maandag 4 november 2013

Het 'niveau ' Jeugdzorg

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/11/jeugdzorg-fungeert-als-een-duivelse.html 

Helaas is dit artikel door (dossier- en wetenschappelijk) onderzoek waarheid. Te regelmatig fungeert Jeugdzorg als duivelse tweeling.

Waar de transitie jeugdwet bedoeld is om te de-medicaliseren, wordt een gat in de wet over het hoofd gezien. De-medicaliseren: de deskundige ging te vaak zelf ook medicijnen of therapie geven, en dat wil de politiek verminderen.

Verdacht
 

Maar, jaja, juist de jeugdzorg (bovenregionale BJZ in de a.s. wet) is een ingang wanneer de lokale wijkteams en gezinsregisseurs 'het niet meer weten' of wat 'verdachts' denken te zien. BJZ is dus een ingang zoals die deskundige die gedemedicaliseerd zou moeten worden...

Maar BJZ is ook de 'medicaliserende' juridische ingang tot gezinsvoogdij!
Dat is dus juist géén ont-medicaliseren maar 't in eigen beheer nemen van een kindobject!

De indicaties (de zogenaamde diagnoses zonder diagnost te hebben gezien) van BJZ zijn te vaak, te regelmatig, ondeskundig, onjuist of zelfs manipulatief door de jeugdzorgwerker gecreëerd.

Bij 72% geen verbetering
 

Wanneer 72% van de OTS-sen na 2 jaar niet verbetering geeft, dan is dit een bewezen kwakzalverij, die door rechters gemakzuchtig worden geloofd. (rapport '909 zorgen', N.W.Slot e.c., of onderzoek Jo Hermanns: mogelijk 75%)

Op grond van beweringen wordt een kind ontheemd.
Beweringen zoals in het juridisch maandblad FJR, 2012, artikel 95, blz. 291-293.

Hechting
 

Let wel: er bestaat een (pathogene) hechtingsstoornis, maar veel vaker is er slechts sprake van (een mate van) onveilige gehechtheid, maar BJZ scheert alles bij de rechter over één kam als het meest ernstige, de stoornis noemend. En zonder diagnostisch rapport te tonen!...

Een ~citaat:
Vier oorzaken [van mogelijke hechtingsstoornis of onveilige gehechtheid:]

1. Bij het denken aan ‘problematische opvoedingssituaties’ denkt men al snel aan pedagogisch onbekwame ouders, multi-problemgezinnen, en dergelijke. Waar werkelijk sprake is van 'oorzaak bij de ouders', heet deze hechtingsstoornis "reactieve hechtingsstoornis". G. de Lange noemt dit ook wel Primaire Fundamentele Relatie-Stoornis (FRS). Daarenboven kan een reactieve hechtingsstoornis ook veroorzaakt worden door een uithuisplaatsing, slechte omgangsregeling of door het onverhoopt ondeskundig handelen van BJZ; dan is er sprake van een Secundaire FRS. {Een therapie kàn, mèt gebruik van de ouders (A.Thoomes-Vreugdenhil), en in het uiterste geval kan een sociogroepsopvoeding bij recalcitrante adolescenten helpen (De Lange).}

2. Bowlby stelde de 'klassieke hechtingstheorie' op. Moderner is de ‘integrale hechtingstheorie’, die laat zien dat verstoorde gehechtheid evenzo verklaard kan worden uit ervaringen tijdens de prenatale fase of de geboorte. Ook genetische defecten kunnen mogelijk oorzaak zijn. Hier spreken we van 'autonome hechtingsstoornis', een hechtingsstoornis met (pre)natale oorzaken. 
 

3. Oorzaken zoekend, zien we ook de zogenaamde 'adoptieve hechtingsstoornis'. Dit is een andere oorzakelijke vorm van 'reactieve hechtingsstoornis', waar het ‘reactieve’ te verklaren is uit ervaringen van vóór en tijdens het adoptieproces. En mogelijk, verergerend, een gebrek aan juiste hulpverlening daarop.  

