dinsdag 22 mei 2012

" Beam me up Scotty",...Verslag van een rondetafelgesprek (Toekomstverkenning jeugdzorg)
Vastgesteld 17 februari 2010


Mevrouw Calkoen: Voorzitter. ( .. )
“Wij als kinderrechters zien toch maar een bepaald segment van de hele jeugdzorg: alleen het gedwongen kader. Als bij ons een nieuw verzoek tot ots binnenkomt, dan zien wij wel iets van wat er is gedaan in het vrijwillig kader. Een klein overzicht krijg je daar dus wel van. Dat wordt ook wel besproken. Bij de verlengingsverzoeken wordt besproken wat er allemaal is gedaan. ( .. ) Dat is dus onze beperkte blik.
( .. )
Het indicatiebesluit is al vaak genoemd en daar zal ik het ook nog maar even over hebben. Het indicatiebesluit voegt voor ons niets toe, want wij moeten toetsen aan het Burgerlijk Wetboek en aan de Wet op de jeugdzorg. Ik moet toch maar even voor mijn beroepsgroep spreken. Het gaat ons om de ernstige bedreiging in het opgroeien. Dat moet in het verzoekschrift staan en het indicatiebesluit is doorgaans allemaal dezelfde tekst, dezelfde blokken en hetzelfde knip-en-plakwerk als het verzoekschrift. Het is zo’n uitgekleed document geworden dat het voor ons eerlijk gezegd alleen maar lastig is. Wij gaan daar verder niet over, maar wat ons betreft hebben wij het niet nodig. Dat zou ik er wel graag bij willen zeggen. Het is denk ik een van de meest onderbelichte en ondergewaardeerde aspecten van de hele jeugdzorg. Het loopt rommelig, het is laat en de kwaliteit, inzichtelijkheid en onderbouwing zijn vaak heel ondeugdelijk.”

De kwestie die mevrouw Calkoen ontwijkt, is dat voor het opleggen van een maatregel de vraag moet worden beantwoord, of de 'ernstige dreiging' een BEWERING of een FEIT is.

Kennelijk is het voor mevrouw voldoende als de BEWERING in het verzoekschrift staat.

Was dat in Star Trek (?): “Beam me up Scotty, there is no intelligent life down here”.Als die vraag kennelijk toch niet opkomt in de ... -hersenen van mevrouw Calkoen, kan ze Bjz net zo goed een stempeltje met haar handtekening geven: praktisch, snel en korte lijnen, ziet u?

Het is m.i. beangstigend dat mevrouw nu juist voorzitter is van de vereniging van kinderrechters, en het doet het ergste vrezen voor het werkniveau van de rest van die club.

Als ik mij niet vergis hebben we nog een heksenwaag staan in Oudewater. Ik stel voor dat we mevrouw Calkoen eens wegen daar. Dikke kans dat ze te licht wordt bevonden met haar ...-hersenen. En de rest van de club ook, gezien de wantoestanden die ze al jaren laten bestaan.

Ik zal graag de eerste lucifer voor de brandstapel komen aanstrijken als het zover is. Uit naam van alle kinderen en ouders die al het slachtoffer zijn geworden van het misselijk makende Nederlandse 'jeugdrecht'.

Wedden dat ze dan haastig van alles gaat bazelen over waarheidsvinding (!), eerlijk proces, procesrechten van justitiabelen, rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, verdragsrechten, rechtsbescherming van burgers, reële rechtsgang enz?


Anoniem

                 Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

4 opmerkingen:

 1. Ik heb in september 2007 het aanmeldingsverslag van de psychiater van mijn ex vriendin gekregen, waarin staat dat ze een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft en geen gevoel en empathie voor andere mensen. En dan neem ik aan dat de rechter dit ook heeft gezien. Dan moet je je als rechter wel de vraag kunnen stellen wat er dan ongeveer gebeurd kan zijn binnen dit gezin. Waarom halen we dit kind dan weg en niet de moeder en hoe zou dit dan gewerkt hebben voor de vader van dit kind? Nee, luister lekker naar jeugdzorg die al 10 jaar heeft lopen blunderen met mijn ex en totaal geen idee had wat mijn vriendin mankeerde. 15 voogden en 3 onderzoeksbureau PPAb, Fora en ambulatorium te zetten, wisten niet dat mijn vriendin een zware psychische aandoening had en nu zijn ze net als mijn ex, mij en mijn dochter psychisch aan het beschadigen met als pressiemiddel weer mijn eigen dochter.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Er zijn zeker zeer zorgwekkende signalen.

  Mevrouw is kennelijk door gebrek aan gewicht komen boven drijven in een club die al langjarig aan kinderen en ouders de vereiste rechtstatelijke waarborgen onthoudt.

  Uit haar mededelingen blijkt dat ze niet begrijpt dat er een belangrijk verschil is tussen een BEWERING en een FEIT, en evenmin dat kinderen en ouders er op moeten kunnen vertrouwen dat dat onderscheid (wel) wordt gemaakt in een procedure.

  Mevrouw hoort kennelijk tot hen die rechten gaan studeren omdat zij niet weten wat zij met zichzelf aan moeten.

  Het was beter geweest om achter de kassa van een supermarkt te gaan zitten. Daar zou mevrouw door de koppeling tussen de streepjescode en het kassasysteem worden behoed voor verwarrende of hinderlijke afwegingen m.b.t. het onderscheid tussen BEWERINGEN en FEITEN.

  Wel moet ik hier spreken voor de waagmeester. De taak van de waagmeester bestaat uit het vaststellen van gebrek aan gewicht. Het schriftelijk of mondeling voeren van verweer of het ter discussie stellen van BEWERINGEN wordt niet op prijs gesteld (evenals in het 'jeugdrecht'). Dat werkt maar 'verwarrend' voor de waagmeester.

  Het waagreglement bepaalt dat over de uitkomsten of het functioneren van de waag (evenals in het 'jeugdrecht') niet kan worden gediscussieerd, aangezien dat door de waagmeester als hinderlijk wordt ervaren.

  De waagmeester wordt niet graag gestoord na het op papier zetten van de uitslag. Men wordt met klem verzocht hiermee rekening te houden.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hans den Tonkelaar (vice president Rb Arnhem):

  Met collega Ahsmann ben ik het graag eens dat voor de beroepspraktijk moeilijk is na te gaan wat afstudeerpakketten precies inhouden en wat het civiel effect in feite betekent. Net als zij leid ik tegenwoordig op in de civiele sector, die – met bestuursrecht als goede tweede – het beruchte struikelblok is in de raio-opleiding. Met Ahsmann en op haar gezag als SSR-medewerker constateer ik dat we meer teleurstellingen dan vroeger meemaken. Ik schrijf dat echter niet geheel op de rekening van de universiteiten.

  Een vraag die mij bezighoudt, is of het aanbod aan raio’s verschuift. De selectie is streng, maar vergelijkend. Daarbij is een gegeven dat er buiten dat aanbod veel betere kandidaten kunnen rondlopen, die als zij zich wel voor de selectie hadden aangemeld, voor hogere selectie-eisen hadden gezorgd1. Dit aantal wordt groter als bijvoorbeeld van pas afgestudeerde uitblinkers een groeiend deel ervoor kiest om zich niet direct voor de raio-selectie aan te melden, maar de mogelijke overstap naar de rechterlijke macht voor later in gedachten te houden. Hiervan lijkt, als ik om mij heen kijk, sprake te zijn.

  De onduidelijkheid rond de waarde van het civiel effect geeft mij dus niet het enige antwoord op de vraag waarom het gemiddelde niveau van de raio’s daalt. De samenstelling van het aanbod, die verband houdt met carrièreplanning door afstudeerders, kan daarop ook invloed hebben. Ik vermoed dat de gemiddelde kwaliteit van het aanbod daalt doordat minder uitblinkers direct voor de rechterlijke macht kiezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. oud-advocaat jan van ruth19 december 2012 om 20:47

  Nee mevrouw Calkoen.
  Uw beperking van blik bestaat er niet uit dat u geen zicht heeft op wat er meer speelt dan wat u op het moment van de zitting is voorgelegd.
  Uw beperking van blik bestaat er uit dat u weigert zicht te krijgen op wat u wordt voorgelegd.
  Immers behoudens hetgeen de Raad en BJZ u voorleggen is er nog een andere belanghebbende die iets naar voren brengt.
  Dat staat meestal niet in plannen en evaluaties.
  Dat wordt door ouders naar voren gebracht.
  Uw beperkte blik bestaat er uit dat u dat nu juist niet wilt zien.

  None so blind than those that will not see

  BeantwoordenVerwijderen