeggezin in Hoogezand werden daar niet goed verzorgd.
Dat zegt de advocaat van de ouders, die tot een jaar geleden in Stadskanaal woonden en vandaaruit naar Duitsland verhuisden. Daar werden hun drie dochters in opdracht van Bureau Jeugdzorg eind vorig jaar weggehaald wegens vermeende kindermishandeling en ondergebracht bij twee pleegezinnen.


Nu, een klein jaar later, hebben de ouders hun dochtertjes van 2, 5 en 6 jaar op hun beurt weer meegenomen naar een schuiladres in Duitsland. Volgens advocaat Huib Struycken blijkt na dokterbezoek dat de kinderen allerlei bacteriën en ziekten hebben die wijzen op ernstige verwaarlozing.

De ouders willen de uitspraak van een Duitse rechter die hen vrijwaart van een nieuwe poging van Jeugdzorg om de kinderen weer bij ze weg te halen. Bureau Jeugdzorg heeft de ouders verzocht om de kinderen terug te brengen. De ervaring van het Bureau is dat kinderen in de betreffende pleeggezinnen goed worden opgevangen en verzorgd.

Update maandag 1 oktober 2012

Bron: Telegraaf

Lees ook onderstaande link!

Bron: Telegraaf, zaterdag 29 september 2012
Een echtpaar dat onlangs tegen Bureau Jeugdzorg aangifte deed van ontvoering en gijzeling van hun drie dochtertjes heeft de meisjes gisteren terug ontvoerd. Tijdens een bezoekuur pakten vader Paul en moeder Anna de kinderen af, zetten hen in de auto en gingen ervandoor.


Het voorval is het zoveelste hoofdstuk in de wrange zaak rond Catharina (5), Carmen (4) en Caithlyn (2), die inmiddels tot aan de Hoge Raad wordt uitgevochten. De ouders van de meisjes zijn al langer bekend bij Bureau Jeugdzorg, zij het volgens henzelf en hun advocaat volkomen ten onrechte.

Toen Jeugdzorg vorig jaar hoorde dat het gezin uit Stadskanaal naar Duitsland was geemigreerd, stapte de organisatie direct naar de rechter. Hoewel de ouders formeel het gezag over de kinderen hadden en er geen juridische belemmering was om het land te verlaten, kreeg Jeugdzorg toestemming om de kinderen uit huis te halen. Daartoe schakelde Jeugdzorg haar Duitse zusterorganisatie Jugendamt in, die met hulp van de Duitse politie de kinderen van de ouders afnam en bij de grens overdroeg aan Jeugdzorg.

Omdat de actie plaatsvond buiten de Duitse rechter om, stapten de ouders naar de Duitse politie om tegen Jeugdzorg en Jugendamt aangifte te doen van kinderontvoering en gijzeling. De ouders doen die beschuldiging aan het adres van Jeugdzorg verderop in deze krant. De openbaar aanklager in Duitsland heeft de zaak nu in onderzoek.

Gisteren mochten de ouders de kinderen even bezoeken. De advocaat van de ouders, Huib Struycken, vindt het ’volkomen begrijpelijk’ dat zij de kinderen hebben meegenomen. „De ouders hebben terecht een einde gemaakt aan deze criminele situatie. Jeugdzorg heeft geen enkel recht de kinderen onder zich te houden en deze situatie veel te lang te laten dooretteren. Het gezin heeft nu vooral rust nodig.”

Directeur van Jeugdzorg Groningen Martin Sitalsing is bezorgd over het lot van de drie meisjes. „De gezinsvoogd wilde nog voor de auto springen om de ouders de doorgang te beletten en de kinderen eruit te halen, maar besefte op tijd dat dit kon uitlopen op een traumatische gebeurtenis. Zorgelijk is dat de mogelijkheden voor de ouders hiermee steeds verder worden beperkt.

Ik hoop dat zij zichzelf niets aandoen”, zegt de voormalige korpschef van de politie Twente, die ook laat weten dat hij zijn z’n vroegere collega’s bewust niet vroeg om bijvoorbeeld wegen af te sluiten.

„Want er moeten geen domme dingen gebeuren. Dat zou ook traumatisch zijn voor de kinderen, als zich een situatie zou voordoen met zwaailichten en dergelijke.”

Bij de grensovergang stopte op 27 december vorig jaar een Duits personenbusje. Deuren gingen open, drie kleine Nederlandse zusjes werden uit de cabine gehaald en overgedragen aan mensen van het Nederlandse Bureau Jeugdzorg. De meisjes, pas met hun ouders geëmigreerd naar Duitsland, waren in opdracht van Jeugdzorg uit hun huis weggehaald. En daarmee is Nederland finaal uit de bocht gevlogen…


Althans, zo redeneren de ouders en hun advocaat, die in cassatie zijn gegaan bij de Hoge Raad om de kinderen terug te krijgen. „Met goedkeuring van de rechter heeft Jeugdzorg de meisjes in Duitsland laten kidnappen, over de grens gesmokkeld, op geheime locaties vastgehouden en zodoende mishandeld. Illegaler kan niet.”

Ergens in ons land zijn de drie ontheemde zusjes Catharina (5), Carmen (4) en Caithlyn (2) ondergebracht bij pleegouders. Twee hebben elkaar, de ander is elders geplaatst. Ze zitten in de schrijnende situatie van een gedwongen uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling, net als veel andere kinderen in ons land. Maar in dit geval is er meer aan de hand.