Bij pleeg- en adoptiekinderen komt onveilig gedesorganiseerde gehechtheid ruim twee maal vaker voor dan bij ‘gewone’ kinderen. {Wel is BJZ bevoegd een stoornis te indiceren (=doorsturen), maar de opleiding tot gezinsvoogdijmedewerker schiet te kort voor de noodzakelijke diagnose, die door een medisch-academisch gevormde specialist gedaan moet worden. Belangrijk te vermelden is dat een indicatie door jeugdzorg niet gelijk is aan een diagnose door een specialist.}

4. Naast bovenstaande oorzaken zij opgemerkt dat BJZ geneigd is om het begrip hechtingsstoornis zonder diagnostisch rapport of onderbouwing te pas of te onpas te gebruiken. {Een indicatierapport, dat als grond tot een justitiële maatregel (OTS/UHP) een ‘hechtingsstoornis’ beweert – zonder (diagnostisch) rapport van een gespecialiseerd jeugdpsychiater of orthopedagoog-generalist –, mag geen reden zijn tot uithuisplaatsen of het tegenhouden van terugplaatsing; het dient de rechter juist alert te maken. Diagnostiek en therapie thuis liggen voor de hand.}

Het ‘niveau’ Jeugdzorg


Kern is: de ingang tot dwang mag niet door een lager-opgeleide worden beslist of door een blind team dat de cliënt niet medisch heeft onderzocht. Daarvoor zijn de consequenties voor het kind te groot. Een diagnost dient deze overgang tot dwang te bewaken!

De gezinsvoogdij dient door een andere beroepsgroep gedaan te worden dan de toeleiding tot hulpverlening. Beslissingen over omgangssabotage dient eveneens door een specialist te gebeuren, nadat de ouder(s) goed en met spoed zijn voorgelicht over wat ze doen wanneer ze het kind belasten met de eigen emoties (daarover een ander artikel op deze blog).

Dwang, oudervervreemding, en ontheemding van kinderen dient sterk verminderd te worden door diagnosten aan deze ingang tot dwang en juridisering.

Gevaar
Het niveau jeugdzorgwerkers, of ze nu wijkteams, gezinsregisseurs, jeugd- of kinderbeschermers, gezinsvoogden, Ouder- en Kindadviseurs (Amsterdam) of hoe dan ook heten, zij zijn geen medisch-academisch opgeleide specialisten!
Maar ook is de vrijwillige hulpverlening door jeugdzorg in gevaar:
De jeugdzorg wil 'Eigen kracht' inzetten, waar de oorzaak van een gedragsverandering wel eens door een infectie kan komen. Eigen Kracht is geen antibioticum!

Daar politici geen ruimte hebben om dit te onderkennen, zullen ouders zèlf preventief moeten weten wat het niveau jeugdzorg (of jeugdhulp) kan doen tegenover j-GGZ of gezondheidszorg. Is die nog wel voor het kind zorgverzekerd? (Artsennet op deze blog te vinden). Vertel het dus door!

Ouders zullen dus minder blue, minder gelovend in Nederlandse zorg voor jeugd dienen te worden. Ouders moeten veel meer zèlf wéten wat te doen staat, vòòrdat er een AM(H)K-melding jouw gezin overvalt met kwakzalverij en dwang. Overval komt opeens en dan kan het te laat zijn! Kindontheemding tot mogelijk gevolg!

Schijngedragingen van kind in pleegzorg
 

Een kind in pleegzorg kan ondanks de schijngedragingen ernstig beschadigd raken.
Pleegkinderen maken een bovenmatige kans op seksueel misbruik, tienerzwangerschap, verslaving, criminaliteit, PAS, onthechting, en zouden beter-af thuis zijn geweest (o.a.: J.J.Doyle, 2007; M.Dossier, 2002). http://silkslides.com/S5DIY 


Update: 7 oktober 2015:


De genoemde site silkslides hierboven werkt niet, maar waarschijnlijk is bedoeld: http://issuu.com/tjwstrubbe/docs/gehechtheid__diagnostiek_en_jeugdzo ; een PPS op die issuu-site.


Jeugdzorg kan dus beter opgedoekt worden, en het overlaten aan (psychologische/orthopedagogische) gezondheidszorg!
Dat beschadigt veel minder kinderen. En echte kindermishandeling (waar Jeugdzorg over wil gaan en denkt overal te zien) wordt beter herkend door diagnostici.
 

