zaterdag 28 september 2013

Het feestje van de Jeugdzorg Inspectie

http://www.jeugdinspecties.nl/_database/documenten/Uitnodiging%20symposium.pdf

Een teamlid van Jeugdzorg Dark horse was aanwezig bij de bijeenkomst 'Leren van calamiteiten' op 23 september 2013. Hieronder een impressie. Zo denken de Jeugdzorg-bobo’s en politici werkelijk over ouders!Dit was dus een 'feestje' met betrekking tot 10 en 25 jaar inspectie Jeugdzorg en gezamenlijke inspecties, met hun ketenpartners. Wat een vermoeiende dag. Ik was in Utrecht (Inspectie Jeugdzorg), waar het ging over het tegengaan van calamiteiten.  

Meer melden, melden , melden! 

Er wordt vooral ingezet op de argumenten om minder ˊhandelingsverlegenˊ te zijn en meer te melden en kinderen door de mangel van jeugdzorg te halen. De boodschap was: alle ouders zijn hulpmijders en onbekwaam.
 
De jeugdzorg (en de inspecties) hebben niet door dat ze te ondeskundig zijn: waar ze faalden ligt het niet aan hen, denken ze. Dat er meer deskundige mensen bestaan komt niet in hen op.

Waar het niet goed ging, moet het maar gemakkelijker gemaakt worden om regels te (mogen) overtreden, maar dan wel in overleg met collegaˊs en dan met ‘toestemming’ van het team ‘opdat je gedekt wordt’. Het ging er hier om het privacy-schenden te verruimen...

Geen bescherming kind tegen onnodig ingrijpen
 

Om moe van te worden, zo dom. En dat om een paar calamiteiten tegen te gaan, waardoor vele kinderen lijden onder UHP op slappe gronden. PR-praat waarin ze geloven, zonder de gaten van het falende systeem te zien. Er werd niet gesproken over de mogelijkheid om zaken aan een diagnost over te laten. Het blijft hetzelfde en daarom gaat het volgens de Staatssecretaris van VWS  op 1 januari 2015 gewoon door, omdat de praktijk toch niet opeens verandert.  “Zucht”.

Allemaal erg eenzijdig, naar gemakzucht zoekend en de andere kinderen niet beschermend tegen te veel ingrijpen. Er waren geen ouders, alleen  Gemeenten, CJGˊs, BJZˊs, één psycholoog, één school, twee politieagenten, inspecties. Er waren géén artsen, geen ouderondersteuners, wel 1 BMC. Het leek allemaal mooi, die plannen, maar gevaarlijk voor gewone gezinnen.

 


 


De onderstaande bijlage geeft een impressie van de 4 achtereenvolgende tafelgesprekgroepjes.  

Meldingsverlegenheid en heksenjacht

Het ging voornamelijk over het overwinnen van de meldingsverlegenheid, om maar veel meldingen binnen te krijgen, opdat alle mishandelaars geëlimineerd kunnen worden. Géén woord over het tegengaan van verkeerde signalen (false positives) en het belasten van kinderen die niet passen in deze heksenjacht.

Ouders zijn bijna per definitie hulpmijders, liegen over of ze wel de hulp aanvaarden, of dat ze naar de hulpverlener gaan. Ouders zijn schijn-toezeggers en moeten gecontroleerd worden. Straks zullen hulpmijders verhuizen naar telkens een andere regio (van de 41) zodat er geen zicht is op het gezin. 
 

Ouders hebben een geheime agenda 

Ouders hebben een geheime agenda. Lastig is dat ouders vaak willen weten wie heeft gemeld. En dat kost veel 'onnodige energie'.

Als de hulpverlener/professional wat voelt in de onderbuik moet er ruimte zijn en zo nodig buiten grenzen getreden worden.

Dat kan door eerst met gelijke collega's te overleggen en het dan door de directeur te laten melden om buiten schot te blijven. De relatie met de ouders voor 'openheid' moet bewaakt worden en was een drempel om te melden.

(Ik vroeg me af waarom professionals zich willen afdekken als ze deskundig genoeg zijn?! Kennelijk hebben ze die deskundigheid niet en zoeken ze voor oplossingen schuld bij een ander. Ze gaven voorbeelden waar het fout ging, zonder te denken aan meer deskundigheid erbij halen, zoals die gezinsvoogd die vermageren niet zag en dus onschuldig was voor de rechter (Savanna).)
 

ZAT - team

In ZAT-overleg wil men liever wel met de ouders erbij praten (intimidatie?). Veiligheidsplannen zijn leidend. In Utrecht zijn het safe-teams. Er zijn 41 regio's bovenlokaal. CJG's zijn overal verschillend ingedeeld, zodat landelijk beleid nauwelijks kan (Dat is ook handig tegen burgerlijk verzet).  

Scholen zouden in ZAT veel afwezig zijn. De Verwijzingsindex (V.I.Risicojongeren, inclusief baby's) is een instrument. Meer bellen met de registrerende instanties! Ook AMK daarnaast.