Het leven van de drie piepjonge meisjes kreeg een dramatische wending doordat hun ouders Paul en Anna het niet meer met elkaar zagen zitten. Vader Paul spreekt van ’een dipje in de relatie’. Maar volgens Bureau Jeugdzorg was er achter de voordeur van het gezin veel meer aan de hand en was de veiligheid van de kinderen in het geding door de echtelijke strubbelingen.

„Omdat we er zelf niet helemaal uitkwamen, hebben we hulp gezocht”, beweert vader Paul. „De huisarts kon ons niet doorverwijzen en relatietherapeuten waren niet te betalen. Bij het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld werd ons aangeraden aangifte tegen elkaar te doen bij de politie, omdat ze anders geen grond hadden om ons te helpen. We vonden dat vreemd, maar hebben die raad opgevolgd en elkaar beschuldigd van onder andere mishandeling. Twee maanden later kreeg mijn vrouw een huisverbod.”

De verklaringen belanden bij Bureau Jeugdzorg, dat overwoog de kinderen onder toezicht te stellen bij hun oma. „Jeugdzorg gelooft niet dat wij die verklaringen alleen hebben gedaan om hulp te krijgen. Er is tussen mijn vrouw en mij nooit iets onoorbaars gebeurd. Er is ook geen spat bewijs, zoals een aantekening van de politie. Kijk zelf, we zijn nog steeds bij elkaar."

Uiteindelijk kwam het niet tot een concrete maatregel van Jeugdzorg. Intussen speelde de lang gekoesterde wens van de ouders om Stadskanaal achter zich te laten en met het gezin naar Duitsland te emigreren. Daar, vijftig kilometer verderop in het rustieke Esterwegen, wonen hun vrienden en voelen ze zich beter dan in Nederland, betoogt het stel. En zo stak het gezin in november 2011 de grens over, naar een nieuwe toekomst tussen de bossen en de heide.

Bij Jeugdzorg sloeg de uitschrijving uit de gemeente Stadskanaal in als een bom. Onmiddellijk stapte de organisatie naar de rechter, met het verzoek de kinderen uit huis te mogen plaatsen en onder toezicht te stellen. De Groninger rechtbank stemde daarmee in, redenerend dat de kinderen formeel in Nederland woonden. Het geëmigreerde gezin zou binnen veertien dagen worden opgeroepen. Omdat het gezin geen huisadres meer had in Nederland, werd de oproep naar het adres van de oma in Nederland gestuurd.

Op het nieuwe adres in Duitsland viel geen oproep op de mat. Wel werd tegelijkertijd vanuit Nederland een internationaal arrestatiebericht verspreid tegen de ouders wegens kinderontvoering. Kwamen zij naar de zitting, dan werden ze direct aangehouden. Daarom stuurden zij een advocaat naar de rechtszaal om de rechter ervan te overtuigen, dat die niet bevoegd was om te beslissen over kinderen die in Duitsland wonen. Dat lukte niet.

Ruim een week nadat Jeugdzorg van de rechter toestemming had gekregen om de kinderen uit huis te plaatsen, schakelde de instantie haar Duitse zusterorganisatie Jugendamt in om hen op te halen. Volgens een brief van het regiobestuur – Landkreis Emsland – meldde de Nederlandse gezinsvoogd dat de ouders in Nederland waren ontheven uit het ouderlijk gezag, na een proces bij de rechter. „Een leugenachtige verklaring”, briest Huib Struycken, de nieuwe advocaat van de ouders.

Het hartverscheurende schouwspel, twee dagen voor kerst, speelde zich af in de woning van de Nederlandse buren, waar het gezin op visite was. De twee gezinnen kennen elkaar goed; ook in Nederland woonden ze jarenlang naast elkaar. Buurman en buurvrouw Hendriks schreven naderhand in een brief aan de Groningse rechtbank: „Om half negen ’s avonds kwamen mensen ons huis binnenstormen die zeiden dat ze van het Jugendamt waren.

Buiten bleven twee beambten van de Polizei wachten. Ze zeiden dat ze de kinderen mee moesten nemen op grond van een bevel van de rechtbank te Groningen. Daarop vroegen we waar het Duitse bevel was, maar die hadden ze niet. Wij hadden onmiddellijk bij binnenkomst deze mensen verzocht onze woning te verlaten, wat ze niet deden. Wat ze wel deden, was ons ernstig bedreigen. Na enige tijd huilen en alle kinderen zwaar overstuur zijnde, hebben ze de kinderen dus meegenomen.”

„Ik en mijn vrouw zijn door deze gebeurtenis ernstig geschrokken en zwaar getraumatiseerd. We hebben bijna twee maanden hiervan niet meer kunnen slapen. Mijn kinderen hebben wekenlang nachtmerries gehad. Mijn vrouw heeft er zelfs antidepressiva voor gehad van de huisarts.”

Voor zowel de kinderen als de ouders werd het een gitzwarte kerst. De meisjes werden tijdens de feestdagen in een kindertehuis in Papenburg geplaatst. Vier dagen na de abrupte scheiding van hun ouders droeg Jugendamt de meisjes bij de Duits-Nederlandse grens over aan Jeugdzorg. „Ze werden van elkaar afgezonderd en naar twee geheime adressen gereden”, zegt Struycken. „Een illegale actie. De Duitse rechter is hier nooit aan te pas gekomen en Jugendamt was niet bevoegd. Het weghalen, wegvoeren en vasthouden in Duitsland en Nederland levert daarmee de strafbare feiten ontvoering en gijzeling op.”

