dinsdag 27 augustus 2013

De 'Slimme Doelen' van Jeugdzorg

De onderstaande doelen kreeg ik van een gezinsvoogd als Smart Doelen aangereikt...

Smart Doelen horen aan de volgende regels te voldoen:

1.Specifiek; Is de doelstelling eenduidig?
2.Meetbaar; Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?
3.Aanvaardbaar; Is deze acceptabel genoeg voor de doelgroep en/of management?
4. Realistisch; Is de doelstelling haalbaar?
5. Tijdgebonden; Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?

Lees en huiver bij de volgende doelen die dus door de gezinsvoogd en gedragsdeskundige als smartdoelen zijn opgesteld!

Mail van de gezinsvoogd:


‘In overleg met onze gedragsdeskundige heb ik de doelen zo ‘Smart’ mogelijk opgesteld. Dit om ook nog ruimte te bieden aan de hulpverlener die jullie gaat begeleiden bij dit proces. We gaan er vanuit dat we binnenkort een voorstel van deze hulpverlener tegemoet kunnen zien dat we kunnen toetsen aan deze criteria en vervolgens de goedkeuring aan dit proces geven’.

De doelen vanuit BJZ:

*Een onafhankelijke erkende hulpverlener (bijvoorbeeld Accare) bevestigt dat moeder en huidige partner over voldoende vaardigheden beschikken om een omgangsregeling met T. en P. in een samengesteld gezin veilig en pedagogisch verantwoord vorm te geven.
*Er is een passende belonings- en strafmethode voor de individuele kinderen die gericht is op groei en ontplooiing van de kinderen (en die past bij de leeftijdsfase en ontwikkelingsniveau van het kind)
*Er is een bij de leeftijd en ontwikkeling passende leefomgeving voor de kinderen.
*Moeder en huidige partner zijn in staat om de omgangsregeling gedurende een langere periode vast te houden en vorm te geven.
Er komt een voorstel dat passend is voor ... en .... qua opbouw en frequentie. ... en .... blijven zich conform hun mogelijkheden ontwikkelen.
*vader stemt in met het voorstel van moeder.

De RvdK heeft allang gesteld dat er niets mis is in mijn gezin. Wij voeden al vier jaar lang onze tweeling op, maar de kinderen die ik met mijn ex heb zie ik ondertussen al anderhalf jaar niet!
 

Nog geen jaar daarvoor is er omgangsbegeleiding geweest met geen enkele op -of aanmerking richting mij. Maar goed als dat vastgesteld moet worden, laat BJZ het dan regelen, maar ook dat gebeurt niet!

Op zich klinkt het heel leuk, maar als iemand mij eerst eens vertelde wat er mis is met ons straf -en beloningsysteem,  dan kan ik er wat mee, nu niet.
 

Hoe kan ik bewijzen dat ik een omgangsregeling in stand kan houden, als ik de kinderen niet zie???

Blijkbaar moet er van mij een voorstel komen, maar daar zijn er al meerdere van geweest zonder welke reactie dan ook!

Blijkbaar is er iets mis met de leefomgeving. Geen idee wat, dus laat staan dat ik weet wat ik er aan moet veranderen. Maar nog erger, de gezinsvoogd is bijna vier jaar geleden voor het laatst bij mij in huis geweest, dus waar gaat dit over??

En dan het ergste, een Smart doel voor mij, is dat mijn ex partner instemt met het plan. Deze man weigert met mij te spreken!

‘Vertrouwende je zo voldoende te hebben geïnformeerd te hebben, verblijf ik,
met vriendelijke groet,’

Deze mail had BJZ mogen houden. Niets is Smart, niets is helder en die hulpverlener nu een jaar later, ik heb geen idee wie dat zal zijn, want die is er  nog niet..

Een zeer teleurgestelde moeder...


(Die goed genoeg is voor twee kinderen, maar voor twee andere kinderen totaal is afgekeurd...)

5 opmerkingen:

 1. Men moet als ouders niet afwachten maar rechtzaken aanspannen, met doel het inspanningsverzuim van BJZ aan te tonen, want waar eisen gesteld worden, moeten die gebaseerd zijn op verleende hulp die niet zou werken.

