maandag 14 mei 2012

Welke 'zorg' levert Jeugdzorg eigenlijk?

Master – thesis bestuurskunde door Guus Krähe en commentaar van Drs. N.J. MulDefinitieve versie onderzoeksopzet Thesis: Inkoop van zorg voor jeugd

Na veel zweet en tranen is hij nu dan klaar. Nog even wachten op de definitieve goedkeuring door de docent en dan verder aan de slag. Natuurlijk ben ik daar al lang mee bezig. Onder meer ben ik bezig met het verzamelen van gemeenten die mee willen doen met mijn schriftelijke ronde en eventueel straks met de verdieping door middel van een mondeling interview. Verder hebben zich ook al een aantal dwarslezers, taalpuristen en typehulpen aangemeld. Wordt dus een behoorlijk project. Denk ook dat alle hulp zeer welkom is vanwege de toch wat ambitieuze doelstellingen. Dus extra hulp is altijd welkom. Ook commentaar op de bijgevoegde onderzoeksopzet. We gaan er dus wel voor. Ik hoop de komende maand goed aan de slag te kunnen met alle interviews en de eerste staan al gepland. Onder meer met Laurent de Vries (directeur Nederland van de GGD). Daarnaast zal ik nog een tweetal mensen interviewen op landelijk niveau, een drietal op provinciaal niveau en 9 op gemeentelijk niveau. Dit alles moet dus leiden tot een toolkit voor de inkoop van zorg voor jeugd door gemeenten. Wil je meer weten, lees dan mijn: Onderzoeksopzet Thesis Master Bestuurskunde – Inkoop van de zorg voor jeugd (7 kantjes, inclusief literatuurlijst en algemene gegevens).


Reactie van Drs. N.J. M. Mul:

Via mijn netwerk kreeg ik als ouder-ondersteuner in Jz- zaken ook het model van uw thesis toegestuurd.

Mij vielen een paar zaken op:

a. Bij de transitie naar gemeenten worden allerlei personen iets gevraagd, maar vooral afkomstig van de Jeugdzorg-industrie zelf! Ouders staan weer eens buitenspel.

b. Wat bijvoorbeeld in uw literatuurlijst ontbreekt:

- Prof. J. van Acker  over 'opdoeken BJZ'
- Opvattingen van Prof. C. de Ruyter over het effect van de jeugdzorg
- Prof. dr. N.W. Slot en zijn rapport '909 zorgen' waarbij hij aantoonde dat maar slechts 26 % 
  van de Jz effectief is, ca. 28 % schadelijk en de rest geen effect.
- Het rapport Junger-Tas uit 1983 waarbij geconcludeerd werd dat er volstrekte willekeur
  heerst in jeugdzorg-maatregelen.

c. Geheel ontbreken de opvattingen van ouders die met Jeugdzorg te maken krijgen....
NIEMAND stelt de vraag: WAAROM zijn ouders juist ZO BLIJ om van Jeugdzorg af te komen?

Van bestuurders van Jeugdzorg, hoort u niets anders dan hoe goed en effectief Jeugdzorg is. Men informeert u niet over de schade die er aangericht wordt, aan het vertrouwen van kinderen in volwassenen. De schade door het gemis van ouders, de schade door mishandeling en seksueel misbruik in instellingen en al helemaal niets over de schade door het drogeren met medicatie, enz, enz.

Ik was ooit aanwezig op een dag van het Inter Provinciaal Overleg genaamd: 'Succesverhalen van Jeugdzorg'...Ik schreef er een stukje over genaamd 'de feestjes van Jeugdzorg'.

Een algemene klacht bij Jeugdzorg-cliënten is juist de terreur die uitgeoefend wordt door de 'anonieme melding' en die allemaal voor waar aannemen en juist het ontbreken aan onderzoek op waarheidsvinding en juistheid van feiten. Sterker nog: als iets onjuist blijkt, komt het vaak JAREN later nog terug in rapportages, soms nog met verdraaiingen .