Waarheidsvinding 

Jeugdzorg zegt niet aan waarheidsvinding te hoeven doen, maar niets is minder waar als wij kijken naar art 2 j wubjz. Deze wet is gerelateerd aan art 27 w. str. In art 2 j wubjz heeft de wetgever wel degelijk bedoeld dat bjz aan feitenmateriaal moet doen. Doet zij dit niet dan pleegt zij in feite wederrechtelijke vrijheidsberoving Er zijn wetten zoals 2 j wubjz of zoals BW1:257, maar het is bewezen dat BJZ wetten en rechterlijke uitspraken negeert als het jeugdzorg of gezinsvoogdij beter uitkomt.

Opnieuw spoed-UHP
 

Als een UHP in twee weken beëindigd moet worden van de rechter, vraagt een andere afdeling van BJZ een spoed-Uithuisplaatsing bij een andere rechter aan, zodat het vonnis van de eerste rechter, vaak een hogere rechter, niet uitgevoerd wordt!

BJZ kan beweren dat terugplaatsen niet kan, zonder dat de rechter weet dat gefaseerd terugplaatsen ook na 5 jaren wèl kan, door een deskundige!

Vonnissen dat er diagnostisch onderzocht moet worden, warden zeer regelmatig genegeerd of zeer ingeperkt met sturende onderzoeksvragen vanuit BJZ, de gezinsvoogdij. De deskundige of specialist krijgt geen integraal overzicht en juiste informatie. 
 

Rechters willen niet weten 

De rechter weet dat niet of wil het niet weten, omdat zijn geloof dan zou wankelen. BJZ werkt op geloof van rechters! Rechters onderzoeken te weinig zakelijk of een dwangmaatregel beter is voor een kind, met alle nadelige gevolgen negerend. Dwangzorg is vaak schadelijker dan zorg via thuis! Ook met oog op lange-termijn-gevolgen voor de identiteitsbelangen van de opgroeiende.

BJZ mag wegbezuinigd worden, want er is gezondheidszorg en j-GGZ.

Ouders moeten dit decennium helaas zelf preventief weten wat de jeugdwet echt en praktisch aan gevaar inhoudt.

Teamlid Jeugdzorg Dark horse

7 opmerkingen:

 1. Wat is de naam van wubjz voluit???

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. http://wetten.overheid.nl/BWBR0016637/HoofdstukIa/4/Artikel2j/geldigheidsdatum_05-11-2013

   Wet op de Jeugdzorg (Niet af te korten met wubjz maar met Wjz).
   Hoofdstuk 1A gaat over de Verwijzings-Index, het Elektronisch Kinddossier.
   Artikel 2J:
   "Een meldingsbevoegde kan zonder toestemming van de jeugdige of zijn wettelijk vertegenwoordiger en zo nodig met doorbreking van de op grond van zijn ambt of beroep geldende plicht tot geheimhouding, een jeugdige melden aan de verwijsindex indien hij een redelijk vermoeden heeft dat de jeugdige door een of meer van de hierna genoemde risico’s in de noodzakelijke condities voor een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid daadwerkelijk wordt bedreigd:
   a. de jeugdige staat bloot aan geestelijk, lichamelijk of seksueel geweld, enige andere vernederende behandeling, of verwaarlozing;
   b. de jeugdige heeft meer of andere dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende psychische problemen, waaronder verslaving aan alcohol, drugs of kansspelen;
   c. de jeugdige heeft meer dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen;
   d. de jeugdige is minderjarig en moeder of zwanger;
   e. de jeugdige verzuimt veelvuldig van school of andere onderwijsinstelling, dan wel verlaat die voortijdig of dreigt die voortijdig te verlaten;
   f. de jeugdige is niet gemotiveerd om door legale arbeid in zijn levensonderhoud te voorzien;
   g. de jeugdige heeft meer of andere dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende financiële problemen;
   h. de jeugdige heeft geen vaste woon- of verblijfplaats;
   i. de jeugdige is een gevaar voor anderen door lichamelijk of geestelijk geweld of ander intimiderend gedrag;
   j. de jeugdige laat zich in met activiteiten die strafbaar zijn gesteld;
   k. de ouders of andere verzorgers van de jeugdige schieten ernstig tekort in de verzorging of opvoeding van de jeugdige;
   l. de jeugdige staat bloot aan risico’s die in bepaalde etnische groepen onevenredig vaak voorkomen."

