zondag 15 december 2013

Vals beschuldigd van kindermishandeling
In Een Vandaag van 14-12-2013 werd weer bewezen hoe Jeugdzorg met AMK en Raad voor de Kinderbescherming miskleunt als er eigenlijk met spoed een specialistische diagnose had moeten geschieden.

Ouders konden goed de symptomen beschrijven, maar werden beschuldigd en er werd gedreigd met het uithuis plaatsen van hun kind.

Vaccinaties kunnen (zo is beschreven en bekend) bijwerkingen hebben. Deze werden niet herkend dor de melder naar het AM(H)K.
Dan lijkt het er op dat jeugdzorg geen rekening meer houdt met diverse oorzaken maar enkel voort borduurt op de verdachtmaking "kindermishandeling", het schudden van de baby/ kleine kind.

Jeugdzorg heeft dus niet de kennis in huis om de symptomen te herkennen of te herkennen dat de ouders valide de symptomen beschrijven. Er wordt geen specialist ingeroepen, geen hersenfoto gemaakt.

Dreigen met uithuis plaatsen, dat enkel kan op (vals en emotioneel beschadigend) beschuldigen van de ouders.

De Kinderombudsman heeft (zie andere YouTube op dit kanaal; 10/12) bevonden dat jeugdzorg fouten maakt naar de rechter en in 'onderzoeken'.
Op deze wijze kunnen ouders lastig een tegendeel bewijzen, waar suggestieve, vage beweringen van jeugdzorg leidend zijn.
Vermoedens van een jeugdzorgwerker (gezinsvoogd of gezinsmanager of wijkteam) zijn dan snel 'feiten' die geen feit zijn.

De politiek willen het jeugdzorg-niveau behouden, zonder diagnostiek vòòr de ingang tot dwang-zorg. De Tweede Kamer heeft de a.s. Jeugdwet met lekken en al aangenomen en doorgestuurd naar de Eerste Kamer.
Weinig ouders melden de miskleunen van jeugdzorg. En de mooipraat (p.r.) vanuit jeugdzorg (zie op dit kanaal) verdoezeld zaken als "incidentjes", of lastige ouders zonder pedagogische bekwaamheid, vaak heten ze 'multiproblem-gezinnen', al zijn ze het niet.


En dat deed jeugdzorg, met enkele gezinnen. Al anderhalf jaar wacht de vader op strafrechtelijk onderzoek. Jeugdzorg wacht zodat diagnostische bewijzen niet meer kunnen tegenspreken en de inzet van Jeugdzorg door de rechter wordt geaccepteerd, want de rechter is geen diagnost. Die moet geloven in Jeugdzorg/ de Raad.

De rechters hebben ook al gewaarschuwd dat de jeugdwet strijdt met het Eerste Burgerlijk Wetboek (BW1:254, :257, :261 of :266 bijvoorbeeld). Dat is handig, zodat jeugdzorg zich achter de ene wet of de andere wet zich kan verschuilen.
Afleiden, verdraaien, uitstellen, suggereren of insinueren, zijn vele methodes om de rechter in jeugdzorg te doen gaan geloven.

En de politici geloven ook de lekke maar mooie nieuwe opzet van jeugdzorg, dat al jaren beloofde te 'professionaliseren', maar dat niet kon omdat een jeugdzorgwerker nooit een medisch-academisch niveau kan halen zonder jaren van studie.

Ook op Artsennet.nl zijn tegen de 'transitie' van 'jeugdzorg' gemotiveerde twijfels geopperd. Maar de politiek raast door. Dit kan dus gebeuren met elk jong kind.
Het is nog mooi dat deze ouders zelf naar een specialist mochten met hun beschadigd kind.

Het zou U kunnen overkomen..... Het kind weg en uithuis geplaatst in een voor hem vreemd pleeggezin. Dan is diagnostiek moeilijk te verkrijgen, als jeugdzorg/ gezinsvoogdij niet meewerkt.

Diagnostiek zou een kinderrecht moeten zijn. IVRK 24.

Bezuinigen is een hoofdrecht.
Dat recht is krom, en pijnlijk.

Aanvulling op:
https://www.dropbox.com/s/0a5v6sd3kgz...
 
TS (teamlid JDH)

4 opmerkingen:

 1. De meest recente smoes die de kop op steekt is dat waarheidsvinding en bewijs in het civiele recht anders worden benaderd dan in het strafrecht.

  Waar omheen gekletst wordt is dat het de overheid simpelweg niet is toegestaan om in te grijpen in gezinnen zonder deugdelijke gronden.

  Dat dit ten onrechte wel gebeurt blijkt in ruime mate uit het rapport van de kinderombudsman, en ook weer in deze twee zaken.

  Als deugdelijke gronden ontbreken mag geen maatregel worden opgelegd.

  In de praktijk betekent dit m.i. dat minstens de helft van alle maatregelen ten onrechte is en wordt opgelegd.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ook op het "feestje van de inspectie", op deze blog benoemd, zijn afspraken gemaakt om over de grenzen der wet heen te mogen gaan om mishandeling op te sporen, zoals deze beroepsgroep denkt te kunnen. De privacy wordt (en 't mag, is toegezegd door de staatssecretaris) ernstig geschonden, zeker in de a.s. jeugdwet.