Struycken krijgt bijval van de Centrale Autoriteit, het overheidsorgaan dat toeziet op naleving van het Haags Kinderontvoeringsverdrag uit 1980. In een brief stelt deze instantie vast, dat de ouders belast waren met het ouderlijk gezag toen zij naar Duitsland vertrokken en dus het recht hadden om te beslissen over de verblijfplaats van de kinderen.  

Redactie Dark horse: De brief van de Centrale Autoriteit is in bezit van de redactie.

Voor Jeugdzorg heeft de Centrale Autoriteit een hard oordeel in petto: ’Het had op de weg van Stichting Bureau Jeugdzorg gelegen een verzoek tot teruggeleiding van de minderjarige kinderen in te dienen bij de Centrale Autoriteit, dan wel bij de bevoegde gerechtelijke instantie in Duitsland. Die had zich dan kunnen buigen over de vraag of er sprake is van een (on) rechtmatige overbrenging van de minderjarige kinderen naar Nederland in de zin van het Haagse verdrag.’

De ouders gingen in beroep tegen het afnemen van hun kinderen, maar het gerechtshof in Leeuwarden bepaalde tot hun verbijstering dat de kinderen nog steeds in Nederland wonen. Struycken: „Partijdiger kan niet! De kinderen zijn uitgeschreven in Nederland, ingeschreven in Duitsland. Ze zijn daar verzekerd, hebben een Duits spaarbankboekje, een huisarts, staan ingeschreven op school, hun ouders zijn daar belastingplichtig. De kinderen zijn daar feitelijk ontvoerd en illegaal aan Nederland uitgeleverd. En de rechter vindt dat juist!” Ook de Haagse rechtbank wees de teruggeleiding af, redenerend dat de kinderen hun woonplaats altijd in Nederland hebben gehad. Over de vraag of de kinderen legitiem uit Duitsland zijn gehaald, wilde de rechtbank zich niet uitlaten.

„De gang van zaken is volledig in strijd met de Europese wetgeving. Die bepaalt dat hier alleen de Duitse rechter bevoegd was om een beslissing te nemen over kinderen die in Duitsland wonen”, argumenteert Struycken. „Alle verzoeken van Jeugdzorg zijn gedaan nadat de kinderen waren ingeschreven in Duitsland. Maar ook al zou er sprake zijn geweest van een rechtsgeldige beschikking door de Nederlandse rechter, dan kan die niet in Duitsland ten uitvoer worden gelegd, omdat Jeugdzorg alleen op Nederlands grondgebied kinderen uit huis mag plaatsen, en niet over de grens.”

De advocaat wil nu dat een afhankelijke psychiater kijkt naar de situatie van de kinderen. „Zij willen naar hun ouders. Zij willen weg bij de onbekende mensen. Dit waren blije, vrolijke kinderen. Het zijn nu wrakken. Hun hele verdere leven is onnodig ernstig aangetast.”
Ook oma Carla is verscheurd van verdriet. In een noodmail aan deze krant schrijft ze: „Er mankeerde niets aan deze kinderen en hun ouders. Mijn hart breekt als ik mijn kleinkinderen zie. Zij willen zo graag naar huis. Hoe kan dit allemaal? Alstublieft, help ons.”

Een serie foto’s van de kinderen, van voor en na de uithuisplaatsing, geeft een indruk wat de situatie met hen heeft gedaan. De pretoogjes hebben plaatsgemaakt voor een doffe blik, de kuiltjes in de wangen voor strakke gezichtjes. Een filmpje dat vader Paul met de telefoon maakte van het einde van een bezoekuur, toont hartverscheurende taferelen. Krijsend om hun mama en papa worden ze door oudere dames in hun jas geperst en weg geloodst.

Inmiddels hebben de ouders de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg voor de Hoge Raad gesleept. Het hoogste rechtsorgaan van ons land moet nu bepalen of de kinderen inderdaad onrechtmatig uit Duitsland zijn weggehaald en illegaal in Nederland op geheime adressen zijn ondergebracht.

Advocaat Jan van Ruth: Tip voor de ouders:
Breng je kinderen ergens heen en kijk niet meer om als je vertrekt.
Zorg dat er geen enkele link ligt uit het verleden of het heden naar de plaats waar de kinderen zitten.
En kom dan terug naar Nederland en vecht het uit vanuit een Nederlandse cel.
Zwicht niet voor de chantage en intimidatie van de Nederlandse autoriteiten en blijf zwijgen over de verblijfplaats van de kinderen.

Win je de zaak dan vertrek je met/naar je kinderen naar/in het buitenland.
En keert NOOIT meer terug.
Verlies je de zaak dan zit je de straf uit en wacht je tot de jongste meerderjarig is alvorens de kinderen op te gaan zoeken.

Israël levert nooit of te nimmer, aan wie dan ook, een Jood uit.
En je kunt Joods worden naar het schijnt.

Inderdaad we zijn terug bij 40/45.... 

UPDATE: 15 januari 2015 - De Telegraaf

Update 26 januari 2015: Op 29 januari te 10.00 uur vindt bij het gerechtshof Amsterdam de behandeling plaats van het wrakingsverzoek tegen het gerechtshof  Den Haag over de onlangs uit Duitsland door jeugdzorg ontvoerde kinderen. Na eerst de ouders gevangen te hebben genomen. De Centrale Autoriteit vindt dit onwettig!

Deze zaak gaat eigenlijk over de onafhankelijkheid van de hele rechterlijke macht in Nederland met betrekking tot kinderzaken.

Graag zoveel mogelijk pers en andere belangstellenden. De advocaat probeert een openbare behandeling te krijgen. 


