zaterdag 10 augustus 2013

Ons kinderbeschermings systeem is een internationaal schandaal

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/10191983/Our-child-protection-system-is-an-international-scandal.html?fb
 

Kinderen van buitenlandse gezinnen die in het VerenigdeKoninkrijk woonachtig zijn worden weggehaald bij hun ouders door de maatschappelijk werkers op verbazingwekkende grote schaal.
 
Vertegenwoordigers uit 14 Europese landen hebben hun bezorgdheid geuit over het gedrag van de 'social services '. De handelswijze is in strijd met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Mensenrechten. 

John Hemming

Een opmerkelijke ontmoeting vond onlangs plaats in de House of Commons, georganiseerd door John Hemming, de enige MP die jarenlang heeft gevochten namens die duizenden gezinnen die ieder jaar uit elkaar gescheurd worden, zonder goede reden, door ons geheimzinnig disfunctioneel "kinderbescherming" systeem.  

http://www.justice-for-families.org.uk/

De bijeenkomst werd bijgewoond door vertegenwoordigers van niet minder dan 34 landen, waaronder vier ambassadeurs, alle waren verbaasd over de omvang waarbij de kinderen van buitenlandse gezinnen in het Verenigd Koninkrijk uit huis geplaatst worden door maatschappelijk werkers. De kinderen komen in de pleegzorg of worden ter adoptie aangeboden. 

Strijdig met artikel 8 van het EVRM 

Uit een schatting blijkt niet minder dan 6.500 van de 67.000 kinderen die momenteel in staat "zorg" zijn in Engeland, de belastingbetaler honderden miljoenen ponden per jaar te kosten. 

Een grote zorg van veel van de vertegenwoordigers uit 14 Europese landen is dat, veel te vaak de uithuisplaatsing of OTS van de kinderen in strijd lijkt te zijn met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (verankering in de wet: recht op eerbiediging van het gezinsleven)  

De Slowaakse regering was vorig jaar zeer verontwaardigd over de behandeling van twee kleine Slowaakse jongens dat het dreigde de Britse regering voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te dagen. Voor één keer werden de maatschappelijk werkers uiteindelijk bevolen door het gerechtshof  dat de moeder haar kinderen terug mee mocht nemen naar Bratislava.  

Consequent falen 

Een andere zorg tijdens bijeenkomst was het consequente falen van onze maatschappelijk werkers om de ambassades, die hun onderdanen in foster care hebben in te lichten. (zoals de heer Hemming uitlegt, dit is illegaal).

"Tussen ons en de Britse autoriteiten," zei een spreker, "is er slechts eenrichtingsverkeer." 
 

Advocaten 

Een andere veelgehoorde klacht is dat de advocaten die door de lokale autoriteiten zijn ingehuurd om de families vertegenwoordigen in de rechtbank al te vaak hand in hand werken "met het systeem". Ze spannen samen om de onder toezicht gestelde of uit huis geplaatste kinderen in de jeugdzorg te houden. Ik heb hier meer dan een dozijn zulke verhalen van buitenlandse kinderen die van hun ouders worden ontnomen. De redenen zijn vaak heel bizar, zoals de Franse moeder wier kinderen werden weggerukt van haar toen ze alleen was en in London een korte vakantie had.

Een andere zaak betrof een Duitse moeder, die op het nippertje met haar zoon ontsnapte terug naar Duitsland, nadat ze had toegegeven dat ze een beetje depressief was. Dit vertelde ze aan iemand, die dit prompt meldde aan de sociale diensten.
 

Op vrijdag hoorde ik van een Russische moeder, die hier jaren heeft gewerkt, dat hoewel maatschappelijk werkers haar 16-jarige dochter terug lieten gaan naar moeder (na twee jaar in de pleegzorg) de pleegzorgouder nog steeds £ 500 per week krijgt voor het verzorgen van het meisje (dat weer thuis woont bij haar moeder).  

Wel is duidelijk dat de toestand van de Britse "kinderbescherming" systeem door steeds meer landen bekeken wordt  als een internationaal schandaal. Ze kunnen niet begrijpen hoe ons systeem kan worden toegestaan ​​om zich te gedragen op zo'n onmenselijke en corrupte manier.

Maar afgezien van de bewonderenswaardige heer Hemming, lijkt er nauwelijks een andere politicus te zijn die het zich aantrekt of lijkt te weten wat er gaande is.
Gerelateerde artikelen:

Nieuwe richtlijnen zal het rotte systeem voor kinderen  niet verbeteren 27 juli 2013
Pelka: maatschappelijk werkers laten kinderen in de steek die echt hulp nodig hebben.
3 augustus 2013 Wat onze rechters vergeten wanneer ze kinderen de pleegzorg in sturen.
29 juni 2013 Een illegaal gearresteerde moeder wordt gered door haar telefoon.
8 juni 2013 Nederlandse hulpverleners worden besmet met de Engels ziekte
1 juni 2013 Nu is het een maatschappelijk werker voor ieder kind - in Schotland 25 mei 2013
            -------------------------------------------------------------------------
 
Our 'child protection’ system is an international scandal  

Children of foreign families resident in the UK are being seized by social workers on an astonishing scale Representatives from 14 European countries have expressed concern that social services' behaviour may sometimes be in breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights Representatives from 14 European countries have expressed concern that social services' behaviour may sometimes be in breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights  

By Christopher Booker 6:54 PM BST 20 Jul 2013  

A remarkable meeting recently took place at the House of Commons, organised by John Hemming, the only MP who for years has been battling on behalf of those thousands of families being torn apart each year, for no good reason, by our weirdly dysfunctional “child protection” system.
 
