donderdag 29 augustus 2013

Jeugdzorg als kindermishandelaar

Bij het dossier en artikel http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/08/mama-wil-niet-voor-jou-zorgen.html

Het jeugdzorgniveau stelt dat onderzoek betekent: het aannemen van beweringen als waarheid. Dus geen diagnostisch en therapeutisch verantwoorde waarheid uit onderzoek. Zonder aan therapeutische gevolgen en toekomstmogelijkheden te denken, litigieus prejudiciëren door met jeugdzorg-handelen de beste mogelijkheid voor het welbevinden van het kind af te kappen.


Drie maanden niet de vertrouwde ouder en familie zien, is vanuit ontwikkelings-psychologisch oogpunt kindermishandeling te noemen (‘institutionele kindermishandeling’ door BJZ).

Te lage contactfrequentie (minimaal is dagdeel per week) is een straf voor het kind en geeft een verlatenheids-gevoel. Een niets-waard-zijn-gevoel. Omdat dit de eigenwaarde ondermijnt is dit een vorm van kindermishandeling door jeugdzorg.

Een contact met repressie op het spontaan kunnen reageren van de ouder op het kind, heeft op het ontvankelijke kind de uitwerking alsof de ouder het kind niet serieus neemt. Deze onuitgelegde bevoogding werkt kindermishandelend in de psyche van het kind. Natuurlijke verbaliteit wordt door jeugdzorg verboden, wat een kind psychisch misvormt.

Perspectief biedende plaatsing
Er moet aan de term “perspectief-biedend” deze betekenis in de praktijk gegeven worden: ‘er wordt ingezet op oudervervreemding en volgens de Regeling Normbedragen krijgt Jeugdzorg geld in het laadje tot het kind 18 jaar is’. Het heeft niets te maken met een juist perspectief voor het kind, zo zònder gespecialiseerd diagnostisch onderzoek. Dergelijke “trajecten” zijn traumatisch.
Dit is speculeren met kinderen, als op de beurs.

Het ‘perspectief’ blijkt uit een grotere kans op seksueel misbruik (Samson), op verhoogde kans op disregulatie, onveilige gehechtheid (dat gezinsvoogden ‘hechtingsstoornis’ noemen), op grote kans op tienerzwangerschap en criminaliteit, op vroegtijdig schoolverlaten en lagere opleiding en meer zaken die zijn aangetoond door o.a. Joseph J. Doyle jr. in 2007 en andere wetenschappers.

Kinderen zijn beter af thuis, met passende begeleiding, dan in één pleegsetting is gebleken en dat is ook door Jo Hermanns (in Zeeland) aangetoond: http://www.youtube.com/watch?v=F6Dthj9XBLU
na 04:19 minuten)

Ook is verdere overplaatsing een ondermijnen van vertrouwdheid, een stimuleren van verlatenheidsgevoel en schijnaanpassingen in de psyche.

Signalen negeren en wel bidden ervoor helpt niet en is geen ‘zorg’. Verre van dat.

Een kind signalen geven alsof de biologische ouder (de genetische afkomst van het kind) niet meer geïnteresseerd is in het kind, is traumatisch, onpedagogisch, en een vorm van ondeskundige kindermishandeling waar de rechter bij jeugdbeschermers uitgaat van deskundigheid.

De afkomst denigreren in pleegsetting is tegen elke adoptiewetenschap in, goed vergelijkbaar met pleegzorg (Prof. Dr. R.A.C. Hoksbergen et al.. Hij adviseerde een IBAP reeds in 2000 voor specialistische zorg – voor adoptie- en pleegkinderen – dus moet het bekend zijn bij deskundigen in dit veld).

Een kind moet een groot hart hebben voor zo mogelijk 4 ouders. Respectvol spreken over de herkomst wordt op de door Justitie verplichte VIA-cursus geleerd aan aspirant-adoptiefouders. Waarom niet tegen pleegzorgers en pleegouders?

“Mama wil niet voor je zorgen” en “Je gaat nooit meer naar huis” zijn kindermishandelende signalen.