Update: 28 januari 2015: De ouders zitten in de gevangenis op beschuldiging van ontvoering. Het is onbekend waar en er is geen contact met de overige familie.  De kinderen zijn ondergebracht in een instelling in Duitsland. Er wordt naar de familie toe geen enkele uitspraak over de kinderen gedaan.


Update: 4-4-2015

Sven en Ranada,

Ik wil jullie nog even berichten dat inzake de Hoop/Kruize dat de ouders vanuit de Duitse gevangenis naar de Nederlandse gevangenis zijn vervoerd en op 11 maart in vrijheid zijn gesteld.

Op 13 maart zijn ouders en kinderen met elkaar na 59 dagen in een tehuis en zonder contact met de ouders en eenmaal een kort bezoekje van oma herenigd. De voorlopige voogdij zal worden opgeheven.

Ook nu weer is er sprake van een samenwerking tussen rechters,centrale autoriteit en justitie kinderen te ontvoeren uit Duitsland.

Huib Struycken, advocaat

                Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

35 opmerkingen:

 1. Misschien kan iemand de voormalig korpschef Sitalsing het linkje naar Jeugdzorg Dark Horse sturen zodat hij kan zien in wat voor wespennest hij zich gestoken heeft. Hij zou er goed aan doen om te kiezen voor de wet en niet mee te gaan in het dramatische gedrag van Bureau Jeugdzorg. Je komt voor hulp en voor je het weet wordt je, om bureaucratische redenen, door een bureautje Huiselijk Geweld geadviseerd aangifte tegen elkaar te doen. Hoe je van een muis een olifant weet te maken. Daar zijn ze goed in. Een beetje openbare orde figuur zou toch verstandiger moeten zijn en daar niet in mee gaan. Anders maakt zelfs de politie zich schuldig aan het wetteloze gedrag waar deze zogenaamde hulpverleners het patent op hebben. Alles zogenaamd in het belang van mishandelde kindertjes. En weer is een gezin in de ellende gestort want reken maar dat deze mensen in de stress zitten. Kan er nog gewerkt worden, kunnen ze hun rekeningen blijven betalen, kunnen ze nog voor hun kinderen zorgen? Wil je juist geholpen worden krijg je een trap na. Het is te gek voor woorden hoe je als naïeve hulpvragende ouder behandelt wordt. Wees een man Sitalsing en houdt je aan de wet en de ambtelijke integriteit.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De reactie van jeugdzorg in de Telegraaf: 'Enige belang is veiligheid van de kinderen'
  Bureau Jeugdzorg vindt dat het juist heeft gehandeld door de drie geëmigreerde zusjes Catharina, Carmen en Caithlyn terug te halen uit Duitsland. "Het is goed dat nu wordt onderzocht of de uithuisplaatsing in Duitsland
  juridisch juist is verlopen", zegt Martin Sitalsing, directeur van Jeugdzorg in Groningen. "Zolang die zaak onder de rechter is, weid ik daar niet over uit. Mijn enige be-
  lang is de veiligheid van de kinderen. Al jarenlang hebben wij-daar in dit specifieke gevàl zorgen over."
  Sitalsing, voorheen korpschef van de politie Twente, zegt de opstelling vim de ouders en hun advocaat te begrijpen, maar kijkt anders aan tegen de kwestie aan. "Er zijn zeer onveilige situaties voor de meisjes geweest. Er hebben verschillende escalaties plaatsgevonden die er niet om logen. Om privacyredenen kan ik daar niet op in gaan. De kinderen zitten nu veilig in een pleeggezin. Er is een bezoekregeling en er is hulpverlening, met bronnen' die de ouders zelf hebben aangeboden. Dat loopt hartstikke positief."
  "Wij oordelen op basis van een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming en een toets van de rechter. De raad kwam tot de conclusie dat de kinderen onder toezicht gesteld moesten worden. Ik houd me daarbij vast aan artikel 19 van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind, dat gaat over bescherming tegen kindermishandeling. Als dit gezin de grens over gaat, is dat voor mij geen reden om een rechterlijke uitspraak te betwisten, zoals die in de geest van de wet is gedaan."


  Reactie op deze reactie:
  Jeugdzorg heeft het altijd over de veiligheid en het belang van kinderen. Tot op heden heeft niemand binnen de jeugdzorg kunnen uitleggen wat dan precies de veiligheid en het belang van het kind is.
  Als kinderen uit huis worden geplaatst (en zeker op de manier waarop dit ook in dit gezin, maar ook in vrijwel alle andere gezinnen is gebeurd) is niet in het belang van het kind. Het geeft het kind een trauma, waar het angsten van overhoudt die alleen met een goede therapeutische behandeling kunnen worden verholpen. De vele geschriften over seksueel misbruik in de pleeggezinnen of op andere lokaties waar kinderen worden geplaatst nadat ze bij de ouders zijn weggehaald, geeft aan dat een uithuisplaatsing hele4maal niet veilig is.
  Verder is het ook helemaal niet veilig, als kinderen tijdenlang hun ouders niet meer mogen zien na de uithuisplaatsing.
  Kortom er is niets onveiliger en bedreigender en dus niet in het belang van het kind dan een uithuisplaatsing.
  Iedereen die zich bezighoudt met het uithuisplaatsen van kinderen zonder goed onderzoek te hebben gedaan door deskundigen (en dat is een gezinsvoogd niet!!), zou vervolgd moeten worden voor kindermishandeling en persoonlijk op moeten draaien voor de letselschadeclaims!
  Als dat eenmaal duidelijk is, zullen ze het wel uit hun hoofd laten om ooit weer een kind weer uit huis te plaatsen.
  Volgens de wet op de jeugdzorg heeft de gezinsvoogd namelijk tot taak hulp te bieden zodat het kind niet uit huis geplaatst hoeft te worden en als het echt niet anders kan, dan moet de gezinsvoogd het kind in het netwerk onderbrengen en alles in het werk stellen dat het kind zo snel mogelijk weer naar huis kan terugkeren!
  Wat een bezuinigingen!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het laatste kopje uit dit bericht: "Foto's"
  "de pretoogjes hebben plaatsgemaakt voor een doffe blik".

