vrijdag 29 maart 2013

Jeugdzorgmedewerkers in de Amsterdamse scholen

In deze column legt Erik Gerritsen exact uit dat BJZ(AA) louter uit professionals en wetenschappers moet bestaan.Echter in de Amsterdamse aanpak doet hij het tegenovergestelde. De 500 generalisten die Gerritsen en de Gemeente wil aanstellen zijn slechts HBO opgeleid, het zal ingevuld worden door casemanagers en gezinsvoogden (jeugdzorgmedewerkers).  

De titel generalist  Echter een generalist werkzaam met opvoedproblemen, gedragsproblemen en pedagogiek dient eerst een universitaire studie te hebben afgerond. Pas daarna kan de specialisten opleiding tot generalist aanvangen.

Zie deze link en bekijk ook het rechter menu van de pagina.  Bekijk ook de website van het NVO ( Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen)  

http://www.amsterdam.nl/gemeente/college/individuele-paginas/pieter-hilhorst/redactionele/amsterdamse-zorg/ 

Naar schatting komen er ongeveer 500 ouder- en kindadviseurs die de rol van generalist op zich nemen. Zij werken in vaste wijken, iedere wijk krijgt een eigen budget. Een wijk- 21 in totaal - bestaat uit ongeveer 40.000 Amsterdammers. Naast deze generalisten zijn er speciale teams voor de meest kwetsbare huishoudens. En specialisten daarachter leveren de noodzakelijke specialistische zorg als problemen niet in de wijken opgelost kunnen worden. De Ouder- en kindadviseurs en de speciale teams werken nauw samen met de scholen en kinderdagverblijven in de buurt. De functies in de verschillende teams vervangen de huidige banen in de hulpverlening. Er komen dus geen mensen of banen bij. 

Ik ben lid van de Ondersteuningsplanraad (OPR) van Amsterdam. Hierin worden de plannen voor de Zorg om het Kind vorm gegeven. Zorg dicht in de buurt, dicht om het kind heen. Zoals ik al vreesde klopt het dat Jeugdzorg medewerkers de taak van Ouder en Kind adviseur op zich gaan nemen. Jeugdzorg in de school. Er is dus al voor de ouders en de scholen besloten dat Jeugdzorg dit gaat invullen. Waarom is er niet gedacht aan de Opvoedpoli? Daar hebben ouders veel beter ervaringen mee.  

De mentaliteit van jeugdzorg in de school  

De Ouder en Kind adviseurs nemen de mentaliteit van jeugdzorg mee de school in, en als je als ouders het niet eens bent met de aanpak van de ‘adviseur’ (die onterecht de generalist wordt genoemd) kan de jeugdzorg jouw zaak doorsturen naar de Raad voor de Kinderbescherming om een kinderbeschermingsmaatregel aan te vragen, een OTS of een UHP. De Ouder en Kindadviseur mag ook drang en dwang toepassen. De komende maanden, jaren zal ik dit proces met argusogen volgen en er alles aan doen om de rechten van ouders en kinderen te waarborgen.  

Artikel 35 uitvoeringsbesluit wet op de jeugdzorg  


In dat artikel is geregeld dat gedragswetenschappers behalve bij gesloten plaatsing de betreffende jeugdige niet gezien, onderzocht of gesproken te hebben. Bij een normale OTS /UHP gaat de gedragswetenschapper volledig af op wat zij van de Gezinsvoogd hoort. Dat is bepalend voor een beslissing of het oordeel. De jeugdige zelf ziet, spreekt of onderzoekt zij niet. Een HBO geschoolde vertelt een academisch opgeleide wat er dient te gebeuren. Dat is net zo krom als een doktersassistente die de dokter vertelt hoe hij de patiënt dient te opereren. 

 

Ranada van Kralingen

7 opmerkingen:

 1. Dat wordt dus oorlog tussen de
  ouders aan de ene kant en de school en de bende van 500 aan de andere kant.
  Ouders u u kunt uw borst nat maken;de ''ErzieherGestapo'' loert op u en uw kinderen.

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hier zit de duivelse angel

  'De Ouder en Kind adviseurs nemen de mentaliteit van jeugdzorg mee de school in, en als jij als ouders het niet eens bent met de aanpak van de ‘adviseur’ (die onterecht de generalist wordt genoemd) kan de jeugdzorg jouw zaak doorsturen naar de Raad voor de Kinderbescherming om een kinderbeschermingsmaatregel aan te vragen, een OTS of een UHP. De Ouder en Kindadviseur mag ook drang en dwang toepassen.'

  En dat moet ADVISEUR heten! Een echte adviseur adviseert en dat is het en hij kan zeker geen drang of dwang toepassen.
  Iemand die de bevoegdheid heeft drang of dwang toe te passen is geen adviseur meer, maar een soort van politie-ambtenaar met een vorm van geestelijke geweldsmonopolie in zijn gereedsschapskist.

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Arme leerkrachten op de Amsterdamse scholen..
  Dit...'De Ouder en Kind-adviseurs nemen de mentaliteit van jeugdzorg mee de school in', zal een wig drijven tussen ouders en leerkrachten en nog meer druk zetten op de relatie tussen schoolbestuur, dat uiteraard de kant van jeugdzorg kiest...of moet kiezen...en de leerkrachten.