Zeker daar jeugdzorg dient te weten dat een kind in dergelijke gevallen de schuld bij zichzelf zoekt, het slecht is voor het gevoel van eigenwaarde en een beheersbaar wereldbeeld voor een gezonde maatschappelijk-sociale toekomst moeilijk maakt. Dit jeugdzorg-handelen heeft een levenslang gevolg. Het heeft niets met optimaliseren van schijnhechting te maken! Zeer ondeskundig, zeer onpedagogisch! http://silkslides.com/S9dEk vertelt meer over gevolgen van pleegplaatsen.

Het meermaals overplaatsen naar andere pleegsettingen wijst op een te grote ondeskundigheid om de UHP-machtiging in stand te houden of te verlengen (Ook de OTS kan dan vervallen). Dan dient de rechter een echte, meer deskundige te benoemen dan jeugdzorg; bijvoorbeeld een adoptie(zorg)deskundige of hechtingsdeskundigeEr dient (door de rechter) in dergelijke gevallen gewerkt te worden naar ‘hulp thuis’, want overplaatsingen na de afgestaan-ervaring door de UHP induceren in het pleegkind een secundaire relationele gedragsstoornis (Ger de Lange; F. Juffer). http://www.hechting.eu/index.php?pagina=literatuur.txt

De zorg die de ouder levert met haar wettelijke verantwoordelijkheid (BW1:247) wordt afgestraft onder de noemer naar de rechter: “moeder werkt jeugdzorg tegen”, “moeder is een gevaar voor het kind”. Voor de inzet tot een optimaal hulptraject en voor het eindelijk toepassen van diagnostieke waarheidsvinding wordt een ouder zo bij de rechter afgeserveerd.

Een ‘onderzoek’, hoe schijnbaar uitgebreid en ‘getest’ ook, voor een indicatie gezinshuis is geen valide diagnostisch onderzoek, waar het voor de hand ligt eerst een (gefaseerde) thuisplaatsing te onderzoeken in het belang van het kind.


Hoe kan een gezinsvoogd het in haar hoofd halen, zo moet men zich bedenken, om na onderzoek dat wijst op thuisplaatsen nog aan verlengen van OTS te denken, waar deze slechts verslechtering heeft gebracht in de psyche van het kind?!

Pluim voor de rechter

In deze zaak verdient die laatste rechter een pluim om te onderkennen dat het opeens voor de dag komen door de gezinsvoogdij met nieuwe bezwaarpunten een bespelen van de rechter betreft, en niets te maken heeft met psychisch-fundamentele belangen van het kind.

Bij elke verlenging OTS kan een rechter verwachten dat de gezinsvoogdij/jeugdzorg smoesjes oppert waar geen valide bewijs voor afgegeven kan worden, laat staan dat deze uitleg kan geven hoe dat dan wel psychisch optimaler werkt dan thuisplaatsen. Het schemeren met ‘veiligheid’ is doorzichtig, aangezien een kind het zo niet beleeft.

Dat een kind na zoveel overplaatsingen door de gezinsvoogdij schade heeft geleden, mag geen reden zijn voor het onthouden aan contact met en opvoeding door de familie; de schade kwam door pleegzorg/UHP. Dat mag de ouder(s) niet aangerekend worden; die verdienen naar BW1:257 hulp wegens het belang van de kind-ouderband en het oorspronkelijke family-life (IVRK 24 resp. EVRM 8).

Men mag zich afvragen wie nu moet bewijzen? Beweringen zijn geen feiten.
Zowel het gezin als de jeugdzorg/gezinsvoogdij zij juridische partijen, met hun zwakheden en sterke informatieve kanten, want een ouder kent het kind beter dan jeugdzorgwerkers die maar een geringe tijd het kind zagen.
Daarom is vòòr aanvang van UHP een diagnostische nul-meting noodzakelijk en kindbeschermend.

Jeugdzorg-bemoeien belast een kind meer dan een (psycho)medisch specialist.

Deze case bewijst het belang van de vertrouwde omgeving van het kind.
Nu mag de familie de schade door jeugdzorg opvangen en betalen. Want jeugdzorg kent geen financiële aansprakelijkheidsverzekering zonder enorme en belastende strafrechtelijke rechtsgangen. Jeugdzorg kent geen effectief excuus.