Ik geef u een voorbeeld: eerst krijgt iemand de beschuldiging van ex-partner: 'moeder heeft borderline..' en een paar jaar later staat in de stukken 'moeder is bekend met borderline' en wordt het gebracht alsof ze 'borderline-persoonlijkheids STOORNIS' heeft, niet te verwarren met 'borderline-kenmerken'. De diagnostiek daartussen dient gesteld te worden door een psychiater... BJZ zal het brengen alsof dat gebeurt is en voorleggen aan de rechter om kinderen uit huis te plaatsen....(Dat terwijl er nimmer een psychiater aan te pas is gekomen...!)

Overigens bereikt mij van zeer betrouwbare bron (AMK-medewerkster)  het bericht dat nu al bepaald zou zijn dat de ene helft van BJZ-medewerkers gewoon overgaat naar de Centra Jeugd en Gezin, om de UHP te realiseren en dat de andere helft 'voorlichting' gaat geven bij het AMK om leraren en artsen te bewegen méér 'meldingen te doen.

Let wel: het AMK wordt betaald navenant de hoeveelheid meldingen die zij krijgen!!! (Zie de overeenkomst met de 'incestherkenning' die in 1987-1988 zo populair was, en herinner u de affaires 'Bolderkar' en 'Lancee'!)

Ik schreef een stukje over hoe die 'diagnostiek' verbeterd zou kunnen worden:


Opvallend is hoe WEINIG bestuurders van gemeenten of provincie geïnteresseerd zijn in de ervaringen van ouders zelf. Soms mogen ouders spreken bij een provinciale commissie. Van de twee gevallen waar ik mee bekend ben, hebben ouders alleen en uitsluitend gepleit voor 'geldkraan DICHT' naar jeugdzorg...Ook schreef ik een brief aan de 'wethouders jeugdzorg'...(zie: brief onder aan dit artikel)  Ik kreeg geen énkele inhoudelijke reactie... Wel organiseerde de provincie Limburg een congres 'Jeugdzorg 2.0' en gaf daar 2,8 miljoen € subsidie voor...
(Ik was niet welkom, wegens 'alternatieve visie' waar men niets van wil weten...)

Ook uit de recente berichten inzake misbruik en ander falen van Jeugdzorg, blijkt maar weer eens:

- Dat kinderen met een overdaad aan Jeugd-'zorg', dan wel een 'veilige' plaatsing in Jeugdzorginstellingen, het helemaal niet zo goed gaat. Het gaat met hen juist heel slecht...

- Dat kinderen die feitelijk niets mankeren, uit huis worden geplaatst en er gedaan wordt alsof er van alles aan mankeert. Sterker nog, mist een kind gewoonweg de ouders en ontspoort het door alle overplaatsingen, dan zal BJZ kinderen hulp bieden voor 'hechtingsstoornissen' en daarmee kinderen nog verder hersenspoelen om de eigen ouders te vergeten!

- Kinderen die écht onhandelbaar worden in 'Jeugdzorg'... die worden uiteindelijk bij de ouders afgeleverd... wil niemand hebben in pleeggezinnen... (praktijk gegeven!)

Mijn idee voor verbetering: Ouders gelijkwaardig behandelen door bij eenvoudige opvoedingsproblemen hulp op gelijkwaardig niveau aan te bieden door vrijwilligers / ouders en bij kind-gerelateerde problemen directe toegang tot een echte deskundige zoals orthopedagoog-generalist dan wel kinderpsychiater.  (Voor medische problemen gaat u toch ook naar een universitair opgeleide arts?)

Verdere info over Jeugdzorg wil ik u graag verstrekken, zie mijn Nico Mul's link hier onder dan wel de blog van Sven Snijer op www.jeugdzorgbeleid.nl

Verder wens ik u veel succes met uw afstuderen!

vr. groet,

Nico Mul (17 jaar ouder-ondersteuner in Jz-Kb zaken)


Brief aan de wethouders Jeugdzorg

 

Aan: de portefeuillehoud(st)er Jeugdzorg


Geachte vrouwe / heer,

Jeugdzorg wordt binnenkort de taak van de gemeenten en er dient bezuinigd te worden. Jeugdzorg staat fel ter discussie en is door veel ouders gewoonweg een nachtmerrie, is dus aan verbetering toe. Dit kan naar mijn idee samengaan met bezuinigen.

Zelf ben ik reeds 17 jaar actief als 'ouder-ondersteuner' in jeugdzorg / kinderbescherming kwesties en was onder andere een tijdje bestuurslid van de landelijke SCJF te Utrecht.
Ik volg nog steeds alles op het gebied van jeugdzorg. zo ook het volgende:

Door een ex-cliënt van mij werd ik geattendeerd op het volgende bericht in het Noord-Hollands dagblad:


Gezien de goede opvattingen hierin van de wethouders van Heerhugowaard en Alkmaar omtrent de hulp bij de gezinnen thuis wil ik u enige gedachten doen toekomen:

Veel ouders zie met 'Jeugdzorg' te maken krijgen hebben te doen met de structurele vernederingen, een juridisch steekspel en lopen in 50 % van de gevallen kans om hun kinderen kwijt te raken: uit huis plaatsen schijnt ongeveer de enige remedie te zijn van BJZ.

Een grote bezuiniging kan m.i. gerealiseerd worden  door het volgende:

1. Neem ouders en hun hulpvragen serieus. Ongeveer de voornaamste klacht is immers: 'er wordt niet naar ons geluisterd'!

2. Geef in eerste instantie de goedkope hulp en advies die ouders vragen. Ik stel voor: een vrijwilligersorganisatie als 'Home Start' maar dan voor en door ouders met kinderen van alle leeftijden. Ook zou veel kunnen door 'maatjes projecten' zoals bij ex-psychiatrisch patiënten wordt gedaan, maar dan met ouders met opvoedproblemen onder elkaar.

3. Laat ouders die problemen hebben met kinderen rechtstreeks toe tot (ortho)pedagogen dan wel (kinder-) psychiaters als dat zou moeten zónder dat gewoonweg geklungel en amateurisme van BJZ er tussen.

Ik spreek misschien schamper over 'amateurisme', maar als men in al die jaren van bestaan géén opleidingscriteria voor de medewerkers, géén beroepsregistratie en al helemaal geen beroepsrechtspraak heeft, dan spreek ik van AMATEURS (kwakzalverij dus!)!
Kinderen hebben recht op de HOOGSTE mate van zorg (art. 24 IVRK), waarom moet er dan eerst 'diagnostiek' bedreven worden door BJZ? WAAROM al die overlegsituaties zonder de kinderen in kwestie gezien te hebben? Waarom al dat gevergader?

4. Respecteer altijd de banden tussen kinderen en hun échte liefhebbende ouders in plaats van deze uiteen te rukken onder het mom van 'Jeugdzorg'!

Ook blijkt het dat in feite iedere UHP overbodig is (aldus prof. J.  Hermans), men dient ouders en kinderen wel de juiste hulp thuis te geven!

Een goed voorbeeld wordt mijns inziens gegeven in de huisartsenpraktijk Eudokia in Enschede, waar ouders gerust terecht kunnen met hulpvragen zonder enig risico op BJZ-interventie dan wel uit huis plaatsing van hun kinderen!

Vele praktijkvoorbeelden en achtergronden op dit gebied kan u vinden in mijn 'Nico Mul's link', waarbij ik u speciaal attendeer op blz. 12, blz 41 ('praktijkgeval') en hoofdstukken 5a ('bezuinigen') 6 (verhalen van ouders en kinderen).