  Dit maakt veel duidelijk. Het trauma heeft al toegeslagen.
  Hoe lang moet het nog duren dat bureau Jeugdzorg zich realiseren welke schade ze aanrichten. Niet voor niets hebben vrijwel alle uit huis geplaatste kinderen gedragsproblemen.

  Waarom zouden vrijwel alle kinderen na een bezoekjes met hun biologische ouders toch ineens weer in bed plassen en gaan ze met poep smeren? Volgens het NJI stelen en liegen ze vaker dan andere kinderen.

  Waarom zou dat toch zijn? De jeugdzorg heeft er maar één antword op: omdat het voor de uit huis plaatsing zo slecht met ze ging. En gij gelooft dat? Het is namelijk dezelfde jeugdzorgwerker die in al zijn professionaliteit verklaart, dat kinderen flexibel zijn en zich gemakkelijk aanpassen aan minder goede situatie's.
  Wie houdt wie voor de gek?
  Ons ouders niet meer.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Blijkbaar zit mijnheer Sitalsing bij Jeugdzorg helemaal op zijn plaats. Jeugdzorg liegt over de juridische status van de ouders: Volgens een brief van het regiobestuur – Landkreis Emsland – meldde de Nederlandse gezinsvoogd dat de ouders in Nederland waren ontheven uit het ouderlijk gezag, na een proces bij de rechter. Het Duitse Jugendambt neemt dat voor zoete koek zonder om de rechterlijke uitspraak te vragen. De Nederlandse rechter sanctioneert dat er net gedaan wordt of de kinderen nog Nederlands inwoners zijn waar de kinderen een Duitse verblijfplaats hebben. Vervolgens begint Sitalsing over 'de geest van de wet'. Als ouders en kinderen ben je dus vogelvrij en bij elkaar heet dat dan dus kinderbescherming. In mijn boek heet dat gewoon gebrek aan respect voor mensenrechten, gebrek aan ambtelijke integreteit en gebrek aan fatsoen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Hoge Raad afwachten en direct een gigantische schadevergoeding eisen ook tot aan Hoge Raad en naar EU-strafhof. Bovendien, goed pro deo-advocaat erop die dit als een uitdaging ziet en vooral, VOORAL veel media, want met een camera gaan alle deuren(uiteindelijk)open, hun 'Imago' is hun alles..

  Goede blog en hoop dat alles snel zijn recht krijgt.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Verschrikkelijk. Het lijkt me heel simpel: Als jeugdzorg zich zo veel zorgen maakte over de veiligheid, dan hadden ze die kinderen toch al lang uit huis kunne halen toen ze nog in Nederland woonden? Wat de verdere achtergrond ook is, de kinderen zijn verhuisd naar Duitsland en de ouders hadden nog gewoon gezag over hun kinderen. Dan kan jeugdzorg zich druk maken en de zorgen delen met de Duitse zusterorganisatie, die kunnen dan de kinderen daar verder begeleiden. In Duitsland, want daar wonen ze. Nederland heeft er verder niks meer mee te maken.
  Dat je rare dingen moet doen om hulp te krijgen heb ik wel bij meer mensen gezien, dus dat vindt ik helemaal niet zo gek.
  Natuurlijk denken de mensen bij BJZ dat wat zij doen 'kindjes redden' is, maar vaak gaat het meer om hun eigen goede gevoel 'kijk ik red een kind en dus voel ik me goed' dan om de werkelijke situatie voor het kind. Ook in gevallen waar niet wordt ingegrepen waar het wel moet speelt dit mee: De medewerkers van BJZ overschatten hun eigen invloed op het gezin omdat ze 'kindjes willen redden' en dat doen ze immers als ze het boekje volgen. Het boekje kan twee kanten op, ingrijpen of niet ingrijpen, en in beide gevallen heeft de medewerker het gevoel 'juist te handelen in het belang van het kind'.
  Als het toevallig goed gaat helpen ze het kind inderdaad. Als het echter mis gaat is het vrijwel zeker dat ze op dezelfde manier door blijven gaan, zelfreflectie is er niet bij, want dat zou betekenen dat ze 'geen kindje gered hebben' en dat is voor iemand die het als zijn roeping ziet 'kindjes te redden' ondraaglijk.
  Goed bedoeld, fout uitgevoerd.
  Ik zeg: Kinderen bij eigen ouders, intensieve begeleiding door instantie in Duitsland gericht op samenzijn en welzijn gezin. Vooruit kijken naar hoe het hele gezin dit te boven kan komen. Intensieve therapie voor ouders en kinderen om aan problemen en opgedane trauma's te werken. Zonder kosten voor papa en mama want daar is heel de ellende om begonnen. (Oh ja, triest dat psychische hulp zo moeilijk te krijgen is als je het nodig hebt... Heel veel ellende in gezinnen waar niets aan gedaan wordt omdat mensen juist bang zijn voor dit soort taferelen... Konden ouders maar 'veilig' zeggen: Soms weet ik het even niet meer, help me, want ik houd van ze en ik wil het beste voor ze!)

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Volgens ANP zouden de ouders het gezag kwijt zijn ..