Als er een verwisseling is van een hulpverlener waar meer hulpverleners aan huis komen, dan moet dat gemeld worden omdat (dan) de "verantwoordelijkheid bij de ouders ligt". (Zicht op gezin heeft dan een gat). 
 

GGZ meldt te weinig 

 
GGZ geeft nu te weinig melding of info aan BJZ en dat acht jeugdzorg zorgelijk. Men moet controleren of ouders de hulp nakomen. Bijvoorbeeld: Wie past op kind als ouder(s) naar de diagnost gaan? (Dat moet je toch weten als jeugdzorgwerker als alle ouders multiproblem-hulpmijders en verdachten zijn?!)

Probleem: er wordt eerst lichte hulpinzet gegeven en dan kan het voorkomen dat daarna opeens zware inzet moet volgen (-maar jeugdzorg ziet niet dat ze dan kennelijk te ondeskundig geen juiste hulpverwijzing hebben gegeven naar bijv. een diagnost).  

Melden zonder na te denken 

Handelingsverlegenheid moet doorbroken worden. Net zo als meldingsverlegenheid. (Men moet dus eigenlijk altijd elk kind melden en niet zelf nadenken).
Info moet gedeeld worden en daarvoor moet de overheid de mogelijkheid in wet geven.

Toon lef, want een gesprek met ouders is lastig. De veiligheid thuis is lastig te beoordelen (en kennelijk is veiligheid vanuit de volwassen mens gezien belang van het kind en niet de psyche van het kind, de ervaringen, de ontwikkeling).
Sprokkereef: leer van rechterlijke uitspraken als die 'tegen BJZ' zijn en volgende keer beter.... (Want BJZ doet het (toch) goed).
Alcohol, een andere hulpverlener, drugs en suïcide, e.d.  zijn "ernstige signalen"  (Ouders zouden dus alle alcohol buitenshuis moeten verstoppen, nooit naar een dokter gaan, zich netjes gedragen en geen emoties tonen; veel alcohol, drugs e.d. zijn natuurlijk wel gevaarlijk).
Tilburg 

In Tilburg mag al van het handelingsprotocol afgeweken worden, maar dit wel aanvragen bij de leiding.
(Tip: ouders mogen niet dreigen als ze bedreigd worden door jeugdzorg of school! Altijd dus netjes zijn! Dus schriftelijk zaken afwikkelen, want dan kan men het in de hand houden, zakelijk blijvend. Ouders mogen niet emotioneel worden als ze met klachten afgewimpeld worden of verkeerd verwezen of getipt worden, ook als professionals fout bleken te handelen.)

Voorkom interne roddel, dus meld! Ook in ziekenhuizen.
Onderwijs haakt niet goed aan in de nieuwe jeugdwet en soms te veel. (geen evenwichtigheid).

Vroegsignalering

Vroegsignalering moet net als brandoefeningen getraind worden.

Sprokkereef: “Dat moet veel meer! Kogelvrij glas is nodig in BJZ, vanwege dreigende ouders”..

Men zou (volgens jeugdzorg) geen personen maar gezinnen moeten registreren in de VIR. (Als een vader geregistreerd wordt, of een kind, en een andere keer de moeder, dan matcht het niet).
 

Men denkt dat slechts enkel op scholen een kind gemist wordt en scholen dus belangrijk zijn voor de VIR. Het bestuur van BJZ staat te los van de werkvloer is een klacht; jeugdzorgwerkers maken zich zorgen over de jeugdwet/decentralisatie; het ontmoedigt hun inzet. Baanonzekerheid. (Ja, er moet veel gesolliciteerd worden naar gemeentelijk niveau).

Voor gemeenten is 15% bezuinigen een probleem. De privacywetgeving staat nog in de weg en het gaat weer over handelingsverlegenheid.

Teeven (VVD): Het is menselijk dat men aan 'terugtrekgedrag' doet, dat gebeurt ook op Ministerie van Justitie. Dat is een drempel om te melden. 

Van Rijn (PvdA): Feiten zijn vaak nog onbekend en waarheid is lastig te zien om tot handelen te komen. 

T: Hulp kan soms te vroeg en soms te laat zijn...

Info wordt (regelmatig) niet goed bij elkaar gelegd en dat komt soms door de Wbp. Doelbinding info verruimen is nodig voor de jeugdwet. Dat moet beter gaan door goed te overleggen, ook met de ouders (dreigen??) en leg het vast.

Sprokkerreef: Er kan toch ambtshalve veel om info te verkrijgen. (Misleiden??)

T: Strafrechtelijke zaken zijn ook goede info voor de kinderbescherming, maar ook als er geen straf was, dan toch denken aan ZSP (Zo spoedig mogelijk) en aan veiligheid voor kinderen (UHP) {Dus niet aan psyche of diagnostiek}. Jeugdzorg moet evenwicht zoeken. 

vR: Decentralisatie geeft kans op betere randvoorwaarden, maar het blijft mensenwerk.  

