dinsdag 27 augustus 2013

Zaak Ilja: Geen bedreiging, bevestigt politie!

Geen duidelijkheid 

In het artikel van de Telegraaf van 26 augustus staat dat er volgens BJZ Gelderland ook andere redenen waren voor de uithuisplaatsing.

Heel opmerkelijk is dat BJZ nimmer duidelijkheid schept, terwijl een gezin dit graag wel ziet..., immers dan is er naar een concreet doel toe te werken of is er concreter te verdedigen tegen valse doelen en beweringen.

Russisch spreken als reden was uiteraard een onzinreden, die niet eens genoemd had mogen worden door BJZ.

Dat vader beschuldigd was, is geen reden voor UHP, maar wel reden tot specialistisch (strafrechtelijk) onderzoek en hulpverlening, maar dat leidde tot inspanningsverzuim door BJZ Gelderland.  Dat werd met de uithuisplaatsing afgedekt.

Ongedefinieerde vaagheden en taalfouten

Zo beweerde BJz Gelderland ook dat een reden voor UHP was het bedreigen tijdens de uithuisplaatsing (Als ik de ongedefinieerde vaagheden van de jeugdzorgwerker in het Indicatie Besluit mag geloven en ik vraag me af hoe een rechter daar in kon trappen).

Enerzijds staat in het contactjournaal van de gezinsvoogd - met nogal wat taalfouten (terwijl het wel een officieel document betreft) - dat de politie die behoorlijk intimiderend bij de uithuisplaatsing aanwezig was (over het UHP):

"Moeder en Ilja erg veel boos. ... Ui[t]latingen die gedaan zijn worden door politie in rapport wat ze opmaken in opgenomen. Zijn geen directe strafrechtelijke uitingen gedaan." (Ach, wat een taal van de gezinsvoogdij).

Er zijn dus onder de stressvolle en schadelijke uithuisplaatsing in emotionele sfeer (BJZ bereidde niet voor zodat de kinderen in paniek raakten, en een goede ouder verdedigt uiteraard als het kan zijn kroost tegen onrecht en schade) 'uitlatingen gedaan' die reden heten te zijn voor de uithuisplaatsing en het te weinige bezoek. Een perfecte cirkelredenering.
 

Geen bedreiging, bevestigt de politie

Hoe dom moet de gezinsvoogd zijn om niet te weten dat deze uitingen niet als reëel moeten worden gezien, maar een te verwachten psychologisch product zijn van de ongefundeerde uithuisplaatsing?!
En dat als reden durven opschrijven.
Er was dus geen echte bedreiging geuit! Dat bevestigt de politie.

Er is geen hulp vooraf verleend, maar door het vals beweren dat "de bedreiging van de ontwikkeling van het kind te voorzien, niet binnen het gezin zou kunnen worden tegengehouden" (BW1:254.1) is reeds een (valse, òndiagnostische) reden tot deze 'beschermingsmaatregel' die door de kinderen niet als beschermend werd ervaren, gezien de
paniek waarin ze raakten, omdat ze bij hun moeder wilden blijven.

Er is een illustrerend filmpje met geluid van de UHP, ook op deze blog, en waarop de politie zelfs intimiderend beval de camera uit te zetten, omdat er binnen niet gefilmd mocht worden, terwijl er op schrift staat:

"Mogelijk is uithuisplaatsing op video opgenomen. Politie culembor[g], Aard R-m--n, geeft aan dat er geen gronden zijn om daartegen iets te doen. Is in eigen huis gefilmd."
 
Het filmpje ziend, geeft de toeschouwer de mogelijkheid zich in te leven in hoe kinderen een UHP ervaren, zo onvoorbereid en onnodig, door twee vreemden uit huis te worden gedragen.

Rechters, wordt wakker!

Waar is nu, na anderhalf jaar de zorg die men dient te geven? Er wordt geen echte diagnostisch verantwoorde hulp ingeschakeld. Anderhalf jaar OTS+UHP maar wat houdt nu de verdere 'zorg' in? Enkel het wegblijven van het vertrouwde gezin? Is dat 'hulp'???
 
UHP moet toch ergens voor dienen? Is hier geen sprake van inspanningsverzuim van de gezinsvoogdij? Zeker daar na een half jaar of een jaar (waarin BJZ Gelderland de tijd had om hulp te geven voor terugplaatsing en oplossing van pedagogische vaardigheden aangezien vader aangegeven was) de UHP werd verlengd. Zonder dat er van evidence-based interventie sprake was.
 
Er was dus geen verbeteringsprogramma ten dienste van de kinderen, aan ouders gegeven zo die pedagogisch bedreigend zouden zijn geweest. En de onkunde van jeugdzorg aan de kaak stellen is geen tegenwerken van de gezinsvoogdij maar eerlijk als het bewezen onderzocht gegrond is. Waarom zomaar verlengen van UHP? Dat diende 'het belang van het kind' niet! ... En een bewering van een jeugdzorgwerker is nog geen bewijs, en dient zeker na een drie maanden met diagnostiek bewezen te worden, en anders als verzonnen te worden beschouwd. Zo ook de vraag of de bezoekfrequentie reëel is...  .
Die weinige uurtje-bezoeken per .. weken (soms maanden) zijn volstrekt onvoldoende voor terugplaatsing, dus jeugdzorg heeft bij voorbaat in prejudicie gekozen om de kinderen in pleegsetting te houden zonder hulp en onderzoek.
Dat doorziet de rechter kennelijk niet. Hij is geen diagnost en kennelijk ook geen pedagogisch bekwame ouder.

Die rechter zal straks wel zeggen dat er 'hechting' aan de pleegsetting is na twee jaar; een vals soort 'family-life'.

En zeg niet dat het gezin strijd levert, want dat doet BJZ Gelderland vanaf het begin, door ongefundeerd de rechter te bespelen met onzin, vanuit het kind gezien.

Niet BJZ, maar een specialist is nodig! Benoem een specialist, niet via BJZ maar zelf!

 
TS

8 opmerkingen:

 1. "Moeder en Ilja erg veel boos" Ik zou alleen al boos worden over het taalniveau van deze gezinsvoogd, laat staan het machtsmisbruik door BJz Gelderland!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. En dan een punt durven te maken, omdat er thuis ook Russisch word gesproken.
   Ach.....BJZ. hoe sneu zijn jullie.

   Verwijderen
  2. De gezinsvoogd H.E. van BJZ Tiel/Culemborg maakt van emoties van ouders, van uitleg van ouders, van verbeterpunten van ouders, van goedbedoelde informatie van ouders, al deze inbreng tot een zogenaamd tegenwerken van de ouders, een strijd door de ouders, een onbekwaamheid van de ouders.
   En dat is vals, een omdraaien van de werkelijkheid, want de gezinsvoogd is actor van dit uiterste middel OTS+UHP, zonder dus binnen een half jaar zorg te geven om een beweerd probleem op te lossen ten dienste van het kindbelang.

   Verwijderen
  3. En zonder zorg te geven in de verlenging van de machtiging.
   - Dat is laakbaar van de rechter die niet controleerde volgens LJN BD1113 of er hulp is ingezet geworden, wat moet na 6 weken.
   - Dat is laakbaar van de jeugdzorg die dus eigenlijk aan laster doet, onbewezen macht uitoefenen op het ervaren van de opgroeiende, dat beter en effectiever door een diagnost via thuis gegeven kan worden, naar pedagogische inzichten en wetenschappelijke bewijzen.
   Rv 800 dient meegewogen te worden bij spoed-beschermingsmaatregelen!

   Verwijderen
 2. Dit inferieure taalgebruik is niet alleen in Gelderland te doen gebruikelijk, maar ook in Drenthe. Dat is één van de redenen waarom de rapportages en plannen van aanpak onbegrijpelijk zijn te lezen.
  Helaas zegt het veel over het verdere niveau van de gezinsvoogdij. Inderdaad, geen hulp (wetsartikelen kunnen gezinsvoogden kennelijk niet lezen) en als het 1 jaar verder is, dan zijn de kinderen kennelijk gewend en gehecht in het pleeggezin. Boeken over psychologie kunnen gezinsvoogden dus ook niet lezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Eigenlijk is bij vragen om deskundige hulp geen recht op jeugdzorg/jeugdhulp, doch recht op hoogwaardiger (psychologisch/pedagogische) gezondheidszorg:
  Uitvoeringsbesluit bij Wet op de jeugdzorg (zie lid 2):
  Artikel 3 =
  Lid 1. Jeugdhulp omvat behandeling of begeleiding van een:
  a. jeugdige, gericht op het oplossen, verminderen of voorkomen van verergering dan wel het omgaan met de gevolgen van zijn psychosociale, psychische of gedragsproblemen;
  b. cliënt, niet zijnde een jeugdige, gericht op het verkrijgen van zodanige vaardigheden dat hij aan de onder a bedoelde psychosociale, psychische of gedragsproblemen in het gezin het hoofd kan bieden.
  Lid 2. Geen aanspraak bestaat op jeugdhulp voor zover:
  a. de jeugdige of zijn ouders, stiefouder, of anderen die hem als behorende tot hun gezin verzorgen en opvoeden de psychosociale, psychische of gedragsproblemen van die jeugdige het hoofd kunnen bieden, al dan niet met behulp van personen uit hun directe omgeving of met behulp van andere voorzieningen die hulp bieden dan zorgaanbieders of
  b. de psychosociale, psychische of gedragsproblemen hun oorzaak vinden of mede vinden in een psychiatrische aandoening van een jeugdige die zodanig van aard is dat een psychiatrische aanpak van de problemen noodzakelijk is.

  Vergelijk lid 2 van:
   
  UvbWjz, Artikel 4 =
  Lid 1. Verblijf omvat het aan een jeugdige gedurende het etmaal of een deel daarvan bieden van verblijf met een passend pedagogisch klimaat bij een pleegouder of in een accommodatie van een zorgaanbieder.
  Lid 2. Geen aanspraak bestaat op verblijf voor zover:
  a. de jeugdige geen psychosociale, psychische of gedragsproblemen heeft, dan wel de jeugdige of zijn ouders, stiefouder, of anderen die hem als behorende tot hun gezin verzorgen en opvoeden, de psychosociale, psychische of gedragsproblemen van die jeugdige het hoofd kunnen bieden, al dan niet met jeugdhulp als bedoeld in artikel 3, met behulp van personen uit hun directe omgeving of met behulp van andere voorzieningen die hulp bieden dan zorgaanbieders,
  b. het verblijf noodzakelijk is voor persoonlijke verzorging, begeleiding of behandeling als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ of zorg als bedoeld in artikel 2.4 van het Besluit zorgverzekering in verband met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, dan wel een psychiatrische of somatische aandoening of beperking of
  c. het verblijf in een justitiële jeugdinrichting als bedoeld in artikel 1, onder b, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen betreft.
  Lid 3. In afwijking van het tweede lid, onder a, bestaat aanspraak op verblijf:
  a. indien het een minderjarige betreft die onder voogdij van een stichting staat;
  b. als door verblijf bij een pleegouder het hoofd kan worden geboden aan de psychosociale, psychische of gedragsproblemen van de jeugdige.
  Lid 4. Aanspraak op verblijf gedurende een deel van het etmaal bestaat slechts indien dit noodzakelijk is voor het tot gelding brengen van een aanspraak op jeugdhulp als bedoeld in artikel 3.

  Dus de tijdig zelf ingezette, diagnostische weg is beter, minder bemoeizorg van jeugdzorg/jeugdhulp.
  Leer hiervan.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Om een klein misverstand de wereld uit te helpen. De kinderen worden vastgehouden op een leefgroep, dus geen pleeggezin (gelukkig, voor zover je van geluk kunt spreken). Het Leger des Heils was overigens in het rapport van hun vriendjes van RvdK aan het zeuren dat vooral mijn broertje zeer loyaal naar moeder toe is (dat irriteert hen flink).

  Met mijn zusje was het een tikje anders, wij kwamen erachter dat de groepsleiding haar tegen mijn moeder begon op te hitsen. Het begon vrijwel onmiddellijk na onze eerste winst in het Hoger Beroep (blijkbaar had het Leger des Heils met spoed argumenten nodig betreffende onthechting).

  Wij grepen meteen in en hebben de groeps-supervisor schriftelijk gewaarschuwd dat als zij niet stoppen met deze walgelijke praktijken dat er dan juridische stappen volgen. Tijdens het eerst volgende contact tussen moeder en de kinderen was mijn zusje weer de oude (vrolijk, veel te vertellen ).

  Ilja

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Beste Ilja,

  Als de politie bevestigt dat er geen bedreiging is, waarom komt ze de kinderen dan niet meteen bevrijden en terugbrengen?
  Dat maakt ze de traumatiserende ontvoering misschien nog een beetje goed.

  Hebben jullie wel eens aan wraking gedacht?:
  Partijdigheid is de reden van de wraking omdat de rechter in de vorige zitting partijdig is geweest. Zoek op http://namenlijst.rechtspraak.nl/ op de nevenfuncties van die rechter, heeft de rechter een functie in de jeugdzorg dan is de wraking " schijn van partijdigheid ' helemaal op z'n plaats en verzoeken jullie om een andere rechter.

  De kinderen willen naar huis, dat zou genoeg bewijs moeten zijn.

  Het taalgebruik van de gezinsvoogd is inderdaad van een zeer laag niveau en ze zal dus ook geen boeken en artikels over psychologie kunnen begrijpen. Dat een rechter daar niet doorheen prikt.

  Verzamel zoveel mogelijk bewijzen.
  Ook het boekje 'De jungle van de jeugdzorg' is een waardevolle overlevingsgids.

  Graag zou ik met jullie in gesprek willen, al kan ik niet bewijzen dat ik invloed kan uitoefenen.

  Groeten,
  Sarah

  BeantwoordenVerwijderen