zondag 22 december 2013

Gezondheidszorg voor kinderen met psychische problemen hoort niet thuis bij de gemeente!
Teken de http://www.petitiejeugdggz.nl/petitie/ Nederland wordt het eerste land waar kinderen NIET verzekerd zijn van recht op psychische zorg. De gezondheidszorg voor kinderen met psychische problemen gaat UIT de Zorgverzekeringswet.

(Dit filmpje is gemaakt door bezorgde ouders en burgers).

****************************************­**************************
(Snel antwoord op de vraag: MAAR in 2015 kunnen de ouders van Ruben toch nog steeds naar de huisarts?

Ja, in 2015 kunnen de ouders van Ruben nog steeds naar de huisarts. Maar of Ruben vervolgens naar een specialist mag, hangt af van de gemeente.
• De gemeente moet het eens zijn met de huisarts dát het nodig is.
• De gemeente sluit contracten af met zorgverleners, en de gemeente bepaalt naar wélke specialist Ruben toe mag
• De gemeente moet nog genoeg geld in kas hebben om Ruben naar de specialist te laten gaan, want nu de zorg niet meer in de Zorgverzekeringswet zit, betaalt de gemeente. Het gemeentelijke budget voor jeugdzorg is echter niet geoormerkt. Gemeentes kunnen het geld ook aan andere dingen uitgeven, dus.)


****************************************­**************************

Op 1 januari 2015 moet een nieuwe jeugdwet ingaan. De Tweede Kamer heeft de wet al goedgekeurd en de Eerste Kamer zal er in januari over stemmen.

De gemeentes zijn dan verantwoordelijk voor ALLE jeugdhulp. Ook voor de jeugd-ggz. Een kind met een gebroken been mag naar het ziekenhuis, een kind met psychische klachten moet naar de gemeente.

De regering vindt dat ouders de problemen kunnen VOORKOMEN door beter op te voeden. Een gezinsregisseur gaat het gezin daar bij helpen. Maar psychische aandoeningen zijn geen opvoedproblemen.

Het doel van de Jeugdwet is 'preventie en DEMEDICALISEREN.' Maar anorexia, depressie, schizofrenie, borderline, autisme, trauma's, adhd enz. enz. zijn vaak niet te voorkomen. Je lost ze niet op met vooroordelen tegen diagnoses en medicijnen.

Het gezin moet 'in zijn eigen kracht' worden gezet, vinden de ontwerpers van de wet. Dat idee is misschien van toepassing op de JEUGDZORG, MAAR NIET OP DE JEUGDGGZ. Bij het ontwerpen van de wet zijn echter geen professionals uit de jeugd-ggz van pas gekomen.

In het filmpje hebben we het nauwelijks over de PRIVACY-gevolgen van de Jeugdwet. Youtubefilmpjes moeten kort zijn.

De gemeentes gaan gezinsdossiers aanleggen en tal van GEGEVENSBESTANDEN KOPPELEN. De gezinsregisseurs en de wijkteams die gezinnen 'dicht bij huis' moeten helpen krijgen toegang, net zoals veel ambtenaren. Het toezicht daarop is niet geregeld. Gemeentes krijgen zo inzage in de medische, sociale, financiële en juridische gegevens van gezinnen, die ze ook op andere momenten kunnen gaan gebruiken.

Wat ook niet in het filmpje ter sprake komt is de FINANCIELE regeling. De gemeentes moeten de jeugdzorg en de jeugd-ggz gaan uitvoeren met 15% minder budget dan het rijk nu heeft. Bovendien moet van dat budget een hele organisatie worden opgetuigd die de nieuwe jeugdzorg en jeugd-ggz gaat administreren en begeleiden. Lees: een NIEUWE BUREAUCRATISCHE LAAG. De jeugdzorgers nieuwe stijl moeten overigens nog worden opgeleid.

Het budget is NIET GEOORMERKT. De gemeenten mogen het geld dus ook uitgeven aan een sporthal. Of een fietsenstalling.

De gemeenten gaan CONTRACTEN AFSLUITEN met zorgverleners. Je kunt dus straks niet zelf meer kiezen naar welke behandelaar je gaat. Terwijl het juist bij psychische problemen erg belangrijk is dat de patiënt en de behandelaar met elkaar overweg kunnen.

Het is waar dat een huisarts straks nog naar een specialist kan verwijzen. Maar het ligt aan de afgesloten contracten en aan hoe vol de pot met geld nog is, of en waar je terecht kunt.

Er zijn nog veel meer vragen. Bijvoorbeeld: WELKE GEMEENTE MOET BETALEN voor de behandeling van een kind van gescheiden ouders, dat in twee gemeentes woont? Of net over de grens?

Protesteer tegen deze ONDOORDACHTE wet. Teken de petitie en kijk voor meer informatie op de website http://www.petitiejeugdggz.nl/petitie/

Gezondheidszorg voor kinderen met psychische problemen hoort niet thuis bij de gemeente. Een kind met een gebroken been mag toch ook naar het ziekenhuis?