  Zie www.nu.nl

  Liegt jeugdzorg (alweer) tegen de media?

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Bankiers hebben miljarden mensen ellende aangedaan voor persoonlijk financieel gewin. Geef me eens één reden om te geloven dat bureau jeugdzorg "het belang van de kinderen" belangrijker vindt dan de subsidie die ze krijgen per gestolen kind?

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Meer reactie's op: http://www.nujij.nl/algemeen/politie-zoekt-drie-minderjarige-kinderen.19273135.lynkx#axzz27wZJhGjR

  BeantwoordenVerwijderen
 10. http://www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=113975

  mocht je de auto zien. bied deze mensen hulp aan

  BeantwoordenVerwijderen
 11. De Nederlandse overheid wil kennelijk kost wat kost probleemeigenaar worden en blijven.

  Dat is in strijd met de uitgangspunten van de Wjz: hulp en steun bieden aan ouders (en dus niet problematiseren en ouders alles uit handen nemen, inclusief de kinderen zelf .. ).

  BeantwoordenVerwijderen
 12. De hulp die deze ouders nodig hadden daar vroegen ze ook om. Dus niets intensieve begeleiding. Gewoon de hulpvraag van de ouders beantwoorden. Blijkbaar gingen ze nogal explosief met elkaar om en daar vroegen ze hulp bij. Die ze niet kregen. Daar hebben ze zelf zo goed mogelijk een modus in gevonden en zijn naar Duitsland gegaan. Meer is het niet. Deze ouders zouden gebaat zijn met onmiddelijke terugtrekking van alle instanties zodat hun gezin tot rust kan komen. Dat zou echte hulp zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Ken natuurlijk de exacte feiten niet en ieder verhaal is te verzinnen, maar na de nodige ervaringen met instanties die "adviezen" geven waarbij het van kwaad tot erger gaat kan ik me voorstellen dat het inderdaad gelopen is zoals geschetst wordt. Bij instanties worden scripts afgedraaid, vooral gericht op ontlopen van verantwoordelijkheid tegen zo min mogelijk kosten. Als je eenmaal in een draaimolen zit...

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Dat BJZ Groningen tegen buitenlandse autoriteiten liegt omtrent het al dan niet hebben van gezag van de ouders was al eerder vastgesteld ( zie de zaak Linda ).
  Dat de rechtbank in Groningen zich weinig gelegen laat liggen aan de toedeling van bevoegdheid ingevolge de Nederlandse wet was ook al veel eerder bekend.
  Dat het Duitse Jugendamt aan de leiband wenst te lopen van BJZ, althans voor zover het vlak over de grens betreft, is ook al niets nieuws.
  Als je in Groningen woont ben je gewoon de l.l.

  Als je de verwevenheden in kaart gebracht ziet tussen de rechterlijke macht, de kerk, de Raad voor de Kinderbescherming, de pleegzorginstellingen, BJZ, Leger des Heils, SGJ, en al de anderen die deel uitmaken van de "het belang van het kind" maffia, daar in het hoge noorden, begrijp je dat dat altijd zo zal blijven tenzij er weer een 14 juli 1789 komt.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Tip voor de ouders:
  Breng je kinderen ergens heen en kijk niet meer om als je vertrekt.
  Zorg dat er geen enkele link ligt uit het verleden of het heden naar de plaats waar de kinderen zitten.
  En kom dan terug naar Nederland en vecht het uit vanuit een Nederlandse cel.
  Zwicht niet voor de chantage en intimidatie van de Nederlandse autoriteiten en blijf zwijgen over de verblijfplaats van de kinderen.

  Win je de zaak dan vertrek je met/naar je kinderen naar/in het buitenland.
  En keert NOOIT meer terug.
  Verlies je de zaak dan zit je de straf uit en wacht je tot de jongste meerderjarig is alvorens de kinderen op te gaan zoeken.

  Israel levert nooit of te nimmer, aan wie dan ook, een jood uit.
  En je kunt joods worden naar het schijnt.

  Inderdaad we zijn terug bij 40/45....
  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Er zijn meerdere landen, die niet uitleveren.
   Te vinden bij niet aangesloten bij HVOK

   Verwijderen
  2. Israel is wel aangesloten bij het HKOV.
   Maar als het gaat over JOODSE kinderen ziet het er heel anders uit.
   Israel deporteert geen joden.

   En ze weten in Israel echt nog wel dat er in 40/45 nederlandse ambtenaren waren die zonder problemen mee werkten aan de deportaties van ouders en kinderen.

   Verwijderen
 16. Alle gedragswetenschappers, managers en directeuren van BJZ moeten per direct verwijdert worden van hun functies en opgesloten worden wegens ontvoering, moord, onderdrukking en het kapot maken van gezinnen.
  Ik ken een hele goede kinderpsychiater, helaas sinds kort niet meer werkzaam. Hij heeft nooit met de DSM gewerkt wat velen wel doen. Hij heeft gezinnen geholpen te vluchten uit NL. Vorig jaar ook een soortgelijk geval in Noorwegen met Indiase ouders en hun twee uit huis geplaatste kleuters, ze wonnen de zaak via de Indiase regering.

  Wordt het niet tijd voor een giga mars zodat iedereen, ook overzee/grenzen men weet wat er gaande is?

  BeantwoordenVerwijderen
 17. http://www.thuishuis.info/news/martin-sitalsing-opent-thuishuis-de-goudvinkjes ... wordt een beetje eng!