Jeugdzorg zorgt niet dat de lasterlijke figuren die hebben bijgedragen aan de verkeerde nul-meting tot UHP worden gestraft of gecorrigeerd, opdat het kind in een frisse vertrouwde omgeving terugkomt.

Wie was nu de ‘bedreiger’ uit het cliché van BW1:254, lid 1, waarvoor de RvdK en jeugdzorg een OTS+UHP aanvroegen?

Ja: deze jeugdzorg zelf!

Deze scoren meerdere punten op institutionele kindermishandeling, en is dat niet strafbaar?

Rechters:

De rechter mag dit onderkennen en het belang van het kind centraal stellen i.p.v. het belang van jeugdzorg met oog op de Regeling Normbedragen Jeugdzorg, hoofdstuk 2 dat te financieren etiketten noemt, i.p.v. effectief handelen.

TS

6 opmerkingen:

 1. http://www.petities24.com/signatures/zorg_over_de_jeugdggzzorg/start/33400
  Om een beroep te kunnen blijven doen op echte deskundigen zonder tussenkomst van jeugdzorg svp je handtekening zetten tegen de nieuwe jeugdwet. De jeugd ggz/kinderpsychiatrie moet in het ziekenfonds blijven. Stichting KOG heeft nog zo actie gevoerd om toegang tot de psycholoog in het ziekenfonds te krijgen en nu worden de diagnostici voor kinderen ook beperkt.
  Heb je al een probleem met jeugdzorg en dan mag je, nadat je een doorverwijzing hebt gekregen van de huisarts je vervolgens melden bij...... ja jeugdzorg. Een ambtenaar en een regisseur die al in de databestanden kunnen zien dat er een procedure loopt of dat er al een OTS is.
  Teken tegen deze wet. En waarschuw anderen, wie dan ook, al is het de bakker, ook kinderen, met name pubers kunnen al nadenken. Want zij zijn de dupe.
  Gelijke recht voor kinderen. Jeugd ggz moet in het ziekenfonds blijven.
  Stel je voor dat volwassenen eerst naar de gemeente zouden moeten met een depressie. En dan eerst een verplichte cursus 'grip op je dip' voor je naar een echte deskundige mag?
  En als je dat weigert dat je dan niet door mag naar de door je huisarts voorgeschreven psychiater of psycholoog?
  Zouden volwassenen dat wel accepteren? Nou dan!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ook al ben je oud, dan nog komt het gevoel terug, steeds opnieuw.
  Van eenzaamheid, intense eenzaamheid, van nooit een thuis te hebben gehad.

  Ik spreek vanuit mijn ervaring.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dit deel je met o.a. vele geadopteerden. Dat is wel iets anders dan pleegkind te zijn geweest, maar veel is psychologische vergelijkbaar.

   Wanneer je weet dat 85% van de volwassen-wordenden hun roots missen en willen kennen, en dat vaak niet zullen kunnen, is het vreemd dat pleegzorg deze wetenschap negeert.

   Dat deze pleegzorg, inclusief jeugdzorg en gezinsvoogdij, dus hun meer fundamentele kennis, zo ze die nog weten van school, niet weten of willen toepassen voor de ideologie die in de cursus van BJZ intern is gegeven, en meer gericht is op eenzijdig met kinderbeschermende ogen naar mishandeling moeten speuren, en zo heel veel andere mogelijkheden vergeten of bewust negeren, is oorzaak van de rechtsonzekerheid die door jeugdzorg en rechters ontstaan is.
   De roep om (diagnostische) waarheidsvinding.
   Waarheidsvinding, een begrip dat ouder is in de mensheid dan het strafrecht!

   En dat is schadelijk. Dat wordt telkens weer door onafhankelijke wetenschappers (buiten jeugdzorg om) bewezen, en ook dit wordt genegeerd en niet verstrekt aan de werkers in de jeugdzorg en pleegzorg.

