vrijdag 20 december 2013

'Blaas dan de hele jeugdwet maar af'

http://www.artsennet.nl/blogs/artsen-blogs/Menno-Oosterhoff/Blogbericht-Menno-Oosterhoff/140426/Blaas-dan-de-hele-jeugdwet-maar-af.htm 

De jeugd-ggz blijft verzekerd in de zorgverzekering. Bij de nieuwe jeugdwet die vanaf 1 januari 2015 in werking treedt is de gezondheidszorg voor jeugdigen met psychische problematiek uitgezonderd van de overheveling naar de gemeente. Is dit waar? Nee.  

Er is nog geen nieuwe jeugdwet. Er is een wetsvoorstel. En daarover moet nog besloten worden. Toch doen voorstanders van dit wetsvoorstel al heel lang alsof het al beklonken is. Men is volop bezig voorbereidingen te treffen. Het argument daarvoor is dat de wet dan zorgvuldiger ingevoerd kan worden. Zolang het bij voorbereidingen blijft is het prima, maar het gaat verder. 

Moeten we er wel aan beginnen? 

De voorbereidingen worden als argument gebruikt om voor de wet te pleiten. We kunnen nu niet meer terug. Er is al zoveel moeite gedaan. In plaats van een vraag of we er überhaupt aan moeten beginnen wordt het tot een vraag of we ermee door moeten gaan. En veel tijd om daar over na te denken krijgen we ook niet, want het moet snel. Zo snel dat niet eens het rapport van de eigen transitiecommissie kon worden afgewacht. Er is zelfs druk op de Eerste Kamer. Toen die de wet er niet even in drie weken door heen jaste, werd ze beschuldigd van uitstel. De voorzitter van de vaste Kamercommissie en de voorzitter van de Eerste Kamer moesten eraan te pas komen om te verklaren, dat ze niet aan het vertragen waren, maar dat ze gewoon tijd nodig hebben om het wetsvoorstel zorgvuldig te beoordelen. 

Lastig parket 

Er is nog een bezwaar tegen dit voor de muziek uitlopen. De voorstanders zijn degenen die het straks voor het zeggen krijgen, als de wet wordt aangenomen. Zij krijgen de beschikking over de budgetten. De zorgverleners zijn straks helemaal van hen afhankelijk. Dat brengt bestuurders van instellingen en houders van particuliere praktijken in een lastig parket. Ze hebben haast geen andere keus dan mee te werken aan de voorbereidingen van een wet, waar ze misschien helemaal niet achter staan. Te veel blijk geven van hun bezwaren tegen dit wetsvoorstel wordt hen niet in dank afgenomen door de voorstanders. En daarvan moeten ze het straks wel hebben, als het doorgaat. 

Constructief 

Als je ondanks alle druk toch tegenstander blijft dan krijg je het verwijt niet constructief te zijn. Dat is natuurlijk onzin. Dan kun je voorstanders ook wel verwijten dat ze niet constructief meewerken aan de petitie om jeugd-ggz in de verzekering te houden. Er zijn veel mensen die er niks voor voelen mee te werken aan het tot stand komen van een wet die ze heel schadelijk achten. Schadelijk voor de jeugd-ggz en daarmee schadelijk voor kinderen met psychische problematiek en hun ouders. Om die reden zijn ze tegen dit wetsvoorstel. Niet omdat ze tegen gemeentes zijn, niet omdat ze blind zijn voor de manco’s van het huidige systeem en niet omdat ze vrezen voor hun nering. Nee, alleen omdat ze het geen goed plan vinden. En zolang we in een democratie leven en zolang de wet niet aangenomen is, is dat een legitiem standpunt. Pas als de wet aangenomen is dan zullen we ons ervoor inzetten er het beste van te maken. Dat staat overigens ook in de tekst van de petitie. 