  En voor geïnteresseerden via LinkedIn;http://nl.linkedin.com/pub/martin-sitalsing/4/874/411 of

  Facebook; http://nl-nl.facebook.com/notes/elker-jaarverslag-2011/martin-sitalsing-bestuurder-bureau-jeugdzorg-groningen/266903073391348

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Ja, Jeugdzorg liegt weer. De ouders waren niet uit het gezag gezet. De ouders hebben hun kinderen niet ontvoerd!

  'JEUGDZORG IS EEN GEVAAR VOOR KINDEREN EN FAMILIE. KIJK UIT VOOR HEN!!!'

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Helaas hebben de ouders de raad van Mr van Ruth niet opgevolgd.
  Vanochtend stond op de pagina van ded Telegraaf dat bij de krant was gemeld, dat de kinderen weer terug zijn in hun nieuwe thuisland.
  Verder werd gemeld: "het gaat uiterst goed met de kinderen, ze zijn erg blij weer bij ons te zijn."

  Een waarschuwing is nogmaals op zijn plek.
  Bijna alle tot dusver gevluchte kinderen zijn door jeugdzorg terug gehaald. Er werd zelfs tot in Zuid Amerika geprobeerd een kind weer terug te halen naar Nederland.

  Alle gunstige psychologische rapporten in het nieuwe thuisland ten spijt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het terughalen uit Zuid-Amerika is niet gelukt. De rechterlijke macht en de kinderbescherming daar steunde de vader.
   Met het kind gaat het prima.

   de oma

   Verwijderen
 20. Ik vraag mij af of deze heer zichzelf nog wel recht durft aan te kijken in de spiegel.
  Hij is niet alleen directeur van BJZ Groningen, maar ook nog eens bestuursvoorzitter van de Stichting Comensha. Een stichting die mensen hulp biedt als zij slachtoffer zijn geworden van mensenhandel.

  www.mensenhandel.nl

  In mijn ogen is het uithuis plaatsen van onschuldige kindertjes ook een vorm van mensenhandel.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Hebben we het bij Jeugdzorg niet gewoon over mensenhandel?
  Dit zijn de kenmerken:

  De dwang die bij mensenhandel gebruikt wordt, kan de vorm hebben van (dreigen met) fysiek geweld, maar bijvoorbeeld ook van misleiding, misbruik van een kwetsbare positie of misbruik van uit de omstandigheden voortvloeiend overwicht.

  Wanneer iemand een minderjarige werft, vervoert etc. met het oogmerk van uitbuiting, dan is er sprake van mensenhandel, ook als dat zonder dwang gebeurt.

  Niet bepalend is of de mensenhandel grensoverschrijdend is of geheel binnen Nederland plaats vindt.

  Wetboek van Strafrecht:
  Het delict is omschreven in artikel 273f Wetboek van Strafrecht. Dit artikel ziet ook op het profiteren van uitbuitingssituaties

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. NL heeft altijd al gehandeld in mensen, slaven en kinderen. Zelfs na de afschaffing van de slavernij door de Engelsen ging NL gewoon door maar dan onder het mom 'contractarbeiders'. Hedendaags noemen we al die mensonterende ontvoeringen en mishandelingen 'moderne slavernij'. Balkenende is een goed voorbeeld van het goedkeuren en voortzetten van deze moderne slavernij en kinderhandel. Er zijn teveel mensen/ambtenaren in NL die de wetten en rechten niet kennen, niet eens weten waar ze het moeten zoeken, en daardoor ouders en hun kinderen niet goed bijstaan. Rechters die het ook niet willen en mogen zien. Dat is ook strafbaar.

   Alles en eenieder die het IVRK negeert pleegt een strafbaar feit.

   Verwijderen
 22. Stop hiermee! Die arme kinderen...... weggehaald worden door mensen die om 5 uur hun agenda dichtklappen. En de volgende dag al niet meer weten waar het gisteren om ging!!! (geestelijke kindermishandeling)je ziet alleen de blauwe plekken niet........Stop Stop hiermee AUB!

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Na het lezen in de Telegraaf van afgelopen zaterdag blijkt maar weer dat het aan alle kanten rommelt bij BJZ. Kinderen afpakken met valse verklaringen aan het adres van Duitsland.

  Het is te gek voor woorden dat als ouders die zo nu en dan relatie problemen hebben en hier hulp voor vragen, dit niet krijgen. Nee, alvorens hulp te krijgen moeten ze eerst elkaar zowat bont en blauw slaan en aangiftes doen om hiemee dan schreeuwend noodzakelijke hulp te krijgen.

  Dan komt er een groepje studiebollen bij elkaar die tot de conclusie komen: Kinderen afpakken en uit huis plaatsen. Hoera, de kassa begint te rinkelen. Zoete broodjes worden dan voorgelegd aan de ouders als ze meewerken in aangeboden hulp.

  Hulp van wie? Hulpverleners en Psychologen die verbonden zijn aan BJZ . Corrupt groepje dus. De ouders verlangen naar onpartijdige hulp, maar dan werk je niet mee. Dat geeft BJZ in haar oordeel weer 3 maanden uit huis plaatsing.

  De juridische gevechten en capriolen die de ouders dan moeten begaan om de goed verzorgde kinderen terug te krijgen liegen er niet om. Er wordt met feiten gedraaid en datums, die BJZ beter uitkomen komen.

  Dit om bij het Hof misleiding te veroorzaken in het voordeel van BJZ. De Rechters die met deze zaken te maken hebben, zoeken niet naar bewijzen, maar gaan blind op de gegevens van BJZ in hun oordeel.

  Immers vaak jonge net van school afgekomen studiebollen zonder eigen gezinservaring schrijven een rapportje. Dit schijnt genoeg te zijn zonder de echte kennis van zaken. Het frappante is dat de Rechter die deze zaken behartigd vaak in het zelfde pand zit als BJZ.

