vrijdag 7 maart 2014

Europese Commissie van Petities maakt zich zorgen om de rechten van het kind!

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/peti/home.html

http://punishmentwithoutcrime.wordpress.com/2014/03/11/bracing-for-brussels-individual-petitioners-and-3-mins-on-behalf-of-1000s-of-children-screaming-to-be-heard/Tijdens de vergadering van dinsdag 11 februari heeft de Commissie de zevenentwintig verzoekschriften (petities) die door Deense en niet- Deense (ex) partners/echtgenoten van Deense burgers zijn ingediend behandeld. Een deel van de petitie indieners waren aanwezig op de vergadering. De andere petitie-indieners deden mee via videoverbinding. http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20140211-0900-COMMITTEE-PETI

Geschokt

De verhalen van die de Europese Commissieleden hoorden van de moeders en vaders hadden een grote emotionele impact. De Commissieleden waren geschokt door de beschrijvingen hoe de Deense autoriteiten deze petitieleden behandeld en hoe de Deense autoriteiten nog steeds hiermee omgaan. https://www.change.org/en-GB/petitions/to-the-kingdom-of-denmark-the-danish-parliament-the-danish-ministers-and-any-authorities-return-the-kidnapped-oliver-weilharter-to-his-mother-in-austria

Uit de verklaringen van de indieners kan men zien dat er een patroon is ontstaan ​​bij de Deense autoriteiten. Die zijn niet bereid om op de klachten van de primaire verzorgers te reageren. Wanneer moeders discriminatie, geweld en kindermishandeling melden, weigert de Deense overheid te luisteren. http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/PETI1017824EN.pdf


Discriminatie, afluisteren en onderscheppen van e-mails

De petitieleden vertelden dat de Deense politie actief samenwerkt met de autoriteiten en buitenlandse burgers discrimineert. Ook waren er beschuldigingen dat telefoons worden afgeluisterd door de politie en e-mails worden onderschept.

Vertegenwoordigers van de Europese Commissie verklaarde dat er weinig kan worden gedaan door de Commissie om de indieners te helpen, omdat Denemarken een aantal belangrijke hoofdstukken van de EU-wetgeving op het gebied van justitie en binnenlandse zaken niet te ondertekenen. De Commissie was hier erg kritisch over. Volgens Victor Boştinaru, Roemeense Europarlementariër, bleek uit de verklaringen dat de fundamentele rechten van de indieners van de petitie en die van hun kinderen worden geschonden in Denemarken. 


En dat buitenlandse burgers geen gelijke behandeling  krijgen van de Deense autoriteiten.

Werkbezoek aan Denemarken

Peter Jahr, Duits Parlementslid, die ook als delegatielid op werkbezoek was in Denemarken (een delegatie van de Commissie PETI had Denemarken in juni 2013 bezocht), verklaarde dat het niet ondertekenen van een aantal verklaringen niet mag leiden tot discriminatie van burgers. Hij steunde het initiatief van de Commissie voor het opstellen van richtlijnen voor het omgaan met internationale voogdij en het welzijn van kinderen en dringt er bij de Commissie op aan te onderzoeken of de rechten van kinderen worden geschonden in Denemarken.

Margrete Auken, de Deense Europarlementariër vindt dat Deense opt-out moet worden verwijderd. Maar bleef niettemin sceptisch over de Commissie en het vermogen van de Commissie om de indieners te helpen, ze zei "we horen maar één kant van het verhaal".


De Oostenrijkse Europarlementariër Angelika Werthmann, de leider van het bezoek van de onderzoeksmissie aan Denemarken in juni 2013, verklaarde dat de opt-out nooit kan betekenen dat het Europees Handvest van de grondrechten kan worden genegeerd. Ze deed een beroep op de Europese Commissie om de indieners van de petitie en hun kinderen serieus te ondersteunen in hun fundamentele rechten.

Ze dacht ook aan de politieke implicaties vanwege het ontkennen van Denemarken betreffende het Handvest van de grondrechten:  “die op een dag daadwerkelijk gevolgen zullen hebben voor deze jonge Europese burgers."

Dubbele discriminatie

Denemarken heeft de Europese waarden te respecteren; mensenrechten, vrouwenrechten en kinderrechten zijn daar een deel van. Denemarken is een EU-lidstaat en moeten handelen als zodanig ", concludeerde Angelika Werthmann met het oog op vele gevallen van dubbele discriminatie die op deze dag worden gepresenteerd ," Dit is slechts het topje van de ijsberg ".


De voorzitter van de Commissie voor Petities, Erminia Mazzoni sprak bezorgdheid uit over de grote hoeveelheid petities aan de Commissie. Aan het ​​einde van de discussie verklaarde ze dat ze een brief  zou schrijven aan de Deense regering. 

Ze zal de Deense regering uitnodigen te reageren op de verslagen van de Commissie PETI. Ook zal er een brief worden gestuurd aan mevrouw Viviane Reding , Europees commissaris voor justitie. Zij dringt er bij mevrouw Reding op aan de Deense regering te benaderen om veranderingen te bewerkstelligen in de manier waarop Denemarken omgaat bewaken van het welzijn van kinderen.