Principes  

Er zijn instellingen, die de oproep om de petitie te ondertekenen niet durven verspreiden uit angst de gemeente te schofferen. Begrijpelijk. Principes kun je niet eten. En zelf al zou je als bestuurder kiezen voor het principe, dan nog kan de verantwoordelijkheid die je voelt voor je medewerkers je doen besluiten je mond te houden. Daarom kunnen gemeentes en politici zeggen dat er best instellingen zijn, die positief zijn over de transitie van de jeugd-ggz. Ja, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Het mag een wonder heten dat er desondanks nog zo ontzettend veel instellingen openlijk de petitie ondersteunen. Bij mijn instelling hebben we het zo opgelost, dat de mensen die met de gemeentes overleggen nog nooit van mij gehoord hebben. Oosterhoff ? Euh, nee, die werkt niet bij ons.

Afblazen 

De hele discussie over de wenselijkheid van overheveling van de jeugd-ggz is ernstig gepolariseerd. Daar is het feit dat de wet al ten uitvoer gebracht wordt voor hij democratisch is behandeld mede schuldig aan. Drs. Erik Gerritsen, bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam ziet nog maar een uitweg: 'Als de jeugd-ggz niet mee gaat, blaas dan de hele jeugdwet maar af', sprak hij tijdens de deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer.' Nou ja, als hij dat zegt dan zit er niks anders op dan de hele operatie maar af te blazen. 

Teken ook net als 67.300 anderen www.petitiejeugdggz.nl 


Redactie Jeugdzorg Dark horse: Wat zouden de voorstanders van de nieuwe jeugdwet graag zien dat de Jeugd-ggz uit de verzekering verdwijnt en dat alle ouders met een kind met psychische problematiek worden overgeleverd aan de sociale wijkteams die een vermoeden van autisme bij het kind eerst onderzoeken als 'opvoedproblematiek', te weinig vriendjes, te weinig glaasjes water per dag, te weinig sport, 'spanningen' in de relatie van papa en mama, etc, voordat er een 'dure' specialist bij mag komen. Dan laat ik de verderfelijke invloed van jeugdzorg nog even buiten beschouwing en alle juridische elllende die dat kan opleveren, indien verdachtmaking naar ouders wordt doorgezet. Het is al infantiliserend en intimiderend genoeg dat de hele wijk zich over je gezin buigt om na te gaan of er 'ergens' in het familie-systeem geen sociaal mankement kan worden gevonden, voordat er gekeken mag worden naar een medische oorzaak van moeilijk, onaangepast gedrag van het kind.

Om twee redenen is voor mij de nieuwe jeugdwet huichelachtig te noemen en met zichzelf in tegenspraak:  Ten eerste is het sociale gebabbel over de participatiesamenleving, waar deze jeugdwet ook mee is besmet een ideologische bekleding voor bezuinigingen, die niets te maken hebben met 'lekker naar elkaar toegroeien' in de Civil Society, waar we volgens de Amsterdamse wethouder Hilhorst 'radicaal' voor moeten kiezen (radicaal lijkt me nooit zo weloverwogen) en ten tweede is het een dubbelzinnig streven van de utopisten aan de top, om aan de ene kant alle kinderen zoveel mogelijk als normaal te willen zien en er geen 'etiketjes' meer op te plakken (ook speciaal onderwijs af te schaffen), maar tegelijkertijd moet in het kader van de kindermishandelings-hysterie wel iedere vorm van afwijkend gedrag bij kinderen gezien worden als verdacht en mogelijk een teken van mishandeling of verwaarlozing. Met andere woorden, in de goedkopere samenleving waar we op deskundige hulp van specialisten gaan bezuinigen, zullen we net doen of de autist-jes en ADHD-ertjes niet bestaan, maar als deze druk en moeilijk gaan doen in een klas met dertig kinderen op een school die niet op hen is ingesteld, zullen we wel gaan kijken of we de ouders misschien ergens van kunnen beschuldigen!

Sven Snijer 


Update 24 november 2015

Ik ben misselijk - Menno Oosterhoff


23 november 2015

Nadat de Jeugdwet een feit was geworden, besloot ik er niet veel meer over te schrijven. Dat zou een voortdurende variatie worden op het thema: Zie je wel? Hadden we toch gezegd? Daar wordt een mens zuur van. Maar als ik nu mijn gal niet spuug dan word ik bitter.

Het oude zeer lag mij nog zwaar op de maag. De Jeugdwet was aangenomen ondanks een negatief advies van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, ondanks 96.000 handtekeningen van onder meer 1100 hoogleraren, ondanks verzet van werkelijk elke betrokken organisatie.

Dat politici niet in alles experts zijn, nam ik hen niet kwalijk. Dat ze niet luisteren naar mensen die wél verstand van zaken hebben wel.

Als nu alles wat de politiek deed zo’n succes was… Maar de Tweede Kamer grossiert in parlementaire enquêtes waarvan de conclusie is dat er ten onrechte niet naar experts is geluisterd.

Begin deze week begon mijn maag weer op te spelen. Ik werd misselijk. Ik had het verslag van de commissievergadering VWS van 16 november niet moeten lezen.

Waar halen ze de arrogantie vandaan om experts te blijven negeren? Ze negeren gewoon ook alle negatieve gevolgen van hun beslissingen.

Dus konden we in het verslag van die vergadering lezen: ‘Waardering van ouders en kinderen voor de wijkteams en de hulp. De overgang is rustig geland’, zegt Van der Burg (VVD). ‘Veel gaat goed’, constateert ook Bergkamp (D66). Huh???

• Niet gehoord wat de kinderombudsman zegt? ‘Ik vrees, dat de jeugdhulp binnen afzienbare tijd in een crisis belandt met de omvang van de pgb-crisis.’
• Niet gezien wat voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) Ella Kalsbeek zegt? ‘Huisartsen worden onder druk gezet medische gegevens te geven aan de gemeente.’
• Niet gelezen wat de Nederlandse vereniging van psychiatrie schrijft? ‘We hebben zorgen over de privacy, de herindicatie, het beroepsgeheim, de kwaliteit en de toegankelijkheid.’
• Niet op de hoogte van de brandbrief van de 234 wethouders? ‘De forse bezuinigingen op de jeugdzorg gaan ten koste van kwetsbare burgers en de rek is eruit.’
• Niet onder de indruk van de zorgen over de overgang na het 18de jaar, over het verlies van samenhang met de kindergeneeskunde, over dat de gemeente op de stoel van de zorgverlener gaat zitten, over lange wachttijden, over sluitende instellingen, over tweedeling in de zorg, over de gouden tijden voor de bureaucratie?

Naast het zuur en bitters leek er ook iets zoets te zijn. Na 11 (sic!) maanden heeft ook staatssecretaris Van Rijn begrepen, wat iedereen in januari al wist: Het opnemen van je kind bespaart je geen geld. Dus de ouderbijdrage wordt ingetrokken. Hoera, maar er is een adder onder het gras.

Mevrouw Van der Burg(VVD) van de zachte landing heeft een initiatiefnota ingediend om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren, door het invoeren van een meldplicht. Dat voorstel heeft volgens alle experts een averechts effect. De KNMG meldt ontzet te zijn dat VVD en PvdA een verkapte meldplicht willen invoeren. Dat is dus de prijs voor afschaffing van de ouderbijdrage: een meldplicht die het erger maakt voor mishandelde kinderen.

De KNMG is ontzet. Ja, we verkeren in constante ontzetting over het zorgbeleid. Marktwerking, vrije artsenkeuze, privacy, beroepsgeheim, bureaucratie, noem maar op. Maar het blijft bij woorden.  Zijn we niet te netjes, te tam?
‘Het Malieveld blijft leeg.’