Gezondheidszorg is een kinderrecht. Oók als om psychische problemen gaat.

Lees meer op http://www.petitiejeugdggz.nl/petitie/ , waar alles te vinden is over de wet en de gevolgen voor de behandeling en het onderzoek op het gebied van de jeugdpsychiatrie.


Redactie Jeugdzorg Dark horse: Als ouders van twee kinderen met autisme steunen wij deze actie van harte. Teken ook de petitie!

Sven Snijer en Ranada van Kralingen

3 opmerkingen:

 1. Aanvullend aardig voor ouders te weten wat financieel dreigt in 2015:
  EERST even de jeugdwet, maar daarna het geld........

  - Artikel 8.2.1 Jeugdwet (concept 2013)
  1. De gemeenteraad kan bij verordening bepalen dat de volgende personen een eigen bijdrage zijn verschuldigd in de kosten van de aan hen en aan de jeugdige geboden jeugdhulp, of in de kosten van verblijf in een justitiële jeugdinrichting van een jeugdige die met toepassing van artikel 261 {Uithuisplaatsen}, vijfde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek {Ouderlijke onderhoudsplicht} aldaar is geplaatst, voor zover deze hulp niet bestaat uit een financiële tegemoetkoming:
  a. de onderhoudsplichtige ouders, degene tegen wie een op artikel 394 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gegrond verzoek is toegewezen daaronder begrepen,
  b. de onderhoudsplichtige stiefouder van een jeugdige, en
  c. degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag uitoefent over een jeugdige.
  2. In afwijking van het eerste lid is in ieder geval geen eigen bijdrage verschuldigd indien:
  a. de jeugdige met het oog op adoptie niet meer door zijn ouders wordt verzorgd en opgevoed;
  b. de ouders van het gezag over de jeugdige zijn ontheven of ontzet;
  c. het verblijf en de verzorging worden aangeboden in een acute noodsituatie, zulks voor de duur van ten hoogste zes weken.
  3. De gemeenteraad kan bij verordening bepalen dat een jeugdige een eigen bijdrage is verschuldigd in de kosten van de aan hem geboden jeugdhulp, voor zover deze hulp niet bestaat uit een financiële tegemoetkoming. …..
  |
  EN DAN: (Let op uw geld en uw kans binnen het Russische roulette van jeugdzorg wanneer andere ook mogen melden naar het AM(H)K over uw gezin):
  - UvbJw - Hoofdstuk 7 Financiën en verantwoording
  Paragraaf 7.1 Ouderbijdrage {bij uithuisplaatsingen}
  Artikel 7.1.1 Uitvoeringsbesluit bij de Jeugdwet (concept 2013)
  1. De hoogte van de ouderbijdrage als bedoeld in artikel 8.2.1 van de [Jeugd-]wet is:
  a. indien het verblijf gedurende het etmaal betreft:
  1°. van een jeugdige van 0 tot en met 5 jaar: € 73,75 per maand;
  2°. van een jeugdige van 6 tot en met 11 jaar: € 101,41 per maand;
  3°. van een jeugdige van 12 tot en met 20 jaar: € 129,06 per maand;
  b. indien het verblijf gedurende een deel van een etmaal betreft: de helft van het voor de jeugdige ingevolge het eerste lid geldende bedrag per maand.
  2. Bij regeling van Onze Ministers worden de bedragen, genoemd in het eerste lid, onder a, jaarlijks met ingang van 1 januari aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex.
  ||
  NB: Ouders zijn dus geen bijdrage verschuldigd wanneer men vrijwillig afstand doet van hun kind volgens artikel 8.2.1: lid 2. Voor laagbetaalden kan dit in Jeugdzorg een chantagemiddel zijn om afstand te doen van ouder hun kind (d.m.v. suggesties uithuisgeplaatste) kind ten behoeve van valse adoptie/ vaste pleegplaatsing zonder terugkeer. Vaak zien we dat jeugdzorg tegen 'terugplaatsing' de hakken in het zand zet. Een gemiddelde OTS duurt ruim 4 jaren; bij pubers is dat al snel totdat het 18 is geworden.

  Het gaat om betalen totdat het kind 21 is geworden (niet 18!).
  Conceptwetten in te zien via sites van de overheid. Bestaande wetten via www.wetten.nl .

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Waarschijnlijk komt de regering pas bij zinnen als de slachtoffers van de Jeugdwet over 20 jaar bomaanslagen beginnen te plegen om hun leed aan de overheid te vergelden ..

  BeantwoordenVerwijderen
 3. In plaats van het bieden van één laagdrempelige toegang via de huisarts, en zonodig specialistische hulp door een echte NIP 'professional', wordt precies de verkeerde keuze gemaakt, door de gemeente verantwoordelijk te maken voor hele regimenten maatschappelijk werkers, 'teamleiders' en 'managers' die gezinnen (nog meer?) gaan terroriseren i.p.v. helpen.

  BeantwoordenVerwijderen