donderdag 17 april 2014

Jeugdzorg in beweging - Arnold Heertje

Persbericht van JBRA:

http://www.jbra.nl/persbericht-16-april-2014-jeugdbescherming-ten-onrechte-beschuldigd-van-ontvoeren-kind-kader-van-vec

Het antwoord van Arnold Heertje: 

Jeugdzorg in beweging

Mijn column over de inhumane handelingen van jeugdzorg heeft veel reacties opgeroepen. Op de site van RTLZ, maar ook persoonlijk, ben ik op de hoogte gesteld van wangedrag van gezinshoofden, teamleiders en andere medewerkers van jeugdzorg.

Het gaat telkens om onmenselijke bejegening van kinderen die juist door jeugdzorg in bescherming behoren te worden genomen. 

Van bescherming is in Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Rotterdam en Leeuwarden geen sprake. In dit samenspel van geestelijke mishandeling van kinderen treft men merkwaardig genoeg ook het Leger des Heils op de verkeerde plek aan.

Zo werd ik gisteren geconfronteerd met het geval van een meisje dat onder toezicht staat van het Leger des Heils in Zutphen, van haar moeder een paar schoenen kreeg en aan wie vervolgens werd verboden de schoenen aan te doen omdat deze ‘te arrogant zouden zijn en slechts jaloezie kunnen opwekken’.

Hoe inhumaan kun je jegens weerloze kinderen en hun moeder zijn? In mijn naïviteit heb ik altijd gedacht dat de Bijbel andere aanwijzingen geeft.

De beweging die nu is ontstaan vergt een systematische en weloverwogen aanpak. Met enkele van de mensen die mij hebben benaderd, wil ik aan tafel zodat de kwalijke praktijken op tafel komen en een plan van aanpak wordt ontwikkeld om aan de wantoestanden een einde te maken. 

Niet versagen, niet buigen voor intimidatie en andere bedreigingen, blijft de boodschap. Blootleggen wat er in dit hele dossier niet deugt is de gezamenlijke opgave voor alle betrokkenen. Onder geen beding de kinderen in de steek laten.

Toen ik de leeftijd had van de kinderen waar hun nu om gaat, leerde ik de tekst: ‘Laat de kinderen tot mij komen en verhindert hen niet want derzulken is het Koninkrijk der Hemelen’ (Mattheüs 19, vers 14). Daar houd ik mij aan.

Lees hier mijn column van vorige week: "Jeugdzorg ontvoert jongetje"

Arnold Heertje 

Ruim honderdduizend jongeren met Jeugdzorg:

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4055-wm.htmBureau Jeugdzorg Amsterdam sleept publicist Arnold Heertje voor de rechter. De jeugdbescherming eist dat Heertje twee van haar medewerkers uit de publiciteit houdt. Heertje openbaarde begin april de namen van de twee gezinsmanagers in een column op de website van RTL Nieuws. GeenStijl nam de personalia over, maar trof een schikking met Jeugdzorg.

RTL verwijderde de namen een dag later op verzoek van de jeugdhulpinstantie, maar GeenStijl weigerde dat. Volgens een woordvoerster van Bureau Jeugdzorg lijden de medewerkers schade doordat zij met naam en toenaam worden genoemd. 'Zij werken niet op persoonlijke titel. We willen onze medewerkers beschermen en hopen een signaal af te geven voor de toekomst.' Donderdag dient het kort geding bij de rechtbank in Amsterdam.

Hoogleraar en columnist Arnold Heertje trekt al langer publiekelijk van leer tegen de jeugdhulpverlening. In zijn column op rtlnieuws.nl spreekt hij van de 'ontvoering' van een jongetje uit Amsterdam eind 2013: 'Er wordt uitvoering gegeven aan een programma van geestelijke kindermishandeling, uitgevoerd door hardvochtige leken. De jongen is diep ongelukkig doordat hij in feite als een jeugdgevangene wordt behandeld en geïsoleerd.' Ook hekelt hij de uithuisplaatsing van twee kinderen in Zutphen.

Onder de gedaagden donderdag is ook uitgeverij Prometheus. Begin mei brengt de uitgeverij een boek van Heertje uit waarin hij onder meer aandacht besteedt aan de werkwijze van Jeugdzorg die hij 'inhumaan en afschuwelijk' noemt. Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam eiste vooraf inzage in het werk, maar dat is geweigerd.

Jeugdzorg was volgens de woordvoerster in gesprek met GeenStijl. 'Het zou kunnen dat we er eerder met elkaar uitkomen dan dat de rechter zich over de zaak buigt.' De website meldt nu dat met Jeugdzorg een schikking is getroffen.

Heertje laat vandaag weten het kort geding zeer toe te juichen. 'Ik ben blij dat ik op deze manier de kans krijg onder de aandacht te brengen wat er voor afschuwelijks gebeurt op het gebied van jeugdzorg in Nederland. Ze eisen dat ik vanaf nu mijn mond hou, maar ik ben niet iemand die zich de mond laat snoeren. Ik ben niet van plan daarvoor te buigen.'Privacy inzet geding
Van een onze verslaggeefsters

AMSTERDAM, woensdag

Bureau Jeugdzorg Amsterdam gaat morgen eisen dat de zaak tegen publicist Arnold Heertje achter gesloten deuren zal plaatsvinden.

„De zaak draait juist om de privacy van onze medewerkers die nu in het kader van hun functie met naam en toenaam werden genoemd in een column van meneer Heertje”, zo laat de woordvoerder van Jeugdzorg weten.

Volgens Heertjes advocaat Herman Loonstein is het hoogst ongebruikelijk. „Het lijkt er meer op dat Jeugdzorg de zaak buiten de schijnwerpers wil houden door te eisen dat die achter gesloten deuren plaatsvindt. In de dagvaarding hadden ze ook mensen als persoon X of Y kunnen aanduiden”, aldus Loonstein.

Professor Heertje publiceerde op de site van RTL Nieuws begin deze maand in een kritische column over Jeugdzorg de namen van twee gezinsmanagers. De website GeenStijl nam de personalia over. RTL en GeenStijl verwijderden de namen.

Het kort geding is ook ingesteld tegen uitgeverij Prometheus, die begin mei een boek uitbrengt over Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Jeugdzorg eist vooraf inzage, maar dat is geweigerd.

http://telegraaf-i.telegraaf.nl/telegraaf/_main_/2014/04/30/025/Update: 21 mei 2014
 
Aan alle betrokkenen bij jeugdzorg die mij hebben benaderd.

De heer Gerritsen, directeur van het inhumane bureau jeugdzorg Amsterdam (zie voor het begrip inhumane jeugdzorg mijn boek 'Economie' verschenen bij Prometheus, voorwoord en bladzijden 326 en 327), wekt de indruk dat de rechter mij heeft verboden zijn handelwijze alsmede de inhumane benadering van zijn medewerkers aan de orde te stellen. Sommigen van u zijn daardoor aangeslagen.

Van een dergelijk oordeel van de President is echter geen sprake, integendeel. Blijkens onderdeel 4.9 van het vonnis ben en blijf ik vrij de inhumane praktijken van jeugdzorg in Amsterdam en elders bloot te leggen, individuele gevallen aan de kaak te stellen en ook de namen van medewerkers in het uitoefenen van hun functie te noemen. Van deze vanzelfsprekende vrijheid blijf ik samen met u gebruik maken door u individueel te steunen en met enkele andere betrokkenen jeugdzorg zodanig aan te pakken, dat op den duur van humane jeugdzorg sprake is.

Het is waar dat ik sommige aanvankelijk gebezigde bewoordingen niet mag gebruiken, zoals het woord 'ontvoeren', maar daar hebben u en ik geen last van. Immers, wij hebben door de openbare zitting en de vrijheid die mij is gegund, jeugdzorg uit de sfeer van privacy, intimidatie en geheimhouding gehaald en onderwerp gemaakt van publiek debat. Dit alles zeer tegen de zin van jeugdzorg.

Daarom roep ik u op door te gaan met de huidige aanpak: openbaarheid, blootleggen van wat medewerkers zich menen te moeten veroorloven op de werkvloer, een einde maken aan het vanwege winstbejag geestelijk en soms lichamelijk mishandelen van kinderen, terwijl hun bescherming de bedoeling is. 

Wij gaan door met de strijd, versterkt door het vonnis van de President.

Mijn bericht mag u uiteraard verspreiden.

Hartelijke groeten,
 
Arnold Heertje

http://www.elsevier.nl/Nederland/blogs/2014/5/Kwalijk-dat-de-rechter-een-columnist-haar-smaak-oplegt-1526991W/?utm_content=bufferf116b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

De Amsterdamse rechter laat opiniestukken van econoom Arnold Heertje over Bureau Jeugdzorg verwijderen. Wie de uitspraak leest, gelooft zijn ogen niet.

Rechter, wat doet u nú? De uitspraak van de Amsterdamse voorzieningenrechter C.M. Berkhout dat de econoom Arnold Heertje een opinieartikel en een column over Bureau Jeugdzorg Amsterdam moet verwijderen van internet, is een flinke tik voor de vrije meningsuiting in Nederland.

Columnisten, zeker van enige faam en zeker in een 'kwaliteitskrant', moeten voortaan op hun tellen passen als ze publiekelijk een maatschappelijke misstand aan de kaak willen stellen met een zekere overdrijving, een enigszins eenzijdige voorstelling van zaken én door de Tweede Wereldoorlog erbij te halen – kortom, zoals menig Nederlands columnist pleegt te doen.

Emotioneel

Dat mag niet meer, althans niet van de Amsterdamse rechtbank. Die vindt dat Heertje veel te ver is gegaan in zijn kritiek op Jeugdzorg. Wie de uitspraak leest, gelooft zijn ogen niet.

Het is zeker waar dat Heertje eenzijdig partij kiest voor één betrokkene in een echtscheidingsconflict (vóór een moeder, tégen Jeugdzorg). Het is ook waar dat hij er in zijn emotionele betoog de oorlog bijhaalt om het uit huis halen van kinderen door Jeugdzorg te hekelen.

Maar waar Heertje nu precies over de schreef is gegaan, verzuimt de voorzieningenrechter overtuigend juridisch te motiveren.

Censuur

Wel krijg je een goede indruk van haar persoonlijke smaak: een goede columnist van een kwaliteitsmedium is feitelijk en genuanceerd, doet bij voorkeur niet aan naming en shaming en haalt de oorlog er niet bij. Zeker niet als hij een gerespecteerde econoom is die zelf indringend de oorlog heeft meegemaakt.
Dat is een weliswaar ietwat betuttelende, maar verder alleszins respectabele opvatting, maar als juridische basis voor zo'n ingrijpende censuurmaatregel als het verwijderen van twee opiniestukken toch echt aan de magere kant.
Beide stukken zijn immers gepresenteerd als opiniestukken, dus een zekere overdrijving en partijdigheid zijn geoorloofd. Dat zegt ook de rechter wel, maar in haar oordeel legt ze columnisten toch stiekem een heel andere, veel beperkter fatsoensnorm op.

Fatsoensnormen

Wat daarbij ook nog eens heel gek is, is dat Heertje de hardste, voor Jeugdzorg meest 'grievende' vergelijkingen met de oorlog helemaal niet in zijn columns maakte, maar in niet-gepubliceerde privémails aan medewerkers van Jeugdzorg.
Zijn dat ook al officiële publicaties? En op welke objectieve grond kun je bekende columnisten met een wetenschappelijke faam andere fatsoensnormen opleggen dan onbekende scribenten zónder?

Nee, van de Raad voor de Journalistiek kun je dit soort volstrekt subjectieve en willekeurige oordelen verwachten. Maar van een rechter? Dat is een zorgelijke ontwikkeling. 

26 opmerkingen:

 1. "gezinshoofden" moet zijn: 'gezinsvoogden'; dat zijn geen voogden in juridische zin maar bedoeld als ondersteuning gevend vlgs. 1ste Burgerlijk Wetboek art. 257; maar meestal gebeurt dat niet, maar wordt enkel het kind 'geholpen' naar een voor hem vreemde pleegsetting, weg uit z'n vertrouwde omgeving. (BW1:257).
  En mocht een ouder protesteren omdat artikel 247 het heeft over het recht èn de plìcht om als ouder het kind positief op te voeden en de zorg te bewaken, dan wordt door jeugdzorg/gezinsvoogd beweert naar de rechter dat de ouder tegenwerkt.
  "Tegenspreken" wordt niet herkend door zo'n jeugdzorgwerker zonder beëdiging, en verbasterd naar "tegenwerken", ook al is de inzet van de ouder beter gemotiveerd.
  Het is dus goed dat ouders pedagogische boeken lezen, en weet hebben van ontwikkelingspsychologie.
  Jeugdzorg is geen zorg!
  Uithuispleuren door jeugdzorg is geen therapie, en die wordt ook liefst niet gegeven, zodat het kind tot z'n 18e jaar geld binnen brengt bij BJZ. Het gebeurt in 3 op de 4 gevallen met insinuaties en zonder diagnose, al beweert BJZ van wel. De rechters worden gemanipuleerd, bleek uit dossieronderzoek. Maar de politici willen slapen, al zijn ze op de hoogte.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. In http://www.youtube.com/watch?v=QpDr1u97E94&hd=1
  is te zien dat nog een econome en een wetenschapper betere hulpverlening met hoogstaandere kennis willen - in het belang van het kind. Ja, in het belang van het kinderbrein.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hulde, alle steun is welkom!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Een reactie op het persbericht: Jeugdbescherming ten onrechte beschuldigd van ontvoeren kind in kader van vechtscheiding
  Privacy medewerkers: Jeugdzorgwerkers delen informatie zonder enige terughoudendheid met veel mensen. Zij hebben geen enkele restrictie in het roddelen en gaan absoluut niet integer met informatie om. Ze delen informatie met scholen, huisartsen, leerplichtambtenaren, hulpverleners. Zonder toestemming. Ook vragen ze voortdurend zonder toestemming informatie. Dat hun eigen privacy nu geschonden wordt, is een koekje van eigen deeg
  Professioneel werk: Jeugdzorgwerkers werken toe naar OTS/UHP en doen dat door in de dossiers leugens te schrijven. Negatieve zaken worden aangedikt en positieve zaken worden weggelaten. Hier heeft de kinderombudsman recent onderzoek naar gedaan. Geld noemde hij een perverse prikkel. Kinderen worden hierdoor onterecht onder toezicht en uit huis geplaatst. Jeugdzorg weet dit en schuift dit onderzoek, net als alle andere onderzoeken, aan de kant. Er is met dit onderzoek niets gebeurd en de werkwijze van jeugdzorg verdient geen respect en is zeker niet professioneel
  Jeugdzorg wringt zich in allerlei bochten om zijn laakbare gedrag en handelswijze goed te praten.
  Jeugdzorg is een organisatie die zich vooral eenzijdig in laat lichten als het hen uitkomt. Dat anderen hen terug betalen met eenzelfde werkwijze is te verwachten.
  Een relatie ontwikkelen met een ouder kan niet afgedwongen worden, zoals jeugdzorg ten onrechte voortdurend meent. Dit is een onzinnig argument om een kind onder toezicht of uit huis te plaatsen en is tekenend voor het gebrek aan inzicht wat de jeugdzorgwerker kenmerkt
  De enorme censuur en controle die plaatsvindt op instigatie van jeugdzorg is zeer beschadigend voor ouders en kind
  De dwang die jeugdzorg uitoefent, door het plotseling van school te halen en bij een pleeggezin te halen, is zeer schadelijk. Jeugdzorg bewijst hier weer eens mee zeer beschadigend te werk te gaan. Het is zeer terecht dat hiertegen geageerd wordt.
  Jeugdzorg is verantwoordelijk voor het voortduren van een beschadigende situatie voor de jongen, niet Arnold Heertje
  Beschadigende situaties als deze komen in Nederland zeer vaak voor. Dankzij Jeugdzorg Nederland

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Een eed afleggen geeft geen enkele garantie dat die mensen daadwerkelijk de waarheid vertellen, de regering is daar een allerbeste voorbeeld van. Jeugdzorg en vriendjes zijn brave opvolgers samen met de rechters.
  Dit 'soort' bezit niet de capaciteiten om liefdevol, begripvol en aandachtig te luisteren naar een kind. Geen tijd, time is money. Ze gaan wel met Pasen en Kerst naar de kerk of de communie van hun neefjes en nichtjes ... schijnheilig?

  Ik ben tevreden met de columns van dhr. Heertje. Ik hoop ook dat de gemeentes gaan inzien dat ze maar beter kunnen kappen met die OTSen, het is verloren geld. In veel dorpen schieten de individuele 'winkeltjes' uit de grond van jeugdzorgmedewerkers met de nodige hulp voor opvoeding. Tegenwoordig kan je opvoeding kopen in winkeltjes net als je andere voedingswaren enzo. In ons klein dorpje hebben we er 3! Het loopt dus al leeg bij de BJZ instellingen. Wat werkt er daar zoal; maatschappelijk werkers, gezinsvoogden, gedragswetenschappers, psychologen, gemeenteambtenaren, mensen uit het onderwijs, GGz en andere partijen die klaarstaan om gezinnen te labelen. En de regering blijft blind en geeft de subsidies voor deze onbenullige stichtingen.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Het valt weer eens op dat er jaren lang een omgangs-OTS was.
  Hoe komt het toch dat de aangewezen jeugdzorg niet urgent en gehaast aan het begin van de 'hulpverlening' de ouders heeft duidelijk gemaakt dat er geen ex meer is voor het kind, doch twee ouders met twee huizen.

  Daartoe is nodig:
  een mentale scheiding van nog spelende en onverwerkte ongenoegens over de ex enerzijds (en die kunnen bij een eigen psycholoog verwerkt worden), en anderzijds je als ouders representeren zonder negatieve signalen naar het kind toe.
  |
  DAARTOE is mentale hygiëne nodig!
  Dat is:
  het scheiden in denken en voelen van het ene dat thuis hoort bij de psycholoog, en dat andere, het onbelastend ouderschap, dat het kind niet mag polariseren of tot loyaliteitsconflict uitnodigen, niet verbaal, niet non-verbaal, niet organisatorisch door omgang te saboteren. (Dat is dus helaas wel gebeurt door moeder).
  |
  Daar is dus in deze case wel sprake van.
  En bij onderzoek vanwege mogelijk seksuele ervaringen was diagnostisch onderzoek met open onderzoeksvragen van beide ouders met tests bij het kind nodig.
  Dat moet een specialist leuk kunnen brengen naar een kind!
  Dat is veel minder belastend dan de gemakzucht van jeugdzorg om een éénoudergezag toe te laten wijzen door de rechter.
  De ouders hadden bij aanvang gewoon hun ouderschap op zich moeten nemen door de kennis die jeugdzorg had moeten geven in het eerste gesprek.
  Hier is het dus misgegaan door jeugdzorg, en nu gaat jeugdzorg klagen over namen, over mogelijke polariteit van buiten zichzelf, want polariseren en escaleren is de gewoonste zaak binnen jeugdzorg!
  De pot verwijt de ketel dat die zwart ziet!!

  Zie: http://www.youtube.com/watch?v=xD6HLC9YLe4&hd=1 ;
  http://www.youtube.com/watch?v=6DvGKmYEiqc&hd=1 ;
  http://www.youtube.com/watch?v=bUtcwC0KAEg&hd=1 , etc.

  Heertje ziet dus wel degelijk fouten waar ze waren: bij BJZ!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik zou graag met meneer Arnold Heertje in contact komen aangezien hij graag om de tafel wil met mensen die negatieve ervaringen hebben Ik heb als pleegkind ervaren hoe jeugdzorg, pleegzorg, Humanitas en Leger des Heils gefaald hebben in mijn jeugd.Ik heb complete dossiers die dit kunnen bevestigen. Hoe kom ik in contact met deze meneer?

  Do Heezen

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Hopelijk maken we hier het begin van het einde mee van deze walgelijke organisatie. Het is voor mij al jaren geleden dat ik er als ouder mee te maken heb gehad. En elke keer gaat het weer borrelen als ik die schijnheilige reacties van BJZ lees en de ervaringen van anderen die je in grote lijnen zo op elkaar en bij jezelf kan kopiëren. Opdoeken die traumatiserende toko, dat zou werkelijk in kindbelang zijn. Fijn dat er internet is en dat er mensen zijn zoals de heer Heertje.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Suzan Verberk doet intussen (opnieuw, 2006) onderzoek naar de positie van de jeugdrechter.

  Helaas betreft het weer eens een inteeltdeskundige:

  ´C.V.
  Suzan Verberk studeerde Politicologie en Bestuurskunde aan Vrije Universiteit van Amsterdam.
  ..
  Sinds 2005 schrijft zij aan haar dissertatie. Tevens is zij werkzaam als freelance-onderzoeker/adviseur. In deze hoedanigheid heeft zij de afgelopen tijd onder andere onderzoek verricht naar: De positionering van de jeugdrechter, in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak en in samenwerking met mr. Karin Fuhler; Het functioneren van de gerechtsbesturen, integraal management en MD-beleid, in opdracht van het WODC (en in onderaannemerschap van B&A). Momenteel ondersteunt zij de jeugdzorginstelling Spirit bij de theoretische onderbouwing en nadere uitwerking van een herstelbemiddelingsproject voor jeugdige overtreders.´

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Persbericht van JBRA is hier na te lezen:
  http://www.scribd.com/doc/218982439/Persbericht-16-April-2014-Jeugdbescherming-Ten-Onrechte-Beschuldigd-Van-Ontvoeren-Kind-in-Kader-Van-Vechtscheiding-BJAA

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dit bevestigt dat BJAA (de 'jeugdzorg' en gezinsvoogdij) jaren lang laks is geweest en de ouders niets heeft geleerd, maar wel door laksheid heeft laten escaleren!
   En dan verwachten dat alles goed gaat met een slappe toewijzing aan 1 ouder, waar beide ouders ouder zijn in de psyche van het kind.
   Drie jaren te laat reageert BJAA met een afwimpelen dat de escalatiegevolgen op een soort kinderontvoering lijken, waar gezinsvoogden aan meewerken.
   Dit is jeugdzorg, zonder zorg. Zonder diagnostische kennis. Zonder pedagogische kennis. Zonder communicatiedeskundigheid (naar de cliënt toe).
   En dan te bedenken dat BJz al decennia belooft 'professioneler' te worden!
   Zo blijkt BJz valse beloftes te doen!
   Jeugdzorg is dus geen zorg!
   Het is kwakzalverij!

   Verwijderen
 11. Weer een (echte) deskundige die jeugdzorg kraakt:

  http://www.nrc.nl/nieuws/2014/04/22/jeugdzorg-straft-onterecht-voor-doktertje-spelen/

  Wanneer komt er een Nederlandse waarheidscommissie Jeugdzorg en herbeoordeling van alle lopende dossiers?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat jeugdzorg en het daarin huizende AM(H)K te rigide werken, is al lang bekend: de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0ewLryqLtAg ;
   en meer over de overmatige 'institutionele kindermishandeling' is te vinden op: http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/10/dwang-in-de-jeugdzorg.html , waar professor Schuengel besprak hoe dwang in jeugdzorg contraproductief werkt.
   Bovenmatig worden kinderen waar niets mee aan de hand is, belast met gepolariseerde 'onderzoeken' door niet al te deskundigen, die zich binden aan de beperkende onderzoeksvraagstelling vanuit AMK of BJZ; en de verhouding waar jeugdzorg nodig zou zijn en waar niet is ongeveer 1 op de 4.

   Zo vond wetenschapper Joseph J. Doyle jr. in maart 2007 dat in pleegsetting geplaatste kinderen, dus 'uithuisgeplaatst' door AMK/BJZ en het BJZ napratende RvdK, deze pleegkinderen een veel groter risico lopen later suïcide te plegen, of op tienerzwangerschappen, criminaliteit, verslaafd raken, en onder psychische problemen gaan lijden, dan de zelfde problematiek-groep aan kinderen die 'random' thuis specialistische hulp kregen.
   Denken we ook aan het rapport van de commissie Samson over het grote risico van seksueel misbruik onder toezicht van de gezinsvoogdij, waar de verhouding een factor 100x is t.o.v. thuis.
   Ook zien we dat jeugdzorg geen rekening houdt met toekomstige belangen van het opgroeiende en bewuster wordende kind, waar het een aanfluiting is als deze later ontdekt waarom en met welke smoezen BJZ hem niet bij zijn biologische ouders liet opgroeien, de tv-programma's zoals Vermist of Opsporing verzocht negerend in psychologisch gevolg voor de opgegroeide.

   Jeugdzorg heeft er de laatste tijd een handje van te beweren dat de veiligheid voor het kind 'thuis' in het geding is, dat het kind "in de knel" zou zitten, maar een diagnostisch traject of passende therapie ontbreekt en blijft ontbreken....
   Zo mogen we ons afvragen met raadsheer PAJT. van Teeffelen (maandblad FJR 2010/92 op blz. 248/249) of het "Bureau jeugdzorg er is voor de cliënt of de cliënt er is voor BJZ".
   Jeugdzorg is geen zorg!

   Dat blijkt maar weer eens.

   Er hoeft overigens geen jeugdzorg te bestaan, daar er ook meer beroepsethisch jeugd-gezondheidszorg bestaat!
   Die specialisten zijn te corrigeren door tuchtrecht, i.t.t. jeugdzorgwerkers.

   Verwijderen
  2. http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/04/of_advocaatje_spelen_zijn_ze_ook_erg_goed_in.html

   Verwijderen
 12. Opinie: Jeugdzorg straft onterecht voor doktertje spelen
  http://www.nrc.nl/nieuws/2014/04/22/jeugdzorg-straft-onterecht-voor-doktertje-spelen/
  Een geval van doktertje spelen door twee kinderen leidde tot uit de hand gelopen handhaving waardoor de rechten van kinderen en ouders werden geschonden, schrijft Hendrik Gommer vandaag in NRC Handelsblad. Gommer is een onafhankelijke rechtswetenschapper, en werd in die hoedanigheid door de ouders bij deze geanonimiseerde zaak betrokken.
  ‘Het AMK baseert zich op de goedgekeurde informatie van professionals en heeft geen twijfels aan de betrouwbaarheid daarvan.’ Dat antwoordde de teamleidster van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) naar aanleiding van een twintig pagina’s tellende second opinion van mijn hand.
  Een jongetje en een meisje van rond de zes jaar oud hadden doktertje gespeeld bij het jongetje thuis. De ouders van het meisje hadden daarover met haar gesproken en hadden ook de ouders van het jongetje op de hoogte gesteld. Geheel volgens de richtlijnen van deskundigen.
  Doktertje spelen kan bij jonge kinderen soms ver gaan, maar er is niets om je zorgen over te maken. Hoort bij de leeftijd en gaat vanzelf weer over. Voor alle zekerheid vroegen deze bewuste ouders nog advies bij een kinderdagverblijf, omdat ze dachten dat die er wel vaker mee te maken zouden hebben. Dat hadden ze nooit moeten doen.
  Kinderdagverblijf volgde ‘het protocool’ en deed melding
  Het kinderdagverblijf vond dat het meisje niet meer bij het jongetje mocht spelen. De ouders vonden dat wat rigoureus. Tenslotte waren de kinderen samen opgegroeid. Het kinderdagverblijf volgde vervolgens ‘het protocol’ en deed melding van emotionele verwaarlozing bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) omdat de ouders het advies niet meteen opvolgden.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Het AMK volgde ook zijn ‘protocol’ en begon een onderzoek. Het meisje werd ondervraagd, haar onderwijzers, de peuterleidsters van haar jongere broertje, het consultatiebureau, de ouders van het jongetje en als klap op de vuurpijl werd het complete medische dossier van de ouders opgevraagd.
  De ouders werden ook gehoord, maar hun verhaal kwam volledig vertekend in het dossier. Ze kregen niet de kans fouten in het gespreksverslag te herstellen.
  ‘Emotionele verwaarlozing’ werd bevestigd
  Na drie maanden werd het onderzoek, of moet ik zeggen de roddelsessie, afgesloten. Conclusie: emotionele verwaarlozing is bevestigd. Hoe weten we dat? Dat valt te lezen in de informatie van de professionals en aan professionals valt niet te twijfelen. Advies: twee dagen in de week moet er een orthopedagoog in het gezin komen die nader onderzoek kan doen.
  Het afschuwelijkste dossier van Nederland is dat van Jeugdzorg, schreef professor Arnold Heertje op 9 april voor RTL Nieuws. Maar dat wisten deze ouders vorig jaar nog niet. Ik ook niet. In januari 2013 kreeg ik het onderzoeksverslag onder ogen. Ik schrok me kapot. De vraagstelling ontbrak. Meningen, feiten en interpretaties liepen door elkaar heen.
  Nergens was te vinden hoe de maatschappelijk werkster tot haar conclusie was gekomen.
  Hoewel uit de interviews viel af te leiden dat het hier om een goed opgeleid en zeer bewust gezin ging, zag de onderzoekster blijkbaar overal aanwijzingen van emotionele verwaarlozing. Ik verkeerde in de veronderstelling dat dit verslag te vroeg de organisatie verlaten had en schreef de gedragswetenschapper van het AMK aan.
  De teamleidster antwoordde: ‘Het onderzoek heeft plaatsgevonden conform de standaard werkwijze van het AMK en het landelijk Protocol van Handelen AMK.’ Het AMK meende daarom dat het onderzoek zorgvuldig was geweest en zag geen aanleiding om het onderzoek over te doen.
  ‘Een open blik naar het handelen van de ouders leek onmogelijk’
  Een gang langs de Kinderombudsman, de Klachtencommissie Bureau Jeugdzorg, de Inspectie Jeugdzorg en de rechter volgde. De Kinderombudsman bevestigde in het rapport Is de zorg gegrond? dat de kwaliteit bij sommige instellingen van Bureau Jeugdzorg te wensen overlaat. Feiten en meningen lopen dan kriskras door elkaar heen en de conclusies worden niet onderbouwd.
  De Klachtencommissie verklaarde alle vijf klachten gegrond: “Een open blik naar de vraag of de handelwijze van de ouders juist kon zijn, leek op voorhand al niet meer mogelijk. De commissie mist een heldere vraagstelling en onderbouwing van de conclusies.”
  De Inspectie Jeugdzorg stelde een mediator voor, maar deed verder niets en de rechter stuurde aan op een schikking die er uiteindelijk niet kwam.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Geen excuses, geen compensatie

  Het mocht allemaal niet baten. Bureau Jeugdzorg gaf geen krimp. Het had zich netjes aan de protocollen gehouden en aan verklaringen van professionals hoef je niet te twijfelen. Zelfs niet als tal van deskundigen verklaren dat er iets grondig mis is gegaan.

  De ouders kregen geen excuses, geen compensatie en in het door het AMK opgebouwde dossier bleef staan dat de ouders zich schuldig hadden gemaakt aan emotionele verwaarlozing van hun dochter.

  Wat gaat er bij Jeugdzorg zo mis dat de rillingen over je rug lopen als je leest over de gang van zaken in een willekeurig geval?

  Jeugdzorg is er toch voor de ondersteuning van ouders als die er even niet meer uitkomen?
  Jeugdzorg is toch door de staat ingesteld voor de kinderen? Het zou toch niet nodig mogen zijn dat ouders en hun kinderen tegen Jeugdzorg beschermd moeten worden? Dat lijkt de omgekeerde wereld. De staat is er toch voor de bescherming van zijn burgers.
  Het recht op de eerbiediging van gezinsleven mag beperkt worden als de goede zeden of de gezondheid in gevaar komen. Anders kan immers het recht op leven van anderen in gevaar komen.

  Om deze reden zijn er instituties als het AMK in het leven geroepen. Tegelijk moeten we vaststellen dat het AMK daardoor voortdurend balanceert op het randje van handelen in strijd met mensenrechten. Om deze reden mag van het AMK verwacht worden dat het met uiterste zorgvuldigheid te werk gaat en er alles aan doet om gezinnen niet ten onrechte aan ingrijpende onderzoeken bloot te stellen. En daar gaat het mis.

  Sommige AMK’s, niet alle, worden bevolkt door mensen die onvoldoende gekwalificeerd zijn en daardoor grove fouten maken, zo concludeert impliciet ook de Kinderombudsman.
  Maar nog erger is, dat het zelfreinigend vermogen bij de organisatie volstrekt afwezig lijkt te zijn.

  ‘Een grondige reorganisatie is noodzakelijk’

  Als de grove fouten aan het licht komen, schiet men onmiddellijk in de verdediging. Ouders worden verder geïntimideerd, conclusies van een onafhankelijke klachtencommissie worden terzijde gelegd en men laat het tot rechtszaken komen. De Inspectie Jeugdzorg staat erbij en kijkt ernaar.

  En zo worden in de rechtsstaat Nederland dagelijks de fundamentele rechten van kinderen en hun ouders geschonden. Laat Poetin het niet horen.

  Met Arnold Heertje vind ik dat Nederland zich moet schamen voor de zorg van onze jeugd.
  Een grondige reorganisatie en kwaliteitsverbetering is noodzakelijk. Liever minder gekwalificeerde hulpverleners dan veel prutsers op dit zo gevoelige terrein. Het antwoord op de vraag van de Kinderombudsman is volmondig: “Ja, de zorg over de Jeugdzorg is gegrond”.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. De juf van mijn zoon, 25+ jaar ervaring in onderwijs en speciaal onderwijs, hoorde ik eens zeggen: "Jeugdzorg, daar kun je beter ver vandaan blijven!" Gelukkig ben je als ouder niet helemaal aan de apparatsjiks overgeleverd.

  Oudersonline.nl geeft een beetje tegengas.
  Bij de Spoedeisende hulp van het UMC Utrecht hebben we een rotervaring. Onze dochter van 1 had haar been gebroken. Uren wachten op behandeling. Pas toen we zeiden: we gaan nu weg, naar een ander ziekenhuis, kwam een opgefokte arts ons vertellen dat we MISSCHIEN werden verdacht van kindermishandeling.

  Dus ze wilden haar voor haar veiligheid maar meteen opnemen in het ziekenhuis. Om haar tegen ons te beschermen! Dit ging gepaard met flinke morele druk. Waar wij tegenin gingen. "Ze moet hoognodig slapen, veilig tussen ons in, en zeker niet in een vreemd ziekenhuisbed. En eerst moet ze nu eindelijk gips krijgen." Daar waren ze niet blij mee. Met de toezegging dat we de volgende dag contact op zouden nemen met de verantwoordelijke kinderarts, gingen ze haar gipsen. Na uren wachten. Achter de schermen hadden ze al flutrapporten op zitten stellen met meerdere grove fouten erin zoals rechterbeen ipv linkerbeen. (Die heb ik later opgevraagd). Ons verhaal hadden we 3 keer moeten vertellen aan verschillende artsen. Die waren met elkaar in overleg geweest achter onze rug.

  Met hun verschillend gemankeerde weergaves van ons verhaal. Ik vroeg: duurt het daarom zo lang voordat jullie haar gaan gipsen? Arts loog: "Nee, het is gewoon druk". Terwijl het niet druk was. Ze gingen ook alle drie heel casual kijken in haar plasser of er geen tekenen van sexueel misbruik waren. Drie keer, door drie artsen. Terwijl ze gips nodig had en nodig moest slapen. Zum Kotzen. Belangrijke details in ons verhaal werden geheel over het hoofd gezien, of verkeerd weergegeven.

  Alles om hun straatje schoon te vegen: dat er maar geen geval van kindermishandeling wordt gemist onder hun verantwoordelijkheid. Nou zijn wij allebei hoogopgeleid, en niet gauw onder de indruk. Maar we moesten flink tegengas geven. Ik denk dat veel ouders niet tegen hun druk zouden zijn opgewassen. Uiteindelijk in de gipskamer - ik liet haar geen ogenblik meer alleen met een arts - moest ik nog corrigerend optreden: de opdracht was gips tot boven de knie. De gipsmeester had het alleen tot onder de knie gedaan.
  Later heb ik nog geprobeerd de ongerijmdheden in de verschillende verslagen in haar dossier aan de kaak te laten stellen. Nee, die blijven daar staan tot haar 35e, zonder logische beschouwing erbij die waarschuwt voor de inferieure kwaliteit van de rapportages. Slechts de toevoeging: "De ouders menen een ander verhaal verteld te hebben".
  Artsen en de hele organisatie dus meer met de eigen overleving bezig dan met de patiënt. De hypotheek is belangrijker.
  Ook wij hebben geen excuses gekregen nadat de kinderarts had geconcludeerd dat er geen vermoeden van kindermishandeling meer was. En de verdachtmakende rapportages vol fouten blijven gewoon in haar dossier staan.

  Andrej Rubljev

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Wanneer jeugdzorg zich verschuilt achter de smoes van een protocol,
  dan geven ze uiting dat ze niet weten dat kinderen en gezinnen léven, elk anders is.
  Wie past nu in een protocol.

  Een protocol is een bedenksel van bureaucraten, waar mogelijk een gemiddelde in past, maar wanneer je als 'professioneel' serieus genomen wil worden, dan moet je je eigen opgedane (wetenschappelijke) kennis kunnen combineren met wat je ziet en weten wat je niet ziet omdat je er niet voor geleerd hebt, zoals de kennis van een specialist (rond bijvoorbeeld hechting of autisme).

  Wanneer de smoes "ikke heb 't te druk", dan bestaat de mogelijkheid om de moeilijke zaken door te verwijzen naar specialisten! Dat is integraal en beter voor het kind dan speculeren met het niveau kwakzalver-jeugdzorg.

  Dan is verschuilen achter smoesjes, zoals "een protocol", niet nodig! Dat bewijst inzicht tegenover domheid.
  Hiermee is bewezen dat de zaak met smoes 'protocol' een ondeskundigheidszaak betrof, waar Heertje gelijk had.

  En, JA, eerst 3 jaren wachten met de saboterende ouder iets leren (of hebben ze dat nog steeds niet gedaan?), en dan de schuld buiten BJZ leggen, dat is ONprofessioneel!
  Dit zouden rechters eens moeten zien!:
  Jeugdzorg is geen betrouwbaar adviesorgaan en geen zorg, geen therapie. En niet 'veilig'.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. De tijdlijn van JZA en Heertje:

  dd 09-04-2014
  Jeugdzorg ontvoert jongetje
  http://www.geenstijl.nl/archives/images/columnheertjertl.pdf

  dd 13-04-2014 BJZ wil sensuur.
  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/04/wij_hebben_ook_nog_een_pressiemiddeltje_achter_de_hand.html

  dd 14-04-2014 Geenstijl moet namen Jeugdzorgers jorissen
  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/04/gelijk_oversteken.html

  dd 14-04-2014 vraagt advocaat om verwijdering van namen:
  http://www.geenstijl.nl/archives/images/sommatiejeugdzorg.pdf

  dd 14-04-2014 @ 10u02 Jeugdzorg daagt Arnold Heertje
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3644238/2014/04/29/Jeugdzorg-daagt-Arnold-Heertje-en-GeenStijl.dhtml

  dd 16-04-2014 @ 22u08 Reactie JZA dmv persbericht op twitter:
  https://twitter.com/egerrit/status/456524484833337344
  Dit persbericht is offline gehaald door JZA en is na te lezen op: http://nl.scribd.com/doc/218982439/Persbericht-16-April-2014-Jeugdbescherming-Ten-Onrechte-Beschuldigd-Van-Ontvoeren-Kind-in-Kader-Van-Vechtscheiding-BJAA

  dd 17-04-2014 een reactie van Heertje:
  http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/column/arnold-heertje/jeugdzorg-beweging

  dd 29-04-2014 Heertje meld op Radio 1, 'Dit is de Dag', hels te zijn op BJZ
  http://www.radio1.nl/items/193101-Heertje

  dd 01-05-2014 Loonstein Advocaten wraakt rechter. Kort geding gaat niet door
  https://twitter.com/LoonAdvocaten/status/461805835325562880

  dd 02-05-2014 Wraakingsverzoek toegewezen. Er komt nieuwe rechter
  https://twitter.com/LoonAdvocaten/status/462201098988974080

  BeantwoordenVerwijderen
 18. De namen die Jeugdzorg en Leger des Heils niet geopenbaard willen hebben zijn in deze moderne tijden makkelijk te achterhalen: Lastdrager, Kamping, Mulder, Pormes en Veddeler.
  (http://www.bjzproblemen.nl/nieuws-2)

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Geachte mevrouw Veurman,

  Zou u het persbericht inzake deze kwestie willen aanpassen?

  Het is immers aldus:

  BJAA is volgens de uitspraak slechts deels in het gelijk gesteld. Aldus stelt BJAA met de huidige redactie iets dat niet juist is waar men immers stelt dat BJAA in het gelijk is gesteld hetgeen de primaire indruk wekt dat alle vorderingen van BJAA zijn gehonoreerd. Het harde tegendeel is het geval. Maar om dat vast te stellen moet iemand wel vonnis en persbericht nauwkeurig lezen en wie doet dat? Uw persbericht is met deze redactie onrechtmatig, zo meen ik.

  Ook de daadwerkelijke inhoud van het persbericht is onjuist nu de rechter, op expliciet verzoek van BJAA notabene (zie rechtsoverwegingen 4.14 en 4.15 van het vonnis), de betreffende eisen terzake van toekomstige publicaties in boeken of anderszins wegens onvoldoende belang van BJAA afwees!
  Sterker nog: mr Lam, de advocaat van BJAA, verzocht de Rechter nota bene om de vordering af te wijzen wegens gebrek aan belang!

  Ook de mededeling in het persbericht dat de heer Heertje middels 'naming' aan 'shaming' zou hebben gedaan, is inhoudelijk onjuist.

  De rechter wees de eis terzake daarvan juist gemotiveerd af!
  Met andere woorden: u presenteert een persbericht dat feitelijk en juridisch onjuist is.

  De belangrijkste vorderingen zijn overigens steeds zeer gemotiveerd afgewezen en dat eveneens zeer terecht!

  Het vonnis is subtiel, verzorgd en laat ruimte aan nieuwe, volgens de rechter mogelijk terechte, kritiek op BJAA/BJZ.(zie rechtsoverweging 4.9) Sterker nog: de rechter oordeelt, terecht, dat Heertje dat alsdan mag doen in scherpe bewoordingen.

  Al met al is hier sprake van een obligate en marginale Pyrrusoverwinning die echter door BJAA in het persbericht als Hannibal zijn zege wordt gepresenteerd. Hoe kenmerkend!

  Uit persoonlijke en indringende ervaring weet ik dat BJZ (als instantie) doorgaans buitengewoon slecht werk levert, juridisch volslagen onbenullig is en kinderen en ouders heel vaak onnodig belast.En dan druk ik mij bewust zeer zeer zeer voorzichtig uit.

  In 1989 studeerde ik te Leiden af op de onrechtmatige publicatie en het recht op weerwoord. Sinds najaar 2011 ben ik specialist jeugdrecht incl. Wob-recht; intussen beoordeelde ik enkele zeer indringende dossiers en ben ik in gespannen afwachting van de antwoorden op mijn ruim 400 Wob-vragen waarover BJZ Z-H nu al bijna vijf! maanden waarvan ruim twee officieel doet. Dit gaat om de zaak Judith van der Stoep. Kent u vast wel? Of staart u alleen naar de BJAA-navel?

  Men is formeel en materieel aldus ernstig in gebreke. En dat louter vanwege te laat antwoorden. Let alone de ongetwijfelde rommel die ik bij wijze van antwoorden één dezer dagen ontvang. Het is werkelijk kenmerkend voor de bar slechte kwaliteit van BJZ (als instituut/instantie).

  Uw rectificatie zie ik graag.

  Het zou van fatsoen en eerlijkheid getuigen als deze (snel) op uw website staat.

  Mocht deze uitblijven dan beveel ik de heer Heertje aan BJAA in rechte te betrekken. Middels een kort geding-uitspraak zal BJAA dan alsnog juist moeten berichten. Het ware beter die tournure te voorkomen, nietwaar?

  Kortom: aan de slag!


  Vriendelijke groet,

  B.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. http://www.eo.nl/ditisdedag/item/professor-heertje-blijft-jeugdzorg-bekritiseren-1/

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Deel 1: Wij als ouders zijn al heel lang bezig om ons kind terug te krijgen. Zelfs een klacht tegen de BJZ gezinsvoogd helpt niet. De huidige gezinsvoogd gaf aan dat de uithuisplaatsing op onjuiste manier gegaan was. 1. Slecht vooronderzoek 2. Er waren zaken verzonnen, verdraaid en toegevoegd. Dit werd verteld in het bijzijn van andere hulpverleners en die hebben hierop een klacht in onze naam opgesteld.

  Toen deze klacht ter behandeling kwam sprak men over de periode van voor -de klacht en na de klacht, want beslissingen door rechters na de uithuisplaatsing zijn ook belangrijk En het rare is nu dat degene die ons advies gaf, opeens aan de zijde zat van degene tegen wie de klacht was gericht en nu dus op haar hand was. Tegen het einde van de klachtenzitting wisten wij al dat het voor niets was geweest. Het was een show. Wat ik wilde zeggen kon ik niet kwijt en over de periode waarover het moest gaan, ging het niet. Zelfs waar mijn partner voor was geweest (Moeder en Kind-huis) kwam niet aan de orde. Ik wilde hen hun laten bellen en zij zouden de waarheid wel zeggen. Helaas werd hier niet naar geluisterd. Toen mijn kind uit huis werd geplaatst hebben wij meteen contact met ze opgenomen en zij zouden informatie vragen. Bureau Jeugdzorg gaf hen toen zulke erge dingen over mij te horen, dat zij verder alles staakten. (Ik zou zeer gewelddadig zijn geweest; o.a. tv stukgooien en telefoon stukgooien) Niets hiervan was echter waar. Dus de uitslag was van tevoren bekend. Een klacht heeft dus geen zin bij Bureau Jeugdzorg tegen Bureau Jeugdzorg.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Deel 2: Omdat Jeugdzorg niets kon vinden en het keer op keer op vermoedens bleef hangen (en toch het voordeel kregen van de rechter, ondanks alle tegenbewijzen van ouders) zou er een onderzoek komen. Dat onderzoek zou dan bindend zijn. Om kort te gaan kwam daaruit enkele voorwaarden waaraan ouders moesten voldoen en meewerken. Bij positief resultaat kwam er een vervolg. 1. Meer en vaker bezoek met verzorgende taken. 2. Begeleid wonen om te helpen en ondersteunen bij de terugkeer van het kind. De voorwaarde van het onderzoekbureau ‘meer bezoek met verzorgende taken’, werd door BJZ naast zich neergelegd. Bij de volgende zitting was de rechter helaas op de hand van BJZ. Echter bij tussentijds goed resultaat was meer bezoek mogelijk. Wij vroegen nog ‘Kan men dan niet zeggen dat het kind te lang bij zijn ouders weg is?’ Antwoord:’Nee, dat kan niet want de voorwaarden en eraan werken, kosten tijd.

  Nu waren wij geslaagd. ‘Hoera’ denk je dan. Maar dan komt de zitting. De rapportages voor de zitting zijn drie keer herzien, omdat het niet klopte. De eerste was geheel negatief over ons, terwijl je bij bezoek te horen kreeg dat alles goed gaat en dat het met kind ook steeds beter gaat. Het tweede rapport (hij zou dingen veranderen en schrappen) was nog erger en wat hij zou schrappen stond er nog steeds. Voor het derde rapport moesten we bij BJZ op kantoor komen. Weer namen we alles door en zou er veranderd worden en geschrapt. Dat laatste rapport kregen we via de rechtbank terug. Het was gedeeltelijk veranderd, maar veel van het beloofde schrappen was niet gedaan. Bij het derde rapport zei hij dan ook: ‘Maar dan heb ik niets’ (om aan de rechter voor te leggen). Dat klopt, want er was ook niets.

  Toen hebben we een verweerschrift gemaakt en via onze advocaat ging dat verder naar iedereen voor de zitting. Ter zitting vroeg Bureau Jeugdzorg ineens om het kind voorgoed uit huis te laten plaatsen, zodat ouders verder kon gaan met hun leven. (tegen eerdere beloftes en uitspraak van de rechter in) En iets over zijn observatie....Waar is dat dure onderzoek dan voor geweest? Waar is dan onze geslaagde inzet voor geweest? Nu herinner ik me dat wij dit vermoeden al opperden bij een eerdere zitting en ook dat BJZ over de voorwaarden zei: ‘Dat lukt hen nooit’.

  Waar is BJZ nu eigenlijk mee bezig?.... de opzet is verkapte mensenhandel, want het pleeggezin was ook op de zitting aanwezig en het was al bekend dat zij ons kind mochten houden als wij faalden. Nu faalden wij niet en dan krijg je dit. We zijn nu erg bang en wachten op de uitspraak van de rechter. BJZ maakt ons zwart en kapot. En enkel met het doel dat ons kind naar een ander gaat. Zogenaamd voor het kind.......Ja, ja, de angst zit er goed in en wat nu als na al dat zwartmaken er geen gerechtigheid komt? Dat alles waar wij ons hard voor ingezet hebben om aan te tonen dat het niet zo is, zoals BJZ vermoedde en beweerde? En dat wij juist uit liefde voor ons kind keer op keer aan onderzoek na onderzoek meewerkten? En dan slaag je en wat dan… Nee, Bureau Jeugdzorg houdt zich er weer niet aan. Enkel omdat zij het kind al weggegeven hebben aan mensen die misschien goed voor het kind zorgen, haar naam veranderde en ons een hel op aarde bezorgden. Maar wij zijn en blijven de ouders van ons kind en we missen haar en houden veel van haar. Daarvoor kropen wij door het slijk. En nu maar afwachten op de beslissing van de rechter.


  BeantwoordenVerwijderen