dinsdag 1 oktober 2013

Beleid dat wetgeving en verdragen schendt is het helemaal

Of het nu gaat over de decentralisaties van zorgtaken naar de gemeenten, de toezicht op kosten door de zorgverzekeraars, het bepalen van de rechtmatigheid van uitkeringen of om arbeidsparticipatie, beleid dat wordt uitgewerkt kenmerkt zich door het terzijde schuiven van fundamentele mensenrechten zoals vastgelegd in de wet en in het Europese verdrag voor de rechten van de mens dat ook door Nederland
                                                   ondertekend is.

Opvallend is dat beleidsmakers in het beste geval zich niet of nauwelijks informeren over de wetgeving, in het slechtste geval maakt men beleid vanuit het uitgangspunt dat de overgrote meerderheid van de burgers toch niet naar de rechter stapt, dus neemt men deze weglek kosten voor lief. 

Inbreuk op privacy 

Artikel 8, eerste lid, van het EVRM bepaalt dat een ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. In lid 2 worden uitzonderingen aangegeven.

Tweede lid: Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
 

Met lid 2 van het EVRM in de hand denken beleidsmakers ingedekt te zijn om op grote schaal de privacy van de burgers te schenden. Deze veronderstelling is echter foutief. Belangrijke elementen in die beoordeling zijn proportionaliteit, doelmatigheid en de onschuldpresumptie hieronder uitgewerkt per nieuw beleid. 

Lees verder… 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten