donderdag 13 september 2012

Waarom is de beroepscode niet openbaar?

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/09/beroepscode-jeugdzorgwerker.html

Aan Tweede Kamerlid

 

Geachte, 
 

Wanneer gaat Bureau jeugdzorg (BJZ, AMK en RvdK) onder de beroepscode werken? En daarmee onder de meetmogelijkheid van tuchtrecht.  

De Beroepscode Jeugdzorgwerkers (vindbaar op http://issuu.com/platformjeugd/docs/beroepscode_jeugdzorgwerker maar niet afdrukbaar en erg licht grijs) is voor het overgrote deel van de werkers in BJZ. De gedragswetenschappers (BIG of NVO+ volgens UvbWjz artikel 1) zijn met de wijziging van het (UvbWjz) Uitvoeringsbesluit bij de Wet jeugdzorg artikel 35 in 2010 als alternatief inzetbaar en niet-aanspreekbaar gesteld. FYEO 

2. Volgens de NVMW-uitgave ‘Van Beroepscode naar Moresprudentie’* bestaat de code al vanaf 2010. Waarom is deze code nog niet openbaar voor ouders?  

Wanneer indiceerders en gezinsvoogden dienen te handelen naar beroepsethiek, moeten ouders naar WOB en het McMichael-arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) dd. 24 februari 1995 de beschikking hebben over dezelfde stukken in een proces als de andere partij. BJZ is bij OTS- en uithuisplaatsing-aanvragen de andere partij in proces.

Een beroepscode is een meetinstrument. Er moet –in openbaarheid– kunnen worden gemeten of de ‘sociaal werkers’ in BJZ wel valide hebben onderzocht en geïndiceerd.  

3. Bent u bekend dat de Bureaus jeugdzorg na een dossier-inzagevraag van ouders (ook bij 12-min-kinderen, en onder de Wbp) slechts een geselecteerd dossier laten inzien?

Vaak hoort men dat vanwege privacy van derden (stukjes die van Wbp mogen worden afgeschermd met een stukje over die naam) het hele stuk niet gezien mag worden. Zelfs diagnostieke rapporten –zo die al bestaan– mogen ouders regelmatig niet inzien.  

Hoe kunnen ouders dan de zorg bewaken naar BW1:247?? Immers ‘sociaal werkers’ kunnen autonome gedragsproblemen over het hoofd zien, omdat ze niet universitairdiagnostisch zijn opgeleid.  

We zien vaak dat de vraag om een diagnose door een deskundige (beter dan een ongedefinieerde ‘professional’) door een gezinsvoogd niet wordt gehonoreerd. Doorverwijzen naar hogere mate van deskundigheid (IVRK art. 24) is BJZ blijkbaar vreemd. Dit wijst dossieronderzoek uit.  

4. Weet u dat trajecten via of in BJZ meer belastend voor het kind zijn dan onder de deskundigheid van een specialist?  

Weet u dat uithuisplaatsen op zich reeds schadelijk werkt in de psyche van een kind?  

Weet u dat er gevolgschade kan ontstaan door uithuisgeplaatst-zijn? Ook in de psyche van het kind?! 

Weet u dat nimmer in een indicatiebesluit een afweging te vinden is tussen deze gevolgschade enerzijds en de schade van de beweerde bedreiging anderzijds?  

Weet u dat in een indicatiebesluit vaak niet genoemd wordt hoe en door wie de gemeende bedreiging ontstond, en hoe er eerst getracht is deze op te lossen buiten het kind om?  

Weet u dat een kinderbeschermingsmaatregel (OTS/ UHP/ OZ) als een uiterste middel gehanteerd dient te worden, maar 12.000 uithuisplaatsingen per jaar onevenwichtig veel is en vaak er geen sprake is van ‘multiproblem-gezinnen’ doch van welwillende en leerbare gezinnen, zelfs adoptiegezinnen, die in een geïnsinueerd verdacht daglicht zijn gezet door de ‘social werker’ in BJZ?!  

Weet u dat een opvoedcursus (basis Thomas Gordon bijv.) leuk en interessant kan zijn? En dat dit enthousiasmerend dwingend gestimuleerd kan worden (niet zo machtsbelust zoals in BJZ gebezigd wordt)?  

Weet u dat Video Interactie Begeleiding door bijv. Basic Trust (.com) betrouwbaarder is dan meningen die een indiceerder van BJZ in de buitenwereld verzamelt en interpreteert tot een verdachtmaking naar BW1:254 lid 1?  

5. Wat betekent het woord ‘professional’ in de jeugdzorg (zonder hoogwaardige beroepsethiek, zonder beëdiging op familierechtelijke zittingen, en zonder echt diagnostisch-ethisch tuchtrecht)? 

Dit woord is te vaak ongedefinieerd te vinden bij rechters en bij de politiek in de basis tot de a.s. jeugdwet. En hoe kan een ‘social werker’ met kleine cursusjes binnen BJZ op universitair diagnostisch niveau komen, als dat al zou kunnen? Werkt geld vermorsen daarin? 

Is bezuinigen op BJZ (opdoeken) niet méér voor de hand liggend t.a.v. het advies van wetenschappers zoals prof. dr. R.A.C. Hoksbergen (2000) om tot diagnostisch gespecialiseerde doelgroep-ingangen te komen die effectiever en sneller oplossend therapeutisch kunnen werken (IVRK art. 24)?!  

Vele ouders (ook adoptieouders) die met OTS geconfronteerd worden zijn geen ‘Savanna-ouders’ zoals BJZ wil beweren in diens mooipraat! (Zie bijv. Hoksbergen bevestigend Keeping the Promise van het Donaldson Adoption Institute;  

samenvatting: 

https://dl.dropbox.com/u/2479159/Keeping%20the%20Promise-%20VERTALING%20-summary.pdf 

Kunnen CJG’s wel juist doorverwijzen naar echte toegesneden deskundigen of wordt het weer ‘melden’ voor een OTS?

6. Wordt het onderzoek die de overgang van vrijwillige hulpvraag tot gedwongen kader vertegenwoordigt niet of juist wel (IVRK 3 + 24) een overheidstaak die aan een genormeerde Raad voor de Kinderbescherming zou moeten worden overgelaten naar https://dl.dropbox.com/u/2479159/2012%20Jeugd-beschermingsplan%20Meldingen%20-SSF.pdf onder voorwaarden op blz. 8 ?!  

Zijn de particuliere instellingen van st.BJZ en CJG overheidsinstellingen (neen), en zijn deze op niveau waar IVRK art. 24 op duidt (neen)? 

Onafhankelijke wetenschappers adviseren meer diagnostisch gespecialiseerde centra, die niet zo kennis verwateren als de decentralisatie van zorg voor jeugd.  

Dat is m.n. van belang voor een degelijk onderzoek naar OTS of UHP, een uiterste en schadend ‘beschermings’-traject. (Wzj t/o. Grondwet 94). 

Dit zijn vragen die uw partij met andere ook mag stellen aan de ministers van Justitie en VWS.
 

Mag ik van u vernemen?,

………..

1 opmerking:

  1. Het zou goed zijn als ouders dergelijke vragen gaan stellen aan hun politieke partij(en).
    Laat hen weten middels vragen met info dat BJZ ernstig bedreigende knelpunten kent, zodat het kind daar niet veilig is, zoals wel wordt gesuggereerd door deze beroepsgroep.

    OUDERS: actief! Schrijf!

    BeantwoordenVerwijderen