  Het zou een taak voor de gezinsvoogd zijn om (binnen een half jaar en niet langer) een contactregeling tot stand te brengen,
  en waar moeder dit opeens moet doen (en de vader niet wil praten) is dit een onredelijke eis dat bewijst dat BJZ geen hulp gaf op het gebied van:
  - tot stand brengen van werkende en voor kinderen optimale bezoekregeling,
  - het ouders bij aanvang bijbrengen dat hun (gezamenlijk) ouderschap in signalen naar het kind optimaal dient te zijn om loyalitetsproblematiek bij het ontvankelijke kind te voorkomen, en dat dus de keuze gemaakt dient te worden om onderlinge exen-ongenoegend elders, en wel bij een psycholoog, uit te fibreren en verwerken. Het kind dient voor te gaan. Die ouder de de omgang frustreert zou een jaar het gezag kwijt moeten raken.
  - Het kiezen van eenoudergezag zou slechts enige tijd mogen duren en gegeven worden aan de niet-omgangsfrstrerende ouder.

  Na lange tijd eisen dat er een beloon/straf-systeem dient te zijn is natuurlijk onzin, want van BJZ mag verwacht worden dat de ouders (bij gebrek aan pedagogie) reeds bij aanvang, voor een OTS, een cursus in dezen is aangeboden.
  Dat nu heet ˊhulp verlenenˊ.

  Uiteraard moet BJZ concreet aangeven binnen welke grenzen een leefomgeving voor kinderen dient te voldoen, waar we in NL met dicerse culturen te maken hebben.
  Vaagheden zijn geen redelijke grenzen. Het moet meetbaar zijn. Dus concreet en passend bij gezin!!

  Waar BJZ aantooont deze niet te kunnen concretiseren, passend bij het gezin, toont BJZ zich te ondeskundig om enige OTS in stand te mogen houden.
  BJZ mag de deskundigheid niet afwentelen op hulpvragende ouders, ook al is er een OTS gegeven wegens het schorten van omgang (na scheiding).
  Het is juist een taak, een inspanningsverplichting, van BJZ op zorg, een recht van het kind (o.a. moreel artikel 24 IVRK).

  Het is wel een tip voor ouders:
  lees pedagogische boeken zodat u weet wat dergelijke opvoedsystemen inhouden!!!
  Zorg dat je weet hebt van leuke, interessante moderne pedagogische inzichten.
  Zorg dat je meetbaar bent. Vaak worden aan het eind van een cursus een certificaat uitgereikt. Dat is toonbaar bewijs.
  Er zijn meer tips (Nico Mulˊs link rechter kolom).

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ach, de agressie van de gezinsvoogd wordt alleen maar feller als je als ouder, werkzaam in het onderwijs, blijk geeft kennis van zaken te hebben...

  Want de gezinsvoogd schrijft dan vervolgens helemaal gefrustreerd, een Plan van Aanpak zo barstensvol met taalfouten en tegenstrijdigheden dat het lachwekkend is!

  Zelfs echte feiten die gemakkelijk te achterhalen zijn bij de gemeente of in identiteitspapieren worden foutief vermeld.

  Na verwoed plak en knipwerk laat de gezinsvoogd het Plan ondertekenen door een zekere mevrouw D. van de WSG. Een gedragsdeskundige, een inhoudelijk manager met een indrukwekkende studie en werkervaring....

  Het kan ook zijn dat diezelfde gezinsvoogd de handtekening van deze gedragsdeskundige heeft geplakt en geknipt.....Veel sneller en geen controle op het "werk" wat je aflevert bij de rechtbank!!

  O ja.... Ze zijn ook druk bezig met het aanprijzen van een "AGRESSIEREDUCTIETRAINING"!! Met name als ze met ouders te maken hebben die net even slimmer zijn dan de gezinsvoogd zelf!

  Met andere woorden....."U, ouder, mag dan meer weten, WIJ hebben de macht!!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Let op:
   Wanneer de gedragsdeskundige heeft getekend zonder dat die de client heeft gezien en onderzocht kan deze tuchtrechterlijk aangeklaagd worden, en daar zijn die gedragsdeskundigen niet happig op.
   Wel eerst even het beroepsregistratienummer achterhalen, dat dergelijke beroepsgregistreerden moeten verstrekken, maar ˊt is ook te controlren via het register van BIG, NVO of NIP.

   Het verdient zelfs aanbeveling om gedragsdeskundigen die een leugenstuk ondertekenen als een klachtprocedure (AKJ kan helpen maar kijk bewust mee) altijd tuchtrechtelijk aan te klagen bij het regionaal tuchtcollege. Dat is ernstiger en gevolg-hebbender dan een onpersoonlijk BJZ-klacht waar niemand verantwoordelijk blijkt. De gedragsdeskundige is wel persoonlijk aanspreekbaar!

   Ook als een gezinsvoogd aan plak- en knipwerk heeft gedaan, de gedragsdeskundige is verantwoordelijk voor diens handtekening!

   Verwijderen
 3. Geld dit ook voor indicatie besluiten? Moet daar de gedragsdeskundige, zich ook verantwoorden voor haar uitlatingen? Of mag daar een niet erkende en niet onderzochte ""hechtingstoornis" worden aangevoerd?

  Terwijl er door de echte diagnost een pdd-nos met adhd is geconstateerd, en daarbij een IQ van 78.
  In het indicatie besluit wordt door BJZ aan een andere instantie dus letterlijk vermeld dat er sprake is van een hechtingstoornis. De rest is verdwenen??

  Daarbij wordt er in dit indicatiebesluit ook nog keihard gelogen over de reden van stopzetting van de omgang.

  Mag dit of is het maar slikken voor de ouders? En wie kun je hier op aanspreken??

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja.
   Die is beroepsgeregistreerd en dus tuchtrechtelijk aanspreekbaar.

   Soms werkt BJZ met studenten die gedragsdeskundigen heten te zijn. Dat is tegen artikel 1 van het UvbWjz. Daarin staat welke opleidingseisen er worden gesteld aan de 'gedragswetenschapper'.

   Over hechting en het vals gebruik van de kreet hechtingsstoornis meer op deze blog en in mandblad FJR 2012/95 (nr. 11).
   Zo doet jeugdzorg ook over andere kreten, die niet gediagnosticeerd zijn maar beweert, en waarvoor dan ook geen echte therapie zal worden gegeven.
   De rechter zal dat bij de volgende verlenging OTS+UHP toch niet nagaan en controleren naar voortgangsrapporten van de therapeut. Geloof in BJZ is zo lekker en makkelijk.
   Het zou niet mogen, maar ouders en gewone advocaten zien het bewijs daartegen over het hoofd: eis diagnostische en therapeutische rapporten van deskundigen die de cliënt hebben gezien en onderzocht naar hun beroepsethiek, dus negeer de zgn. "expertiserapporten' die BJZ zelf (vaak anoniem) laat samenstellen op een selectie aan sturende (valse) gegevens.
   Het mag niet maar is praktijk in jeugdzorgland.

   Indicatiebesluiten zijn geen bewijs, maar de onderliggende stukken, waarnaar gevraagd dient te worden voor de zittingsdatum in zicht komt.
   Zie het recht op inzage dossiers (bij alle instanties), onder de Wbp.

   Stuur altijd een copie van uw identiteitsbewijs mee met afdekking van het BSN-/sofi-nummer, tegen identiteitsfraude, dus schrijf op het copie ook de naam van de instantie waar u inzage dossier vraagt.
   (McMichael-arrest EHRM 24-02-'95 geeft recht op alle stukken voor beslissing eis in rechtszaak, bekend bij beide partijen.}

   Voer daarom met bewijs kort-gedingen met een juiste advocaat. (Zie:
   http://www.peterprinsen.nl/HERZIENINGOTS.OPENBRIEFEERSTEKAMER.htm
   voor advocaten of wordt lid van een ouderorganisatie).
   U heeft ongetwijfeld een rechtsbijstandverzekering omdat er een kind is.

   Verwijderen