maandag 16 januari 2012

Antwoord Eerste Kamer - artikel meer geld voor Jeugdzorg?

Geachte mevrouw Augusteijns,

Hartelijk dank voor uw brief van 20 december 2011 en dat u de moeite heeft willen nemen te reageren op mijn e-mail bericht betreffende "meer geld voor de jeugdzorg".
Overigens was dit schrijven niet van mijn hand maar van een journalist, die na eigen ervaringen met de jeugdzorg, zich ervoor inzet tot een betere en verantwoorde jeugdzorg te komen.

U vindt zijn geschriften op: jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com.
Ik raad u ten zeerste aan om dit te lezen en om uw collega's hier ook op attent te maken.
Zeer recent heeft hij ook gepubliceerd op: http://jeugdzorg.startpagina.nl/prikbord/

U eindigt uw brief met "Hoewel u mogelijk teleurgesteld bent in de mogelijkheden die deze Kamer heeft om uw individuele problemen op te lossen, mag u er op vertrouwen dat de leden van deze Kamer zich bij elke brief de vraag stellen of er wellicht iets in de algemeen geldende regels te kort schiet en aangepast moet worden".

Ten eerste gaat het dus niet om een individueel probleem, maar om een probleem waar alle ouders in Nederland mee te maken kunnen krijgen. Ten tweede zou ik graag onder uw aandacht brengen, dat er in de algemeen geldende regels inderdaad heel veel tekort schiet en dat er betreffende de Jeugdzorg hoognodig heel veel aangepast moet worden.
Dit laatste echter niet op de manier zoals dat sinds Savanna nu al jarenlang gebeurt, te weten in het nadeel van de biologische ouders. Het is de hoogste tijd te controleren hoe men binnen de Jeugdzorg werkt en of men wel uitvoert wat men zegt te doen. IK kan u garanderen dat een goed onderzoek naar het werkelijke functioneren van de Jeugdzorg zal leiden tot behoorlijke bezuinigingen. Namelijk: meer dan de helft van de uit huis geplaatste kinderen kan gewoon naar huis. Hulp moeten ze thuis krijgen en een traumatische uithuis plaatsing zal alleen maar leiden tot steeds meer kinderen met gedragsproblemen. Zie ook de reacties  van ouders op:
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/columns/ongemakkelijke-waarheid-jeugdzorg-onder-ogen-zien.3551721.lynkx

Hopelijk  is het u duidelijk uit deze enkele website, dat er werk aan de winkel is. Ik kan u en de tweede kamer maar één ding aanraden: praat met ouders en anderen die te maken hebben met Jeugdzorg. En dan niet via de cliëntenraad of door af te gaan op de uitkomsten van tevredenheidonderzoeken, want die worden allemaal gemanipuleerd! Nee, praat met de ouders, lees de dossiers. Stel een commissie samen die alle stichtingen voor Jeugdzorg controleert. Het gaat om ons landsbelang, immers alle dankzij jeugdzorg getraumatiseerde kinderen  van nu, zijn de volwassenen van over 10 tot 20 jaar. Zou u willen leven in zo'n gedragsgestoorde maatschappij?


Met vriendelijke groet en bij voorbaat dank voor alle aktie die u gaat ondernemen.

----- Original Message -----
From: Augusteijns, L.J. (Linda)
Sent: 12/20/11 03:32 PM
To: 'kinderenfirst@gmx.com'
Subject: antwoord op uw email


Aan Kinderen First                                       datum      20 december  2011  

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij wil ik de ontvangst bevestigen van uw brief van 5 december 2011 inzake meer geld voor jeugdzorg. Uw brief is ter kennis gebracht van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  

De Eerste Kamer heeft volgens de Grondwet een rol bij de totstandkoming van wetgeving en bij de controle van de regering. Burgers kunnen de leden behulpzaam zijn bij hun wetgevende en controlerende werk door hun bezwaren te melden. Om die reden dankt de commissie u voor de moeite die u heeft genomen om uw problemen op te schrijven. Uit brieven van burgers kunnen problemen en misstanden gesignaleerd worden die breder voorkomen en bijgestuurd moeten worden of die niet in voorgestelde wetgeving terecht zouden moeten komen. Fracties beoordelen deze informatie tegen de achtergrond van hun programma’s. Vervolgens is het de vraag of er een meerderheid in de Kamer bestaat om veranderingen tot stand te brengen.
Eerste Kamerleden mogen schriftelijke vragen aan de regering stellen over onderwerpen die niet direct met een wetsvoorstel te maken hebben. Van dit recht maken zij echter maar beperkt gebruik. Controle van het actuele regeringsbeleid is - zo wordt algemeen gevonden - in de eerste plaats een zaak van de Tweede Kamer.

Over het algemeen kan de Kamer geen invloed uitoefenen op de concrete afwikkeling van individuele problemen, omdat ook ministers en staatssecretarissen vaak niet de bevoegdheid hebben te beslissen over individuele gevallen. Juist om zorgvuldig om te kunnen gaan met de belangen van alle afzonderlijke inwoners van ons land is de uitvoering van heel veel wetten in handen gelegd van vele instanties die dichter bij de burger staan en de tijd hebben zich in dossiers te verdiepen. De rechtspraak is in handen gelegd van onafhankelijke rechters. Veel mag ook geregeld worden door lokaal bestuur. Als medewetgever is het voor de Eerste Kamer steeds een punt van aandacht dat ook de mogelijkheden van bezwaar en beroep goed geregeld zijn voor burgers die het niet eens zijn met besluiten die hen raken, zonder daar overigens zelf een rol in te spelen. Ook de Nationale Ombudsman kan individuele klachten in behandeling nemen die betrekking hebben op het functioneren van overheidsorganen.

Hoewel u mogelijk teleurgesteld bent in de mogelijkheden die deze Kamer heeft om uw individuele problemen op te lossen, mag u er op vertrouwen dat de leden van deze Kamer zich bij elke brief de vraag stellen of er wellicht iets in de algemeen geldende regels te kort schiet en aangepast moet worden.

Hoogachtend,

De plv. griffier van de Eerste Kamer,


Mr. Warmolt de Boer
 
               Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten