zondag 20 mei 2012

Beantwoordingsbrief van Staatssecretaris Veldhuyzen van Zanten

Onderstaande link verwijst naar de open brief aan Staatssecretaris Veldhuyzen van Zanten-Hyllner.
De brief van 15 mei is haar antwoord.

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/open-brief-aan-staatssecretaris.html 


                          Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

1 opmerking:

 1. Er wordt dus 'goed naar gekeken', terwijl dat al zo vaak is gedaan.

  Het zal, zoals steeds, oude wijn in nieuwe zakken opleveren, in Den Haag als volgt geformuleerd:

  Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 31 839, nr. 200 (p 5,6)

  "Bij jeugdbescherming en jeugdreclassering wordt door de overheid ingegrepen in de persoonlijke levenssfeer van kwetsbare kinderen en hun ouders. Een goede uitvoering ervan vereist selectiviteit en een snelle schakeling zonder onnodige stappen. De professionele ketenpartners moeten daarvoor de noodzakelijke ruimte krijgen. Verder heeft de Staat, op grond van internationale verdragen, de plicht te verzekeren dat de uitvoering met procedurele waarborgen omkleed is, zoals uniformiteit, rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. In de nieuwe wet wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor de toeleiding naar het gedwongen kader. Hierbij is het van essentieel belang

  dat de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) meldingen blijft ontvangen van kinderen, die in hun ontwikkeling worden bedreigd. Gemeenten stellen daarom professionals in staat om onder de volgende condities rechtstreeks te melden aan de RvdK: –Er is sprake van een acute en ernstige bedreiging van (de belangen van) een jeugdige; –Er is sprake van stagnatie van hulp in het vrijwillige kader en van substantiële risico’s ten aanzien van de veiligheid c.q. de ontwikkeling van de jeugdige. Gemeenten krijgen de taak hierover bindende afspraken te maken met de RvdK en andere relevante partijen. Na een zorgmelding, namens de gemeente of door een andere profes-sional (rechtstreeks of via het regionale AMK/SHG), doet de RvdK onderzoek en komt al dan niet tot de conclusie dat een kinderbescher-mingsmaatregel nodig is. In het geval van een rechtstreekse melding door een professional bij de RvdK, stelt de RvdK direct het AMK/SHG op de hoogte van de melding overeenkomstig de afspraken, die hierover met gemeenten zijn gemaakt. De RvdK dient vervolgens bij de kinderrechter een verzoek in tot een ondertoezichtstelling of een gezagsbeëindigende maatregel. In het verzoekschrift neemt de RvdK op aan welke van de gecertificeerde instellingen, waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten, de rechter de uitvoering van de maatregel bij voorkeur dient op te dragen. Hierover vindt op casusniveau overleg plaats met de gemeente. De RvdK en de gemeente kunnen desgewenst over de wijze van samenwerken afspraken maken. Dit stelt de kinderrechter in staat vervolgens de uitvoering van de beschermingsmaatregel op te dragen aan de gecertificeerde instelling, die de RvdK heeft genoemd in zijn verzoekschrift."

  Met andere woorden, er gaat HELEMAAL NIETS veranderen, behalve dan dat het allemaal - nu onder verantwoordelijkheid en met medewerking van de gemeente - makkelijker en sneller wordt voor de BESTAANDE partijen om de BESTAANDE werkwijze voort te zetten.

  Van die procedurele waarborgen zoals uniformiteit, rechtsgelijkheid en rechtszekerheid komt nu al niets terecht, dus het zou wel een mirakel zijn als dat door e.e.a. gaat veranderen.

  Kortom ouders, maak je klaar voor nieuwe ellende, het dieptepunt is duidelijk nog niet bereikt.

  BeantwoordenVerwijderen