  Dan komen de gesprekken tijdens de koffie op gang als clubje en de rapportjes even door de deur van de Rechter door het vriendenclubje. Wel Rechters in Nederland blijf onpartijdig! Laat zien dat jullie een studie afgerond hebben, en jullie plichten zijn. Anders kan iedereen wel Rechter worden. Zoek alles tot de grond naar waarheid uit. Juist dan kan een eerlijk besluit genomen worden, die veel onnodig leed kan voorkomen.

  Het wordt tijd dat de schop door BJZ er eens goed doorheen gaat.
  In deze zaak wens de ouders en de kinderen veel geluk.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. 'Studiebollen'? Hebben ze gestudeerd dan? Inderdaad, ze zijn naar het HBO o.i.d. geweest. En hebben daar een diploma gekregen. Niemand weet hoe, alleen de insider. Hoeveel fraude is er de laatste jaren niet geconstateerd op de Hogescholen?

  Het zogenaamde zelfstandig werken, betekent de boel van elkaar of van internet overschrijven! Iemand die z' n studie echt op eigen kracht en met nette cijfers heeft beeindigd wil niet bij een BJZ werken, want iedereen weet inmiddels toch wel hoe je daar als werknemer wordt geindoctrineerd en gehersenspoeld?

  De schop erdoor, en wel liever vandaag dan morgen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Balkenende zei eens op tv; ik heb liever caissières dan professoren in mijn land.
   Nu is het wel duidelijk wat er werkzaam is bij BJZ.

   Zoals ik altijd al zeg; ze halen hun diploma's bij 3 pakken Bonzo en bij afname 9 pakken Bonzo mogen ze kwijlen voor de rechters als zittingsvertegenwoordigers met verweerschriften die door de gedragswetenschapper geschreven is, ja ja zo is het, ze copy pasten alles. Onze allerlaatste verweer bedroeg 3 enkelzijdig A-4 tjes en die van BJZ precies 1 cm. Allemaal oude verlopen stukken en oude beschikkingen. Daar moet je heel goed voor opgeleid zijn hoor, daar moet je minimaal een gedragswetenschapper voor zijn.

   Vergeet de managers niet, die zijn ook simpel irritant hoor.

   Verwijderen
 25. Het laatste nieuws over de drie zusjes
  http://www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=114058

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Nee, geen professoren bij jeugdzorg. Een goede opleiding, dat is jammer genoeg nooit het geval als er gezinsvoogden bij betrokken zijn.
  Deze moeten niet meer beloond worden voor ots of uhp.
  Het enige wat helpt is gezinsvoogden een boete te geven bij een uit huis plaatsing. Als blijkt dat de uit huis plaatsing terecht is, dan boete terug draaien. Bewijs leveren is aan de gezinsvoogd.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. De meeste medewerkers van jeugdzorg zijn psychopaat, dwz; geen inlevensvermogen, geen empathie en geen geweten/ziel. Ook kunnen ze niet echt communiceren (met diepgang) maar ratelen steeds een verhaaltje op. Soms kunnen ze ineens heel kinderachtig worden, en hun zelfbeheersing verliezen alsof het kleuters zijn! Deze mensen zijn de gevaarlijksten in hun soort, ze hebben nl. geen geweten.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. " De ervaring van het Bureau is dat kinderen in de betreffende pleeggezinnen goed worden opgevangen en verzorgd."

  De ervaring van veel pleegkinderen is kennelijk dat zij werden misbruikt en dat Jeugdzorg het niet zag, wilde zien, hoorde, wilde horen.

  Riskant woordgebruik van jeugdzorg " ervaring ", laat nu toch net naar buiten komen wat die ervaring van jeugdzorg voor een heleboel kinderen betekend heeft....

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Ik geef deze ouders groot gelijk. Bureau Jeugdzorg treedt zelf ook met rasse schreden de wetten en Internationale verdragen. Ouders van UHP/OTS geplaatste kinderen krijgen geen hulp, ook al doen ouders nog zo goed hun best. Nee, die krijgen in een Plan van Aanpak te horen (wat BJZ nog geeneens met ouders besproken heeft en/of opgesteld heeft i.s.m. ouders) dat het toekomstperspectief: "het waarborgen van regelmatig contact tussen ouders en de jeugdige". Er wordt nergens naar toe gewerkt. Dikke pech als je kind ook nog eens te lang verblijft in een crisispleeggezin, vanuit daar overgeplaatst wordt naar een "perspectief biedend pleeggezin"...de kans is 0 komma 0 dat je ooit nog je kind terug krijgt.

  Het is ongelooflijk dat BJZ in deze zaak zo'n grote mond heeft. Waarom denken ze dat ouders hun kinderen ontvoeren (hoewel ontvoeren? Hoe kun je je eigen kinderen ontvoeren? Ontvoeren/kidnappen daar maakt BJZ zich schuldig aan!)Schijnbaar heeft de gemiddelde medewerker of zgn. professional binnen BJZ het IQ van een garnaal.

  Ik wens deze familie dan ook alle geluk van de wereld toe. Hopelijk neemt de Duitse rechtbank een wijs besluit. De gekte van BJZ moet eens echt stoppen. Maar het lijkt of Jeugdzorg heilig is in Nederland...ze komen er zelfs minimaal vanaf bij de commissie Samson....bah!

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Hoe gaat het nu met deze familie? Hebben ze nog steeds hun welverdiende rust in Duitsland?

  BeantwoordenVerwijderen