donderdag 13 september 2012

School en Ouderlijk gezag bij UHP - (Voorbeeldbrief)

[Voorbeeldbrief om te sturen naar de Raad van Bestuur van de school van uw uit huis geplaatste kind, in geval de school op last van Jeugdzorg de contacten met u, als biologische ouder beperkt, terwijl u nog steeds gezaghebbend bent.]


Plaats, datum

 
Geachte heer/mevrouw,

Volgens mijn informatie bent u  werkzaam in een ondersteunende functie voor de Raad van Bestuur van de ….. Onder verantwoordelijkheid van dit bestuur valt ook Basisschool … te …...  Middels deze brief maak ik gaarne mijn ongenoegen kenbaar over de wijze waarop mevrouw/meneer …, directeur van deze school omgaat met de belangen van mijn (naam kind) en mij.

Naar aanleiding van een eerder e-mailcontact van de zijde van de directeur/…, heb ik deze op (datum) een mail/brief gestuurd met een aantal bewijzende bijlagen. Een antwoord is tot op heden echter uitgebleven. In het kader van mijn ouderlijk gezag heb ik de directeur/directrice meerdere keren om complete dossier-inzage en participatie van ouderavonden verzocht, maar aan beide verzoeken is niet voldaan. (Op een telefonisch verzoek bij de (adjunct) directeur, om ondergetekende samen met de vader/moeder van (naam kind) uit te nodigen voor een gezamenlijk gesprek op school wordt eveneens niet gereageerd.)

Wel is de directie van mening dat zij mij een beperking kunnen en mogen opleggen, van slechts een tweetal rapportbesprekingen. Het door de school op deze punten gevoerde beleid, is in strijd met de wetgeving. Deze biedt geen enkele grondslag om gezaghebbende ouders op welke wijze dan ook, uit te sluiten van informatie, zie art. 1: 377C  

De directie van de school verschuilt zich achter het feit dat (naam kind) onder toezicht (OTS) van Bureau Jeugdzorg is gesteld en uit huis is geplaatst (UHP). Zij vinden dit een reden om mij de beperkingen op te leggen. Een maatregel van OTS /UHP beperkt het gezag van de ouders echter niet. Uit de laatste beschikking (datum) van de rechtbank (plaatsnaam) inzake de OTS/UHP maatregel, blijkt niet dat mijn gezag, middels een ontheffing/ontzetting ouderlijke macht is beperkt. 

Bureau Jeugdzorg moet volgens de wet proberen de band tussen ouder en kind te bevorderen (art. 1:257BW). Nu Bureau Jeugdzorg, de school, beperkende voorwaarde voor het contact met ouders oplegt, bevordert zij de band tussen ouder en kind niet. De directie van de (naam school), werkt hier door een onjuiste interpretatie van de wet en het ondermijnen van mijn ouderlijk gezag aan mee en schaadt het belang van (naam kind). 

De verwijzing in een e-mailcontact met de directie, dat indien meer contact met school gewenst zou zijn contact met de gezinsvoogd opgenomen zou moeten worden, vindt eveneens geen grondslag in de wet. Contacten van de gezaghebbende ouder met school, kunnen slechts worden beperkt als de gezinsvoogd hier toe een beschikking van de rechtbank kan overleggen, waarin de contactbeperking is opgenomen. 

Tot op heden geeft de directie van de (naam school) er de voorkeur aan om alleen de pleegouders te betrekken bij schoolse ontwikkelingen van (naam kind). In de Nederlandse wet zijn pleegouders rechteloos; zij staan niet boven het gezag van de wettelijke ouder. Pas in de nieuwe wet Kinderbeschermingsmaatregelen welke nog goedgekeurd moet worden door de Eerste Kamer, krijgen pleegouders meer rechten. Verschillende gerechtshoven hebben in hun beschikkingen al bekrachtigd dat men niet vooruit mag lopen op deze nieuwe wetgeving.  

Uit de e-mailcontacten met school is mij gebleken dat de directie informatie verschaft aan de gezinsvoogd en de pleegouders. Op grond van de privacywetgeving is de school verplicht om hiervoor toestemming te vragen aan de gezaghebbende ouder. De privacy wetgeving verbied het verschaffen van informatie aan derden. Een pleegouder is een derde. Voor een gezinsvoogd geldt: zolang zij geen toestemming van de rechter heeft om informatie op te vragen over (naam kind), de school deze zonder mijn expliciete toestemming niet mag verstrekken.  

Nu de directie van (naam school) ook na het mailen van de wettelijke regels geen gehoor wil geven aan mijn verzoeken, ben ik genoodzaakt de klacht bij u neer te leggen. 

·         Ik verzoek het bevoegd gezag van het (naam school/organisatie van school) dringend om mijn klacht binnen 10 dagen na ontvangst gemotiveerd te beantwoorden.

·         Ik verzoek het bevoegd gezag van het (naam organisatie school en de directie van de …..) op grond van de wetgeving gehoor te doen geven aan mijn verzoeken.

        
In afwachting van uw reactie verblijf ik,

 
..........


                              Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

1 opmerking:

  1. In mijn geval was het niet een pleegouder maar de school en leerplicht terwijl mijn kind gewoon naar school ging én geoorloofd verzuim had. Mijn kind was ziek gemeld vanwege de stress en trauma's veroorzaakt door school, BJZ en de rechters. Na vele brief en mailverkeer met school bleek achteraf dat de adjunct-directrice meewerkte met BJZ voor een schorsing/verwijdering van school en een M-UHP. Kan het nog achterlijker?

    BeantwoordenVerwijderen