   En wat is te verwachten van rechters, die hierover moeten oordelen... zijn die altijd kinderloos? (Hoe kunnen ze anders goed met hun eigen kind omgaan en opvoeden?)
   Hebben die nooit tijd om zich in te lezen in niet alleen de stukken, maar ook in de wetenschap?

   Hoe komt het dat deze rechters na zoveel decennia jeugdhulpverlening/jeugdzorg, ondermaats aan jeugd-gezondheidszorg incl. psychische zorg, deze fundamentele kennis om aan af te meten nog niet weten of willen weten, en
   er dus naar zouden moeten handelen?

   Hoe komt het dat deze rechters de ene juridische partij, RvdK met BJZ-gegevens, gelooft alsof BJZ deskundig zou zijn? Ja, Jeugdzorg Nederland adverteert wel dat BJZ "de specialist" is in jeugdzorgland, maar is er geen groepje rechters die deze drogredenering en misplaatst geloof bij de andere rechters rechtzet?

   Kunnen de toch academisch gevormde rechters de ontwikkelingspsychologie, de diverse wetboeken (Wjz onder BW1, maar ook Rv 800, BW6:162, e.d.) de moderne inzichten van wetenschap en de gemotiveerde adviezen van ouderorganisaties niet integreren tot één? Dus het kind met al zijn ook toekomstige belangen centraal stellen, boven het geloof in beweringen (gebracht als 'feiten' door jeugdzorg) door dit wat lage niveau van jeugdzorg en kinderbescherming zonder diagnost die de cliënt zelf heeft onderzocht en getest?!!

   Is het combineren in denken en overwegen zo tijdrovend dat men z'n werk maar halfslachtig moet doen, en tegen z'n geweten in?

   De signalen uit de pers en de maatschappij zijn toch wel hoorbaar geweest? Het is toch duidelijk dat 72% niet onder de noemer 'incidentjes' geplaatst kan worden?!

   Waarom geloof stellen in de jeugdwet, waar de jeugdzorg-cultuur, nogwel gepropageerd door de overkoepeling van de BJZ's zelf, blijft bestaan en geadverteerd wordt door JN (vroeger de MOgroep en daarvoor Vedivo) deze 'zorg' in te kopen onder nieuwe aantrekkelijke namen zoals wijkteams, gezinsregie, kind-generalisten, OK-adviseurs, etc.?

   >1--2>>

   Verwijderen
  2. >2--3>>
   Over en voor rechters na zo lange tijd ervaringen met jeugdzorgniveau:

   Waar blijkt en aangetoond is dat deze cultuur van jeugdzorg en gezinsvoogdij zich blijft voortzetten naar dwang (wat bewezen niet-effectief werkt) met misleidende nieuwe namen, dan moet er toch bij een academisch gevormde die recht mag spreken een lichtje aan gaan? Een hels knipperlicht.
   Er wordt niet voor niets door wetenschappers, artsen, echte deskundigen en ouderorganisaties geadviseerd om zwaargewichten, diagnosten, die de cliënt zelf onderzoeken (vòòr dwangmaatregel-aanvraag), door de gemeenten te laten 'inkopen'!

   Waarom wordt een OTS en zelfs een UHP keer op keer verlengd zonder dat aangetoond is dat de uit diagnostiek gebleken therapie nog steeds niet wordt verstrekt door de gezinsvoogdij/jeugdzorg aan de gezinsleden (BW1:257, de kind-ouderband is belangrijk en fundamenteel, en die kan door leerzaamheid echte met moderne en leuke inzichten verbeterd worden zodat het wel te verwachten is dat de 'bedreiging' uit BW1:254 zal kunnen verminderen. En waarom dan niet de bedreiger wegnemen uit de vertrouwde omgeving van het kind, zoals de verkeerd acterende gezinsvoogd een reële bedreiging kan vormen voor het kind?!?

   Sociaal werk is leuk, maar zou niet zelf mogen leiden tot lijden, tot dwang zonder diagnostieke gronden.
   NB: de 'onderzoeksvragen' aan de diagnost zouden dus daarom ook niet alleen van de gezinsbevoogdende maatschappelijk werker c.q. jeugdzorgwerker met nieuwe beroepsnaam mogen komen (liever geheel niet!), maar van uit het gezin, en open dienen te zijn. Deze onderzoeksvragen dienen een stuk in rechte te zijn, ondertekend door de ouders en de echte deskundige beroepsgeregistreerde. Het behoort tot het diagnostisch rapport en evt. therapeutische voortgangsrapporten.