Een vriend van me suggereerde dat laatst als blogtitel om onze onmacht aan te geven. Laten we zorgen dat hij ongelijk krijgt.

Nette mensen van de Federatie Medisch Specialisten, de KNMG, GGZnederland, NVvP. Enkele suggesties voor vakbondstaal:

- ‘We pikken het niet langer. Geen pgb-drama met de jeugdhulp’
- ‘Meldplicht, die het slechter maakt voor mishandelde kinderen? Over ons lijk’
- ‘Poten af van het beroepsgeheim’
- Actie, actie, harde actie. De zaak gaat plat, we stappen uit elk overleg, we roepen onze leden op tot selectief staken.

Of het helpt, weet ik niet. Maar als het niet werkt, hebben we in elk geval onze tanden laten zien.

Ik hou erover op. Ik raak mijn gal zo wel kwijt, maar nu stijgt mijn bloeddruk. Ik meende dat ik de overheveling van de jeugd-ggz naar de gemeente had geslikt. Maar het blijkt lastig te verteren. Ik krijg er het zuur van, of ik spuw bittere gal.

Oh, nog een laatste oprisping: zachte landing? Ja, in het moeras.

Nawoord: ‘De goeden niet te na gesproken’ sprak een vroegere leraar van mij altijd, nadat hij een tirade tegen de hele klas had gehouden. Dus: Met name de SP heeft zich krachtig verzet tegen de Jeugdwet. In de Eerste Kamer heeft ook GroenLinks tegengestemd.
 

2 opmerkingen:

 1. Objectief beschouwd worden in de jeugdbescherming en in het jeugdrecht al decennia alle normen en richtlijnen voor deugdelijk onderzoek zoals die in de laatste paar honderd jaar (!) zijn ontwikkeld stelselmatig geschonden.

  Hoe onmetelijk laag moet het 'niveau' van de politiek en de rechterlijke macht dan wel niet zijn nu zij dat laten gebeuren en er zelfs van harte aan meewerken?

  Wat nu gebeurt is een vlucht in meer van hetzelfde.

  Zoals het ging en gaat kan niet meer, en hoe het wel moet weten betrokkenen niet. Dus (?!) een nieuwe wet en een nieuwe verantwoordelijke bestuurslaag (gemeenten). Gaat dat iets oplossen?

  Dat het belang van het kind niet is gediend met de actuele gang van zaken begint ook steeds breder bekend te worden. Er moet iets worden gedaan, maar wat?

  Er gaan stemmen op om voor het kind een bijzonder curator te benoemen. Oh help.

  Corine de Ruiter had gelijk, als het niet goed gaat komt er iets bij (Centra voor jeugd en gezin), en straks ook nog een bijzonder curator? En hoe gaat die deugdelijk adviseren zonder onderzoek naar de feiten?

  Het ziet er naar uit dat Nederland voorlopig weer 5 tot 10 jaar gaat verspillen terwijl ondertussen vele duizenden (!) kinderen voor het leven worden beschadigd door incompetente 'professionals' en een ondeugdelijk systeem ..

  BeantwoordenVerwijderen
 2. http://www.kinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/20131209positionpaperhoorzittingEK.pdf:

  - De Kinderombudsman maakt zich zorgen over het zicht van de Rijksoverheid op
  datgene wat er in de gemeenten aan jeugdbeleid wordt gemaakt en de
  mogelijkheden van de Rijksoverheid, als eerste verantwoordelijke onder het
  verdrag, om gemeenten bij te sturen daar waar kinderrechten in het gedrang
  raken. Als ondertekenaar van het IVRK behoudt de staat te allen tijden de
  eindverantwoordelijkheid, ook voor de uitkomsten van het beleid. De
  systeemverantwoordelijkheid die het Rijk zich na de decentralisatie toedicht, staat
  hiermee op gespannen voet.

  BeantwoordenVerwijderen