  Het zal er zeker niet leuker op worden, ga daar maar van uit.

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Is het een (voorbereidende) exit-strategie voor al die 'profssionals die onvoldoende niveau hebben om een positieve bijdrage te leveren in de jeugdbescherming?

  Ik ben al eens geconfronteerd met een schoolmaatschappelijk werkster die duidelijk al een mening had gevormd op basis van het verhaal van mijn ex, en op basis daarvan polariserend en beschuldigend te werk ging zonder mijn inbreng eerst aan te horen.

  In een gesprek met haar teamleider n.a.v. mijn klacht daarover bleek dat betrokkene eerder bij bureau jeugdzorg had gewerkt, en dat zij door de organisatie (Trajekt Maastricht) is ontslagen 'omdat zij te agressief was' richting ouders ..

  Gaan dat soort figuren straks de toeleiding vanuit de scholen organiseren?

  OMG (Oh My God)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat soort figuren gaan toeleiden tot verplichte OpvoedingsOndersteuning, dat nog voor de maatregel OTS komt in de a.s. wet Jeugdwet, ter vervanging van de Wet op de Jeugdzorg.
   Op een mening, een suggestie van een onbevoegde zijn ouders verplicht hun kind af te staan aan onbekwame lieden i.p.v. aan deskundigen op niveau van diagnostisch therapeut of (ortho)pedagoog.

   OenK-A lijkt te Adviseren, zo is de p.r., maar is feitelijk een jeugdzorgwerker in het front van BJZ-achtige dwang.
   Mooi dat woordje Adviseur; het is net zo als zorg in Jeugdzorg, of hulp in jeugdhulp. Net zo als professional, zonder beëdigd deskundig te zijn.

   Die 'leuke' woorddelen (zorg, adviseur, hulp) spelen in op de kortzichtigheid van politici, die gewoon in geloof deze BJZ-prietpraat overnemen, zonder de echte wetenschap te begrijpen, dat zegt: "doek BJZ op, en alles op dat niveau!"
   Dat worden onze wetsverkrachters.

   Verwijderen
  2. Gezien de gang van zaken in het dossier heeft een mij bekende vader er al langer geleden bewust voor gekozen om niet meer mee te werken.

   De Raad presteert het om in een rapportage op te nemen dat de vader niet inziet dat hij zichzelf buiten spel zet met zijn opstelling.

   In werkelijkheid zien de Raad en Bjz blijkbaar niet dat zij zichzelf buiten spel zetten met hun werkwijze.

   Bij gebrek aan onderzoek naar de feiten worden zij niet meer serieus genomen door een groeiend aantal ouders.

   Standpunt vader: als het zó moet hoeft het van mij niet.

   Bij een groeiende groep (netwerk-)pleegouders speelt hetzelfde: zij willen en kunnen wel voor een kind zorgen, maar willen niet meer te maken hebben met bureau jeugdzorg (zie Toekomstverkenning jeugdzorg, Tweede Kamer, 2010).

   De kinderrechter mag nog beslissen over een volstrekt gemarginaliseerd 'belang' van het kind:

   Het kind is het contact met vader kwijt, het gezinsleven is ontwricht, de benodigde samenwerking en hulp is onbereikbaar door het disfunctioneren van Raad en Bjz en kinderrechter, en doordat de instanties inclusief de kinderrechter niet meer serieus worden genomen. De samenleving zal later indien nodig nog psychologische hulp (GGZ) mogen betalen.

   Intussen haalt de vader zijn gram door links en rechts nog wat (extra) procedures te voeren en verspilt Nederland jaarlijks miljarden belastinggeld, blijkbaar vooral om maar niet te hoeven erkennen dat in deze kwestie het hele systeem faalt.

   Wat een heerlijk land is Nederland toch!

   Verwijderen
 5. Op

  http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken

  kan je zoeken naar tuchtrechtelijke uitspraken, o.m. van de regionale medische tuchtcolleges (artsen, psychologen, psychiaters enz.).

  belangrijk in jeugdzorgkwesties:

  Blokkeringsrecht
  Toestemmingsvereiste
  waarheidsvinding!

  Naar vaste jurisprudentie worden professionele rapportages in beginsel naar de volgende criteria beoordeeld:

  1. Wordt in de rapportage op inzichtelijke en consistente wijze uiteengezet op welke gronden de conclusie van de rapportage steunt;

  2. Vinden die gronden aantoonbaar voldoende steun in de feiten, omstandigheden en bevindingen van het rapport;

  3. Kunnen de bedoelde gronden de daaruit getrokken conclusie rechtvaardigen;

  4. Beperkt de rapportage zich tot de deskundigheid van de rapporteur; en

  5. Kon de methode van onderzoek om tot beantwoording van de vraagstelling te komen tot het beoogde doel leiden.

  6. Worden in de rapportage de grenzen van redelijkheid en billijkheid niet overschreden.

  Doe er je voordeel mee!

  BeantwoordenVerwijderen