Mocht u mijn verhaal niet voldoende vinden dan maak ik u bij deze attent op de al meer dan 10 jaar landelijk actieve http://www.stichtingkog.info dan wel het sinds 1 jaar bestaande 'oudernetwerk Noord Holland'. Deze mensen zijn u gaarne verder van dienst om te adviseren in de 'nieuwe jeugdzorg' nu deze taak van gemeenten wordt.... Het lijkt mij overigens niet te verkroppen als de gemeentelijke belastingen verhoogd moeten worden voor het méér uit huis plaatsen van kinderen!

Temeer daar blijkt dat 72% van de Jeugdzorg (OTS/UHP) niet effectief bleek (Rapport ‘909 zorgen’ – Prof. N.W. Slot). Er wordt bij BJZ geen rekening gehouden dat kinderen uiteindelijk hun ouders willen kennen en bij gemis getraumatiseerd raken. En UHP is daarbij ernstig schadelijk (PAS, het 'ouder-verstotings-syndroom wordt willens en wetens veroorzaakt, zie het proefschrift van dr. B. Goudard). Derhalve is het alleszins redelijk om juist op de gigantische geldverspilling die nu door 'Jeugdzorg' gedaan wordt te stoppen en eens éérst naar ouders te gaan luisteren!

Gaarne wil ik u zo gewenst verder van dienst zijn,

hoogachtend met vriendelijke groet,

Nico Mul

3 opmerkingen:

 1. Geplaatst op 14 mei 2012 at 11:18 pm

  Als advocaat, gespecialiseerd in jeugdrecht (ots/uhp)onderschrijf, ik voornoemde beschouwingen.In de praktijk word ik helaas te vaak geconfronteerd met kinderrechters die vrijwel klakkeloos de verzoeken van jeugdzorg inwilligen.

  Toetsing aan de wettelijke bepalingen is slechts marginaal of vindt geheel niet plaats. Algemene regels van bewijsrecht gelden niet in het jeugdrecht. Rechters gedragen zich als maatschappelijk werkers.

  In de rechtbank Lelystad mogen advocaten geen toga meer dragen bij ots zaken. Het gaat immers niet om het “recht”.

  Ivonne Wagenaar
  advocatenkantoorwagenaar.nl

  ivonnewagenaar@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Helemaal waar wat Mevr. Waagenaar schrijft

  Ouders worden niet serieus genomen door de kinderrechter (zitten als jokers bij de rechtbank)
  Bewijzen die ouders aanvoeren als bewijs wordt niet naar gekeken of geluisterd e.d.
  BJZ leveren samen met Rvkb valse verklaringen af aan de kinderrechter
  e.d.

  Het kinderrecht hier in Nl ver te zoeken


  @AntiJgz

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De juiste cijfers uit '909 zorgen':
  28% enige mate van effectieve OTS na 2 jaar 'hulp'.
  38% geen verbetering na 2 jaar 'hulp' d.m.v. OTS (en evt. UHP).
  33% na 2 jaar 'OTS-hulp' zelfs verslechterd. ....
  ...
  Dat kan geen jeugd-hulp genoemd worden!
  OORZAAK: BJZ (Jeugdzorg/RvdK?AMK) verwijst niet vòòraf aan een OTS door (voor een nulmeting als wenselijke grond voor een OTS) naar een diagnosticerend specialist, en laat het gronden van een OTS (en evt. UHP) over aan het niveau sociaal werkers, die geen somatische aspecten kunnen (h)erkennen met hun vooringenomen 'kinderbeschermende ogen'.

  Rechters hebben na decennia zgn. geen weet van de ongegronde gronden waarop jeugdzorg een OTS aanvraagt of verlengt, en werkt in deze met geloof in de juridische tegenpartij Jeugdzorg.
  Er wordt zelden naar een diagnostisch rapport gevraagd als bewijs van de door BJZ/RvdK aangedragen motivering en beweringen ter verkrijging van hun mandaat ter werkgelegenheid (OTS+UHP+Oz/Oh).

  BeantwoordenVerwijderen