donderdag 3 oktober 2013

Achter de voordeur...

De kinderbescherming in Rotterdam is al achter de voordeur voordat er überhaupt een maatregel is. Voor dit soort rariteiten geeft men ook nog subsidie. Totalitaire staatsopvoeding!!!

http://www.jeugdzorg-rotterdam.nl/Nieuws.html
 

Niet toetsbaar 

Mijn punt zit 'm in de rechtsbescherming van ouders, want drang is niet toetsbaar. In theorie zou het drang-advies kunnen luiden: “Om de rust te doen wederkeren is het beter dat uw kind tijdelijk uit huis geplaatst wordt en als u hier geen toestemming voor geeft gaan we naar de rechter voor een OTS”.  Op deze manier is de UHP niet toetsbaar en kunnen de voorwaarden gekoppeld aan de UHP niet getoetst worden. In theorie kan de UHP dwang zolang voortduren als de hulpverlening wil, er is immers geen toetsing. Drang prima, maar dan moet je mijns inziens de ouders en het kind ook een advocaat toewijzen zodat de rechtsbescherming gewaarborgd is.  

Gedwongen medicatie 

Verder wijs ik u nog op deze artikelen uit de Jeugdwet waarin het trouwens droevig is gesteld met het waarborgen van de privacy. De gevaren zitten in de artikelen 7.1.4.1 Een meldingsbevoegde kan zomaar melden aan de Verwijsindex en dan ben je als jeugdige en ouders de pisang; en bijvoorbeeld artikel 6.3.2. lid 1: gedwongen medicatie aan een jeugdige waartoe hij zelfs mag worden vastgehouden. Ik krijg direct beelden van de gedwongen neussondevoeding van de vastgehouden gevangenen van Guantanomo-bay op mijn netvlies. Melden kan en mag, maar m.i. dient er onderzocht te worden op werkelijkheid van inhoud, voor- of achteraf. De Verwijzingsindex              Risicojongeren, inclusief baby's, werkt in 2 fasen: dossier bij de meldende partij, en de melding met partij-gegevens staat in de index; bij 'onderzoek' naar matchen moet men dus via de VIR al die partijen contacteren. Ook dan wordt waarheidsvinding vergeten.

PVV wil waarheidsvinding 

Op bladzijde 106 van de nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel Jeugdwet van 1 oktober 2013 wordt door de regering opgemerkt, naar aanleiding van vragen door de PVV, dat onder het regime van de Jeugdwet de waarheidsvinding en de feitelijke onderbouwing bij de werkzaamheden van RvdK en nieuwe AMHK voorop staan! Er staat letterlijk: "het is essentieel dat de feiten kloppen en op waarheid berusten."

Uiteraard dient ook het vermeende gevolg door de hulpverlening op positieve waarheid te berusten, zoals een therapeutisch gevolg van een maatregel tegenover het schaden door een maatregel.
 
Totalitaire zeggenschap 

In de onderstaande link vind u de beantwoording van de Kamervragen bij het wetsvoorstel voor de jeugd. Zoals ik het lees krijgen de gemeenten totalitaire zeggenschap. De jeugd-ggz wordt in zijn volledigheid overgeheveld zonder dat duidelijk is of kinderen die dit nodig hebben ook echt passende zorg krijgen. Met name: een wijkteam is geen diagnost die weet door te verwijzen bij gebrek aan (psycho)medische herkenning; het plan is dan ook tegen het kinderrecht op medische zorg. En, ja, de privacy mag worden geschonden 'in/na collegiaal overleg', zo weten we nu, "om calamiteiten te voorkomen".   

Met de privacy is het droevig gesteld. Uit het wetsvoorstel blijkt niet dat een en ander voldoende gewaarborgd is. Het lijkt er op dat de Verwijsindex, waarover de Raad van State, in haar advies stelde dat het belang van een Verwijsindex niet opweegt tegen het recht op privacy en family life artikel 8 EVRM samen met één gezin één plan een elektronisch kinddossier/ digitale gezinsdossier zal gaan vormen. Nog niet zolang geleden ging de kamer niet akkoord met het Elektronisch Patiënten Dossier omdat de veiligheid van het systeem en de privacy niet gewaarborgd konden worden.  


Met deze nota lijkt het er op dat het belang van het kind een ruim begrip is. Daarmee wordt de privacy van ouders en kinderen een stuk minder belangrijk. Hoewel ik begrijp dat integrale systemen nodig kunnen zijn, dient te worden voorkomen dat deze systemen alles aan elkaar knopen.  

Indien voor integrale systemen zoals de Verwijsindex en 1 gezin 1 plan niet voldoende privacy waarborgen worden afgegeven ontstaat er tussen gemeenten en andere betrokken organisaties een makkelijk samenspel waarin het met de privacy van ouders en kinderen niet zo nauw genomen wordt.  

Privacy onacceptabel opgerekt 

Kind-veiligheid mag nooit een motief/excuus zijn om de grenzen aan het recht op privacy ver op te rekken. Kind-veiligheid mag nooit leiden tot situaties die op grond van artikel 10 van de grondwet en artikel 8 van het EVRM absoluut niet door de beugel kunnen. Nu zoals de wetgever in de nota beoogd niet de ouders, maar de hulpverleners eigenaar worden van één gezin één plan wordt de privacy onacceptabel ver opgerekt.  


Als laatste wijs ik op een citaat op pagina 53: 

De fractie van de SP informeert naar de uitwerking van het ‘naar voren halen’ en eerder inzetten van een gezinsvoogdijwerker.

Met dit wetsvoorstel willen wij de ruimte vergroten om een gezinsvoogdijwerker in te zetten, nog voordat een maatregel is uitgesproken en tijdens de fase van het raadsonderzoek. De bedoeling is ouders zoveel mogelijk te bewegen om toch vrijwillig mee te werken, met (zachte) drang. Zo kan een ondertoezichtstelling worden voorkomen. In het land zijn hiermee succesvolle ervaringen opgedaan met de zogenaamde ‘Vliegwielprojecten’. Ook bij het aflopen van een maatregel, is het goed denkbaar dat een gezinsvoogdijwerker als casusregisseur in het vrijwillige kader feitelijk langer in een gezin blijft teneinde de overdracht naar het vrijwillige hulp soepeler te laten verlopen. 

Dit is tegen het eerste BW en definitie van 'gezinsvoogd'! Gebroken wetgeving en rechtszekerheid? Geldt BW1:257 en verder dan ook voor de ouders? En het kind? EVRM 6?

Onacceptabel 

Dit is echt onacceptabel, een gezinsvoogdijwerker inzetten zonder dat de rechter zich daarover heeft uitgesproken, zonder dat het gezin weet welke rechten ze hebben naar het BW1, en of deze ook gelden onder 'drang'? Drang met zachte hand noemt men dit. Een vreselijk perverse prikkel, omdat drang niet toetsbaar is en zo lang kan voortduren als de hulpverlening dit noodzakelijk acht. Ter verduidelijking: er kunnen steeds nieuwe feiten ontstaan of verzonnen worden zonder diagnostiek waardoor hulpverlening of verkeerde, schadende manipulatie langer voortduurt dan wenselijk is. Men gaat er volledig aan voorbij dat men pas hulp achter de voordeur hoeft de accepteren als de rechter heeft vastgesteld dat:

een minderjarige zodanig opgroeit, dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd, en andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald of, naar is te voorzien, zullen falen.  (Inclusief Rv 800 lid 3)

Drang in het vrijwillige kader is goedkeuring geven aan een totalitaire staatsopvoeding...  

Teamlid JDH

Geen opmerkingen:

Een reactie posten