donderdag 12 januari 2012

Voorbeeldbrief gezinsvoogd aansprakelijk stellen.

Aan:


Afz:


Inzake: aansprakelijk stellen.
Datum:


Geachte mevrouw, meneer,

Bij deze stel ik u bij voorbaat persoonlijk aansprakelijk voor de gevolgen die voort vloeien uit de beslissing die u neemt.


U stelt dat ......... beter af is als er een UHP komt. ........ is nu een jaar elders geplaats en er is al gebleken dat dit niet werkt. Ikheb zelf getracht hulp te zoeken en daarin alleen tegenwerking van u gehad.
Mijns inziens is uw besluit om nu een UHP te verzoeken een beslissing die voortvloeit vanuit uw persoonlijke mening over mij.


U misbruikt de macht van BJZ mijnsinziens tegen mij vanwege uw persoonlijke mening.
Als u deze daad pleegt en zodoende mijn dochter schade toe zal brengen in haar ontwikkeling zal ik u persoonlijk alsook de stichting BJZ vervolgen.

BW boek6
Titel 3. Onrechtmatige daad Afdeling

1. Algemene bepalingen Artikel 162

1 Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

2 Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

3 Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 170


1 Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een ondergeschikte, is degene in wiens dienst de ondergeschikte zijn taak vervult aansprakelijk, indien de kans op de fout door de opdracht tot het verrichten van deze taak is vergroot en degene in wiens dienst hij stond, uit hoofde van hun desbetreffende rechtsbetrekking zeggenschap had over de gedragingen waarin de fout was gelegen.

2 Stond de ondergeschikte in dienst van een natuurlijke persoon en was hij niet werkzaam voor een beroep of bedrijf van deze persoon, dan is deze slechts aansprakelijk, indien de ondergeschikte bij het begaan van de fout handelde ter vervulling van de hem opgedragen taak. 3 Zijn de ondergeschikte en degene in wiens dienst hij stond, beiden voor de schade aansprakelijk, dan behoeft de ondergeschikte in hun onderlinge verhouding niet in de schadevergoeding bij te dragen, tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid. Uit de omstandigheden van het geval, mede gelet op de aard van hun verhouding, kan anders voortvloeien dan in de vorige zin is bepaald

De wet bepaalt tevens dat de verantwoordelijke persoon, in dit geval bent u dat, zelf verantwoordelijk is voor zijn gedraging cq beslissing.

Artikel 172

Indien een gedraging van een vertegenwoordiger ter uitoefening van de hem als zodanig toekomende bevoegdheden een fout jegens een derde inhoudt, is ook de vertegenwoordigde jegens de derde aansprakelijk.
 
Met vriendelijke groet,

1 opmerking:

 1. Hallo

  Ik heb een klacht in gediend bij de klachtencommissie van bjz en ik heb op alle punten gelijk gekregen.
  Namelijk dat ze niet hebben geluisterd naar mij. Dat ze onterecht alle problemen bij mij hebben neergelegd ipv ook naar de kinds-eigenproblematiek te kijken. En dat ze eisen van mij hebben gesteld die niet door mij te realiseren konden worden.

  Bij aanvang van OTS heb ik gevraag om onderzoek en dit is ook gebeurt hieruit is gekomen dat alle mijn kinderen een vorm van autisme hebben. Voor de OTS vonden BJZ onderzoek niet nodig. Er is later ook een UHP gekomen die de klachtencommissie zwaar overtrokken vond.

  Door de UHP heb ik 14 maanden mijn kinderen niet mogen zien en dat terwijl de rechter had gezegd dat de omgangsregeling weer opgang moest komen. De klachtencommissie geeft ook een aanbeveling dat het dossier niet meer overgedragen mag worden.En dat deze bjz eigenlijk niet in staan is de uitspraak van de rechter te kunnen uitvoeren.

  Graag adviezen

  BeantwoordenVerwijderen