   De rechter trapt (zij is geen diagnost) in de vermoedens en adviezen van jeugdzorg alsof het 'feiten' zijn, en stemt in het aangevraagde toe in goedgelovigheid of vriendenpolitiek.
   Alsof uithuisplaatsen het meest optimale is, en geen andere hulp kan worden gegeven, alhoewel uithuisplaatsen geen therapie en zorg is!
   Dat bewees prof. Jo Hermanns nog in Zeeland (ook op deze blog).

   Waarheidsvinding en de tegenspraak die jeugdzorg gebruikt bij de rechter is een afleiding.
   'Waarheidsvinding' is een menselijke behoefte die langer bestaat dan strafrecht!
   Doch door dit woord als stropop te gebruiken door jeugdzorg, verlokt jeugdzorg de ouders dwingend in de verdedigings-modus te gaan.
   = Het gaat niet om strafrechtelijke waarheidsvinding doch om het meest optimale diagnostische traject voor de toekomstige psychische ontwikkeling van de opgroeiende, en daar horen ouders bij (op een veel kleinere uitzondering na dan jeugdzorg hanteert).
   http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/11/waarheidsvinding-is-een-drogreden.html = van advocaat P.Prinsen!!!

   Deze beroepsgroep met hun 'ketenpartners' zoals de zgn. "onafhankelijke" rechters doet niet aan concrete meetpunten, niet aan inleven hoe het kind zich ontheemd voelt, niet in wetenschap buiten de axioma's van jeugdzorg om, en
   dat treft vele kinderen, naar wetenschappelijke schatting 75%, die te belast worden door onnodige jeugdzorg-bemoeienissen.
   Betweterij van gezinsvoogden kan zeer schadelijke gevolgen hebben, meer dan er mishandeling werd voorkomen!

   Verwijderen
 2. Melden.

  Meld code, Meld protocol, Meld plicht en Meld recht.
  Geen wonder dat men door de bomen het bos niet meer ziet.

  De laatste woorden in deze documentaire van Jan Pieter Hagens.
  Het protocol schrijft ook voor dat de arts bij twijfel melding MOET doen van kindermishandeling, aldus de Nederlandse vereniging van kindergeneeskunde.
  Dit is complete onzin. De arts is verplicht(sinds 1 juli dit jaar) tot het hanteren van de meld code.
  Stap 5 van de meld code: Beslissen over ZELF hulp organiseren of Melden.
  Dus de arts MOET niks melden. Niet volgens de wet en ook niet volgens enig protocol.
  Hij mag dit wel. Maar, als we er van uitgaan dat kindermishandeling een misdrijf is, dan MAG iedereen dit.

  Maar, een arts is niet iedereen. Een arts, en met hem veel andere professionals, heeft beroepsgeheim.
  Dan komen we terecht bij het Meld recht.
  Anders dan het voorgaande, is dit wel erg belangrijk om te weten, ook voor ouders enz.
  Hier volgt een stukje wet.

  Wet op de jeugdzorg art. 53 lid 3.
  Degene die op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van zijn ambt of beroep tot geheimhouding is verplicht kan ,zonder toestemming van degene die het betreft, aan een stichting inlichtingen verstrekken, indien dit noodzakelijk kan worden geacht om een situatie van kindermishandeling te beeindigen of een redelijk vermoeden van kindermishandeling te onderzoeken.

  Ai, daar gaat uw privacy.
  Degene die het betreft. Dit komt neer op IEDEREEN.
  Er staat: EEN STICHTING. Daar zijn er nogal wat van.
  Het gaat om INLICHTINGEN VERSTREKKEN. Dat is wat anders dan een melding doen.
  Het moet natuurlijk wel om kindermishandeling gaan. FOUT, een vermoeden is genoeg.
  Over vermoedens, zie de documentaire.
  Dus let goed op wat u tegen uw huisarts of een andere hulpverlener vertelt, want ze mogen volgens de wet Alles aan BIJNA IEDEREEN doorvertellen. En dat doen ze dan ook.
  Met plezier zelfs.

  Nog een stukje Meld recht.

  Burgerlijk Wetboek 1 art. 240.
  Degene die op grond ven een wettelijk voorschrift of op grond van zijn ambt of beroep tot geheimhouding is verplicht kan, zonder toestemming van degene die het betreft, aan de raad voor de kinderbescherming inlichtingen verstrekken, indien dit noodzakelijk kan worden geacht voor de uitoefening van de taken van de raad.

  Weer degene die het betreft. Dus weer iedereen. OOK U.
  Dit is een hele lelijke. Hier hoeft kindermishandeling of het vermoeden ervan niet eens aan de orde te zijn.
  Het gaat hier om de TAKEN VAN DE RAAD. Die zijn veel omvattend.

  Is Nederland een rechtsstaat? Jazeker, maar niet voor ouders.

  06-19590773

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Een rechtstaat is een staat waarin de macht van de overheid zijn grenzen vindt in het recht.

   En dat is in Nederland al lang niet meer het geval.

   Wij verkeren in de waan, terwijl de rechtstaat onderweg sinds 1830 eerst is opgebouwd, en meer recent weer wordt afgebroken.

   Verwijderen