The meeting was attended by representatives of no fewer than 34 countries, including four ambassadors, all concerned by the astonishing scale on which the children of foreign families resident in the UK are being seized by social workers to be taken into foster care or sent for adoption. One estimate suggests that these now include no fewer than 6,500 of the 67,000 children currently in state “care” in England, costing taxpayers hundreds of millions of pounds a year.  

One particular concern of many of those attending from 14 European countries was that, far too often, the seizing of their children appears to be in breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights, enshrining in law the right to respect for family life. So outraged last year was the Slovak government at the treatment of two small Slovak boys that it threatened to haul the UK government before the European Court of Human Rights.
 
For once, the social workers were eventually ordered by the Court of Appeal to allow their mother to take them back to Bratislava. Another concern of the meeting was the consistent failure of our social workers to notify the embassies that their nationals had been taken into care (as Mr Hemming explained, this is illegal), or then to allow them to have any contact with the children.  

Yet the social workers are quite happy to make last-minute demands of the embassies that they provide detailed information on the families. “Between us and the British authorities,” said one speaker, “there is only one-way traffic.” A further common complaint was that the lawyers provided by local authorities to represent the families in court seem all too often to be hand in glove with “the system”, colluding to have the seized children kept in care.
 
I have reported here more than a dozen such stories of foreign children being removed from their parents for what appeared to be quite bizarre reasons, such as the French mother whose children were snatched from her when she was only visiting London for a brief holiday.

Another case involved a German mother, who only escaped with her son back to Germany in the nick of time after she had admitted that she was a bit depressed to a stranger, who promptly reported her to social services. On Friday I heard from a Russian mother, who has worked here for years, that although social workers had at last allowed her 16-year-old daughter to return to live with her after two years in foster care, the foster carer is still being paid £500 a week for looking after the girl.
 
What is clear is that the state of Britain’s “child protection” system is rapidly becoming viewed by other countries as an international scandal. They cannot understand how our system can be allowed to behave in such an inhuman and corrupt fashion.  

But apart from the admirable Mr Hemming, scarcely a single other politician seems to know or care.  

http://www.justice-for-families.org.uk/

http://www.john.hemming.name/index.php
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Hemming_(politician)

Related Articles:
 

New guidelines won’t improve a rotten system for children 27 Jul 2013 
Pelka: social workers let down the children who really need them
03 Aug 2013 What our judges forget when they send children into care 
29 Jun 2013 An illegally arrested mother is saved by her Phone 
08 Jun 2013 Dutch social workers catch the English disease 
01 Jun 2013 Now it's a social worker for every child - in Scotland 25 May 2013

3 opmerkingen:

 1. platformfamilierecht10 augustus 2013 om 23:18

  en welke politicus in Nederland neemt het voortouw?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Precies, welke politicus neemt het op voor de ouders en de kinderen die door het Nederlandse jeugdzorgsysteem niet geholpen worden maar gecriminaliseerd en kapotgemaakt? Gewoon er voluit voor gaan! En niet zo'n weerhaantje als Pieter Hillhorst die als ombudsman het opnam voor ouders en kinderen maar ze nu in Amsterdam 500 opsporingsambtenaren op hun dak stuurt? Zonder pardon.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Een drukbezette politicus? Die zien toch de details niet, de kernpunt-problemen?!
  Welke politieke partij is in daad onderzoekend via de bevindingen van kind en ouders over jeugdzorg en zorg?

  Er zíjn mishandelde kinderen, dus is er een fuik
  waarin vele kinderen blijven steken, en zelden een mishandeld kind daarbij.
  De structuur is dus niet beschermend naar de statistisch overgrote deel van de 'vangst'.
  Jeugdzorg belast de gezins-dyade.
  Het is geen zorg.
  "72% niet goed na 2 jaar OTS" een decennium geleden en geen vervolgonderzoek, zoals wel geadviseerd was, met aandachtspunten te differentiëren. Waarom?

  Waarom werd een vervolgonderzoek tegengehouden?
  Waarom creëert BJZ en JN pseudo-onderzoeken die uitgaan van het axioma dat de grond voor een OTS of UHP betrouwbaar was? Dat is nu juist wat bestreden wordt door vele ouders en wetenschappers:
  "Zet zwaargewichten in de ingang die de cliënt zelf onderzoeken."

  Wat maakt dat politici zo dom blijken te zijn, geen onderscheid weten te maken waar het mis gaat vanuit wetenschappelijk oogpunt, onafhankelijk van gecreëerde BJZ-'bevindingen'.

  Een diagnost (GGZ) zou onafhankelijk en integraal, open onderzoek moeten doen, en de diagnose moet dan leiden naar een van hem onafhankelijk hulptraject.
  Dan is er geen verdien-etiket te plakken.
  Dat gebeurt wel sterk in BJZ, waar jeugdzorg èn eerstelijnszorg èn tweedelijnszorg en dwang biedt!
  Dus daar is de structuur uitnodigend om als een kinderslager het eigen vlees te keuren en het kind naar gelederen binnen de stichting te voeren, met een grote huiver voor echt diagnostisch onderzoek met open vraagstelling.

  Ziehier de structuur hoe die wel en hoe die niet moet!
  De gemeenten kunnen nog wat doen aan hun zorginkoop!: diagnosten i.p.v. jeugdzorgwerkers als gezinsregisseurs.
  Die 6.000 euro of die 100.000 euro, dat is de keuze.

  Beslist de rechter of de diagnost diagnostisch juist?
  http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/07/een-goedkoper-alternatief-voor-de.html -
  Het kan nog!

  BeantwoordenVerwijderen