vrijdag 18 oktober 2013

De nieuwe Jeugdwet

                                                            Beste Allen,  


Gisteren is de nieuwe jeugdwet met een overweldigende meerderheid door de Tweede Kamer geloodst. Hoewel ik mij afvraag of een wet met 14 amendementen en 6 moties zorgvuldig tot stand is gekomen en uitvoerbaar is zullen we het er mee moeten doen. Nu maar hopen dat ondanks de meerderheid de wijze heren en dames in de Senaat hun werk doen en toetsen op uitvoerbaarheid en zorgvuldigheid van de wet. 

De belangrijkste aangenomen Aamendementen heb ik alvast bijgevoegd. 

Amendement 80: moet voorkomen dat jeugdigen aan de lopende band in instellingen worden geplaatst.

Plaatsing van de jeugdige in een instelling is ten gevolge van dit amendement alleen mogelijk als dit aantoonbaar in het belang is van de jeugdige. Vervolgens wordt in het amendement niet opgenomen hoe een en ander bepaald wordt en welke onafhankelijke partij onderzoekt of plaatsing van de jeugdige in een instelling wel of niet aantoonbaar in het belang is van die jeugdige... 

Verwijs Index Risico jongeren

Amendement 63: gaat over registratie in de VIR  -Verwijs Index Risico jongeren. Zowel de Raad van State alsmede het College Bescherming Persoonsgegevens hebben in hun adviezen meerdere keren aangegeven dat de jeugdwet op dit punt de privacy niet goed waarborgt. Beide instanties stelde dat het belang van de VIR niet opweegt tegen het recht op privacy en gezinsleven het is zelfs strijdig met artikel 10 grondwet en artikel 8 EVRM. 

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/12/verwijsindex-risicovolle.html

OTS Light

Amendement 99: OTS Light. Met dit amendement verdwijnt de OTS light uit de wet kinderbeschermingsmaatregelen. De kamer geeft de voorkeur aan de vliegwiel projecten waarbij RVDK en BJZ al aanschuiven voordat er überhaupt sprake is van een maatregel. Rechteloosheid ten top... Er wordt nog gekeken of de de zogenaamde wijkteams een vergaande bevoegdheid tot binnentreden kunnen krijgen.
 
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/12/ots-light-is-aanstaande.html

Waarheidsvinding

Amendement 32: Waarheidsvinding de tandeloze tijger van de jeugdwet. Hoewel de waarheidsvinding een wettelijke grondslag krijgt komt er geen enkele sanctie op het niet doen van waarheidsvinding. De indieners van het amendement grijpen terug op artikel 21 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Ook biedt artikel 21 Rv het sluitstuk van het voorgestelde artikel: de rechter kan bij overtreding van deze plicht gevolgtrekkingen maken die hij gerade acht.
 
 
Dit is nu niet veel anders. Het voornoemde artikel staat al sinds jaar en dag in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Advocaten weten als geen ander dat een rechter niet snel zal zeggen dat de bij wet aangewezen instanties niet de waarheid spreken.

Liegen
 
Met dit amendement zal de kinderechter echt niet zeggen: 'Mevrouw de gezinsvoogd of mevrouw de zittingsvertegenwoordiger, hetgeen u zegt of heeft geschreven sluit naadloos aan bij het woord liegen uit de “Dikke van Dale” en om die reden is uw inbreng niet relevant voor de OTS of UHP'. 

Tot zover,
 
Teamlid JDH 

2 opmerkingen:

 1. De jeugdwet heeft een makkelijke toegang tot DWANG.

  De effecten van dwang-zorg (Jeugdzorg met OTS) zijn vaak nogal negatief werkend:

  Is dwang effectief? Soms wel, ja, zoals bij verslaafden (of bij WOPZ-opname).
  Maar vaak neen, zoals vaak bij jeugdzorg (Dat bewees Joseph J. Doyle jr. in 2007 reeds ook al: hulp via thuis effectiever [met minder gevolg-schades] dan via pleegsetting).
  Er zijn weinig studies over dwang in jeugdzorg, waarbij '909 zorgen' van N.W. Slot e.c. er één is. (Ook wordt in min of meer wetenschappelijk 'onderzoek' er vanuit gegaan dat de gronden waarop de RvdK en Jeugdzorg een OTS, een UHP, of een Ontheffing, bij de rechter aanvragen, juist zijn, ondanks dat deze slechts gebaseerd zijn op meningen-verzameling van het niveau sociaal werk in de jeugdzorg, veelal zonder dat er [vooraf] gediagnosticeerd werd;
  komt er later in de OTS een diagnose, dan is deze vaak gebaseerd op de sturende, gesloten onderzoeksvraagstelling vanuit de gezinsvoogdij, dus niveau sociaal werk, dat niet medisch-academisch is opgeleid om somatische en psychosomatische signalen te onderkennen en door te geven in team-overleg, waar die teamleden de cliënt niet zien, laat staan 'onderzoeken', maar wel tot besluit kunnen komen om een dwangmaatregel aan te vragen.).
  Door dwang kan een mens gaan tegenwerken, aan schijnmedewerking gaan doen, of enige zelfautoriteit en leerzaamheid van zich af duwen. (Of dat kan de gezinsvoogd naar de rechter beweren: "de ouders werken niet mee", als de gezinsvoogd niets deed terwijl de ouders om hulp vroegen en klagen over het 'niets doen').
  Dwang werkt vervreemdend en/of verwarrend; dwang versterkt opstandigheid of vermijding. (Dwang is dus een tegendeel van het deskundig en uitleggend enthousiasmeren).

  {Dwang zonder gronden of diagnostiek kan uiteraard ook legaal verzet oproepen!}.

  Advies voor gewetensvolle hulpverleners (en vooral jeugdzorgwerkers):

  Voorkom de effecten van dwang (als hulpverlener) door: zo min mogelijk regels op te stellen (BW1:258), concreet haalbare regels op te stellen (op de doelen afgesteld, die uiteraard ontstonden door een diagnose met behandelingsvoorstel van de specialist), door de regels in samenspraak en overleg met de cliënt vast te stellen, makkelijk haalbaar te maken (door enthousiasmerend deskundige en vatbare uitleg of cursus of VIB e.d.), het doel als beloning te stellen (wat voor ouders uiteraard is dat het kind zoveel mogelijk ìn de gezins-dyade - als zijn belang - te passen, de kind-ouderband {BW1:257 en EVRM8 en IVRK24 e.a.}.).

  Bij evt. toegepaste dwang dient de hulpverlener het effect ervan: af te zwakken om onnodige emoties te vermijden; d.m.v. time-out toe te passen op emotionele momenten bìnnen het overleg met de cliënt doch niet buiten dat gesprek omdat dat bij de cliënt tijdens het afwachten en de procedure juist emoties (onrechtsgevoel, ongewissen, verwarring, onzekerheid, etc.) opwekt (en zeker bij ouders die bezorgd zijn over het kind); bij dwang moeten de grenzen duidelijk zijn.

  Al met al is dwang niet effectief op een veel kleinere uitzondering na dan door jeugdzorg gebezigd. Daar kan een kind onder lijden. Een kind met het belang de kind-ouderband.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Jeugdzorg kan regelmatig ontaarden in dwang (OTS, UHP, Oh)...

  Is dwang wenselijk?

  Dwang (OTS; BW1:258 e.v.) kan de 'gezamenlijkheid van het doel bereiken' en de haalbaarheid ondermijnen;
  dwang ondermijnt het zelfmanagement van de mens c.q. het gezin en maakt soms (apathisch) afwachtend (dus het leerzaam-zijn wordt ontmoedigd);
  dwang ondermijnt de zelfautorisatie, de motivatie, het welbevinden en de werkrelatie (WGBO. De WGBO lijkt wel buiten spel te staan in jeugdzorgland, evenals de Wbp, waar de privacy verre ondergeschikt is aan het 'jeugdzorgonderzoek' op matig niveau.).
  ....
  Eigen Kracht in de a.s. jeugdwet staat in schril contrast met dwang-zorg, dwang-jeugdzorg, gezinsvoogdij!

  Aangeraden wordt de energie van de cliënt niet te ontnemen door deze negatieve gevolgen van dwang. De wilskracht/draagkracht van de cliënt (vaak ouders) heeft z'n grenzen, en deze moeten dus voor echte gewetensvolle hulp niet geschonden worden.

  Ego depletie. Dwang met duidelijke grenzen en haalbare doelen kan de nodige energie richten en zo energie/draagkracht sparen (met dingen 'moeten'); en dit kan bij afkicken wel helpen, maar gaat leerzaamheid (in pedagogischer handelen) tegen. (Toch zijn de moderne inzichten in pedagogie heel interessant! Video-interactie-begeleiding door bv. BasicTrust kan heel leuk en leerzaam zijn).

  Dwang kan dus een valkuil zijn in de zorg!

  Hoogleraar Carlo Schuengel sprak (in 2008) de woorden uit:
  "Wanneer u kinderen een warm hart toedraagt, koester dan de ouders."


  Ach, waren de gezinsregisseurs en jeugdzorgwerkers maar zo deskundig dat ze dit wisten af te wegen tegenover het belang van het kind, de ervaringen van het kind, de ontwikkeling van het kind, waarbij de kind-ouderband heel belangrijk bleek (Joseph J. Doyle, 2007, elders op de blog).

  Geen dwang en geen dreigen met dwang, dàt is effectiever en verpest de sfeer waarin het kind leeft minder tot niet!

  Zorg voor concrete diagnostiek en een daarop gebaseerd behandelplan (van de deskundige.

  BeantwoordenVerwijderen