zondag 3 november 2013

Hoe ziet het wetstraject van de Jeugdwet er nu verder uit?

30 oktober 2013  


De verwachting was en is dat de Eerste Kamer het wetstraject van de Jeugdwet vóór 1 januari 2014 afrondt. Er zijn nu signalen dat de Eerste Kamer de wet wellicht later behandelt. Op 12 november besluit de Eerste Kamer wanneer zij de Jeugdwet gaat behandelen. In dit nieuwsbericht zetten we de wettelijke mijlpaaltjes op een rij. 

De Eerste Kamer kan het wetsvoorstel alleen aanvaarden of verwerpen. Als de Senaat instemt met het wetsvoorstel volgen ondertekening door de Koning en publicatie in het Staatsblad 

Wettelijk traject 

Het wetsvoorstel Jeugdwet ligt nu in de Eerste Kamer. In het wetsvoorstel zijn alle door de Tweede Kamer aangenomen amendementen én de nota's van wijzigingen verwerkt. De Eerste Kamer buigt zich over het 'Gewijzigd voorstel van wet'. Dit aangepaste voorstel staat op de website van de Eerste Kamer. 

Op 29 oktober besprak de Eerste Kamercommissie voor VWS de procedure voor de behandeling van de Jeugdwet in de Eerste Kamer. Op deze procedurevergadering is besloten om op 12 november een besluit te nemen over het tijdstip van verdere behandeling van de Jeugdwet.

Op 5 november krijgen de Eerste Kamerleden een technische briefing over de wet. In deze informatiebijeenkomst geeft het ministerie van VWS een oriënterende uitleg aan de senatoren. 

De voorzitter van de Eerste Kamer-commissie VWS gaat ervan uit dat de Jeugdwet 1 januari niet meer halen. Wel verzekert zij dat de Eerste Kamer er voor gaat zorgen dat behandeling van de Jeugdwet vóór de raadsverkiezingen afgerond is (dus voor 19 maart 2014). 

Op 12 november  neemt de Eerste Kamer een besluit over het tijdstip van verdere wetbehandeling.

De Eerste Kamer kan het voorstel alleen aanvaarden of verwerpen. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt wordt het doorgestuurd naar de Koning, die het vervolgens ondertekent. Daarna komt het in het Staatsblad. 

Een aantal artikelen uit de wet (namelijk de artikelen 2.2, 2.8, 2.12, 3.3, 10.4, 10.5, 10.6 en 12.4) treedt direct in werking op de dag na uitgifte van het Staatsblad. Dat zijn de artikelen die gaan over beleidsplan en verordening die de gemeenteraden moeten vaststellen. Dat moet gebeuren vóór 1 november van het jaar waarop deze artikelen in werking treden (zie art 12.4, tweede lid).

De rest van de wet treedt in werking op een tijdstip dat bij Koninklijk Besluit wordt bepaald. 

In de Jeugdwet is de bevoegdheid neergelegd om verschillende onderwerpen nader te regelen via een AMvB. De Ministerraad stelt een AMvB vast. De Raad van State brengt advies uit over een ontwerp-AMvB. Er komt misschien nog een internetconsultatie. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de AMvB’s in procedure gaan. 

Via Twitter en website houdt de VNG u op de hoogte van nieuwe tijdstippen in het wetgevingsproces van het wetsvoorstel Jeugdwet. 

Meer informatie 

Op de website van de Eerste Kamer staat een overzicht van het het wetsvoorstel Jeugdwet, met updates in de voortgang, behandeling en stukken rond de Jeugdwet. 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten