maandag 10 maart 2014

Engels parlementslid adviseert ouders het land uit te vluchten
http://www.bbc.co.uk/news/education-25641247

http://punishmentwithoutcrime.wordpress.com/2014/03/11/bracing-for-brussels-individual-petitioners-and-3-mins-on-behalf-of-1000s-of-children-screaming-to-be-heard/

13 January 2014Last updated at 04:20 GMT

Parents 'should go abroad to avoid family courts'

Parents suspected of child abuse should flee the country rather than face justice in the family courts, one MP has told BBC Panorama.

Liberal Democrat John Hemming, chairman of the Justice for Families campaign group, said parents should "go abroad", if it is legal.

But the courts advisory service, Cafcass, said going abroad did not solve the problem for most parents.

The government said family justice reform was a "critical priority". In 2012, local authorities made a record 10,218 applications to take children away from parents.

This figure was 11% higher than in 2010-11 and 61.6% higher than in 2007-08, according to Cafcass, which said applications had been rising since the case of Baby P in 2008.

In some high profile cases where children died, local authorities were criticised for not acting quickly enough and for believing what they had been told by parents.

Large resources

But John Hemming, MP for Birmingham Yardley, said the system had become unfair to parents. He has been contacted by hundreds of parents suspected of harming their children who are going through the family courts. He said the process was so unfair that parents should leave the country to avoid social services and the courts.

"All the cards are held by the local authority. It has large resources to fight the cases - it does all the assessments," he said."My advice to people - if they can afford it - is just to go abroad. You can't get a fair trial here, because you can't rely on the evidence being fair. "It's best simply to go if you can, at the right time, lawfully."
But Cafcass, the organisation that looks after the interests of children in the family courts, said the rise in care applications meant that more children were being protected.

"We can't play poker with children's safety, we've got to have a system that plays it safe to begin with," said chief executive Anthony Douglas. "I do think we have a responsibility to make our family courts better, to make them more transparent, to build public confidence in them.  "To advocate leaving altogether doesn't solve the problem for the vast majority of children and parents who need our courts to be as good as they possibly can be."

Multiple fractures

When the child protection system makes a mistake it can have devastating effects for the family involved.

Amy Howell, from Bristol, took her six-week-old baby boy, Harrison, to hospital because he was unwell in February 2008. 

X-rays taken to assess him showed he had multiple fractures that Amy could not explain.

Blood tests showed Harrison had severe vitamin D deficiency, a condition that can lead to rickets and weaker bones. But medical experts said the fractures were evidence of abuse and Harrison and his older sister were taken into care. The children were placed with Amy's mother, but Harrison continued to be unwell.

The court eventually allowed Amy to appoint an alternative expert, a professor of genetics, who discovered that the family had an unusual history of broken bones and fractures.

Rickets

Harrison was treated for rickets and a genetic bone disorder. The professor convinced the court and 18 months after they were taken away, Amy got her children back.

"We weren't even aware it was going to happen," said Amy. "I phoned social services and they dropped in, 'Oh, by the way, I suppose we better tell you that we're actually going to drop the case against you'.

Critical priority

"I sort of fell to the floor and everyone stared at me. I just sat there crying with the phone in my hand.

“Obviously things do happen, people do abuse their children, and I'm not denying that, but at the same time they need to be being vigilant because these conditions can go unnoticed."”

South Gloucestershire Council said: "We have a duty to ensure that children are safeguarded until the circumstances are clear. The children in this case were always in the care of their family.

"We regret the distress this investigation caused to the family, but we do not enter into this sort of action lightly and we do so on the basis of the evidence we have."

Family Justice Minister Lord McNally said the reform of family justice and child protection was a "critical priority" for the government."We are changing the system so there are new standards for expert witnesses, more effective court processes and more efficient provision of advice for families."We have also been clear that there needs to be more openness in the family courts." 

Panorama: I Want My Baby Back, BBC One, Monday 13 January at 21:00 GMT and then available in the UK on the BBC iPlayer.

John Sweeney investigates the secretive world of the family courts and asks whether some parents may have unfairly lost their children forever.The crucial evidence against them came from doctors, who said that tiny fractures on their babies' x-rays were evidence of abuse. But some experts now believe that lack of vitamin D or rickets might point to another cause for the fractures.

One young mother has taken desperate measures after losing her daughter - she has gone on the run from the UK to have her second child abroad. But even this drastic step may not keep her out of the reach of social services. 

Vertaling:

“Ouders moeten naar het buitenland gaan om familierechtbanken te vermijden”

Ouders “die worden verdacht van kindermishandeling moeten het land ontvluchten in plaats van justitie tegemoet te treden in de familierechtbanken”, heeft een parlementslid verteld aan BBC Panorama.


De liberale democraat John Hemming, voorzitter van de 'Justice for Families' campagne groep, zegt dat ouders moeten vluchten "naar het buitenland", als het legaal is. Maar de adviesdienst CAFCASS rechtbanken, zegt dat naar het buitenland vluchten het probleem niet oplost voor de meeste ouders.

Kritische prioriteit


De regering zegt dat hervorming ten behoeve van de rechtvaardigheid voor gezinnen bij familierechtzaken een "kritische prioriteit" heeft. In 2012 was er een record van 10.218 uithuisplaatsingen in Engeland. Dit cijfer was 11 % hoger dan in 2010-11 en 61,6 % hoger dan in 2007-08. Volgens CAFCASS stijgen de aanvragen voor UHP, vanwege de zaak van baby P in 2008. (Vergelijk een zelfde ontwikkeling in Nederland vanaf de zaak Savanna in 2004)

In een aantal high profile gevallen waarin kinderen stierven, werden de lokale autoriteiten bekritiseerd omdat ze niet snel genoeg handelden en de verhalen van ouders te vaak voor waar aannamen.


Onrecht

Maar John Hemming, MP voor Birmingham Yardley, zegt dat het systeem  onrechtvaardig is tegenover de ouders.

Hij is benaderd door honderden ouders die worden verdacht van kindermishandeling. 

Deze ouders hebben te maken gehad met de familierechtbanken. Hij zegt dat het proces zo oneerlijk is dat de ouders het land moeten verlaten om de hulpverleners en jeugdzorgwerkers en de rechtbanken te vermijden.

"Alle kaarten zijn in handen van de gemeente. Die heeft de middelen om dit soort zaken te bestrijden." zei hij : "Mijn advies aan ouders: “Als ze het zich kunnen veroorloven, ga gewoon naar het buitenland. Je kunt er niet op vertrouwen dat je hier een eerlijk proces krijgt.” Je kunt niet vertrouwen op de documenten die jeugdzorg aandraagt in de rechtbank (Vergelijk Nederlandse situatie, rapport Kinderombudsman eind 2013, over gebrek aan waarheidsvinding), het is het beste om weg te gaan uit het land, op het juiste moment."

Maar CAFCASS, de organisatie die de belangen behartigt van kinderen in de familie rechtbanken, zei dat de stijging van de uithuisplaatsingen betekende dat juist meer kinderen worden beschermd.

"We kunnen niet pokeren met de veiligheid van kinderen, we moeten een systeem hebben dat op veilig speelt.", zei chief executive Anthony Douglas . "Ik denk dat we een verantwoordelijkheid hebben om onze familierechtbanken beter te maken, ze transparanter te maken, om het publieke vertrouwen terug te winnen." Om te pleiten voor het verlaten van het land lost het probleem niet op voor de ouders en kinderen die ons nodig hebben.”

Meerdere botbreuken

Als de kinderbescherming een fout maakt heeft dat verwoestende gevolgen voor de betrokken gezinnen. Amy Howell, uit Bristol bracht haar zes weken oude zoon Harrison naar het ziekenhuis, omdat hij onwel was geworden in februari 2008. Er werden röntgenfoto’s genomen. Hij bleek meerdere botbreuken te hebben. Amy kon niet verklaren hoe dit kwam.

Bloedonderzoek toonde aan dat Harrison een ernstige vitamine D-deficiëntie had. Een aandoening die kan leiden tot rachitis en zwakkere botten. Maar de medische experts bleven zeggen dat de breuken het bewijs waren van kindermishandeling. (Zie Nederland, de zaak Yunus)

Harrison en zijn oudere zus kwamen in een pleeggezin terecht. De kinderen werden geplaatst bij Amy's moeder, maar Harrison bleef ziek. 

De rechtbank heeft  uiteindelijk Amy toegestaan ​​om een ​​andere expert te raadplegen. Een professor in de genetica, die ontdekte dat de familie een ongewone geschiedenis had van gebroken botten en breuken.

Rachitis

Harrison werd behandeld voor rachitis en een erfelijke botziekte. De professor overtuigde de rechter. Achttien maanden nadat ze werden weggehaald kreeg Amy haar kinderen terug . "We waren ons er niet eens van bewust dat het zou gaan gebeuren ," zei Amy. "Ik belde de hulpverleners en die zeiden: "Oh , trouwens, we zullen het je maar vertellen, we zullen de zaak tegen jou laten vallen”.

Prioriteit

"Ik viel van mijn stoel en iedereen staarde naar me. Ik zat daar te huilen met de telefoon in mijn hand. Uiteraard bestaat er kindermishandeling en er zijn mensen die misbruik maken van hun kinderen. Ik ontken dat ook niet, maar tegelijkertijd moeten ze veel beter kijken of kinderen bepaalde erfelijke aandoeningen hebben. Op deze manier wordt je onterecht beschuldigd. Erfelijke aandoeningen worden niet opgemerkt.”

Meer openheid

De South Gloucestershire Raad zegt: "We hebben de plicht om ervoor te zorgen dat kinderen worden beschermd, totdat we zeker weten wat er aan de hand is. De kinderen in dit geval waren altijd verzorgd door hun familie”.

"Wij betreuren het leed dat dit onderzoek veroorzaakte, we doen dit soort acties niet op vage gronden, maar op basis van het bewijs dat we hebben."

De minister van Justitie McNally zei dat de hervorming voor familie rechtvaardigheid en bescherming van het kind  een "kritische prioriteit" is voor de overheid." Wij veranderen het systeem, zodat er nieuwe normen komen voor meer deskundigheid, efficiëntere gerechtelijke processen en efficiëntere advisering voor gezinnen. Het is ons ook duidelijk geworden dat er meer behoefte is aan  openheid in de familierechtbanken.”


Jeugdzorg Dark horse:  Net als in Nederland zijn ze bij de Engelse jeugdbescherming ook medisch totaal onkundig. Een lichtpuntje voor de Engelsen is dat ze daar op regeringsniveau nu hebben opgemerkt dat het in de rechtbanken beter moet dan de kansloze processen waar ouders nu doorheen gaan. In Nederland is dat besef er nog niet. Het is de dames en heren in Den Haag wel ontelbare malen verteld, door ouders en familierechtadvocaten, maar vooralsnog geldt de kinderrechter in ons land als 'onafhankelijk'. Want wat haalt de regering zichzelf wel niet op de hals als ze die juridische beerput opent en tot het besef komt hoe kansloos ouders decennia lang zijn geweest bij het vechten voor hun kinderen. Die schaamte, daar hebben onze politici momenteel het incasseringsvermogen niet voor, aangezien er al zoveel economische zorgen zijn waar ze hun handen vol aan  hebben en natuurlijk de transitie die één grote mislukking gaat worden.

Een kans

Onze politici, zoals bijvoorbeeld Tweede Kamerlid Mona Keijzer (CDA) merken achteraf wel op dat ouders worden opgezadeld met de meest belachelijke vormen van 'hulpverlening', zoals muziekles voor je verkrachte kind, om 'dure' jggz-hulp uit te sparen, of voetbaltraining bij psychiatrische problematiek (Jorritsma, VVD), maar vergeten daarbij te vermelden dat ze persoonlijk hebben ingestemd met deze nieuwe jeugdwet. Vera Bergkamp (D'66) noemt de wet zelfs een 'kans', wat een vreemd woord is om te gebruiken als je spreekt over de hulp aan de meest kwetsbaren van de samenleving. 'Garantie' zou een beter woord zijn om te bekrachtigen dat het nieuwe beleid echt een verbetering zal worden. Maar garanties kunnen ze vanuit Den Haag natuurlijk niet geven. Het is één groot experiment, met jawel - de meest kwetsbaren in de samenleving- en wanneer de gemeenten er niet in slagen deze 'kans' te benutten, dan is het nog maar de vraag wat er straks gaat gebeuren als de hele boel binnen een paar jaar vastloopt. Want de landelijke overheid kon al geen normaal niveau jeugdhulp garanderen vóór de transitie, dus na het overhevelen van de verantwoordelijkheden hoeven ouders en kinderen daar helemaal niets van te verwachten.

Nu al zijn er voorbeelden te melden van gemeenten die ouders het AMK op hun dak sturen, omdat ze de voorzieningen voor ouders met kwetsbare kinderen aan het afknijpen zijn, maar daar liever de ouders de schuld van geven door ze 'pedagogische verwaarlozing' in de schoenen te schuiven. Want ouders die 'moeilijk doen', die bedreigen de veilige ontwikkeling van hun kind en daar weet jeugdzorg wel raad mee! 

Sven Snijer

4 opmerkingen:

 1. Geen opmerkingen?

  Niet een reactie. Dit is zeer merkwaardig. Naar mijn mening is dit een zeer interessant filmpje. Heb no 2(het hier getoonde) en 3 eens aandachtig bekeken.
  Deze mijnheer- John Hemming- durft nogal wat te beweren. Hij heeft het hier over de rotzooi bij de rechtbank, de grote sommen geld die met kinderbescherming gemoeid zijn, pedofielen die zich met kinderbescherming bemoeien, corrupte advocaten enz.
  Het is dat een en ander in het Engels gebeurt, anders zou ik gedacht hebben dat het over Nederland ging. De gelijkenis met de situatie in Nederland is treffend.
  Wat me ook opvalt; Dit parlementslid weet waarover hij praat, hij is zeer deskundig.
  Hier gaat de vergelijking met Nederland juist weer niet op. Ik heb een Nederlands parlementslid nog nooit iets zinnigs horen zeggen in dit verband.
  In filmpje 3 heeft hij het over adoptie en de leeftijd van de kinderen die dit betreft.
  Adoptie is een mooi woord voor het wegrukken van kinderen bij hun ouders!
  Hij zegt, dat oudere kinderen zich wel en jongere zich niet kunnen herinneren wat er gebeurd is. Daarom gaat de voorkeur ( van de lieden die zich met dit soort praktijken bezig houden) uit naar zeer jonge kinderen, liefst baby s. Geen gedonder achteraf zeg maar.
  Dan komen we vanzelf bij de uit buik plaatsing. Onze Erik G. is hier een groot voorstander van. Zeer jonge kinderen? Doet me denken aan Robert M. Ja die van het Hofnarretje.
  Deze heer deed zijn spelletjes alleen met kinderen tot 2 jaar oud.
  Waren ze ouder, dan bleef hij er van af. Dan kunnen ze namelijk praten en vertellen wat er gebeurd is. Hanteert jeugdzorg en deze Robert dezelfde techniek? Zijn het smeerlappen onder elkaar? Is niet zeker, maar verdient de aandacht.
  Deze Robert is voorlopig uitgespeeld. Erik NOG niet. Maar dit HEEFT de aandacht.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De risico-aversie is zo groot geworden dat dit (en de overheid zelf) de grootste bedreiging voor kinderen en ouders is geworden.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @ Anoniem 17 maart 2014 10:04

  Of u het wel of niet wilt geloven maar het is wel degelijk het geval dat de omliggende landen door het NJI zijn besmet. In die landen speelden de schendingen en mishandelingen nog niet zo erg als in NL. Onze regering, justitie/rechtssysteem en overige jeugdzorg-sadisten zijn simpel gezegd 'ziek of gestoord' lijkt mij. Het waren onze mensen die ooit slavernij uitgevonden hadden, maar het is nooit uit het bloed verdwenen. Ze kunnen hier een voorbeeld nemen aan John Hemming.
  Je moet een hart van steen hebben als je niet maalt om een kind dat schreeuwt om zijn/haar moeder of vader óf die van de ouder(s) die hetzelfde doet om hun kind(eren)

  http://www.change.org/petitions/eu-parliament-abolish-adoptions-without-parental-consent?recruiter=85884991&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petition

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Begrijp uw reactie niet helemaal.
   Ga er vanuit dat u met NJI het Nederlands Jeugdinstituut bedoelt. Dit is een kenniscentrum, neemt geen enkele beslissing en kan dus niemand besmetten.
   De slavernij bestaat net zolang als de mensheid. Of het een Hollandse uitvinding is betwijfel ik.
   Deel wel uw mening over het ziek of gestoord zijn van de door u genoemde clubjes.
   Over het kind dat schreeuwt: een hart van steen is niet noodzakelijk, een criminele inslag is ook voldoende.
   Al met al heb ik het idee, dat wij medestanders zijn.

   Verwijderen