T: Er zijn 41 regio's straks, dat is zwaar, te veel om schijnmeewerkende ouders te controleren en daar moet een oplossing voor komen (zijn zorg).

vR: invoering op 1-1-15 zal gewoon doorgaan omdat de praktijk met de experimentele vrijheid toch niet veel voor verandering zal zorgen, al is men niet klaar door de transitie.

T: De transitie zal minder effectief zijn, vooreerst, omdat door baanonzekerheid de inzet wat minder is. Ook in de maanden voor 1 januari 2015. (Niets over het plan van JN om minder te verwijzen naar j-GGZ, niet naar diagnostieke waarheidsvinding of het geven van specifieke deskundigheid). 

vR: Het terug melden na een melding zal betrouwbaarder moeten worden om uitnodigend te zijn om te melden. Veel wordt overgelaten aan de wethouders (alsof die diagnosten zijn).  

T: Zware hulp moet in samenwerking (bovenlokaal) (Daar behoort BJZ ook toe!: UHP, Oz)

vR: Al is er versnippering in 41 regio's, de inspectie is landelijk voor het overzicht (zonder woord over het nauwelijks individueel en in detail inspecteren).  

K: Jeugdzorg is als een Virtueel Sociaal Hospitaal: keukentafelkijken met bureaucratische competentie. We horen wel: gezin moet van € 80/week rondkomen en dan wordt door jeugdzorg verweten dat ouders niet kunnen omgaan met geld. (Ik denk: er wordt dan duur hulp ingezet met het niveau jeugdzorg:).

K: Er wordt een ton (100.000) per jaar in een gezin wegens gezinsproblematiek gestoken en dan is 15% bezuinigen voor gemeenten wel lastig. Dus moet er nu integraler aangepakt worden (ik denk: € 80/week iets verhogen en een cursus aan die arme ouders zou minder zijn dan 1/10e van die ton.)
Vroeger zocht Inspectie Jeugdzorg fouten, maar nu is het leerzamer. {??}
Weer werd het beeld geschetst alsof alle ouders in Jeugdzorg probleemouders zijn, clichématig, en het geeft een vals beeld. Het is wel zielig dat de gemeente zo breed veel moet gaan regelen (AWBZ, Wmo, Huur, schuldsanering, hulp, ....
Verwacht niet te veel van melden. Wijkteams zullen meer bekend zijn bij de burgers; er zal dan meer in vertrouwen bekend zijn (geroddeld), privacy zaken worden meer gedeeld, maar houdt het vertrouwd! Toon lef; 'professioneel', al is het systeem wat strijdig met de Wbp. Jeugdzorg werkt tegen het systeem (i.p.v. tegen het gezin?). Wetten waterdicht maken kan niet, dus integraal werken met gemeenten. En protocollen werken ook niet altijd, dus wees soepel.  

Door vR en T werd er met geen woord gerept tegen het voornemen om in collegiaal overleg privacy-informatie desnoods manipulerend te verkrijgen. En geen woord over het afdekken door leiding daarvan. Geen woord over diagnostische waarheidsvinding... 

(Teamlid JDH)


VNG wil wet voor informatiehuishouding rond decentralisaties 

Eén gezin, één plan’ wordt lastig als de betreffende informatie onder verschillende wetten valt. De VNG wil dat regelgevingsprobleem graag opgelost zien. 

Doorslaggevend

Daarom moet er bovenop de nieuwe wetten voor jeugdzorg, langdurige zorg en arbeidsmarktbeleid ‘één wetgevend kader’ komen die de informatiehuishouding integraal regelt. Volgens VNG-directeur Jantine Kriens hangt daar het succes van de decentralisaties vanaf. Dat meldt SC online.

Onduidelijk wat mag

Het aanpakken van meerdere problemen tegelijk - één van de uitgangspunten van de decentralisaties - met een ‘regisseur’ als eerste aanspreekpunt, is met de dreigende verkokering niet mogelijk, stelt de VNG. Het is voor die regisseur met de huidige wetgeving onduidelijk welke informatie hij wel en niet mag inzien en wat daar dan mee mag gebeuren.

Al bezig

Goede informatie uitwisseling en privacybescherming moet daarom integraal worden geregeld. De VNG baseert zich op een advies dat KING heeft opgesteld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zou inmiddels hebben laten weten met het vraagstuk bezig te zijn.

1 opmerking:

  1. Nu hebben we de kans eens en voor altijd een eind te maken aan de stinkende puinhopen die Jeugzorg in de loop der jaren heeft veroorzaakt, daarom: OVERBOORD MET DIE HAP EN KIELHALEN, DUIZEND BOMMEN EN GRANATEN! Nieuwe opzet m echte deskundigen & onder tuchtrecht!

    BeantwoordenVerwijderen