woensdag 7 augustus 2013

Het College Bescherming Persoonsgegevens uit kritiek over gevensinformatie Jeugdwet

 
Lees meer....
 
 
De Awb (Algemene wet bestuursrecht) gaat binnen (het bestuursorgaan van) de gemeenten niet gelden voor het deel jeugdzorg, de aanstaande verantwoordelijkheid van gemeenten (zorginkoop).

Dus geldt dan ook niet het behoorlijke klachtrecht van de Awb (hoofdstuk 9) en de gewone bezwaartrajecten (behoorlijkheidsregels). Alhoewel bezwaar wel kan als jeugdhulp weer in stichtingen wordt ondergebracht. Maar de jeugdwet kan beperkende wetgeving voorschrijven, en naar het waarom dan wel is een studie van Kamerstukken en MvT.
De jeugdzorg is reeds druk aan het lobbyen.


Blz. 1 van http://www.cbpweb.nl/downloads_adv/z2013-00048.pdf (Het College Bescherming Persoonsgegevens [CBP] naar de Wet bescherming persoonsgegevens adviseerde de staatssecretarissen van VWS en Justitie wegens het concept Jeugdwet) :

"Naast de huidige verantwoordelijkheid voor de zogenoemde preventieve opvoedondersteuning (Wmo) en de jeugdgezondheidszorg (Wpg) wordt de gemeente nu ook verantwoordelijk voor verschillende vormen van ondersteuning, hulp en zorg die voorheen vielen onder andere wetten (AWBZ, Zvw, Wjz).  
Het gaat om de provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd-ggz) en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (jeugd-lvb), de gesloten jeugdzorg, forensische zorg en de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De door de gemeente te bieden hulp, zorg en ondersteuning wordt in het wetsvoorstel aangeduid met het begrip ‘jeugdhulp’."

 Jeugdhulp omvat dus o.a. OpvoedOndersteuning (dringend of dwingend) en jeugdzorg (geestelijke gezondheidszorg voor jeugd en pedagogie).
 
Opvallend

Opvallend is dat
"De uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen (OTS en erger) en jeugdreclassering hier niet onder vallen."  Dus er blijft een gezinsvoogdij of BJZ die dit op zich neemt. Waarschijnlijk bovenlokaal, en zal de jeugdzorg, gezinsregie (of hoe het plaatselijk gaat heten), naar BJZ verwijzen als er een hulp of onderzoek geïndiceerd wordt op lager kennisniveau (bijv. in CJG's).

BJZ kan dan deze 'onderzoeksvraag' gebruiken om kindobjecten (ik zeg het wat cynisch) 'in eigen beheer te nemen' door OTS of UHP aan te vragen. Dit in plaats van een diagnose te laten stellen.

Verder wordt ingegaan op de privacy (Wbp contra Jeugdwet).

Als volwassenen willen we natuurlijk niet dat onze privacy-gegevens bekend worden bij de verzekeraars. Toch gaan de gemeenten samenwerken met verzekeraars voor jeugdzorg.


Het College zegt dat de Jeugdwet enkel kaders biedt:
 
"Het wetsvoorstel biedt alleen kaders." Vage wetgeving, als een zeef. "Voorts zal de integrale aanpak van problemen naar verwachting tot meer uitwisseling van persoonsgegevens tussen de betrokken partijen leiden," zo schrijft het CBP.
 
Ouders oppassen!

Het is dus oppassen geblazen wat men vertelt als men hulp buiten de diagnostici hulp zoekt of gedwongen wordt met 'jeugd-professionals' te spreken. (Geef niet zomaar overal uw of uw kinds sofi- of BSN-nummer af, want dit nummer staat centraal in de digitale registratie (VIR). Dek dat nummer [evt. deels met duim] zo dat kan altijd af bij legitimatie en bij afgifte van fotokopie, die u beter thuis al kan maken met een klein stukje wit papier er over!).
De Verwijsindex risicojongeren (VIR) is het bestreden Digitale Kinddossier dat onder deze naamgeving dus stelt dat àlle kinderen risicojongeren zouden zijn. We hebben al gegevens gezien van baby's daarin!  Jeugdzorg, Meldpunt kindermishandeling en andere 'professionals' dumpen daarin reeds enige jaren 'ongerijmdheden', met verwijzing naar welke instantie welk dossier daarover heeft. Op deze blog staan meer artikelen met betrekking tot de VIR.

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2011/11/commentaar-op-geen-kind-buiten-spel.html

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/04/open-brief-aan-staatssecretaris.html
 
Risico’s verkeerd gebruik

Het College onderkent dat er risico's zijn voor verkeerd gebruik, zeker ook door de 'ontschotting' (ontschotting is: alles door één deur willen proppen, zonder gespecialiseerde deskundigheid).

De financiële situatie kan leiden dat de gemeenten reeds moeite hebben met de uitvoerende structuur van zorg, laat staan dat er aandacht geconcretiseerd wordt naar bescherming privacy.

Het College (CBP naar Wbp) zegt wel:
"Verder is van belang dat in het dossier alleen gegevens van gezinsleden van degene aan wie hulp wordt verleend worden opgenomen indien deze gegevens noodzakelijk zijn voor de hulpverlening aan deze persoon." Maar, bij jeugdzorg wordt veel gesuggereerd over de familieleden. Regelmatig zien we dit om maar het indicatiebesluit sexy te maken, met als doel een OTS of UHP.

Diegenen die onder de wet BIG (diagnosten) vallen, zullen selectiever moeten zijn in het delen van dossiers. Dat zijn ze wel gewend, maar bij jeugdzorg (niet-academisch) veel matiger.

Voorzichtigheid is geboden
 
PT en TS

Geen opmerkingen:

Een reactie posten