   Ik weet niet of dit wel bedoeld is! De kwaliteit van jeugdzorg is in ieder geval zeer incompleet, waardoor het in 3 op de 4 gevallen gevaarlijker voor het kind is dan j-GGZ in te roepen aan diagnostische zorg.

   Verwijderen
 2. 'Adoptieve hechtingsstoornis', dat ook wel gewoon een 'adoptieve onveilige gehechtheid' kan zijn.

  Omdat BJZ het over hechtingsstoornis heeft bij de rechter, ook al is dit zonder specialistische diagnose slechts een bewering uit de losse pols, wordt hier alles ook als hechtingsstoornis genoemd, maar hier staat wel het voorbehoud bij dat het een onveilige gehechtheid kan zijn op een glijdende schaal.

  Ook daarom (de mate bepalend voor de therapie) is specialistische diagnose nodig, met de EAS als testmethode die betrouwbaar kan worden afgenomen door daartoe bevoegden (F. Juffer, 2010).

  Therapie kan het best gegeven worden door de ouders zelf onder therapeutische begeleiding van de therapeut (A. Thoomes site). Dat wenst de gezinsvoogdij te vergeten naar de rechter.

  Vandaar dat dit artikel ook gepubliceerd is in hun maandblad FJR in november 2012, pagina 291--293.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Reactie op dit artikel:
  http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/11/jeugdzorg-fungeert-als-een-duivelse.html .

  Het maandblad FJR kan via de bibliotheek verkregen worden. 2012, november.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Bij spoed-uithuisplaatsen hoort Sv artikel 800 lid 3, maar dat wordt nooit gecontroleerd!
  Jeugdzorg wordt door rechters geloofd, vertrouwd op hun lage 'professionaliteit', hun werkgelegenheidsdrang.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Let op:
   Sv =vergissing; bedoeld is Rv (Rechtsvoordering), artikel 800, lid 3, Rv:
   "De beschikkingen tot voorlopige ondertoezichtstelling van een minderjarige en tot machtiging van de stichting, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg om een minderjarige uit huis te plaatsen alsmede een beschikking met betrekking tot de voorlopige voogdij kunnen alleen dan aanstonds worden gegeven, indien de behandeling niet kan worden afgewacht zonder onmiddellijk en ernstig gevaar voor de minderjarige. Deze beschikkingen verliezen haar kracht na verloop van twee weken, tenzij de belanghebbenden binnen deze termijn in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken."

   Er moet een dírect gevaar zijn om met spoed te mogen uithuisplaatsen,
   maar BJZ trekt zich daar vaak niets van aan:
   BJZ houdt het vaak bij een 'vermoeden dat het kind veiliger' elders is dan thuis.
   En dat is in der daad ònjuist omdat "elders" voor het kind een onbekende setting betreft ver van zijn vertrouwde omgeving.
   Dat is traumatisch, dus moet het gevaar uit Rv 800, lid 3, wel helder zijn, en echt "direct"!

   Jeugdpsychiater Janssen-Breederveld, maar ook Joseph Doyle, Mary Dossier, en vele andere onafhankelijke wetenschappers bevestigen dat uithuisplaatsen op zich al schadelijk is voor een kind.
   Alleen... BJZ weet dat niet.
   En dus de kinderrechter weet dat niet.
   Hoe kunnen ze zich 'professioneel' noemen, door dit niet te weten, en dus dit nooit af te wegen tegenover het beweerde zonder bewijs door jeugdzorg?
   3 op de 4 OTS-kinderen wordt zo onnodig getraumatiseerd.
   Mooie zorg?:
   Ga dan naar een beroepsgeregistreerd en beëdigd deskundige in de gezondheidszorg, i.p.v. de jeugdzorg zonder zorg.
   Bij een arts/psychiater bestaat ter controle het tuchtrecht;
   i.t.t. bij BJZ waar de controlemechanismen vaag zijn, en waar de werkers zich verschuilen achter een ander, en zo aan institutionele kindermishandeling doen, vaker dan kinderen echt beschermen.

   Verwijderen
 5. De genoemde site silkslides werkt niet, maar waarschijnlijk is bedoeld: http://issuu.com/tjwstrubbe/docs/gehechtheid__diagnostiek_en_jeugdzo ; een PPS op die issuu-site.

  BeantwoordenVerwijderen