   Om de voortgang en de wil tot het verstrekken van zorg te laten aantonen door de gezinsvoogdij zouden de eerste periodes van OTS en UHP nooit meer dan 3 tot 6 maanden mogen duren.
   De gezinsvoogdij zou niet met beweringen bij voorbaat de terugkeer tot thuis mogen belemmeren met verkeerde pleegplaatsing en beperkende bezoekregelingen, die het kind kunnen schaden tot reële mogelijkheid tot terugkeer wegens een cultuurschok nummer twee. Alsmede door het door BJZ opwekken van 'onthechting'.
   Duur van bezoeken voor optimaal houden van de mogelijkheid tot terugplaatsing is een dagdeel per week, liever meer. De frequentie is minimaal een keer per week. Zo er begeleiding nodig is deze niet door de gezinsvoogd laten doen maar door een orthopedagoog.

   Qua 'deskundigheid en registratie' moet aangetekend worden dat de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker te vaag is om rechterlijk aan af te wegen, en derhalve geen echte code is.

   Zijn dit geen mooie tips voor gewetensvolle rechters?

   Geef toch met graagte gehoor aan de roep om (diagnostische) waarheidsvinding, al is het voor het eigen geweten en de uitspraak van het CRvB: LJN BD1113.
   Ga niet mee in speculaties vanuit jeugdzorg, waar jeugdzorg niet weet uit te leggen hoe hun 'zorg' in de psyche van het kind zou werken of voortwoekeren, omdat die 'zorgbeweringen' tot escalatie kunnen leiden, waar diagnostiek en uitleggende begeleiding door deskundigen veel minder belastend en goedkoper werkt, ook voor gezinsleden en kind. Ook na scheiding en omgangsfrustratie.
   >2--3>>>

   Verwijderen
  3. >3--3>>>
   Ouders (bij scheiding en omgangsfrustratie) moeten bij aanvang van hulp en recht geleerd worden dat hun keuze tussen (1) hun ongenoegens naar een ex en (2) hun ouderschappelijke verantwoordelijkheid (het kind treffend) essentieel is:
   (1) Ongenoegens worden door ontvankelijke kinderen gezien en werken meestal internaliserend, en zijn zo schadelijk dat het een vorm van kindermishandeling wordt, dat afgeleerd kan worden;
   (2) tegenover het accepteren dat men in twee huizen woont en elk huis z'n eigen regels mag hebben (ook bij vriendjes zijn andere regels, dus daar kon het kind al mee omgaan), en daarmee kan de ouder zelf zich goed representeren als 'ouder' naar het kind, verbaal en non-verbaal.
   Keuze twee is dus kindbeschermend en -liefhebbend.
   (Laat oude ongenoegens los..., dat is dus goed voor het kind).

   Daarom is gezamenlijk ouderschap na scheiding heel wat anders dan die andere ouder te zien als een ex, met ongenoegens omfloerst en onnodige weerstand opwekkend.
   Daar is geen niveau BJZ bij nodig, in tegendeel.

   Rechters, vernieuw uw inzichten.
   Laat ouders leerzaam zijn door leuke cursussen zoals Gordontraining.nl buiten BJZ+RvdK om! Jeugdzorg escaleert te vaak.
   <<3<<

   Verwijderen
  4. Ook wij als grootouders hebben ervaringen met jeugdzorg die bar en boos zijn. De leugens, de omgekeerde wereld. Je bent zelf met normen en waarden opgevoed en denkt ook in die richting tot plots jeugdzorg in je leven komt.

   Dan is de leugen tot waarheid verheven, en waarheid blijkt plotseling schadelijk te zijn en de rechters, de politie alles doet je plotseling denken aan de verhalen van je ouders uit 40./45 Die worden plotseling waar in je omgang met jeugdzorg

   Verwijderen