dinsdag 24 december 2013

De Jeugdwet en het geld....

Aardig voor ouders te weten wat financieel dreigt in 2015: EERST even de jeugdwet, maar daarna het geld........

- Artikel 8.2.1 Jeugdwet (concept 2013)


1. De gemeenteraad kan bij verordening bepalen dat de volgende personen een eigen bijdrage zijn verschuldigd in de kosten van de aan hen en aan de jeugdige geboden jeugdhulp, of in de kosten van verblijf in een justitiële jeugdinrichting van een jeugdige die met toepassing van artikel 261 {Uithuisplaatsen}, vijfde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek {Ouderlijke onderhoudsplicht} aldaar is geplaatst, voor zover deze hulp niet bestaat uit een financiële tegemoetkoming:

a. de onderhoudsplichtige ouders, degene tegen wie een op artikel 394 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gegrond verzoek is toegewezen daaronder begrepen,
b. de onderhoudsplichtige stiefouder van een jeugdige, en
c. degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag uitoefent over een jeugdige.

2. In afwijking van het eerste lid is in ieder geval geen eigen bijdrage verschuldigd indien:
a. de jeugdige met het oog op adoptie niet meer door zijn ouders wordt verzorgd en opgevoed;
b. de ouders van het gezag over de jeugdige zijn ontheven of ontzet;
c. het verblijf en de verzorging worden aangeboden in een acute noodsituatie, zulks voor de duur van ten hoogste zes weken.

3. De gemeenteraad kan bij verordening bepalen dat een jeugdige een eigen bijdrage is verschuldigd in de kosten van de aan hem geboden jeugdhulp, voor zover deze hulp niet bestaat uit een financiële tegemoetkoming. …..

EN DAN: (Let op uw geld en uw kans binnen het Russische roulette van jeugdzorg wanneer andere ook mogen melden naar het AM(H)K over uw gezin):

- UvbJw - Hoofdstuk 7 Financiën en verantwoording
Paragraaf 7.1 Ouderbijdrage {bij uithuisplaatsingen}

Artikel 7.1.1 Uitvoeringsbesluit bij de Jeugdwet (concept 2013)
1. De hoogte van de ouderbijdrage als bedoeld in artikel 8.2.1 van de [Jeugd-]wet is:
a. indien het verblijf gedurende het etmaal betreft:

1°. van een jeugdige van 0 tot en met 5 jaar: € 73,75 per maand;
2°. van een jeugdige van 6 tot en met 11 jaar: € 101,41 per maand;
3°. van een jeugdige van 12 tot en met 20 jaar: € 129,06 per maand;
b. indien het verblijf gedurende een deel van een etmaal betreft: de helft van het voor de jeugdige ingevolge het eerste lid geldende bedrag per maand.

2. Bij regeling van Onze Ministers worden de bedragen, genoemd in het eerste lid, onder a, jaarlijks met ingang van 1 januari aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex.

NB: Ouders zijn dus geen bijdrage verschuldigd wanneer men vrijwillig afstand doet van hun kind volgens artikel 8.2.1: lid 2.

Voor laagbetaalden kan dit in Jeugdzorg een chantagemiddel zijn om onder de druk en beweringen vanuit Jeugdzorg als ouders afstand te doen van hun kind, dat d.m.v. suggesties en insinuaties door de jeugdzorgwerker uithuis is geplaatst. Dit komt nogal eens voor als verkapte vorm van 'valse adoptie' ofwel het door de gezinsvoogdij beloven aan de pleegouders dat het kind tot z'n 18 daar mag blijven; en wel met meenemen van de pleegzorgvergoeding, wat tevens perspectief biedt aan jeugdzorg op subsidie totdat het kind 18 is geworden.
 
Vaak zien we dat jeugdzorg tegen 'terugplaatsing' de hakken in het zand zet. Een gemiddelde OTS duurt ruim 4 jaren; bij pubers is dat al snel totdat ze 18 zijn geworden.

Het gaat om betalen totdat het kind 21 is geworden (niet 18!).
Conceptwetten in te zien via sites van de overheid. Bestaande wetten via www.wetten.nl

 
TS (Teamlid JDH)

2 opmerkingen:

 1. Kerstraadsel

  Een kinderrechter heeft hulp van MW'ers die samen verantwoordelijk zijn voor het voorzien van pleegouders en instellingen met geroofde kinderen.

  Een van de MW'ers liegt soms niet, maar de kinderrechter weet niet welke. In een van de instellingen is de stroom uitgevallen, maar de kinderrechter weet niet welke instelling. Hij wil de 300 MW'ers naar de instellingen sturen om te kijken.

  Hij kan de 300 MW'ers naar 200 instellingen en 1600 pleegouders sturen. Ze moeten dan (allemaal gemiddeld) 6 keer op en neer. Zelfs als de soms niet liegende MW'er liegt, wil de kinderrechter weten in welke instelling de geroofde kinderen in het donker zitten. Hoe kan de kinderrechter er achter komen in welke instelling het licht is uitgevallen? 

  De oplossing zal worden gepubliceerd op 1 januari 2014

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De oplossing is dat de kinderrechter niet de feiten kan achterhalen als die zich laat adviseren door liegende maatschappelijk werkers, zoals al vele jaren het geval is.

  Aangezien niemand heeft geprobeerd een antwoord te formuleren is het niveau van de JZDH bezoekers (Hulde!) duidelijk heel wat hoger dan het nivo van kinderrechters, bestuurders en politici ..

  BeantwoordenVerwijderen