zaterdag 5 oktober 2013

Academische kinderpsychiatrie kind van de rekening

http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Robert-Vermeiren/Blogbericht-Robert-Vermeiren/137431/Academische-kinderpsychiatrie-kind-van-de-rekening.htm 

Vanaf 2015 moet ook de academische kinder- en jeugdpsychiatrie voor zijn financiering bij de gemeente aankloppen.
 
Althans, zo blijkt uit de lijst landelijke gefinancierde jeugdhulpaanbieders die de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) recent publiceerde. Geen enkel academisch centrum komt er immers op voor. Innovatie en specialisatie wordt aldus gedecentraliseerd naar 408 verschillende gemeenten, die zich in 41 regio’s hebben gebundeld.
 
 
Inhoudelijke keuze 
 
De VNG heeft enkele landelijk in te kopen functies bepaald op basis van drie criteria. Ten eerste, het aantal cliënten, als het een zeer beperkte groep betreft. Ten tweede, ordening van het aanbod, als dit gespreid is over het hele land. Ten derde, zorginhoud van het aanbod, als dat dusdanig specialistisch is dat het moeilijk regionaal kan aangeboden worden.

Op basis van deze criteria zijn de volgende 'functies' uitgekozen: eetstoornissen, autisme, persoonlijkheidsstoornissen, ggz voor doven en slechthorenden en psychotrauma. Een zeer beperkte landelijke pot (2,2 procent van het hele budget) zal hiervoor verdeeld worden over een vijftal door de VNG aangeduide instellingen. Echter voor een beperkte tijd, namelijk de eerste jaren vanaf januari 2015. Nadien is er mogelijk geen landelijke inkoop meer.
 
 
Ernstige psychiatrische aandoeningen 
 
Kinderen met psychotische stoornissen, bipolaire stoornissen, ernstige suïcidegedachten, … vallen buiten de landelijke regeling. Het zijn kleine groepen die maar al te vaak acute hulp behoeven. Omwille van de ernst organiseert de kinderpsychiatrie 7/7 - 24/24 een crisisfunctie.

Als er opname nodig is, dan gebeurt dit op een beperkt aantal gespecialiseerde afdelingen in academische centra.

Voor de VNG kennelijk onvoldoende specifiek om voor landelijke inkoop in aanmerking te komen.

Voor deze groep gelden regiogrenzen niet. Net zo als voor kinderen die meer langdurig opgenomen worden. Kinderen kunnen in een psychiatrisch centrum in een andere regio verblijven omdat daar de specialiteit te vinden is die voor hen nodig is. Of simpelweg omdat de afdelingen in de eigen regio vol zitten. Curium-LUMC te Leiden heeft om die redenen de laatste maanden kinderen opgenomen uit meerdere regio's, van Drachten tot Dordrecht.
 
 
Specialiteiten 
 
Een waaier aan andere functies zijn evenmin gemeentelijk en regionaal te regelen. Bijvoorbeeld hulp aan kinderen die tijdens een somatische kindergeneeskundige opname een delier ontwikkelen. Dat is een toestand van ernstige verwardheid, vaak als gevolg van de somatische behandeling. In het LUMC worden kinderen vanuit het hele land opgenomen. Voor elk kan een kinderpsychiatrisch consult gevraagd worden.

Een andere groep zijn de transgender kinderen, jongens die zich een meisje voelen en vice versa. Slechts enkele centra hebben zich gespecialiseerd in deze problematiek. Of de kinderen met genetische syndromen, somatoforme stoornissen, gilles-de-la-tourettesyndroom, beginnende psychose, ernstige affectieve aandoeningen… Gepaste hulp ligt voor hen vaak buiten de eigen regio.
 
 
Onderzoek 
 
Nederland bekleedt een toppositie wat betreft onderzoek in de kinder- en jeugdpsychiatrie  . Dat kan dankzij specialisatie en een landelijke oriëntatie. Inclusief een coherent landelijk aangestuurd subsidiebeleid. Decentralisatie van academische activiteiten, waarbij centra voor hun financiering moeten terugvallen op de gemeentelijke regio’s, dreigt dat in één klap weg te vagen.
 
Incompetentie of onwil? 
 
De VNG is van dit alles op de hoogte. Voorafgaand aan de keuze voor landelijke inkoop is immers met meerdere partijen gesproken. Door een adviesbureau, Significant. Ik was er één van de informanten. Nog omstandiger dan ik hier uitleg heb ik een overzicht gegeven van specialistische functies. Het mocht niet baten. 
 
Jeugdzorgkosten 
 
Men zweert bij het uitgangspunt dat gemeenten individueel financieel verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorgkosten van hun kinderen. Met een wijkgerichte, laagdrempelige en integrale aanpak denkt men dat voor elkaar te krijgen. Academische specialistische centra passen niet in dit plaatje.
Zij zijn het kind van de rekening. En uiteraard zij niet alleen.


Teken de petitie zorg over de jeugd-ggz  
 
Robert Vermeiren

Geen opmerkingen:

Een reactie posten