Next Meetings of the Committee on Petitions
The next PETI meetings will take place in Brussels on:

Wednesday 19 March 2014, 09h00 - 12h30 and 15h00 - 18h30
- Thursday 20 March 2014, 09h00 - 12h30

The meetings will take place in room P4B001 of the Paul-Henri Spaak (PHS) building and will be web-streamed on the European Parliament´s website. 

http://punishmentwithoutcrime.wordpress.com/2014/03/11/bracing-for-brussels-individual-petitioners-and-3-mins-on-behalf-of-1000s-of-children-screaming-to-be-heard/
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Petitions Committee´s Members tackle children´s rights!
At Tuesday's meeting of the Committee on Petitions members considered some twenty seven petitions submitted by Danish and non-Danish (ex)partners/spouses of Danish citizens. Some of the petitioners were present at the meeting, others addressed it in video recordings.


The stories the Members heard from the mothers and father made a large emotional impact. Members were shocked at the descriptions of how the Danish authorities had dealt with or are still dealing with the cases of these petitioners.

From the petitioners' statements a pattern arose of Danish authorities not willing to listen to complaints of primary caretakers and not reacting when mothers reported discrimination, violence and child abuse.

Claims were made that the Danish police actively cooperates with the authorities and discriminates against foreign citizens. Also there were allegations about petitioners' phones being tapped by the police and e-mails intercepted.     

Representatives of the European Commission explained that there is little the Commission can do to help the petitioners as Denmark has opted out of a number of important chapters of EU law in the fields of justice and home affairs. This met with a very critical reaction from the members of the Committee.

According to Victor Boştinaru, Romanian MEP, it was clear from the statements given that the fundamental rights of the petitioners as well as their children were being violated in Denmark and that foreign citizens did not get equal treatment from the Danish authorities.

Peter Jahr, German MEP, who also was a member of the fact-finding visit a delegation of the PETI Committee had made to Denmark in June 2013, stated that an opt-out cannot result in discrimination of citizens. He supported the Commission's initiative of drawing up guidelines for handling international custody and child welfare cases, and urged the Commission to investigate whether the rights of children were being violated in Denmark.

Margrete Auken, Danish MEP, agreed that the Danish opt-out should be removed but remained nevertheless sceptical on the Committee's and the Commission's ability to help the petitioners, because as she said "we only hear one side of the story".

Austrian MEP Angelika Werthmann, leader of the fact-finding visit to Denmark in June 2013, stated that the opt-out can never mean that the European Charter of Fundamental rights can be ignored and called on the European Commission to seriously support the petitioners and their children in their basic rights. She also thought of the political implications that Denmark’s ignorance of the Charter of Fundamental Rights actually has and will have one day on these young European citizens. “Denmark has to respect European values; human rights, women’s rights and children’s rights are part of them. Denmark is an EU member state and must act as such”, concluded Angelika Werthmann with a view to the in many cases double discrimination presented today, “which is only the tip of the iceberg”.

The Chairwoman of Committee on Petitions Erminia Mazzoni expressed the concerns of the majority of the petitions committee. As decided at the end of the discussion, she would write a letter to the Danish government and invite it to react to the deliberations by the PETI Committee. Also a letter would be sent to Mrs Viviane Reding, European Commissioner for Justice, urging her to approach the Danish government to discuss changes in the way Denmark handles custody and child welfare cases.

Next Meetings of the Committee on Petitions
The next PETI meetings will take place in Brussels on:

- Wednesday 19 March 201409h00 - 12h30 and 15h00 - 18h30
- Thursday 20 March 2014, 09h00 - 12h30

The meetings will take place in room P4B001 of the Paul-Henri Spaak (PHS) building and will be web-streamed on the European Parliament´s website.

2 opmerkingen:

 1. .... en de Deense jeugdzorg is voorbeeld voor het Nederlandse.
  Nederlandse Kamerleden zijn naar Denemarken geweest voor de a.s. Nederlandse Jeugdwet.
  Waarom zijn Kamerleden en andere politici zo opzienbarend dom om wel naar een ander land te kijken, jeugdzorgwerkers aldaar aanhorend, maar niet naar eigen burgers en wetenschappers en specialisten te luisteren???
  Wat is er toch mis met wetenschap; zou dat de ondeskundigheid van de politici te opvallend openbaren??!
  Staatssecretaris Van Rijn door de bocht: http://www.youtube.com/watch?v=U74U5OPmJLU .
  De kinderombudsman ziet ook iets: http://www.youtube.com/watch?v=y3GW_lMV3rQ .

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Enkele jaren terug vond ik op internet een aanbeveling op het jeugdzorgbeleid van twee Nederlandse psychologen die in opdracht van het Nederlands Jeugd Instituut om een aantal landen in Europa versteld te doen staan van de handelswijze in Nederlandse jeugdzorg.

  En deze psychologen maakten duidelijk dat in de toekomst ouders niet capabel zouden zijn om hun kinderen op te voeden. Helaas ben ik die stukken kwijt, maar schokkend was het wel. Raad eens welke land een kopie kreeg?

  Als politiek (opdrachtgevers voor ambtenaren) achterlijk is dan weet je ook naar wie ze luisteren. Wat mij opvalt is dat geen enkele organisatie echt lef heeft om door te zetten, hun macht stopt ergens en zijn afhankelijk van een andere machthebber/vertoner ... en zo blijft het balletje rollen.

  BeantwoordenVerwijderen